41, 6

 

Jerzy W. Aleksandrowicz, Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Dorota Stolarska

KON-2006 Kwestionariusz osobowości nerwicowej                 759-778

KON-2006 – Neurotic Personality Questionnaire                 759-778

Streszczenie

Cel: Konstrukcja kwestionariusza opisującego cechy osobowości związanej z występowaniem i utrzymywaniem się zaburzeń nerwicowych.

Metody: Odpowiedzi 794 pacjentów (przed leczeniem) oraz 520 osób z grupy kontrolnej na zmienne kwestionariusza osobowości oraz wyniki kwestionariusza objawowego ”0”. Analizy rzetelności skal i korelacji zmiennych ze skalami, korelacje test-retest oraz analiza rzetelności połówkowej. Analizy czynnikowe oceniające trafność wewnętrzną testu. Analizy trafności krzyżowej z kwestionariuszem objawowym KO”0”. Porównanie wyników kwestionariusza osobowości KON-2006 w populacjach pacjentów i w grupie kontrolnej.

Wyniki: Własności psychometryczne kwestionariusza KON-2006 pozwalają na uznanie go za wystarczająco spójny i rzetelny, analizy jego trafności wskazują na znaczne prawdopodobieństwo, że skale informują o dysfunkcjach osobowości związanych z zaburzeniami nerwicowymi a wartość wskaźnika X-KON o nasileniu i rozległości tych dysfunkcji.

Wnioski: Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 może służyć do pomiaru cech osobowości związanych z występowaniem i utrzymywaniem się zaburzeń nerwicowych oraz zmian w wyniku leczenia.

Summary

Aim. Construction of a questionnaire describing personality traits connected to the occur­rence and persistence of neurotic disorders.

Method. Responses of 794 patients (before treatment) and 520 persons from the control group on items of the constructed personality questionnaire and the symptom checklist “0”. Analyses of subscales reliability and item-scale correlations, test-retest and split-half reliability. Factor analyses estimating internal reliability of the questionnaire. Cross-validation with the symptom checklist KO“0”.

Results. Psychometric properties of KON-2006 questionnaire indicate that it is consistent and reliable enough. Validity analyses indicate a large probability that the X-KON coefficient informs on personality dysfunctions related to neurotic disorders.

Conclusions. The Neurotic Personality Questionnaire KON-2006 may serve to estimate personality traits connected to the occurrence and persistence of neurotic disorders as well as changes resulting from psychotherapy.

 

Adrian Sieradzki, Andrzej Kiejna

Ocena przydatności polskiej wersji kwestionariusza niesprawności społecznej Groningen Social Disabilities Schedule II (GSDS II)                 779-787

Polish version of the Groningen Social Disabilities Schedule II (GSDS II) – assessment of validity 779-787

Streszczenie

Wstęp: Precyzyjna oraz adekwatna ocena funkcjonowania społecznego i niesprawności społecznej stanowi od dawna przedmiot zainteresowania badaczy. W systemie rehabilitacyjno-rentowym w Polsce nie znalazło się jak do tej pory miejsce dla oceny tego zjawiska w oparciu o sprawdzone narzędzia psychometryczne. Potencjalnie użytecznym instrumentem przeznaczonym do tego celu może być kwestionariusz Groningen Social Disabilities Schedule II (GSDSII).

Cel: Celem pracy jest ocena przydatności polskiej wersji GSDSII w aspekcie jego trafności oceny zjawiska niesprawności społecznej. Przebadano 130 pacjentów Kliniki Psychiatrii oraz Oddziału Nerwic z różnych grup diagnostycznych według systemu ICD-10 (schizofrenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe).

Metoda: Użyto skal referencyjnych Global Assessment of Functioning (GAF), Social Assessment of Functioning (SOFAS), Global Assessment of Relational Functioning (GARF), World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHO-DASII) w wersji 36-punktowej przeznaczonej dla ankietera oraz skali oceny nasilenia objawów psychopatologicznych Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) w wersji 24-punktowej.

Wyniki: Otrzymano zadowalające i dobre parametry trafności zbieżnej kwestionariusza GSDSII, dla pacjentów chorych na schizofrenię oraz zaburzenia nastroju zaobserwowano również istotne zależności z nasileniem psychopatologii mierzonej w skali BPRS.

Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają na zastosowanie polskiej wersji GSDSII w badaniach nad niesprawnością w populacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Summary

Introduction. Precise and adequate assessment of social functioning and disability is a subject of major interest and concern of the researchers. Until now, no instrument with confirmed psychometric properties was established as a supportive measure of disability in the framework of the rehabilitation process with the participation of the National Insurance Agency. A potentially useful instrument for this purpose is the Groningen Social Disabilities Schedule II (GSDSII).

Aim. Aim of the study was the evaluation of usefulness of the Polish version of GSDSII as a social disabilities measure in the population of psychiatric inpatients.

Method. 130 persons with a broad range of diagnoses (schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders) were interviewed. For estimation of convergent validity, the following reference tools were selected: Global Assessment of Functioning (GAF), Social Assessment of Functioning scale (SOFAS), Global Assessment of Relational Functioning (GARF), World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHO-DASII). For criterion validity the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 24-item version was applied.

Results. The sufficient and good validity indices were obtained for concurrent validity of GSDSII. There was also a significant interrelation between psychopathology assessed with BPRS and disability measured by GSDSII.

Conclusions. Results allow for the supplication of the GSDSII in the research on psycho­social disability in Poland.

 

 

Leszek Bidzan, Mariola Bidzan

Ocena rzetelności polskiej wersji językowej skali pobudzenia Cohena-Mansfielda (The Cohen-Mansfield Agitation Inventory) w badaniu osób z otępieniem i bez otępienia przebywających w domach opieki                 789-797

Reliability of The Cohen-Mansfield Agitation Inventory Polish version among demented and non-demented nursing home residents                 789-797

Streszczenie

Cel: W podjętych badaniach dokonano oceny rzetelności polskiej wersji językowej skali The Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) w badaniu zarówno osób otępiałych jak i bez otępienia zamieszkujących ośrodek opiekuńczy.

Metoda: 35 mieszkańców domu opieki spełniających kryteria ICD – 10 dla rozpoznania otępienia oraz 32 osoby, u których wykluczono otępienie poddano badaniu skalą CMAI.

W analizie wyników posługiwano się współczynnikiem alfa Cronbacha oraz współczynnikiem korelacji rangowej Spearmana.

Wyniki: Uzyskano zadowalającą ocenę spójności wewnętrznej skali oraz porównywalności badania zarówno dla osób otępiałych jak i bez otępienia. Zaobserwowano jednak pewne różnice w współczynnikach rzetelności ocenianej skali pomiędzy badanymi grupami.

Wnioski: Wstępna ocena rzetelności polskiej wersji językowej The Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) przyniosła zadowalające wyniki zarówno w badaniu osób otępiałych jak i bez otępienia przebywających w ośrodkach opiekuńczych.

Summary

Aim. The present study evaluated the reliability of The Cohen-Mansfield Agitation Inven­tory Polish version among demented and non-demented nursing home residents.

Method. 35 nursing home residents fulfilling the ICD-10 criteria for dementia and 32 non-demented residents were assessed with The Cohen-Mansfield Agitation Inventory Po­lish version. For analysis of data we used Cronbach’s alpha and Spearman’s rank correlation coefficients.

Results. The internal consistency of the CMAI and interrater reliabilities were satisfactory both for dementia and the control groups. Although certain differences between the demented and non-demented residents were reported.

Conclusion. The preliminary result from the evaluation of the reliability of The Cohen-Mansfield Agitation Inventory Polish version were all satisfactory, both for demented and non-demented residents.

 

 

Marcin Jabłoński, Dominika Dudek, Mariusz Furgał, Wojciech Datka, Andrzej Zięba

Wykorzystanie kwestionariusza Manfreda Cierpki w analizie wsparcia rodzinnego u pacjentów z ostrą białaczką                 799-812

Manfred Cierpka questionnaire usefulness in the analysis of perception of familiar support in patients with acute leukaemia                 799-812

Streszczenie

Brak polskiego streszczenia

Summary

Aim. The mechanisms of the impact of family support on somatic diseases are still unclear and they are subject of research. Especially little is known about the role of family relations. This study discusses the meaning of social support in somatic disorders, particularly acute leukaemia in the context of family functioning. The aim of the study is the evaluation of usefulness of the Manfred Cierpka questionnaire as the assessment tool examining social support for leukaemic patients.

Method. The study included 36 subjects, 21 men and 15 women, with diagnosis of acute leukaemia. The level of depression symptoms was Manfred Cierpka questionnaire usefulness in the analysis of perception of familiar support in patients with acute leukaemia by the set of questionnaires. The level of disease symptoms was estabilished on the basis of several clinical variables and procedures, during a one year course of the disease. Family functio­ning and functioning of the patient within the family were evaluated by family assessment questionnaire of Cierpka.

Results. The result of the overall family functioning assessment in the subgroup with de­pressive symptoms was significantly worse than in the group without depression. There was no such difference in self assessment of the patients’ functioning in the family. The scores of the family assessment questionnaire does not differentiate the group according to severity of the illness and one year mortality.

Conclusion. The Manfred Cierpka questionnaire is helpful as an assessment method of sub­jective perception of family support for leukaemic patients. The results of the family functioning questionnaire are related to the sustaining of depressive symptoms in the course of the disease. It may indicate the usefulness of early family intervention in the specific group of patients.

 

 

Maria Szaniawska-Thiel, Paweł Łaguna

O potrzebie pomocy psychologicznej dziecku choremu na hemofilię i jego rodzinie 813-825

The need for psychological help for haemophilic children and their families 813-825

Streszczenie

W pracy przedstawiono rozważania, które miały na celu zasygnalizowanie problemu zapewnienia pomocy psychologicznej grupie dzieci chorych na hemofilię oraz wskazanie kierunku poszukiwań specyficznych aspektów funkcjonowania psychospołecznego tych pacjentów, które pozwoliłoby lepiej zrozumieć, z jakimi trudnościami borykają się chore na hemofilię dzieci i ich rodziny. Zrozumienie tych trudności w kontekście przeżyć chorego dziecka i jego rodziny to nieodzowny element specjalistycznej opieki psychologicznej tak istotnej w procesie leczenia. Zapewnienie opieki psychologicznej oraz współpraca z interdyscyplinarnym zespołem leczącym dziecko, może w znaczący sposób podnieść jakość życia pacjentów leczonych w Polsce z powodu hemofilii.

Summary

The aim of this paper is to present and discuss psychological care for children with haemo­philia. The article identifies and indicates specific features of the psychosocial functioning of these patients, which need to be further investigated to gain a better understanding of the difficulties encountered by haemophiliacs and their families. Understanding these difficulties in the context of a child’s experiences and those of its family is a vital element of professional psychological care and remains crucial in the process of treatment. Providing psychological care, as well as cooperation with a multidisciplinary group of specialists involved in the process of treatment, can enhance the quality of life for patients in Poland affected by haemophilia.

 

 

Anna Pilszyk

Obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy w rodzinie 827-836

A psychopathological picture of the perpetrator of violence in a family     827-836

Streszczenie

Zagadnienie przemocy w rodzinie jest często podejmowane w pracach naukowych jak i popularnych opracowaniach. Powodem tego jest zarówno rozpowszechnienie zjawiska jak również jego negatywny odbiór społeczny. W niniejszej pracy omówiono definicje przemocy, jej formy i uwarunkowania, ale przede wszystkim dokonano przeglądu dotychczasowych wyników badań pod kątem charakterystyki sprawcy zachowań przestępczych w rodzinie. Można przyjąć, że wśród prac poświęconych przemocy dominują rozprawy teoretyczne oparte na opisach zjawiska i własnych doświadczeniach. Brakuje szeroko aspektowych badań naukowych. Niniejsza praca stanowi wstępne teoretyczne przygotowanie programu naukowo-badawczego, który ma na celu opracowanie szczegółowego opisu sprawców przestępstw przeciwko rodzinie w kontekście psychospołecznym, medycznym i prawnym. Można przypuszczać, że przyczyni się to do lepszego poznania zagadnienia i pozwoli na weryfikację wielu teoretycznych poglądów na ten temat.

Summary

Violence is a very frequent subject in contemporary literature. It appears that the reason for this is its spreading and a negative social perception of this phenomenon. The present article provides an analysis of definitions, forms and conditionings of violence, but, most of all, a review of results of the research focused on characteristics of the perpetrator of delinquent actions within the family. In order to summarize, it should be stated that literature on the subject is dominated with a theoretical discourse, based on remarks and experiences of other authors. What is lacking, is a wide spectrum scientific research. The present article constitutes a theoretical basis for a research programme aiming for a detailed description of perpetrators of crimes against the family in a psychosocial, medical and judicial context. It will contribute to a better understanding of the issue and will allow the verification of numerous theoretical opinions on the subject.

 

 

Małgorzata Dąbkowska

Ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej                 837-849

Assessment of the selected cognitive functions among the victims of domestic violence                 837-849

Streszczenie

Podczas każdego traumatycznego zdarzenia są uruchamiane funkcje poznawcze. U osób, które przeżyły już traumę procesy poznawcze są osłabione i jednostka jest uwrażliwiona na szkodliwe bodźce. Osoby z osłabionymi funkcjami poznawczymi są szczególnie wrażliwe na ujawnienie się PTSD. Cel: Celem pracy była ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej za pomocą wybranych testów neuropsychologicznych oraz określenie wpływu obecności objawów PTSD i depresji na zdolności poznawcze ofiar. Metoda: Grupę badaną stanowiło 30 kobiet w wieku od 17 do 55 lat; średnia wieku wynosiła 37 lat. Badane osoby były mieszkankami hosteli dla ofiar przemocy domowej. Doświadczały zarówno przemocy fizycznej i psychicznej. I. Ocena neuropsychologiczna: Test Łączenia Punktów Reitana A i B – TMT A i B (Trail Making Test A& B), Test Stroopa (Color-Word Intererence Test), Test Fluencji Słownej. II. Ocena obecności i nasilenia PTSD: Wersja cywilna Skali Mississippi PTSD 35-punktowej oraz – wersja 39-punktowa. III. Ocena depresji: Skala Depresji Becka ( BDI- Beck Depression Inventory) oraz 17-punktowa Skala Depresji Hamiltona (HDRS- Hamilton Depression Rating Scale). Wyniki i wnioski: W grupie ofiar przemocy domowej zanotowano istotne osłabienie niektórych funkcji poznawczych. Zarówno objawy PTSD oraz objawy depresji wpływały na obniżenie funkcji poznawczych. Nasilenie objawów PTSD korelowało z głębokością depresji. Ofiary przemocy domowej wymagają długofalowej opieki psychiatrycznej.

Summary

Every traumatic experience triggers the cognitive functions. Among the people who have experienced a trauma, the cognitive functions are diminished and these people are exposed to the negative effects of it. People with the diminished cognitive functions are especially sensitive to the PTSD occurrence.

Aim. The aim of this study was to evaluate selected cognitive functions with the use of particular neurological tests among the people who have experienced domestic violence. Ad­ditionally, it was to specify the influence of the occurrence of PTSD and depression symptoms on the cognitive functions of the victims.

Methods. 1. Neuropsychological Assessment: Trail Marking Test A and B (TMT A&B), Stroop Test (Colour-Word Interference Test), Verbal Fluency Test. 2. Assessment of PTSD Occurrence and Intensity: Civilian Version of Mississippi PTSD 35-point and 39-point Scale. 3. Assessment of Depression: Beck Depression Inventory (BDI) and 17-point Hamilton De­pression Rating Scale (HDRS). The study group consisted of 30 women age 17 to 55; average age was 37. All the women were inhabitants of the hostels for victims of domestic violence. The group was exposed to both physical and psychological violence.

Results and Conclusion. A significant diminishing of selected cognitive functions was noticed among the study group. Both the symptoms of PTSD and depression had an influence on diminishing cognitive functions. The increase of PTSD symptoms correlated with the intensity of depression. The victims of domestic violence required long-term psychiatric treatment.

 

 

Małgorzata Dąbkowska

Ocena zależności między czynnikami emocjonalnymi i poznawczymi aleksytymii a nasileniem PTSD u ofiar przemocy domowej                 851-962

Relationships between the emotional and cognitive components of alexythymia and PTSD in victims of domestic violence                 851-962

Streszczenie

Aleksytymię obserwowano w różnych zaburzeniach psychicznych, również u osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD). 20. punktowa skala – Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) mierzy trzy wymiary aleksytymii: 1.trudności w rozpoznawaniu własnych uczuć, 2. trudności w opisywaniu uczuć, 3. operacyjny styl myślenia.Cel badań: Celem pracy była ocena korelacji między poszczególnymi czynnikami aleksytymii a nasileniem objawów PTSD. Metoda: Obecność i nasilenie aleksytymii oceniano za pomocą trzyczynnikowej 20-punktowej skali samoocenyToronto Alexithymia Scale (TAS-20). Rozpoznanie i nasilenie zespołu stresu pourazowego (PTSD) opierano na podstawie kwestionariusza konstrukcji Watsona i in.: PTSD-Interview (PTSD-I). Grupę badaną stanowiło 30 kobiet, które doświadczały w przeszłości przemocy domowej. Kobiety były mieszkankami hostelu dla ofiar przemocy domowej lub Domu Samotnej Matki. Wyniki: Zanotowano istotną korelację między punktacją czynnika 2 (trudności w opisywaniu uczuć) skali TAS-20 a nasileniem objawów PTSD (korelacja istotna na poziomie 0,05; współczynnik korelacji Spearmana = 0,383; p = 0,037). Nie zanotowano korelacji między nasileniem objawów PTSD a wysokością czynnika 1 i 3 skali TAS-20. Wyniki pracy wskazują, że ocena czynnikowa, oprócz całkowitej punktacji uzyskanej w skali TAS-20, pozwala określić, które aspekty aleksytymii – afektywne czy poznawcze, są bardziej powiązane z PTSD. Wniosek: W badanej grupie ofiar przemocy domowej trudności w wyrażaniu uczuć najbardziej korelowały z ujawnieniem się objawów PTSD.

Summary

Aim. Alexythymia has been reported in various psychiatric disorders, also in post-traumatic stress disorder ( PTSD ). The 20-item Toronto Alexythymia Scale (TAS-20) measures three inter-correlated dimensions of alexythymia: 1. difficulties in identifying feelings, 2. difficulties in describing feelings, 3. externally oriented thinking. The aim of the study was to assess the correlation between factors of TAS-20 and intensification of PTSD symptoms.

Method. Presence and a degree of alexythymia were estimated using three factorial 20-point self-assessment Toronto Alexythymia Scale. Diagnosis and a degree of intensification of PTSD was based on C.G. Watson’s et al. PTSD-I. The study group consisted of 30 women who have experienced domestic violence. Women were residents of hostels for victims of domestic violence or residents of the Lonely Mother House.

Results. There was a significant correlation between factor 2 (difficulties describing feelings) scores of TAS-20 and intensification of PTSD (correlation is significant at the 0.05 level, Spearman’s correlation coefficient 0.383, p = 0.037). There was no significant relationship between the scores of PTSD-I and the scores of sub-factors 1 and 3. The results emphasize, in addition to the TAS-20 total score, the three sub-factors providing information about whether cognitive and/or affective aspects of alexythymia are associated with post-traumatic stress disorder.

Conclusion. The most significant factor determining occurrence of PTSD symptoms in the study group of women who have experienced domestic violence was a difficulty in verbalising emotions.

 

 

Raport Sekcji Psychiatrii UEMS – Profil psychiatry                 863-870

Brak streszczenia

No summary

 

 

Joanna Meder, Marek Jarema, Edyta Adamska-Węgrzyn, Bogusław Habrat, Janusz Heitzman, Iwona Koszewska, Tadeusz Parnowski, Tomasz Szafrański, Adam Woźniak

Stany nagłe w psychiatrii              871-938

Brak streszczenia

No summary

 

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl