41, 4

 

Małgorzata Rzewuska

Artykuł redakcyjny: Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię             457-472

Metabolic risk during antipsychotic treatment in patients with schizophrenia             457-472

Streszczenie

brak streszczenia

Summary

Compared with the general population, persons with schizophrenia are characterized with an increased prevalence of obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular disease. We­ight gain and increased adiposity is associated with decreases in insulin sensitivity, leading to an increased risk of hyperglycaemia and hyperlipidemia. Antipsychotic drugs can increase adiposity and the range of trials suggests that treatment with antipsychotic medications may be associated with an increased risk of acute (ketoacidosis), subacute (weight gain, glucose intolerance, insulin resistance, dyslipidemia), and chronic (diabetes, hypertension, coronary heart disease) metabolic complications. Conclusions regarding the relative effects of various antipsychotic agents on different components of the metabolic syndrome were reviewed, as well as recommendations for monitoring these effects were noted. Selection and management of the antipsychotic agent reflects a balance between optimizing therapeutic effectiveness, modifying diet and exercise, and avoiding excessive weight gain, dyslipidemia, and insulin resistance.

 

Aneta Tylec, Marta Stryjecka-Zimmer, Katarzyna Kucharska-Pietura

Polimorfizm genu COMT w zaburzeniach psychicznych             473-483

Genetic polymorphism of COMT in mental disorders             473-483

Streszczenie

Wiele badań neurochemicznych wskazuje na zaburzenie drogi dopaminergicznej, a szczególnie zmienioną transmisję dopaminy w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych. Badanie genów związanych z układem dopaminergicznym obejmuje badanie pięciu znanych podtypów receptorów dopaminergicznych, transportera dopaminy i enzymów związanych z syntezą i degradacją dopaminy takich jak: hydroksylaza tyrozyny, dekarboksylaza dopa, oksydaza aminowa (MAO), O-metylotransferaza katecholowa (COMT). Żaden z tych genów nie jest patognomonicznym czynnikiem ryzyka zachorowalności na schizofrenię. Jednak opisano polimorfizmy genu COMT połączone z różną ekspresją czy zmianą aktywności tych enzymów, z ich wpływem na funkcje poznawcze, zaburzenia afektywne i lękowe, z zaburzeniem rozwoju umysłowego, agresywnym zachowaniem, zaburzenia odżywiania się czy dymorfizmem płciowym.

Summary

Many neurobiochemical studies show abnormalities within dopaminergic neuropathways, particularly altered dopamine transmission in etiopathogenesis of mental disorders. Evalu­ation of genes associated with the dopaminergic system include five well known subtypes of dopaminergic receptors, dopamine transporter and enzymes associated with the synthesis and degradation of dopamine, such as tyrosine hydroxylase, dopa decarboxylase, mono­amine oxidase (MAO) and catechol O-methyltransferase (COMT). None of these genes is ‘a ‘pathognomonic factor of schizophrenia onset. In each sequence of the following genes ‘a ‘functional polymorphism can occur. The polymorphisms of genes MAO-A and COMT have been described in relation to various expression or altered activity of these enzymes, their influence on cognitive functions, affective and anxiety disorders, learning disabilities, aggressive behaviour, eating disorders or gender differences.

 

Aneta Tylec, Marta Stryjecka-Zimmer, Katarzyna Kucharska-Pietura

Polimorfizm genu MAO w zaburzeniach psychicznych             485-493

Genetic polymorphism of a MAO in mental disorders             485-493

Streszczenie

Oksydaza aminowa (monoaminooksydaza, MAO) jest jednym z enzymów uczestniczących w metaboliźmie przemian amin biogennych. Odgrywa ważną rolę w patogenezie zaburzeń psychicznych związanych z dysfunkcją ośrodkowych układów monoaminergicznych. MAO posiada dwie izoformy: MAO-A i MAO-B. Geny kodujące MAO są zlokalizowane na krótkim ramieniu chromosomu Xp11. W każdej sekwencji genów możliwe jest wystąpienie funkcjonalnego polimorfizmu, którego konsekwencją jest różna ekspresja czy zmiana aktywności enzymu MAO, co może mieć wpływ na predyspozycję do wystąpienia schizofrenii, zaburzeń afektywnych, niektórych postaci alkoholizmu, zaburzeń osobowości i zachowania. Dynamiczny rozwój genetyki psychiatrycznej może przyczynić się do znacznego postępu w zrozumieniu molekularnego podłoża zaburzeń psychicznych.

Summary

Amin oxydase (monoaminoxydase, MAO) is an enzyme which catalyses chemical reactions of biogenic amines. It plays a crucial role in pathogenesis of mental disorders associated with the dysfunction of the central monoaminergic systems (schizophrenia, affective disorders, some forms of alcohol dependence, and personality disorders).

MAO has got two isoforms such as MAO-A and MAO-B. The genes coding of MAO are localised at the short arm of chromosome Xp11. In each sequence of genes there is a probabi­lity of functional polymorphism occurrence which leads to a variable expression or a change of MAO activity and it exerts an impact on the onset of some mental disorders, such as: schizophrenia, affective disorders, some forms of alcohol dependence, and personality and behavioural disorders. Dynamic development of psychiatric genetics may have crucial impact on considerable progress in understanding molecular background of mental disorders.

 

Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Piotr Milejski

Ostry zespół dyskinetyczny w trakcie leczenia chloropromazyną u pacjentki z fenotypem wolnej oksydacji w obecności CYP2D6             495-501

Acute dyskinetic syndrome during chloropromazine treatment of a female patient with CYP2D6 poor metabolism phenotype            495-501

Streszczenie

Autorzy opisują przypadek pacjentki z rozpoznaniem schizofrenii, o fenotypie PM (wolnej oksydacji w obecności CYP2D6), u której w 3 dniu leczenia chloropromazyną wystąpiły nasilone objawy pozapiramidowe. W trakcie kuracji współczynnik metaboliczny sparteiny pacjentki wzrósł 12-krotnie. Konsekwencją tego był wolniejszy proces oksydacji chloropromazyny oraz prawdopodobnie wyższe stężenie leku we krwi prowadzące do silniejszego dopaminolitycznego działania leku w układzie nigrostrialnym.

Summary

The authors describe the case of a female patient with the diagnosis of schizophrenia and the CYP2D6 poor metaboliser phenotype (PM phenotype), who experienced severe extrapyramidal side effects, including acute dystonia, while being treated with chloropromazine at 100mg per day (in the third day of therapy). The CYP2D6 phenotype was determined using the sparteine test before and after 3 days of treatment. Metabolic ratio increased 12 times during treatment, from initial 30 to 355. The authors conclude that CYP2D6 poor phenotype leading to slow chloropromazine metabolism, which was further inhibited by chloropromazine during treatment (as chlorpromazine is a strong CYP2D6 enzyme inhibitor) had significant importance on the occurrence of acute extrapyramidal side effects. Most likely the antidopaminergic influence of the drug on the CNS was much more marked due to an inhibition of chlorpromazine me­tabolism leading probably to an increase of the chlorpromazine blood level.

 

Małgorzata Urban, Jolanta Rabe-Jabłońska

Dysfunkcje węchowe u chorych na schizofrenię             503-512

Olfactory dysfunctions in patients with schizophrenia             503-512

Streszczenie

Dysfunkcje węchowe u chorych na schizofrenię stają się przedmiotem rosnącej liczby badań. Szczególnie dobrze udokumentowane są zaburzenia identyfikacji zapachów, ale coraz częściej ocenia się także inne funkcje węchowe, np. próg detekcji, różnicowanie, znajomość oraz przydatność do spożycia. Stwierdzono, że zaburzenia identyfikacji zapachów są obecne nie tylko u chorych na schizofrenię, ale także u ich zdrowych krewnych. Zaburzenia identyfikacji zapachów zostały zaobserwowane także u dzieci i adolescentów z psychozą. Chorzy wykazują również nieprawidłowości neuroanatomiczne struktur węchomózgowia, np. opuszek węchowych. Prawdopodobnie deficyty węchowe nie mają związku z patologią nabłonka węchowego. Na obecność tych zaburzeń nie wpływa palenie papierosów ani stosowana farmakoterapia, chociaż nie jest jasne czy dotyczy to także wieloletniego leczenia. Wykazano natomiast korelację pomiędzy zaburzeniami węchu a objawami negatywnymi i IQ. Zaburzenia identyfikacji zapachów nie są anomalią swoistą dla schizofrenii, opisane je również w chorobie Alzheimera. Deficyty węchowe u pacjentów ze schizofrenią mogą odzwierciedlać zaburzenia w obrębie korowych lub podkorowych regionów mózgu, które nie są wykrywane przez tradycyjne badania neuropsychologiczne. Przy obecnym stanie wiedzy na ten temat trudno je uznać za potencjalne endofenotypowe markery schizofrenii jednakże zagadnienie wymaga dalszych szczegółowych badań.

Summary

Olfactory dysfunctions in patients with schizophrenia are becoming the aim of an increased number of studies. Smell identification deficits are well known but also other olfactory proces­ses are examined, eg. sensitivity, discrimination, familiarity and edibility. Smell identification deficits are present in patients with schizophrenia and also in their non-psychotic siblings. Moreover, this dysfunction was reported in a group of children and adolescents with psychosis. Patients have also neuroanatomical abnormalites in brains structures linked with olfaction, e.g. olfactory bulb. Probably, there is no relationship between pathology of olfactory mucosa and olfactory dysfunction. However, correlation between smoking, neuroleptic treatment and olfactory deficits was not found, but it is unclear what is the role of long-term pharma­cotherapy. There is a relationship between negative symptoms, IQ and olfactory processing. Smell identification deficits are not specific for schizophrenia. This disorder is well described in Alzheimer’s disease. It is possible that olfactory deficits in schizophrenia are induced by pathology in cortical or subcortical regions which cannot be detected in neuropsychological tests. Currently it is difficult to use olfactory deficits as endophenotypical markers of schizo­phrenia, and further studies are necessary.

 

Andrzej Cechnicki, Anna Wojciechowska

Zależności pomiędzy właściwościami sieci społecznej a wynikami leczenia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji             513-525

Correlations between features of social network and outcomes in those suffering from schizophrenia seven years from the first hospitalisation            513-525

Streszczenie

Cel: Zbadano zależności między wskaźnikami sieci społecznych 64 pacjentów chorujących na schizofrenię rozpoznaną wg kryteriów DSM III a celami leczenia takimi jak: motywacja do leczenia, wgląd, współpraca w zażywaniu leków, satysfakcja z leczenia oraz wynikami leczenia w obszarze klinicznym i społecznym oraz funkcjonowaniem rodziny w siedem lat od pierwszej hospitalizacji.

Metoda: Wskaźniki sieci społecznych zbadano kwestionariuszem Bizonia. Służy on do gromadzenia danych o osobach spełniających funkcje podtrzymujące oraz do opracowania charakterystycznych właściwości systemu oparcia, takich jak: zakres sieci, wielkość sieci pozarodzinnej, poziom i lokalizacja oparcia, wiek sieci oraz typ systemu oparcia.

Wyniki: mieszany system oparcia społecznego i duża sieć, dostarczająca wyższego poziomu oparcia korelują pozytywnie z wyższą subiektywną satysfakcją z leczenia. Duża sieć pozarodzinna dostarczająca wyższego poziomu oparcia koreluje z lepszym wglądem w chorobę. Im większa jest, w siedem lat od pierwszej hospitalizacji sieć społeczna (zakres sieci), w tym poza-rodzinna i wyższy poziom dostarczanego z sieci oparcia tym mniejsza jest ilość objawów pozytywnych i negatywnych i lepszy typ przebiegu cechujący się remisjami objawowymi. Większy zakres sieci koreluje z mniejszą ilością nawrotów i globalnym czasem rehospitalizacji stacjonarnych i dziennych. Osoby z większą siecią, dostarczającą wyższego poziomu oparcia zlokalizowanego w rodzinie oraz poza nią, mają mniej dziennych rehospitalizacji. Nie stwierdzono związku między wskaźnikami sieci a ilością rehospitalizacji stacjonarnych.

Wnioski: Osoby z większą siecią, w tym pozarodzinną, o wyższym poziomie oparcia społecznego mają lepsze funkcjonowanie społeczne, nie doszło do regresu w ich statusie zawodowym, mają mniejsze brzemię rodzinne. Poziom oparcia społecznego koreluje z korzystnymi wskaźnikami funkcjonowania rodziny. W rodzinach osób chorujących na schizofrenię o większej sieci poza rodzinnej i wyższym poziomie oparcia nie dochodzi do deterioracji czy dezintegracji, mniej jest krytyki lub odrzucenia.

Summary

Aim. A research had been conducted upon the correlations between selected parameters of social networks of 64 patients ill with schizophrenia who were diagnosed according to DSM-III, and the aims of treatment such as: motivation to receive treatment, insight, compliance in taking medication, satisfaction with treatment, and treatment outcomes in the area of clinical and social functioning as well as family functioning seven years after the first admission.

Method. The indices of social networks were studied with Bizon’s questionnaire. It serves storing of data on persons who have supportive functions as well as allows to work out charac­teristic properties of the support system such as: range of the network, size of the extra-familial network, level and localisation of the support, network and support system age.

Results. A compound system of social support and large social network, with a high level of support, correlate in a beneficial way with higher subjective satisfaction with treatment. Whereas a large extra-familial network with high level of support, correlates with better insight into illness. The larger the social network was (its range to be precise), including extra-familial network and the high level of incoming support, the fewer positive and negative symptoms the patients had and much more remissions appeared then. The larger network’s range cor­relates with smaller number of relapses and global time of being hospitalised. People with a larger network, with high level of support located in family and outside the family, have been rarely hospitalised. The connection between network’s parameters and number of daily hospitalisations had been rated.

Conclusion. People with a larger network, including extra – familial network, with high level of social support function better in the society didn’t become regressive in their professional lives and they have smaller burden in their family life. The high level of social support correlates with better family function. In families of people ill with schizophrenia having larger extra-familial network with a high level of support there is less deterioration and disintegration, criticism and rejection.

 

Andrzej Cechnicki, Anna Wojciechowska, Miqel Valdez

Sieć społeczna a jakość życia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji             527-537

Social network and quality of life of people suffering from schizophrenia in seven years from first hospitalisation             527-537

Streszczenie

Cel: Celem badań była analiza „sieci społecznej” osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji oraz analiza związków pomiędzy „siecią społeczną” chorych na schizofrenię a wynikami leczenia, a w szczególności z „jakością życia”.

Metoda: Zbadano i opisano 64 osoby chorych na schizofrenię rozpoznaną wg kryteriów DSM III w siedem lat od pierwszej hospitalizacji, w tym 34 mężczyzn (55,7%) i 27 kobiet (44,3%). Średnia wieku w grupie wynosi 32 lata. Do badań użyto Kwestionariusz Jakości Życia Lehmana, Kwestionariusz Oparcia Społecznego Bizonia.

Wyniki: W badaniach krakowskich osoby z większą siecią i wyższym poziomem oparcia społecznego w sieci mają lepsze ogólne subiektywne zadowolenie z jakości życia. Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniach Lehman i wsp. [1;2], Corrigan i Buican [3]. Brak związku pomiędzy parametrami sieci społecznej a aktualnym stanem zdrowia jako wskaźnikiem obiektywnym i subiektywnym jakości życia jest niezgodny z doniesieniami niektórych badaczy [4;5], którzy uważają, że w miarę upływu czasu zubożenie systemu oparcia szczególnie zagraża zdrowiu i prowadzi do wystąpienia zaburzeń psychicznych.

Wnioski: Badania nad związkami sieci społecznej a jakością życia osób chorujących na schizofrenię wskazują, że uzyskiwane wyniki nie są jednoznaczne, trudne do interpretacji i ciągle budzą wiele wątpliwości.

Summary

Aim. The aim of the research was the analysis of a “social network” of people suffering from schizophrenia in seven years after first admission and analysis of relationships between “social networks” of people suffering from schizophrenia and treatment outcomes, the “quality of life” in particular.

Method. Sixty-four patients have been diagnosed according to DSM-III seven years after first admission. In this group were 34 men (55.7%) and 27 women (44.3%) and the average age was 32 years. Lechman’s Life Quality Questionnaire and Bizoń’s Questionnaire of Social Support were used in the study.

Results. In the Cracovian longitudinal study, persons with a larger network and with a high level of social support display better general subjective satisfaction from quality of life. These results are confirmed in the research of Lehman and his co-workers.[1, 2], Corrigan and Buican [3]. The lack of connection between social network parameters and actual health condition as an objective indicator of the quality of life is incompatible with the results of some investigators: [4, 5], who claim, that as time flies, the impoverishment of the support system is especially threatening to health and mental disorders can appear.

Conclusion. Research upon relationships between “social network” and quality of life of persons suffering from schizophrenia haven’t been widely described in professional literature so far, moreover, the obtained results are ambiguous and still raise many doubts.

 

Igor Hanuszkiewicz, Andrzej Cechnicki, Aneta Kalisz

Związek deficytów poznawczych z przebiegiem schizofrenii. Badania wstępne uczestników programu rehabilitacyjnego          539-550

Correlation between cognitive defects and the course of schizophrenia. Initial study of a rehabilitation programme participants             539-550

Streszczenie

Cel: Deficyty poznawcze są w schizofrenii zaburzeniem „pierwotnym”, pozwalającym na wiarygodne przewidywanie poziomu szeroko rozumianego przystosowania chorych. Celem prezentowanej pracy jest ocena zależności pomiędzy wynikami rehabilitacji a rodzajem i głębokością zaburzeń poznawczych w grupie pacjentów z wieloletnim przebiegiem schizofrenii. Metoda: Ocena deficytów poznawczych w prezentowanej pracy obejmuje sprawność funkcji wykonawczych i pamięci operacyjnej badaną testami WCST i Testem Łączenia Punktów oraz ocenę fluencji słownej i kategorialnej. Przyjęto cztery wskaźniki przebiegu schizofrenii: nasilenie objawów psychopatologicznych mierzone PANNS, kontakty społeczne i funkcjonowanie zawodowe oceniane na skali klinicznej oraz jakość życia mierzoną kwestionariuszem Oliviera. Zbadano 64 chorych pacjentów z diagnozą schizofrenii wg DSM IV i ICD-10 uczestniczących w programie rehabilitacyjnym.

Wyniki: Wykazano zależność pomiędzy słabszymi wynikami uzyskanymi w teście fluencji słownej a nasileniem objawów negatywnych, mniejszą gotowością do podjęcia pracy, mniejszą ilością kontaktów społecznych oraz gorszą oceną wskaźników jakości życia w obszarach pracy, stopnia prywatności i satysfakcji z czasu spędzanego poza domem. Wyniki TŁP korelują z nasileniem objawów negatywnych i ogólnych ocenianych skalą PANSS oraz z gotowością do podjęcia zatrudnienia. Ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych w teście WCST jest związana z większą gotowością do podjęcia zatrudnienia. Mniej błędów perseweracyjnych popełniły osoby o wyższym wykształceniu. Osoby, które szybciej ułożyły pierwszą kategorię testu cechuje większa liczba kontaktów społecznych.

Wnioski: W grupie osób o wieloletnim przebiegu schizofrenii wykazano związki pomiędzy nasileniem deficytów poznawczych a większością przyjętych w badaniu wskaźników wyników rehabilitacji.

Summary

Aim. Cognitive deficits are the “primary” dysfunction in schizophrenia. They make possible a reliable prediction of the broadly understood adjustment of the psychiatric patients. The purpose of this paper is to evaluate the relation between the results of rehabilitation and the cognitive deficits among the patients diagnosed with schizophrenia.

Method. The assessment of the cognitive deficits presented in this paper was conducted using the WCST, the Trial Making Test and a verbal fluency tests. These tests evaluated mainly executive functioning and working memory. Four indicators of the course of schizophrenia were taken into consideration: the severity of symptoms assessed by PANNS, the range of social interactions, professional functioning (readiness to be employed) and the Quality of Life self-evaluation questionnaire by Olivier. Altogether 64 patients diagnosed with schizophrenia (in accordance with the DSM-IV and ICD-10) who participated in a rehabilitation programme were assessed.

Results. The study showed correlation between poorer verbal fluency and severity of negative symptoms, worse professional functioning, limited range of social interactions and lesser satisfaction with work, privacy level and the time spent outside home estimated by the QLQ.The poorer results of the TMT correlate with the severity of negative symptoms and the level of general psychopathology as well as with worse professional functioning. The number of correct answers in the WCST is correlated with the level of professional functioning. Persons with higher education made less perseverative errors. Persons who managed to finish the first category of the test faster are characterised by a broader social interactions network.

Conclusions. It was demonstrated that within the studied group of people with a long-term course of schizophrenia cognitive deficits correlate with the considered indicators of the results of rehabilitation process.

 

Sławomir Murawiec, Cezary Żechowski

Pacjentka ze schizofrenią uporczywie przerywająca leczenie farmakologiczne – opis przypadku i analiza psychodynamiczna       551-560

Schizophrenic patient’s constant refusal of psychotropic medication – case report and psychodynamic remarks             551-560

Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy był opis mechanizmów obronnych, fantazji oraz relacji obiektualnych pacjentki z rozpoznaniem schizofrenii, niewspółpracującej w leczeniu, wielokrotnie odstawiającej leki pomimo objawowej poprawy.

Metoda: Zastosowano metodę psychodynamicznej analizy przypadku.

Wnioski: U pacjentki stwierdzono występowanie funkcjonowania umysłowego opartego na swoistym dla chorych na schizofrenię narcystycznym typie relacji, masywnych pierwotnych mechanizmach obronnych takich jak rozszczepienie, obrony typu „no entry”, oraz omnipotentnych zaprzeczeń. Omówiono znaczenie tych czynników dla skuteczności leczenia farmakologicznego, poprzez wpływ na współpracę w leczeniu.

Summary

Aim. The aim of the study was the description of defence mechanisms, phantasies and object relations in a non-compliant patient with schizophrenia, who many times had refused using antipsychotic drugs in spite of symptom improvement.

Method. Psychodynamic analysis of the case.

Conclusions. Mental functioning of the patient based on a narcissistic type of relation, massive primitive defence mechanisms, especially splitting, ‘no entry defence’ and omnipotent denial. The authors described the influence of these factors on the efficacy of psychotropic medication and compliance of patient.

 

Marek Gronkowski, Bożena Śpila, Ewa Gronkowska, Hanna Karakuła, Grzegorz Przywara, Justyna Pawęzka

Zaburzenia psychiczne u pacjentki wykorzystywanej seksualnie w dzieciństwie – schizofrenia czy objawy złożonego PTSD (CPTSD)             561-570

Mental disorders in a female patient with childhood sexual abuse – schizophrenia or complex PTSD 561-570

Streszczenie

Artykuł przedstawia, definicję, spotykane w literaturze synonimy wykorzystywania seksualnego dziecka oraz krótki przegląd obecnej wiedzy na temat późniejszych skutków tego typu urazu. Zaprezentowano przypadek pacjentki hospitalizowanej w Klinice Psychiatrii w Lublinie z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną, u której w wywiadzie stwierdzono nadużycia seksualne w dzieciństwie. Przeprowadzono dyskusję odnośnie alternatywnego rozpoznania – złożonego PTSD. Rozpoznanie to w przeciwieństwie do PTSD opisuje objawy powstałe na skutek długotrwałej, powtarzającej się traumy.

Summary

The paper presents the definition, synonyms of child sexual abuse and a short overview of the current knowledge about long-term effects of that kind of trauma. The case of a female patient with diagnosed schizophrenia and a history of being sexually abused in childhood who was hospitalised at The Department of Psychiatry in Lublin is described. Sexual abuse of the child is prolonged, repeated trauma, thus another probable diagnosis – Complex PTSD is discussed. The diagnosis of PTSD includes the symptoms that result when a person expe­riences a short-lived trauma. However, chronic trauma like child sexual abuse continue for months or years at a time and a new diagnosis called Complex PTSD describes the symptoms of long-term trauma.

 

Katarzyna Jakuszkowiak-Wojten, Wiesław Jerzy Cubała, Joanna Szeliga-Lewińska

Obłęd pasożytniczy: opis przypadku             571-578

Delusional parasitosis: case report             571-578

Streszczenie

W pracy opisano przypadek 75-letniej kobiety cierpiącej na obłęd pasożytniczy. Pacjentka została skierowana na konsultację psychiatryczną przez dermatologa z diagnozą psychozy. W trakcie leczenia psychiatrycznego postawiono diagnozę obłędu pasożytniczego. Chorą leczono lekami przeciwpsychotycznymi uzyskując pełną remisję. Obłęd pasożytniczy (zespół Ekboma) to zaburzenie w przebiegu którego pacjent ma utrwalone, błędne przekonania o byciu zainfekowanym przez pasożyty. Chory podaje szczegółowe opisy aktywności atakujących pasożytów: pełzających, gryzących, ryjących pod skórą. Według aktualnych kryteriów diagnostycznych ICD-10 obłęd pasożytniczy należy do grupy halucynoz organicznych, które zwykle obserwowane są u samotnych kobiet w podeszłym wieku. Obłęd pasożytniczy wymaga terapii lekami przeciwpsychotycznymi. Konieczna jest również właściwa współpraca dermatologa i psychiatry.

Summary

A case of a 75-year-old woman suffering from delusional parasitosis is described. The patient was referred to the consultant psychiatrist by a dermatologist with the diagnosis of psychosis. In course of the psychiatric treatment the patient revealed the delusional parasitosis and received antipsychotic treatment resulting in full remission. Delusional parasitosis (Ekbom syndrome) is a condition where a person has the unshakeable mistaken belief of being infe­sted with parasites. Patients give detailed descriptions of the activity and offending parasites: crawling, biting, burrowing. According to the contemporary ICD-10 diagnostic criteria, the delusional parasitosis is a disorder which belongs to organic hallucinosis that are usually atta­ched to lonely, old women. In such cases, a therapeutic process using antipsychotic treatment is necessary. A liaison between dermatologist and psychiatrist is advocated.

 

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl