42, 1

 

Magdalena Ciałkowska, Tomasz Adamowski, Patryk Piotrowski, Andrzej Kiejna

Czym jest metoda Delphi? Zalety i ograniczenia             5-15

What is the Delphi method? Strengths and shortcomings             5-15

Streszczenie

Niniejszy artykuł dostarcza zwięzłego omówienia i wyjaśnienia metody Delphi. Technika ta znajduje swe zastosowanie w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Metoda Delphi była rozwijana podczas zimnej wojny, w latach 50 i 60, przez badaczy Korporacji RAND, w Santa Monica (California, USA) jako narzędzie służące prognozowaniu przyszłych działań wojennych. Została zaprojektowana w celu rozwiązywania złożonych lub niejednoznacznych problemów, które przekraczają możliwości analityczne jednej osoby. Większość badaczy wyróżnia zasadniczo dwie odmiany metody Delphi: odmianę konwencjonalną oraz polityczną. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wzrost zastosowania Delphi w szeroko pojętej opiece zdrowotnej. Metoda Delphi była wykorzystana również w badaniach finansowanych przez Komisję Europejską, np. EUNOMIA, DEMoB.inc. Metoda Delphi charakteryzuje się następującymi właściwościami: anonimowością odpowiedzi uczestników panelu ekspertów, asynchronicznością, kontrolowanym sprzężeniem zwrotnym, a także dokonywaną analizą statystyczną uzyskanych odpowiedzi. Celem większości metod Delphi jest rzetelna i twórcza eksploracja problemów lub dostarczenie właściwych informacji, umożliwiających podjęcie decyzji.

Summary

This article provides a condensed discussion and explanation of the Delphi method. This technique is used for problem solving and decision making. The Delphi Method was originally developed during the cold war by the U.S. Intelligence think tank, the RAND Corporation, Santa Monica, California in the 1950’s and 1960’s. It was designed for use on complex or ambiguous problems that exceed the capabilities of a single person. Most researchers make distinctions between the conventional Delphi and the policy Delphi. The last decades have seen increasing interest in the use of Delphi in a wide range of health-care applications. The Delphi method has been applied in a wide range of European Commission funded research projects, e.g. in EUNOMIA and DEMoB.inc projects. The Delphi method is characterized by the following features: anonymity of responses from panel experts, asynchronicity, controlled feedback and statistical description of responses. The objective of most Delphi applications is the reliable and creative exploration of problems or the production of suitable information for decision making.

 

  

Anna Siewierska, Jadwiga Śliwczyńska, Irena Namysłowska

Czy możliwa jest diagnoza systemowa?             17-24

Is systemic diagnosis possible?             17-24

Streszczenie

Autorki zastanawiają się nad tym co rozumiemy pod pojęciem „diagnozy systemowej” i czy samo to określenie jest poprawne logicznie i zgodne z wiedzą merytoryczną. Diagnoza jest rezultatem „procesu diagnozowania”, który zakłada istnienie działającego podmiotu (czyli diagnosty) i przedmiotu diagnozy (czyli pacjenta indywidualnego bądź zbiorowego, np. rodziny), miedzy którymi musi zaistnieć specyficzna relacja określana jako „skośna”. Zastanawiają się także, do którego elementu tego procesu odnosi się postulat systemowości – czy do diagnosty czy do przedmiotu diagnozy, relacji między nimi, czy też efektu tego procesu? Autorki wskazują także na istotny wpływ konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego na proces diagnozy systemowej.

Summary

The authors discuss the concept of systemic diagnosis and its logical and scientific validity. A diagnosis is the result of the “diagnostic process”, with the presence of the acting object (the person making the diagnosis) and the subject (the individual or group patient, such as family), between whom there is a skew relation. They also wonder, to which part of this diagnostic process is the term “systemic” applied – to the clinician or to the subject of the diagnosis, their relation or the effect of the process. The authors also stress the crucial effect of the constructivism and social constructionism on the process of the systemic diagnosis.

 

 

Maria Rostworowska, Małgorzata Opoczyńska

Od monologu do dialogu terapeutycznego. O roli systemowych konsultacji rodzinnych na oddziale psychiatrycznym         25-32

From monologue towards therapeutic dialogue. Same remarks about systemic family consultation in a psychiatric in-patient ward        25-32

Streszczenie

brak

Summary

Basing on the example of one patient and her family, the system family consultation - as a way towards therapeutic dialogue - is presented.

The patient was hospitalised due to schizophrenia. In the given example, the psychiatrist was an observer of the consultation conducted by the psychologist. A system therapy consultation allowed a “multiple-picture” to be obtained: the family members and the patient presented their own understanding of the situation. This new multi-perspective description - showing the patient’s symptoms functionality caused diagnostic uncertainty in the psychiatrist - how far is the diagnosis of schizophrenia a justifiable one.

According to the authors, the systemic consultation, giving the possibility to empathize with existential, psychological and family problems of the patient, leads to a dialogue with his/her family and it plays one of the most important roles in the therapeutic and diagnostic process.

 

 

 

Krystyna Jaracz, Krystyna Górna, Justyna Kiejda, Janusz Rybakowski

Prospektywna ocena wczesnego przebiegu schizofrenii u kobiet i mężczyzn po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej             33-46

Prospective evaluation of the early course of schizophrenia in men and women after a first psychiatric hospitalization             33-46

Streszczenie

Cel. Prospektywna ocena przebiegu schizofrenii u kobiet i mężczyzn po I hospitalizacji z uwzględnieniem sytuacji społeczno-zawodowej, funkcjonowania społecznego i stanu psychicznego.

Metody. Zbadano 74 pacjentów (28 K, 46 M) po 1 miesiącu od I hospitalizacji (b. 1), po 13 miesiącach (b. 2) oraz 4 – 6 latach od b. 1 (b. 3). Do badań zastosowano: kwestionariusz danych społeczno-demograficznych i przebiegu choroby, Skalę Funkcjonowania Społecznego (SFS) oraz skalę PANSS.

Wyniki. W okresie obserwacji nastąpiło pogorszenie sytuacji społeczno – zawodowej i stanu psychicznego. Odsetek nie uczących się i nie pracujących wzrósł o 26%, utrzymujących się z renty o 50%. Pomimo leczenia farmakologicznego, w grupie badanej wzrosła średnia punktów PANSS, szczególnie objawów negatywnych i psychopatologii ogólnej (p<0,01). Częściowo polepszeniu uległo funkcjonowanie społeczne. Pomiędzy b. 1 i 3 nastąpiła poprawa całkowitego wyniku SFS oraz 3. spośród 7. dziedzin. Poprawa była szczególnie zauważalna wśród kobiet, hospitalizowanych do 20 r. ż. (p<0,05). Ponadto kobiety, niezależnie od wieku I hospitalizacji funkcjonowały lepiej w dziedzinie Samodzielność realizowana.

Wnioski. (1) Przebieg schizofrenii w okresie kilku lat po I hospitalizacji psychiatrycznej miał charakter zróżnicowany, czego odzwierciedleniem było pogorszenie stanu psychicznego i sytuacji społeczno-zawodowej chorych oraz niejednolitość zmian w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania. (2) Złożoność i niejednokierunkowość wczesnego przebiegu powinna być uwzględniana w planowaniu i ocenie interwencji terapeutycznych. (3) Wczesny przebieg schizofrenii wydaje się być korzystniejszy dla kobiet.

Summary

Aim. To evaluate prospectively the course of schizophrenia in men and women after a first psychiatric hospitalization in terms of socio-vocational situation, social functioning and psychopathological status.

Methods. A study sample consisted of 74 patients (46 males, 28 females), examined 1 month (T. 1), 13 months (T. 2) after a discharge, and 4-6 years after T. 1 (T.3). The research instruments were: a questionnaire for socio-demographic data and information about the illness course, Social Functioning Scale (SFS) and PANSS.

Results. During the follow-up period, the socio-vocational situation and psychopathological status has worsened. The percentage of patients unemployed or not studying increased by 26%, whilst those receiving a disability pension by 50%. Despite of the pharmacological treatment, symptoms severity increased, particularly in the group of negative symptoms and general psychopathology (p<0.01). Social functioning showed a significant trend to improve but only in some domains. Between T. 1 and the last follow-up, there was an increase in total SFS and in 3 out of the 7 domains. This improvement was particularly noticeable in the group of female patients hospitalized before the age of 20 years (p<0.05). Female patients, regardless of age of their first hospitalization, scored higher in the Independence performance domain.

Conclusions. (1) The early course of schizophrenia appears to be heterogeneous.,This was reflected by the deterioration of socio-vocational situation and psychopathological status, and by a variability of the changes in social functioning. (2) This heterogeneity and non-parallel changes should be taken into account when planning and evaluating therapeutic interventions. (3) The early course of schizophrenia seems to be more beneficial for female patients.

 

 

Łukasz Cichocki

Zmiana mechanizmów obronnych ego u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi w trakcie terapii na oddziale dziennym             47-57

Changes in defense mechanisms resulting from a Day Treatment Center therapy in persons suffering from psychotic disorders   47-57

Streszczenie

Cel badania: Ocena wpływu terapii w Oddziale Dziennym na obraz psychopatologiczny i poziom stosowanych mechanizmów obronnych w grupie pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne.

Metoda: Do badania włączono 55 osób chorujących na zaburzenia psychotyczne. W grupie tej przeważały osoby z rozpoznaniem schizofrenii, były w niej także osoby z rozpoznaniami ze spektrum schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń psychotycznych na tle organicznym.

Do oceny ich stanu psychopatologicznego zastosowano skalę PANSS a do oceny mechanizmów obronnych kwestionariusz DSQ 40. Badanie przeprowadzono na początku i na końcu leczenia. Leczenie w Oddziale prowadzone jest w modelu społeczności terapeutycznej i ma charakter kompleksowy obejmujący farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową.

Wyniki: Stwierdzono, że w obu obszarach – zarówno obrazu psychopatologicznego jak i mechanizmów obronnych dochodzi do istotnych statystycznie zmian. Obraz psychopatologiczny uległ znamiennej statystycznie poprawie we wszystkich wymiarach ocenianych przez skalę PANSS: objawów pozytywnych, negatywnych, ogólnych a także ocenie sumarycznej.

W obszarze mechanizmów obronnych znamiennej statystycznie poprawie uległ czynnik dojrzały, a zmniejszeniu stosowanie dwóch niedojrzałych mechanizmów obronnych: fantazji schizoidalnych i przemieszczenia.

Nie stwierdzono zależności pomiędzy zmianami w obrazie psychopatologicznym a zmianą obszarze mechanizmów obronnych co wskazuje na przynajmniej częściową niezależność obu badanych obszarów.

Wnioski: Konstrukt pojęciowy mechanizmu obronnego wydaje się być użytecznym sposobem rozumienia zmian zachodzących w trakcie terapii a kwestionariusz DSQ 40 przydatnym narzędziem służącym do ich oceny.

Summary

Aim. The objectives of this investigation are to describe the changes in the psychopathological state and defense mechanisms occurring during therapy in a Day Treatment Center.

Method. The study group consisted of 55 persons suffering from psychotic disorders. Most of them suffered from schizophrenia, some from schizophrenia spectrum disorders, bipolar disorder and organic psychotic disorder. In the course of therapy in the Day Treatment Center, apart from pharmacotherapy and individual care, the patients took part in an intensive psychosocial therapeutic programme. The study was a pre – post design. The first investigation took place two weeks after admission into the Day Treatment Center and the second in the last week of therapy (average time of hospitalization was 3 months). The psychopathological state was examined according to the PANSS scale. Defense mechanisms were investigated with theDefense Style Questionnaire 40.

Results. The results of the study show significant changes occurring, both in psychopathological state, as well as defensive functioning of the patients during the therapy. Changes in the psychopathological state occurred in all subscales of the PANSS scale: positive, negative and global. Changes in defense mechanisms occurred in the mature factor of the defense mechanisms and in two separate immature mechanisms: autistic fantasies and displacement. A change in defense mechanisms did not influence changes that occurred in the psychopathological state. This could mean that psychopathological state – Axis I in DSM IV and defense mechanisms – part of the Axis II are partly independent elements.

Conclusions. Defense functioning seems to be a useful construct in understanding changes occuring in the course of therapy. The Defense Style Questionnaire 40 is a practical instrument in measuring conscious derivates of defense mechanisms.

  

 

Agnieszka Pietrzyk, Sebastian Lizińczyk

Spostrzegana kontrola własnego życia a radzenie sobie z chorobą i codziennymi problemami po rocznej rehabilitacji psychospołecznej pacjentów ze schizofrenią             59-71

Perceived control over life and coping strategies with own illness and daily problems after one year psychosocial rehabilitation programme for schizophrenics             59-71

Streszczenie

Cel: Ocena wpływu kontroli własnego życia dokonana przez pacjentów ze schizofrenią na ich strategie radzenia sobie z chorobą i codziennymi problemami. Opinie pacjentów i ich opiekunów zostały porównane po rocznym uczestnictwie w programie rehabilitacji psychospołecznej.

Metoda: 40 pacjentów i 40 opiekunów wypełniło 3 narzędzia badawcze: Kwestionariusz Spostrzeganej Kontroli Życia F. Bryanta, Mini-Mac i WCQ.

Rezultaty i wnioski: Obie grupy badanych oceniły, iż wtórna kontrola życia (nad emocjami) została bardziej odzyskana niż pierwotna (nad zdarzeniami). Pacjenci ocenili, że kontrola życia zróżnicowała ich destruktywne strategie radzenia sobie ze schizofrenią, a opiekunowie – konstruktywne. Obie grupy podkreśliły, że odzyskanie kontroli życia zmniejszyło społeczne izolowanie się, apatię pacjentów, ale niestety i strategię rozwiązywania problemów oraz poszukiwania informacji przez chorych. Obie grupy badanych podkreśliły, że odzyskanie kontroli życia zwiększyło poziom regulacji emocjonalnej i behawioralnej pacjentów. Uczestnictwo w rocznym programie rehabilitacji psychospołecznej podniosło kontrolę własnego życia i konstruktywny styl radzenia sobie ze schizofrenią. Wzbogaciło strategie radzenia sobie z codziennością. Jednak nie usprawniło wzajemnej komunikacji pacjentów i ich opiekunów.

Summary

Aim. The aim of our study was to evaluate the impact of perceived control of own life on schizophrenics’ strategies of coping with their illness and daily problems. Patients’ and their caregivers’ opinions were compared after 1 year of participation in the psychosocial rehabilitation programme.

Method. 40 schizophrenics and 40 caregivers completed 3 instruments: Bryant’s Perceived Control of Life Questionnaire, Mini-Mac and WCQ.

Results and conclusion. Both groups recognized a higher level of regained perceived secondary control (over feelings) than the perceived primary control (over events). The patients estimated the perceived control over life as differentiating their destructive strategies of coping with schizophrenia and the caregivers estimated the constructive strategies of coping with illness. Both groups appreciated that recovery of control of life diminished social isolation, apathy of schizophrenics and, unfortunately, strategies of problem-solving and looking for the information. They stressed that the recovery of control of life increased the level of emotional and behavioural regulation of patients. The 1 year psychosocial rehabilitation programme augmented the control over own life and constructive style of coping with schizophrenia. It enriched patients’ strategies of coping with daily problems. But it did not make the mutual communication of patients and their caregivers more efficient.

 

 

Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk

Zespół metaboliczny i jego składowe u uczestników badania EUFEST             73-85

The metabolic syndrome and its components in participants of EUFEST             73-85

Streszczenie

Cel: stwierdzenie częstości występowania zespołu metabolicznego – ZM – i jego składowych u polskich uczestników EUFEST.

Materiał: 94 pacjentów w wieku 18-40 lat, z I epizodem schizofrenii, zaburzeń schizofrenopodobnych lub schizoafektywnych (DSM – IV), nie leczonych nigdy przeciwpsychotycznie lub nie dłużej niż 2 tygodnie w poprzednim roku i/lub 6 tygodni w ciągu życia. Metoda: oznaczenie stężeń: glukozy na czczo, HDL-C, TG, pomiar obwodu talii, i RR przed farmakoterapią. Wyniki porównano z wynikami badania populacji polskiej – NATPOL PLUS. Wyniki: Stwierdzono ZM (kryteria International Diabetes Federation 2005) u 1% badanych: u ponad połowy – podwyższone RR, u prawie połowy – obniżone stężenie HDL-C (33%) i podwyższone stężenie TG (15%), obwód pasa ponad normę u 6,4%, podwyższone stężenie GLUC na czczo u 3%. 31% badanych nie miało żadnego czynnika ryzyka rozwoju ZM, 34,3% – jeden, dwa – 27,7%, trzy czynniki –5,3%, cztery–1 %. W grupie z dwoma czynnikami ryzyka najczęściej stwierdzano: podwyższone RR i obniżone stężenie HDL-C lub podwyższone stężenie TG. U badanych z więcej niż trzema czynnikami zawsze stwierdzano obniżone stężenia HDL-C i podwyższone stężenie TG. Nie było istotnego związku między ww. odchyleniami a płcią badanych, statusem społeczno – ekonomicznym, danymi demograficznymi i wynikami w skalach oceny klinicznej oraz testach neuropsychologicznych. Porównanie wyników EUFEST z wynikami NATPOL PLUS, po zastosowaniu tych samych kryteriów rozpoznania ZM (NCEP ATP III z 2001), nie wykazało między nimi istotnej różnicy w zakresie rozpowszechnieniem ZM. Występowanie ZM i 2 lub więcej czynników ryzyka u ponad 1/3 badanych wskazuje na konieczność oceny przed farmakoterapią, ostrożny wybór leku przeciwpsychotycznego, monitorowania obwodu talii oraz odpowiednich parametrów laboratoryjnych podczas farmakoterapii.

Summary

Aim. The objective of the article is the evaluation of prevalence of the metabolic syndrome - MS and its components in EUFEST research amongst subjects with Polish nationality.

Material: The studied group consisted of 94 patients, aged from 18-40, with the first episode of schizophrenia, schizophreniform or schizoaffective disorders (DSM-IV) never treated with antipsychotics or not longer than for 2 weeks in the last year and/or for 6 weeks in a lifetime.

Methods. Determination of fasting glucose level, HDL-C and TG levels, waist circumference, blood pressure measurement before starting pharmacotherapy. The results were compared with the NATPOL PLUS research results.

Results. MS was found in 1% of the subjects, elevated blood pressure in more than 50% of the subjects, decreased level of HDL-C (33%) and elevated TG level (15%), in almost 50% of the subjects, waist circumference was elevated in 6.4%, elevated GLUC level in 3% subjects. 31% of the subjects had no risk factors of MS, 34.3% presented one risk factor, 27.7 % -two, 5.3%- three, 1%- four risk factors. Elevated blood pressure and decreased level of HDL-C or elevated TG level- were the most frequent risk factors in a group with 2 risk factors. Decreased level of HDL-C was always observed in groups with more than 3 risk factors. There were no significant correlation between risk factors and sex, socioeconomic status, demographic data, neuropsychological tests and clinical state examination results. Comparing EUFEST research results with NATPOL PLUS research results, no significant difference in prevalence of MS, while using the same criteria of diagnosis (NCEP ATP III 2001) was found. Occurrence of the MS and more than 2 risk factors found in more than 1/3rd of the subjects, indicates a necessity of evaluation of MS risk factors before starting treatment, careful selection of adequate antipsychotics, as well as waist circumference and laboratory parameters monitoring during pharmacotherapy.

 

 

Beata Konarzewska, Agata Szulc, Regina Popławska, Beata Galińska, Dariusz Juchnowicz

Wpływ poneuroleptycznej hiperprolaktynemii na występowanie zaburzeń seksualnych u mężczyzn chorych na schizofrenię             87-95

Impact of neuroleptic-induced hyperprolactinemia on sexual dysfunction in male schizophrenic patients             87-95

Streszczenie

Zaburzenia seksualne wśród osób z rozpoznaniem schizofrenii są zjawiskiem złożonym, wynikają jednocześnie z obecności choroby i stosowanego leczenia przeciwpsychotycznego. Nieliczne, przeprowadzone na ten temat badania wskazują, że zaburzenia seksualne są często spotykane w tej grupie chorych, szczególnie w odniesieniu do mężczyzn. W dużej mierze są one skutkiem antagonistycznego działania neuroleptyków na układ dopaminergiczny i związanym z nim wzrostem poziomu prolaktyny (PRL). Wszystkie neuroleptyki typowe, a z atypowych risperidon, znacząco podwyższają poziom PRL. Hiperprolaktynemia u mężczyzn może być przyczyną spadku libido, anorgazmii i zaburzeń erekcji. Zaburzenia seksualne w przebiegu farmakoterapii są przyczyną niechętnego stosunku pacjentów do leczenia i znacząco pogarszają współpracę.

Summary

Human sexual function is complex and effected in many different ways by schizophrenia and the antipsychotic drugs used in its treatment. Although not extensively researched, sexual dysfunction seems to be frequent in patients with schizophrenia, especially in men. They appear, in significant part, to be a direct consequence of dopamine antagonism, combined with indirect effects due to increased serum prolactin (PRL) concentration. All of the typical antipsychotics and risperidone can cause substantial PRL elevation. Hyperprolactinemia in male schizophrenics might decrease libido, cause anorgasmia and lead to erectile dysfunction. These sexual side effects are closely associated with the patients’ willingness to take antipsychotics, and can affect compliance.

 

  

Beata Kasperek-Zimowska, Włodzimierz A. Brodniak, Anna Sarol-Kulka

Zaburzenia seksualne w schizofrenii – przegląd badań             97-105

Sexual disorders in schizophrenia – overview of research literature             97-105

Streszczenie

Zaburzenia seksualne w schizofrenii stanowią przedmiot stosunkowo niewielu systematycznych badań. W prezentowanej pracy opisano najważniejsze objawy zaburzeń seksualnych w schizofrenii takich, jak obniżenie poziomu libido, zaburzenia erekcji, ejakulacji u mężczyzn oraz lubrykacji i orgazmu u kobiet, a szczególnie brak satysfakcjonujących relacji partnerskich i seksualnych. W przypadku kobiet istotne znaczenie mają problemy związane z okresem ciąży, porodu oraz opieką nad dzieckiem. W przeglądzie badań przedstawiono różnice między kobietami i mężczyznami w rodzajach, uwarunkowaniach oraz skutkach klinicznych, psychicznych i społecznych zaburzeń seksualnych w przebiegu schizofrenii.

Summary

There are relatively few systematic investigations concerning sexual disorders in schizophrenia. In the paper, the most important set of symptoms of sexual disorders in schizophrenia, such as weaker libido, erection and ejaculation disturbances in men, and lubrication and orgasm disturbances in women are described. The lacking of satisfactory partner and sexual relationships is emphasized in the article. In the case of women, the most significant are the problems related to the period of pregnancy, childbirth and care giving. The overview of research literature is focused on differences between females and males in relation to sexual disorders determinants as well as clinical, mental and social effects in the course of schizophrenia.

 

  

Anna Dziemian, Izabela Łucka

Transseksualizm czy zinternalizowana homofobia – studium przypadku             105-114

Transsexualism or internalized homophobia – case study             105-114

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie poglądów na temat rozwoju ludzkiej seksualności, zaburzeń występujących w tej sferze, ze szczególnym uwzględnieniem transseksualizmu, homoseksualizmu oraz stygmatyzacji społecznej osób zorientowanych homoseksualnie wraz z wypływającymi z niej konsekwencjami. Objawy zgłaszane i identyfikowane przez adolescentów jako zaburzenie tożsamości płciowej mogą maskować zupełnie inny problem, na przykład brak samoakceptacji homoseksualnej orientacji u osoby z konserwatywnego, nietolerancyjnego środowiska. Przedstawione studium przypadku stanowi ilustrację kazuistyczną omawianych problemów.

Summary

The objective of the paper is the presentation of ideas on human sexuality development, disorders concerning this area, particularly transsexualism, homosexualism and social stigmatization of homosexuals with its consequences. Symptoms reported and identified by adolescents such as sexual identity disorder, can masque a different problem, for instance lack of self-acceptance of homosexual orientation in a person from a conservative environment. The presented case study illustrates this problem.

 

  

Daniel Cysarz, Apolonia Piwowarczyk, Wiesław Czernikiewicz, Stanisław Dulko, Andrzej Kokoszka

Zmiany w zadowoleniu z obrazu własnego ciała, poczuciu koherencji i satysfakcji z życia w trakcie leczenia kobiet transseksualnych. Badanie pilotażowe             115-123

Changes in body image satisfaction, sense of coherence and life satisfaction during the therapy of women with transsexualism. A preliminary report  115-123

Streszczenie

Cel badania: Badanie dotyczyło zadowolenia z obrazu własnego ciała, poczucia koherencji oraz satysfakcji z życia kobiet z transseksualizmem typu K/M.

2. Metoda: Grupą eksperymentalną w badaniu było dwadzieścia siedem kobiet z transseksualizmem typu K/M, w różnych stadiach terapii „zmiany płci”, które były porównywane z grupą kontrolną składającą się z piętnastu kobiet i piętnastu mężczyzn. Narzędziami, jakimi posłużono się podczas badania, były polskie wersje Skali Obrazu Ciała, Kwestionariusza Orientacji Życiowej- SOC-29 oraz Skali Satysfakcji z Życia- SWLS.

3. Wyniki i wnioski: Wyniki badań świadczą o tym, że wraz z zaawansowaniem w terapii „zmiany płci”, rośnie zadowolenie z obrazu własnego ciała u kobiet z transseksualizmem typu K/M, oraz że badani z grupy kontrolnej są istotnie bardziej zadowoleni z obrazu własnego ciała niż kobiety z transseksualizmem. Analiza wyników wykazała również, że wraz z zaawansowaniem w terapii, maleje deklarowana chęć zmian poszczególnych części ciała oraz, że średni wynik na skali sensowności Kwestionariusza Poczucia Koherencji jest istotnie niższy u osób przed rozpoczęciem terapii (p < 0,05) od grupy kontrolnej i grupy osób po operacjach.

Nie stwierdzono istotnych statystycznie związków pomiędzy nasileniem satysfakcji z życia, a zaawansowaniem w terapii.

Summary

Aim. Assessment of body image satisfaction, sense of coherence and life satisfaction during the therapy of women with transsexualism.

Methods. 27 women with transsexualism (before therapy - 9; in therapy but before surgery – 7; after surgery - 11), in different stages of therapy and 15 women and 15 men from the control group participated in the study. The Body Image Scale, the Sense of Coherence- SOC 29 and Satisfaction with Life Scale – SWLS.

Results and conclusions. The results suggest that the increased satisfaction from the body image in the group of women with transsexualism is related with progress in therapy. Persons from the control group were significantly more satisfied form their own body image than persons with transexualism. The progress of therapy is related with the decrease of will to change the body. The mean scores on the meaningfulness subscale of Sense of Coherence Scale was significantly lower in the group of patients before the beginning of treatment than in the control group and in the group after surgery.

There was no relation between the level of life satisfaction and stages of therapy.

 

  

Bogusław Antoszewski, Anna Kasielska, Marta Jędrzejczak, Julia Kruk-Jeromin

Akceptacja transseksualizmu wśród studentów łódzkich uczelni wyższych             125-134

Acceptance of transsexualism among university students from Łódź     125-134

Streszczenie

Transseksualizm należy do grupy zaburzeń identyfikacji płci polegającym na niezgodności płci psychicznej z płcią anatomiczną. Zaburzenie to prowadzi do rozbieżności między odczuwaną i preferowaną płcią społeczną, a płcią biologiczną.

Cel: Prezentowana praca ma na celu porównanie wiedzy i podejścia studentów trzech łódzkich uczelni wyższych do transseksualizmu.

Metoda: Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 300 studentów łódzkich uczelni wyższych: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ankieta obejmowała 30 pytań, w tym pytania dotyczące płci i miejsca pochodzenia respondentów, ich wiedzy na temat definicji i etiologii transseksualizmu, a także praw, jakie przyznaliby transseksualistom.

Wyniki: Prawidłową definicję transseksualizmu wskazało 64% studentów z UM, 57% z PŁ i 40% z UŁ. Prawo do chirurgicznej zmiany płci przyznało transseksualistom 87% studentów z UM, 69% z UŁ i 40% z PŁ. Większość studentów medycyny (90%) i odpowiednio 78% i 57% z UŁ i PŁ zaakceptowałoby transseksualistę jako swojego współpracownika.

Wnioski: Wiedza studentów największych trzech łódzkich uczelni wyższych na temat transseksualizmu jest podobna i nie odbiega od wiedzy studentów zagranicznych. Najbardziej tolerancyjni wobec transseksualistów są studenci kierunków przyrodniczych (medycyna i biologia).

Summary

Transsexualism is one of the gender identity disorders where psychological sex is opposed to anatomical sex. This disorder leads to a discrepancy between the preferred social gender and the biological sex.

Aim. The aim of this research is to compare knowledge and attitude toward transsexualism in student’s opinion, coming from three universities in Łódź.

Method. The questionnaire study was performed in the group of 300 students from three universities in Łódź: Technical University of Łódź, University of Łódź, Medical University of Łódź. The questionnaire contained 30 questions related to respondent’s sex, birthplace, knowledge about definition and aetiology of transsexualism and also rights which students would grant to transsexuals.

Results. The right definition of transsexualism was pointed by 64% of students from Medical University, 57% from Technical University and 40% from University of Łódź. The right to surgical sex change for transsexuals would be granted by 87% of students from the Medical University, 69% from the University of Łódź and 40% from the Technical University. Majority of medical students (90%) and respectively 78% and 57% from the University of Łódź and Technical University would accept a transsexual as his/her co-worker.

Conclusions. Student’s knowledge about transsexualism is similar and does not differ from a foreign student’s knowledge. Students from natural science studies (medicine and biology) are the most tolerant towards transsexuals.

 

AKTUALNOŚCI - ZALECENIA

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl