41, 3

 

Stanisław Pużyński

Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych          299–308

Metal illness – problems with definition, diagnosis and legal regulations             299–308

Streszczenie

Analiza piśmiennictwa oraz wydarzeń w psychiatrii na przestrzeni minionych wieków wskazuje, że termin diagnostyczny „choroba psychiczna”, chociaż odegrał pozytywną rolę w rozwoju wiedzy o zaburzeniach psychicznych i pozycji psychiatrii jako działu medycyny klinicznej – w miarę upływu czasu stał się pojęciem anachronicznym. Ponieważ jego treść ani granice nigdy nie były w sposób poprawny określone, zaczął służyć do maskowania niewiedzy o przyczynach zaburzeń psychicznych. Bywał nadużywany do celów niezgodnych z jego pierwotnym przeznaczeniem, wykorzystywany do „etykietowania” osób, których zachowanie nie mieściło się w akceptowanych dla danej społeczności konwencjach, niekiedy przyczyniał się do społecznego wykluczania tych osób. Okoliczności te stały się przyczyną zrezygnowania z terminu „choroba psychiczna” we współczesnych systemach diagnostyczno-klasyfikacyjnych zaburzeń psychicznych (DSM-IV, ICD-10). Utrzymywanie określenia „choroba psychiczna” i jego pochodnych: „chory psychicznie”, „osoba chora psychicznie” w polskim prawodawstwie jest anachronizmem, który może być przyczyna poważnych nieporozumień oraz nadużyć. Autor sądzi, że terminy te powinny zniknąć z polskiego prawodawstwa, w tym z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Należy je zastąpić określeniami adekwatnymi do celów regulacji prawnych, ale również zgodnymi ze współczesną terminologią psychiatryczną.

Summary

The analysis of literature and events in psychiatry in the course of past centurie show that the term mental illness even though it had played a positive role in the development of knowledge of psychic disorders and the place of psychiatry as part of clinical medicine has become an anachronic term in time. Because its content and form were never precisely defined, it began to serve as a means of hiding the lack of knowledge of the causes of mental disorders It was abused against its initial aim, e.g. used to ‘label’ persons whose behaviour did not fit socially accepted conventions. At times it caused a permanent exclusion of those persons. These circumstances were a means of giving up on the term mental illness in the modern diagnostic-classification systems of psychic disorders. (DSM-IV, ICD-10). Retaining of the term mental illness, and its derivatives menatlly ill, a mentally ill person are anchronisms in the Polish legislation, which can be a cause of serious misunderstandings and abuse. The author believes that these terms should disappear from the Polish legislation and the mental health act. They should be replaced by terms adequate for legal regulations but also be compliant with modern psychiatric terminology.

 

 

Adam Zaborowski, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Marek Olszycki, Iwona Kłoszewska, Ludomir Stefańczyk

Obrazowanie z zastosowaniem transferu magnetyzacji – nowa metoda oceny tkanki mózgowej w schizofrenii          309–318

Magnetization transfer imaging – the new method of brain tissue investigation in schizophrenia             309–318

Streszczenie

Istnienie anomalii strukturalnych mózgu u chorych na schizofrenię zauważono już dawno, wykorzystując badania neuropatologiczne, pneumoencefalograficzne, tomograficzne, rezonans magnetyczny. Stwierdzano ubytki objętościowe istoty szarej głównie w obrębie płatów czołowych i skroniowych oraz zmniejszenie całkowitej objętości mózgu i powiększenie jego komór. W badaniach objętościowych istoty białej nie wykazywano ubytków jej całkowitej objętości. Jednak zmiany strukturalne nie zawsze występują, a konwencjonalne badanie RM, nawet wysokiej rozdzielczości nie jest w stanie wykryć drobnych zmian mogących mieć znaczenie czynnościowe. W ostatnich latach pojawiły się różne, znacznie bardziej czułe niż standardowe, metody obrazowania RM, m. in.: wykorzystujące zjawisko transferu magnetyzacji (MTI). Badania RM z zastosowaniem nowych technik, w tym MTI, wskazują na istnienie w istocie białej mózgu osób chorych na schizofrenię subtelnych zmian, niewykrywalnych za pomocą klasycznego obrazowania RM. MTI jest oparte na efekcie obniżenia sygnału w wyniku transferu magnetyzacji między pulą wysaturowanych protonów wody związanej z makrocząsteczkami (mieliny i fosfolipidów błon komórkowych) a pulą protonów wolnej wody. Zjawisko to może być przeto wykorzystane pośrednio do oceny strukturalnej integralności istoty białej i szarej oraz pozwolić na uwidocznienie drobnych zmian w tkance mózgowej.

Summary

The structural abnormalities in brains of persons suffering from schizophrenia were noticed in neuropathological studies, pneumoencephalography, tomography and magnetic resonance imaging for a long time. The reduction of grey matter volume was present mainly in frontal and temporal lobes and also a decrease of total brain volume with an increase of ventricle volume was observed. The volumetric reduction of white matter was not observed. However, structural changes may not be present in each case and conventional MRI, even with high resolution images is not able to detect subtle changes which may have a functional significance. The new MRI techniques, e.g. magnetic transfer imaging (MTI), indicate the presence of changes in the white matter of schizophrenic’s brains, which are not detectable by conventional MRI. MTI is based on decreasing of the signal intensity by the transfer of magnetization between saturated protons of water, bound to macromolecules of myelin and phospholipids in cell membranes and free water protons. This process may be used to estimate structural integrity of white and grey matter, to reveal the presence of subtle changes in brain tissue.

 

 

Adam Zaborowski, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Iwona Kłoszewska, Ludomir Stefańczyk

Ocena tkanki mózgowej u chorych na schizofrenię za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego z użyciem transferu magnetyzacji – doniesienie wstępne          319–328

Estimation of brain tissue in schizophrenic patients using magnetization transfer imaging – preliminary report  319–328

Streszczenie

Wstęp: Zmniejszenie objętości niektórych struktur mózgowia należy do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w badaniach morfometrycznych mózgu u chorych na schizofrenię. Badania RM z zastosowaniem nowych technik rezonansowych wskazują także na istnienie subtelnych zmian w istocie białej mózgu niewykrywalnych za pomocą klasycznego obrazowania RM. Obrazowanie z użyciem transferu magnetyzacji może posłużyć do oceny strukturalnej integralności istoty białej i pozwolić na uwidocznienie drobnych zmian w tkance mózgowej.

Cel pracy: Celem pracy była ocena tkanki mózgowej w oparciu o badanie RM z użyciem transferu magnetyzacji i analiza uzyskanych map MTR (współczynnika transferu magnetyzacji) u chorych na schizofrenię.

Materiał i metody: Zbadano 15 chorych na schizofrenię i 15 zdrowych ochotników. Zastosowano sekwencje SE, FLAIR oraz GE z- i bez pulsu saturującego, uzyskując standardowe T1- i T2-zależne obrazy anatomiczne oraz obrazy z obecnym i nieobecnym efektem transferu magnetyzacji. W celu ilościowej oceny procesu transferu magnetyzacji wyliczono mapy MTR według standardowego algorytmu: MTR=Mo-Ms/Mo´100%, a uzyskane z określonych obszarów istoty białej wartości MTR u chorych porównano z wartościami u zdrowych ochotników.

Wyniki: Zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej wartości MTR w poddanych analizie obszarach istoty białej zawierały się w przedziale 30-50%. W zakresie istoty białej lewego płata skroniowego i czołowego obserwowano istotne statystycznie obniżenie wartości MTR u chorych na schizofrenię.

Wnioski: Za pomocą zastosowanej techniki i metod analizy statystycznej możliwe było zidentyfikowanie obszarów o zmienionej wartości MTR w grupie chorych na schizofrenię. Wyniki potwierdzają istnienie obszarów mikrouszkodzeń tkanki mózgowej u chorych na schizofrenię wykrywalnych za pomocą obrazowania RM z użyciem transferu magnetyzacji.

Summary

Introduction. Volumetric loss of some cerebral structures is noticed during morphometrical investigations, and it is one of the most frequent abnormalities in schizophrenic patients` brains. The new methods of MRI investigations show subtle changes in cerebral white matter, which are undetectable by standard MRI. The magnetic transfer imaging (MTI) may be used to estimate the structural integrity of white matter and allows for visualisation of minimal changes in cerebral tissue.

Aim. The aim of this work was to estimate the cerebral tissue using magnetic transfer imaging and the analysis of magnetic transfer ratio (MTR) maps in schizophrenic patients.

Method. We examined 15 patients with schizophrenia and 15 healthy volunteers. We used sequences of: SE, FLAIR and GE with- and without saturation pulse, acquiring standard T1-and T2-weighted anatomical images and images with magnetic transfer effect and without it. For quantitative estimation of magnetic transfer, the MTR-maps were calculated from a standard formula: MTR=Mo-Ms/Mo´100%, and the obtained MTR-values, from regions of interest in schizophrenics were compared with MTR-values in healthy persons.

Results. Both, in the schizophrenic group and in the controls, MTR-values (from the analysed regions of white matter) were between 30-50%. We observed a statistically significant reduction of MTR of schizophrenic patients in the white matter of the left temporal and left frontal lobes.

Conclusions. With the help of the technique and methods of statistical analysis, the identification of altered MTR-areas in patients with schizophrenia is possible. The results confirm the presence of areas of minimal injuries in schizophrenic persons` brain tissue, which are detectable using magnetic transfer imaging.

 

Agata Szulc

Leki antypsychotyczne pierwszej i drugiej generacji a zmiany morfologiczne i neurochemiczne w mózgu w schizofrenii. Przegląd wyników badań rezonansu magnetycznego i spektroskopii protonowej          329–338

First and second generation antipsychotics and morphological and neurochemical brain changes in schizophrenia. Review of magnetic resonance imaging and proton spectroscopy findings             329–338

Streszczenie

Autorka dokonuje przeglądu literatury dotyczącej zmian morfologicznych i neurochemicznych mózgu w schizofrenii związanych z działaniem leków antypsychotycznych, zarówno I jak i II generacji. Najczęściej opisywane zmiany morfologiczne to powiększenie jąder podstawy, a także utrata objętości istoty szarej w różnych obszarach mózgu (po neuroleptykach klasycznych). Zjawisk tych nie obserwuje się po lekach atypowych. Wydaje się, że w niektórych przypadkach progresja zmian morfologicznych występuje w schizofrenii, zwłaszcza w początkowym okresie choroby. W związku z tym można uznać, że neuroleptyki atypowe, hamują ten proces, a neuroleptyki klasyczne – raczej nie. Ponadto leki atypowe mogą działać neuroprotekcyjnie na tkankę mózgu. Działanie to widoczne jest również w wynikach spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego. Obserwowano m.in. wzrost poziomu NAA (N-acetylo-asparaginianu) po leczeniu lekami II generacji. NAA bierze m.in. udział w syntezie białek neuronalnych, metabolizmie neuroprzekaźników, metabolizmie mitochondrialnym komórek nerwowych i jest uważany za wskaźnik funkcji i żywotności neuronów. Autorka omawia możliwe mechanizmy działania leków i przyszłe kierunki badań. Istotne są szczególnie dobrze zaprojektowane badania typu „follow up” z zastosowaniem konkretnych preparatów.

Summary

The author reviews literature on the topic of the morphological and neurochemical changes in the brain in schizophrenia which is connected with the influence of the antipsychotics, both I and II generation. The most replicated findings in schizophrenia are: an increase of basal ganglia volume and decrease of grey matter in different regions (after typical neuroleptics). These phenomena are not stated after atypical neuroleptics. If, especially in the first period of the disease the progression of the morphological changes in the brain in schizophrenia, can be observed, the atypical neuroleptics could limit that process and classical neuroleptics – rather not. The atypics may also act neuroprotectively on the brain tissue. This action can also be observed in the results of proton magnetic resonance spectroscopy. The increase of N-acetylaspartate (NAA) levels in different brain regions was observed after treatment with atypical medication. NAA is recognised as the marker of neurons viability and function. The author discusses the possible mechanisms of neuroleptic action on the brain in schizophrenia and future research directions.

 

 

Wojciech Datka, Marcin Siwek, Dominika Dudek, Grzegorz Mączka, Andrzej Zięba

Zaburzenia pamięci operacyjnej u pacjentów z głęboką depresja leczonych wstrząsami elektrycznymi      339–349

Working memory disturbances in patients with major depression (DSM-IV) after ECT treatment             339–349

Streszczenie:

Wstęp: Terapia elektrowstrząsowa jest najbardziej efektywną metoda leczenia głębokich, opornych na leczenie farmakologiczne epizodów depresji. Stosowanie jej jednak w dalszym ciągu wiąże się z występowaniem wielu objawów ubocznych, w tym zaburzeń poznawczych. Upośledzenie pamięci deklaratywnej jest faktem niepodważalnym i dobrze zbadanym. Nadal jednak brakuje jednoznacznych danych, w jakim stopniu i jakiego rodzaju zmiany zachodzą w obrębie pamięci niedekleratywnej oraz pamięci krótkotrwałej. Metoda: Przeprowadziliśmy badanie pilotażowe, którego celem było określenie, jakiego typu zmiany zachodzą w obrębie pamięci operacyjnej u pacjentów z dużą depresją (DSM IV) leczonych za pomocą elektrowstrząsów (n = 10, metodą dwuskroniową, 3 zabiegi tygodniowo), imipraminy lub dezypraminy (150-250mg/dzień, n=10). W celu określenia dynamiki ustępowania objawów depresyjnych posłużono się Skalą Depresji Hamiltona. Funkcje kognitywne mierzone były za pomocą testów neuropsychologicznych: Stroop A i B, TMT A i B. Pierwsze badanie wykonano jeden dzień przed rozpoczęciem serii zabiegów EW, a pozostałe kolejno pierwszego dnia, po dwóch tygodniach, po jednym miesiącu i po sześciu miesiącach po pierwszym zabiegu EW. Wyniki: Pamięć operacyjna była istotnie statystycznie upośledzona w pierwszym dniu po zabiegu EW, po okresie miesiąca w obu grupach pamięć operacyjna uległa istotnej statystycznie poprawie. Obie grupy różniły się istotnie statystycznie w zakresie badanych funkcji poznawczych (TMT A, B) po pierwszym miesiącu badania. Wnioski: Terapia elektrowstrząsowa wydaje się tylko przejściowo upośledzać funkcje pamięci operacyjnej u pacjentów z dużą depresją. Poprawa ich funkcji najprawdopodobniej wiąże się z ustępowaniem objawów depresyjnych.

Summary

Introduction. Electroconvulsive therapy (ECT) is the most effective treatment in a variety of psychiatric syndromes (especially mood disorders). However one of its adverse effects is neurocognitive dysfunction. Declarative memory impairment after ECT is unquestionable and well investigated. There are only few ambiguous studies focused on nondeclarative and immediate memory changes during ECT.

Method. A study of immediate (working) memory changes in depressed patients treated with ECT (n=10; bitemporal ECT 3 times a week) or imipramine or desipramine (150-250mg/day; n=10) was conducted in patients who fulfilled DSM-IV criteria for major unipolar depression. Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Beck’s Depression Inventory (BDI) were used to assess the efficacy of antidepressant therapy. Cognitive functions were assessed with neuropsychological tests: Stroop A and B, TMT (Trial Making) A and B. The patients’ status was evaluated 1 day before the treatment and 1 day, 2 weeks, 1 month and 6 months after the first ECT procedure.

Results. 1 day after first ECT treatment, patient’s working memory was slightly impaired, but this was not statistically significant. Both groups showed statistically significant improvement in working memory 1 month after start of treatment. However there were statistically significant differences between ECT and pharmacologically treated groups at the first month of therapy.

Conclusion. ECT treatment only temporally affects working memory function. The improvement of function may be a result of clinical recovery from depressant symptomatology.

 

 

Beata Pawłowska, Marek Masiak

Porównanie danych socjodemograficznych pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego i bulimicznego hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1993–2003 351–364

Comparison of socio-demographic data of female patients with purging and restricting types of anorexia nervosa hospitalised at the Psychiatry Department of the Medical University of Lublin in the years 1993–2003    351–364

Streszczenie

Cel: Celem pracy było porównanie danych socjo-demograficznych pacjentek z rozpoznaniem anoreksji typu restrykcyjnego i bulimicznego.

Materiał i metoda

Przeanalizowano dane uzyskane z historii chorób pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego (40 pacjentek – typ restrykcyjny, 91-typ bulimiczny), leczonych w Oddziale Młodzieżowym oraz Oddziale Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1993 – 2003. Średni wiek pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego wynosił 20,8, wiek zachorowania -16,5, czas trwania choroby 3,7 lat, BMI= 15,4. Średni wiek pacjentek z anoreksją typu bulimicznego wyniósł- 21,8 lat, wiek zachorowania 17,9, czas trwania choroby – 4,6 lat, BMI =15,9. Połowa pacjentek miała wykształcenie średnie. Ponad 90% pacjentek było pannami, ponad 70% mieszkało w mieście, wspólnie z rodzicami. W rodzinie pełnej wychowywało się 87% pacjentek, a najczęściej zgłaszaną przyczyną wychowywania się w rodzinie niepełnej była śmierć rodzica.

Wyniki

Wyniki ujawniły znaczące różnice między pacjentkami z anoreksją typu restrykcyjnego i typu bulimicznego w zakresie niektórych czynników rodzinnych.

Wnioski

1.Relacje z matką oceniało negatywnie znacznie więcej pacjentek z anoreksja typu bulimicznego, niż restrykcyjnego.

2.Znacznie więcej pacjentek z anoreksja typu bulimicznego niż restrykcyjnego doświadczyło wykorzystywania fizycznego i seksualnego, którego sprawcą był najczęściej ojciec.

3.Alkoholu nadużywało 53% ojców pacjentek z anoreksją typu bulimicznego i 30% - z anoreksją typu restrykcyjnego.

4.Częściej choroby psychiczne występowały u matek kobiet z anoreksją typu restrykcyjnego (10%), niż bulimicznego (2,2%).

5.Przewlekłe choroby somatyczne częściej stwierdzano u ojców pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego (12%), bulimicznego (2,2%).

6.Znacznie częściej nadużywały alkoholu oraz dokonywały prób samobójczych pacjentki z anoreksją typu bulimcznego, niż restrykcyjnego.

Summary

Aim. The aim of this study was a comparison of socio-demographic data of female patients with a diagnosis of purging and restricting type of anorexia nervosa.

Methods. The method of the study was an analysis of the data obtained from 131 case histories of female patients with a diagnosis of anorexia nervosa (40 patients with restrictive type and 91 with a bulimic type of anorexia), treated at the Adolescent Department and the Neurosis Department of the Psychiatry Department of the Medical University of Lublin in the years 1993 – 2003. The mean age of the investigated patients with a restrictive type of anorexia was 20.8 years, the age of disease onset was 16.5 years, the mean time of disease duration was 3.7 years, mean BMI = 15.4. The mean age of the patients with a bulimic type of anorexia was 21.8 years, the age of disease onset was 17.9 years, the mean time of disease duration was 4.6 years, mean BMI = 15.9. Half of the patients had a secondary level education. 87% were brought up in a full family and the most frequent reason of being brought up by a single parent was the death of another parent.

Results. Results of our study revealed relevant differences between female patients with a restrictive type of anorexia and a purging type of anorexia in certain family factors.

Conclusions. 1. Compared to the patients with the restrictive type of anorexia, much more patients with the bulimic type of anorexia assessed their relationships with their mothers negatively.

2. Much more patients with the bulimic type of anorexia compared to the patients with the restrictive type of anorexia, experienced sexual and physical abuse, in most cases caused by their fathers.

3. Alcohol abuse was present in 53% of the fathers of the patients with the bulimic type of anorexia and 30% of the fathers of patients with the restrictive type of anorexia.

4. Mental diseases occurred more often in mothers of women with a restrictive type of anorexia (10%) than the bulimic type (2.2%).

5. Chronic somatic diseases occurred more often in fathers of the patients with a restrictive type of anorexia (12%) than with the bulimic type (2.2%).

6. Compared to the patients with the restrictive type of anorexia, significantly more patients with the bulimic type of anorexia abused alcohol and had a lifetime history of suicide attempt.

 

 

Beata Pawłowska, Marek Masiak

Analiza danych demograficznych i relacji w rodzinach kobiet z bulimią          365–376

Analysis of demographic data and family relationships in women with bulimia             365–376

Streszczenie

Celem pracy była analiza danych zebranych na podstawie historii chorób 53 pacjentek z rozpoznaniem bulimii.

Materiał i metoda

Analizie poddano historie chorób 53 pacjentek z rozpoznaniem bulimii, leczonych w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1993–2003. Średni wiek pacjentek wynosił 22 lata, wiek zachorowania – 17,5, a średnie BMI = 22,3. Wykształcenie średnie miało 58,5% podstawowe -24,5%, zawodowe – 3,8%, a wyższe – 7%. Większość pacjentek mieszkała w mieście (64,2%), wspólnie z rodzicami (85%).

Wyniki

Połowa pacjentek z bulimią wychowywała się w rodzinie pełnej. Śmierć jednego z rodziców była najczęściej zgłaszaną wychowywania się w rodzinie niepełnej. Naukę kontynuowało 54,7% pacjentek, 13,2% pracowało, a 32% było osobami bezrobotnymi. Ponad połowa pacjentek negatywnie oceniała swoje relacje zarówno z ojcem (54,7%), jak i z matką (58,5%). Ofiarami przemocy fizycznej było 20, 8%, a seksualnej – 18,8% pacjentek. Alkoholu nadużywało 56,6% ojców, 7,5% matek i 18,6% pacjentek. Prób samobójczych dokonało 13,2% pacjentek. Więcej matek pacjentek (13,2%) chorowało na przewlekłe choroby somatyczne oraz zaburzenia psychiczne (11,3%), niż ojców (1,9%). U 3,8% rodzeństwa występowały zaburzenia odżywiania.

We wnioskach porównano informacje uzyskane o pacjentkach z jadłowstrętem psychicznym z danymi pacjentek z bulimią.

Wnioski

Pacjentki z anoreksją typu bulimicznego są podobne do pacjentek z bulimią w zakresie wielu czynników socjodemograficznych, a jednocześnie różnią się od pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego.

Summary

Aim. The aim of this study was an analysis of data collected from the case histories of female patients with a diagnosis of bulimia nervosa, who underwent medical treatment at the Psychiatry Department of the Medical University of Lublin in the years 1993 – 2003.

Methods. 53 female patients with a mean age of 22 years, the age of disease onset – 17.5 years, and mean BMI = 22.3. In this group 58.5% of the patients had secondary level education, primary level – 24.5%, vocational – 3.8% and higher level education – 7%. Most patients were city inhabitants (64.2%), and lived together with their parents (85%).

Results. Half of the patients were brought up in a complete family, whilst the most frequent cause of being brought up by a single parent was the death of the other parent (26.4%). In this group 54.7% of the patients continued their studies, 13.2% worked and 32% were unemployed.

More than half of the patients assessed their relationship both with their fathers (54.7%) and their mothers (58.5%) negatively. 20.8% of the patients were victims of physical violence and 18.8% - of sexual abuse. Alcohol was abused by 56.6% of their fathers, 7.5% of their mothers and 18.6% of the patients themselves. A life history of suicide was present in 13.2% of the patients. More mothers (13.2%) compared to the patients’ fathers (1.9%), suffered from chronic somatic diseases and mental disturbances; 3.8% of the patients’ siblings developed eating disorders. In conclusions we compared data received from patients with anorexia nervosa with data from patients with bulimia.

Conclusions. Female patients with a purging type of anorexia are similar to female patients with bulimia in many socio-demographic factors, and at the same time they differ from female patients with a restricting type of anorexia.

 

 

Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata Stachowicz, Urszula Mazurek

Jadłowstręt psychiczny w aspekcie mikromacierzy oligonukleotydowych – badania własne          377–386

Anorexia nervosa with regard to oligonucleotide microarray technique – own data             377–386

Streszczenie

Cel pracy: Celem niniejszej pracy było zbadanie profilu ekspresji transkryptów wybranych genów kodujących receptory leptyny oraz oreksyn A i B metodą mikromacierzy oligonukleotydowych (Affymetrix, HG-U133A) u chorych cierpiących na jadłowstręt psychiczny (Anorexia Nervosa, AN). Materiał i metoda: Analizie poddano jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC) 4 pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny spełniających kryteria klasyfikacji wg ICD-10 i DSM IV [14, 15], dwie z nich cierpiały na postać restrykcyjną AN ( AN-R) a dwie na postać bulimiczno-wydalającą AN (AN-BW). Grupę kontrolną stanowiły 4 pacjentki nie chorujące na zaburzenia odżywiania się. Materiałem badanym był RNA wyizolowany z PBMC tych chorych. Otrzymany RNA posłużył do zbadania profilu ekspresji wybranych genów na poziomie transkryptu techniką mikromacierzy oligonukleotydowych (Affymetrix, HG-U133A). W celu analizy otrzymanych wyników zastosowano metodę klasteryzacji hierarchicznej (Cluster v 3.0) dla sześciu, a następnie ośmiu mikromacierzy oligonukleotydowych. Wyniki: Metoda klasteryzacji hierarchicznej wyodrębniła odrębne klastry dla chorych z AN-R i AN-BW oraz pacjentek z grupy kontrolnej. Wnioski: Na podstawie wyników klasteryzacji hierarchicznej przeprowadzonej dla sześciu i ośmiu mikromacierzy oligonukleotydowych przedstawiających odmienne profile ekspresji genów kodujących wybrane białka oreksygeniczne (OXA i OXB) oraz anoreksygeniczne (LEP) możemy przypuszczać, że metoda ta różnicuje dwa typy jadłowstrętu psychicznego: typ restrykcyjny AN (AN-R) i typ bulimiczno – wydalający AN (AN-BW).

Summary

Aim. The aim of the study was to discover the transcript expression profile of selected genes coding receptors of leptin and orexin A and B by using the oligonucleotide microarray technique (Affymetrix, HG-U133A) in patients who suffered from anorexia nervosa (AN).

Method. The peripheral blood of mononuclear cells (PBMC) of four AN patients complying with the ICD-10 and the AN diagnostic criteria DSM IV [14, 15] were analysed. Two patients suffered from the restricting type of AN (AN-R) and two suffered from the bingeeating/purging type of AN (AN-BP). Four patients were our reference group and they did not suffer from eating disorders. The material used in the assay was the total RNA which was isolated from the PBMC of patients. The total RNA was used to investigate the transcript expression profile of selected genes by using the oligonucleotide microarray technique (Affymetrix, HG-U133A). For six and for eight oligonucleotide microarrays, the accumulation analysis method was used (clustering, Cluster v 3.0) to analyse the results.

Results. Hierarchical clustering resulted in separate clusters for patients who suffered from AN-R, AN-BP and patients from the reference group.

Conclusions. Taking into consideration the hierarchical clustering for six and for eight oligonucleotide microarray performing different transcript expression profile of selected genes coding orexigenic peptides (OXA and OXB) and anorexigenic peptides (LEP) we suggest that the oligonucleotide microarray method differentiates two type of anorexia nervosa: the restricting type of AN (AN-R) and the binge-eating/purging type (AN-BP).

 

 

Krystyna A. Mathiak, Katarzyna Karzel, Marcin Ocypa, Agnieszka Seget, Klaus Mathiak, Paweł Ostaszewski

Kwestionariusz Becka dla Dzieci do oceny zaburzeń emocjonalnych i społecznych – polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment          387–399

Polish adaptation and validation of Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment             387–399

Streszczenie

Wstęp: Choroby psychiczne wśród dzieci i młodzieży stanowią poważny problem społeczny, dotykając około 15-22% tej populacji. Warunkiem prawidłowego rozwoju funkcji emocjonalnych i poznawczych tych dzieci jest wczesne udzielenie fachowej pomocy. Pomocne we wczesnej diagnostyce są kwestionariusze o wysokiej trafności i rzetelności obejmujące szerokie spektrum zaburzeń emocji i kompetencji społecznych. Badania wskazują na wysoką wartość skal samoopisu nawet u młodszych dzieci.

The Beck Youth Inventories (BYI) jest zestawem skal samoopisu przeznaczonym dla dzieci w 7–14 roku życia. Składa się z pięciu skal: samooceny, depresji, lęku, złości oraz zaburzeń zachowania. Został stworzony w odpowiedzi na wyniki badań epidemiologicznych wykazujących znaczne rozpowszechnienie chorób psychicznych wśród dzieci oraz raport rządowy USA sugerujący, że stworzenia krótkiego kwestionariusza byłoby korzystne dla poprawy diagnostyki tych zaburzeń.

Cel: Zgodnie z wiedzą autorów, nie istniały do tej pory polskojęzyczne skale samoopisu przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, badające szeroki zakres zaburzeń psychospołecznych. Celem badania było stworzenie polskiej wersji językowej oraz zbadanie własności psychometrycznych BYI.

Metoda: Przy użyciu kulturowej adaptacji skal BYI, przeprowadzono badania wśród 197 uczniów trzech szkół w Warszawie.

Wyniki: Współczynniki zgodności wewnętrznej a-Cronbacha dla poszczególnych skal wynoszą od 0,87 do 0,93. Trafność potwierdzają interkorelacje pomiędzy skalami. Ponadto, chłopcy uzyskali wyższe wyniki na skalach Agresji i Zaburzeń zachowania, a młodsze dzieci – na skali Samooceny.

Wnioski: Powstał polskojęzyczny zestaw skal samoopisu badający emocjonalne i społeczne zaburzenia funkcjonowania u dzieci. Bardzo wysoka rzetelność oraz dobra trafność teoretyczna każdej ze skal kwalifikują je jako wiarygodne narzędzia zarówno w badaniach naukowych, jak i w diagnostyce indywidualnej.

Summary

Psychiatric disorders are common among children and adolescents, affecting about 15–22% of this population. In order to fully develop emotional and cognitive skills, those children require professional care at early stages of the illness. Inventories addressing the broad range of emotional and social impairments, with high reliability and validity, can be of great help in early diagnostics. Self-report scales were proven valuable diagnostic tools even for young children. The Beck Youth Inventories (BYI) are five self-report measures for children between the ages of 7 and 14. They assess a child’s experience of self-concept, depression, anxiety, anger and disruptive behaviour. BYI were created in response to epidemiological studies demonstrating significant prevalence of psychiatric disorders in children as well as the U.S. governmental report suggesting a high value of a brief questionnaires for early diagnostics of those disorders.

To our knowledge, there existed no Polish self-report scale for children examining a broad range of psychiatric disturbances. The aim of the study was to create a Polish version of BYI and to examine its psychometric properties. Using a culturally-adapted Polish translation, we examined 197 students of three primary schools in Warsaw. The scales had high reliability (Cronbach’s alpha from 0.87 to 0.93). The validity was confirmed by intercorrelations between scales. In addition, boys scored higher on the Anger and Disruptive behaviour scales and young children on the Self-concept scale.

Polish self-report inventories for children, examining emotional and social impairments have been created. Very high reliability and good validity of each scale qualify them as trustworthy tools both in scientific research and in individual diagnostics.

 

 

Joanna Grzyb, Magdalena Wrzesińska, Agnieszka Harasiuk, Cezary Chojnacki, Józef Kocur

Ocena wybranych cech osobowości, stylów radzenia sobie ze stresem oraz nocnego wydzielania melatoniny u chorych z dyspepsją czynnościową     401–410

The assessment of selected personality traits, coping and melatonin nocturnal secretion in patients with functional dyspepsia             401–410

Streszczenie

Cel: Głównym celem pracy była ocena wybranych cech osobowości, stylów radzenia sobie ze stresem oraz poziomu melatoniny w surowicy osób z dyspepsją czynnościową (FD).

Materiał: Badaniem objęto 36 pacjentów (14 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 19-43 (średnia: 31,6). Grupę kontrolną stanowiły osoby klinicznie zdrowe w wieku 21–53 lat (średnia: 37,2).

Metody: W celu określenia nasilenia cech w zakresie konstrukcji osobowości wybrano kwestionariusz CO-16. Do oceny najczęściej wybieranych strategii radzenia sobie w sytuacjach postrzeganych jako stresujące wykorzystano kwestionariusz CISS. Stężenie melatoniny w surowicy w godzinach 22:00, 2:00, 6:00 oznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA).

Wyniki: W grupie osób z dyspepsją stwierdzono wyższe nocne wydzielanie melatoniny, a także istotnie większe nasilenie cech mieszczących się w zakresie cyklotymii, skłonności do neurotyzmu, submisji, depresyjności oraz wrażliwości. Najczęściej preferowane przez pacjentów style radzenia sobie ze stresem to strategia skoncentrowana na zadaniu i emocjach.

Wnioski: Skonstatowano istnienie wspólnych cech osobowości i stylu radzenia sobie ze stresem oraz wyższe nocne wydzielanie melatoniny u chorych z FD w porównaniu z grupą osób zdrowych.

Summary

Aim. The main aim of the research was a characteristic of selected personality traits and coping as well as estimation of a level of melatonin in serum in patients with functional dyspepsia (FD).

Material. 36 patients with FD (14 men and 24 women) at age 19-43 (mean: 31.6) were examined. The control group consisted of 30 healthy persons at age 21-23 (mean: 37.2).

Methods. CO-16 and CISS questionnaires were used to diagnose selected traits of personality and coping styles. Furthermore, melatonin concentration in serum was examined at 10 p.m., 2 a.m. and at 6 a.m. with the immunoenzymatic method (ELISA).

Results. Coping style focused on problems and emotions were the most frequent ones in the examined group. Cyclothymia, tendency towards neuroticism and depression, submission and sensitivity were these that characterised patients with FD well. It was also stated that the level of melatonin was higher than in healthy subjects.

Conclusions. There are common personality traits and coping styles in the group of patients with FD. A level of melatonin in serum is increased.

 

 

Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski

Czynniki wpływające na stężenie czynnika martwicy guza (TNF-alfa) i poziom prób wątrobowych w surowicy u mężczyzn uzależnionych od alkoholu po jego odstawieniu          411–425

Factors affecting the concentration of plasma tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and liver function tests values in alcohol dependent males after alcohol drinking cessation             411–425

Streszczenie

Wprowadzenie: Czynnik martwicy guza typu alfa (TNF-alfa) odgrywa udokumentowaną rolę w patogenezie uszkodzenia wątroby, w tym alkoholowego. Celem pracy była ocena czynników determinujących stężenie TNF-alfa i wartości prób wątrobowych u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej. Materiał i metody: Zbadano 47 mężczyzn uzależnionych od alkoholu, u których okres abstynencji alkoholowej nie przekraczał 14 dni. U każdego wykonano m.in. 24-godzinną pH-metrię żołądkową, panendoskopię, zbadano poziom „prób wątrobowych” i TNF-alfa. Wyniki: wielkość spożycia alkoholu w ciągu 90 dni przed badaniem korelowała z surowiczą aktywnością aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), alaninowej (AlAT) i gamma-glutamylotransferazy (GGT). Obecność TNF-alfa we krwi stwierdzono u 26 badanych, u 21 zaś jego poziom nie przekraczał czułości metody (<0,05pg/ml). W analizie wieloczynnikowej stężenie TNF-alfa na początku badania wykazywało znamienną zależność regresyjną z: przebyciem epizodu majaczenia drżennego, wartością punktową w skali MAST, czasem trwania uzależnienia, aktywnością AlAT, czasem utrzymywania się pH żołądkowego >3, intensywnością antralnej kolonizacji przez Helicobacter pylori oraz nieznamiennie z liczbą standardowych drinków wypitych w ciągu 90 dni przed badaniem. Podobne czynniki determinowały wartości AspAT, AlAT i albumin. Wnioski: Wartości TNF-alfa oraz „prób wątrobowych” w okresie 2 tygodni po odstawieniu alkoholu były niezależnie determinowane przez pH żołądkowe, zakażenie Hp i palenie tytoniu, co sugeruje ich potencjalny synergizm z hepatotoksycznym działaniem alkoholu.

Summary

Aims. In our work, the factors affecting the plasma level of cytokine, tumour necrosis factor (TNF-alpha) and liver function tests values in alcohol dependent males after alcohol abuse period were analysed.

Methods. We studied forty-seven alcoholics, without severe liver disease, who were abstinent no longer than 14 days before the study beginning. In all 24-h gastric pH-metry, endoscopy, serum liver function tests and TNF-alfa concentration were estimated.

Results. The amount of alcohol drunk within 90 days before the study start correlated with plasma activity of AST, ALT and GGT. The plasma presence of TNF-alpha in 26 subjects was found, but in 21 patients this cytokine level was lower than the method sensitivity (<0,05pg/ml). Using the step-wise method of multiple regression we found, that TNF-alfa level at the study commencement was determined by history of delirium tremens, Michigan Alcoholism Screening Test score, length of alcohol dependence, ALT activity, % of total monitoring time with gastric pH>3, intensity of antral H. pylori colonisation and number of standard drinks drunk for 90 days before the study start (ns). Similar factors determined liver function tests values variance.

Conclusion: Values of TNF-alpha and liver function tests two weeks after alcohol withdrawal were independently determined by gastric pH, H.pylori infection and smoking, which suggests their potential synergism with a hepatotoxic effect of alcohol drinking.

 

 

Marta Anczewska, Anna Indulska, Joanna Raduj, Maciej Pałyska, Katarzyna Prot

Analiza jakościowa opinii pacjentów o pobycie w szpitalu psychiatrycznym  427–434

The patients’ view on psychiatric hospitalization – a qualitative evaluation             427–434

Streszczenie

Cel: Opinie pacjentów na temat sprawowanej opieki stanowią cenny materiał służący podnoszeniu jej jakości. Przedmiotem prezentowanej pracy jest analiza jakościowa opinii pncjentów na temat usług świadczonych w szpitalu psychiatrycznym.

Metoda: Pacjentom oddziałów stacjonarnych - przy wypisie proponowano wypełnienie ankiety, która zawiera 51 pytań, w tym 2 pytania otwarte. Wszystkie dotyczą oceny różnych wymiarów pobytu w placówce - od momentu przyjęcia do wypisu. W ciągu roku ankietę wypełniło, w warunkach pełnej anonimowości, 1190 pacjentów.

Wyniki: W pytaniach otwartych uzyskano 748 pozytywnych i 370 negatywnych opinii. Pozytywne oceny dotyczyły głównie personelu - jego postaw wobec pacjentów i kompetencji zawodowych. Negatywne związane były z ograniczeniem praw wynikającym z pobytu w oddziale, dotyczyły warunków hospitalizacji oraz niewłaściwego zachowania lub braku troski ze strony personelu.

Wnioski: Analiza opinii wykazała, że dalsza poprawa jakości świadczonych usług wymaga zmian strukturalnych w całym systemie opieki psychiatrycznej oraz odpowiedniego dofinansowaniem. Przeniesienie ciężaru opieki ze szpitala do środowiska pacjenta może pośrednio przyczynić się do poprawy warunków hospitalizacji.

Summary

Aim. The patients’ views on the services provided play an important role in improving the quality of care. The clients’ view on services provided in psychiatric hospital – a qualitative evaluation is the aim of the presented study.

Method. During the year, 1190 responders – before their discharge from the hospital – answered the questionnaire entirely anonymously – 51questionnes (2 open), aimed to monitor the quality of the services provided from admission to discharge.

Results. In open questions 748 positive and 370 negative comments were received. The positive comments described mainly the staff attitude and professional competences. The negative ones concerned mainly the discomfort and inconvenience due to the restrictions related to the psychiatric specificity, accommodation conditions and staff misbehaviour and lack of concern.

Conclusions. In order to improve the quality of the services provided, the structural changes in mental health care are necessary as well as additional funding. Reorganisation in mental health care – the services provided in the community settings may indirectly improve the hospitalisation conditions.

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl