42, 2

 

Barbara Józefik

Koncepcja przywiązania a zaburzenia odżywiania się – teoria i empiria             157-166

Attachment theory and eating disorders – theoretical and empirical issues  157-166

Summary

The paper presents the attachment theory in relation to eating disorders. In the first part, the classic concepts of anorexia and bulimia nervosa are discussed taking into account assumptions of Bowlby’s and his followers’ model. In the second part, empirical data on anorexia and bulimia nervosa and attachment patterns are presented. The importance of methodological issues is stressed regarding the attachment model particularly in eating disorders. In the conclusion significant findings correlation of attachment patterns and eating disorders are indicated.

Streszczenie

Artykuł przedstawia teorię przywiązania w odniesieniu do zaburzeń odżywiania się. W części pierwszej autorka omawia klasyczne koncepcje etiologiczne anoreksji i bulimii psychicznej, biorąc pod uwagę założenia modelu Bowlby’ego i jego kontynuatorów. Część druga zawiera przegląd badań empirycznych odnoszących się do wzorów przywiania w zaburzeniach odżywiania się. Tekst zwraca uwagę na problemy metodologiczne związane z omawianą problematyką. W podsumowaniu wypunktowane zostały szczególnie istotne konkluzje wynikające z badań.

 

 

Daniel Bąk

Zaburzenia odżywiania się u mężczyzn             167-178

Eating disorders in men      167-178

Summary

Despite of being perceived as ‘woman’s diseases’, eating disorders were described among boys and adult men. This article presents epidemiological data on anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder in men. The clinical presentation of eating disorders in men was described and compared with similar data from the female population. Moreover, a significance of selected risk factors, specifically those referring to men, was discussed. These are: the disturbance of body perception, personality traits and potential association of eating disorders with sexual orientation. Efficacy of different psychotherapy approaches aimed at eating disorders was summarized. Rules governing psychotherapy of men suffering from eating disorders were described. Specific features of eating disorders’ aetiology were taken into account together with characteristic difficulties influencing treatment.

Streszczenie

Mimo, że zaburzenia odżywiania postrzegane są zwykle jako „kobieca dolegliwość”, mogą one występować zarówno u chłopców, jak i dorosłych mężczyzn. W niniejszej pracy zaprezentowano dane dotyczące występowania jadłowstrętu psychicznego, bulimii psychicznej oraz zespołu gwałtownego objadania się w populacji mężczyzn. Omówiono obraz kliniczny zaburzeń odżywiania u mężczyzn, zestawiając go z danymi, pochodzącymi z populacji chorych kobiet. Ponadto przedyskutowano znaczenie wybranych czynników ryzyka, odnoszących się w sposób szczególny do pacjentów – mężczyzn, m.in. zaburzenia percepcji własnego ciała, uwarunkowania osobowościowe oraz potencjalny związek między występowaniem zaburzeń odżywiania a orientacją seksualną. Podsumowano skuteczność różnych form psychoterapii w leczeniu pacjentów chorujących na zaburzenia odżywiania. Opisano zasady prowadzenia psychoterapii mężczyzn chorujących na zaburzenia odżywiania. Uwzględniono specyficzne cechy etiologii wspomnianych zaburzeń w tej grupie pacjentów oraz charakterystyczne trudności, mające wpływ na przebieg leczenia.

 

 

Cezary Żechowski

Polska wersja Kwestionariusza Zaburzeń Odżywiania (EDI) – adaptacja i normalizacja             179-193

Polish Version of Eating Disorder Inventory – adaptation and normalization             179-193

Summary

Aim. The aim of the study was the adaptation and normalization of the Eating Disorder Inventory in the group of Polish schoolgirls and patients with eating disorders.

Method: 297 healthy schoolgirls (14-22 y.o.) and 40 patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa were examined using the EDI.

Results. A Polish version of EDI revealed a high reliability in most of the subscales. Percentile norms were established. Comparison of subgroups of patients with restrictive and bulimic type of eating disorder revealed differences in most of the subscales.

Conclusions. The Polish version of EDI is a useful research instrument. Differences between bulimic and restrictive groups of patients indicates that in severe cases of restrictive type of anorexia nervosa, self-evaluation using self-report questionnaires may underestimate the severity of symptoms.

Streszczenie

Cel: Celem badania była polska adaptacja i normalizacja Kwestionariusza Zaburzeń Odżywiania (Eating Disorders Inventory) w grupie uczennic szkół średnich oraz pacjentek z zaburzeniami odżywiania się.

Metody: Przebadano 297 zdrowych uczennic i 40 pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego lub bulimii psychicznej. Wiek badanych (14-22 r.ż.).

Wyniki: Polska wersja Kwestionariusza Zaburzeń Odżywiania (EDI) wykazuje wysoką rzetelność w większości z podskal. W badaniu ustalono tymczasowe normy centylowe dla grupy dziewcząt szkół ponadpodstawowych. W badaniu wykazano istotne różnice pomiędzy grupą pacjentek stosujących ograniczanie spożywania pokarmów, jako główny sposób utrzymywania niskiej masy ciała, a pacjentkami przejawiającymi zachowania bulimiczne.

Wnioski: Polska wersja Kwestionariusza Zaburzeń Odżywiania (EDI) jest użytecznym narzędziem badawczym. Jednakże różnice pomiędzy obserwowanym, a deklarownym zachowaniem pacjentek z restrykcyjną postacią jadłowstrętu psychicznego wskazują na fakt, iż stosowanie kwestionariuszy samooceny w ciężkich przypadkach tego zaburzenia może prowadzić do niedoszacowania objawów.

 

  

Bernadetta Izydorczyk

Struktura osobowości młodych kobiet chorujących na anoreksję psychiczną (analiza badań własnych metodą Rorschacha)             195-208

The structure of personality of women with anorexia nervosa (author’s own research Rorschach’s test)     195-208

Summary

Aim. The aim of the research was an attempt to describe the structure of personality of anorexic young females. In the work, several questions were posed: Are there specific factors in the personality structure of women and what are their characteristics? What are the properties of the emotional structure of anorexic patients’ personalities?

Method. The test concerned a group of 30 young women aged 18-26.The methods of research included were: 1) medical documentation, 2) clinical surveys and 3) Rorschach inkblot test.

Results and conclusion. The results of the test indicate a predominantly occurring significant personal character in the tested group of anorexic patients. On the basis of the results we can state how much the personality structure of anorexic women is emotionally diverse.

Streszczenie

Celem badań było rozpoznanie specyficznych cech struktury osobowości u młodych kobiet chorujących na anoreksję psychiczną. W pracy postawiono następujące pytania badawcze: czy istnieją i jakie są specyficzne cechy struktury osobowości u badanych kobiet z diagnozą anoreksji psychicznej? Grupę badawczą stanowiło 30 kobiet w wieku 18-26 lat. Zastosowano następujące metody badawcze: dokumentację medyczną, wywiad kliniczny, projekcyjny test Rorschacha. Wyniki badania wskazały na występujące i dominujące osobowościowe cechy w grupie pacjentek z diagnozą anoreksji psychicznej. Na ich podstawie można pogłębić praktyczną wiedzę psychologiczną, dotyczącą specyfiki diagnozy emocjonalnej struktury osobowości u chorych na jadłowstręt psychiczny.

  

 

Alicja Karlik, Eugeniusz Korman, Jarosław Maceluch, Marek Niedziela

Analiza molekularna fragmentu genu dla drugiego typu receptora kortykoliberyny w jadłowstręcie psychicznym             209-218

Molecular analysis of the corticotropin-releasing hormone receptor type 2 gene fragment in anorexia nervosa             209-218

Summary

Introduction. There is strong evidence for the importance of genetic factors in the aetiology of anorexia nervosa (AN). Stress factors can be also associated with the clinical manifestation of AN. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis plays an important role in stress control. The increased activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in AN is caused by corticotropinreleasing hormone hypersecretion. CRH concentration in cerebrospinal fluid is increased in patients with AN. Intracerebral administration of CRH suppresses appetite. CRH receptor type 2 (CRHR 2) is involved in the appetite suppression effects of CRH. Thus CRHR 2 gene can be a candidate gene for AN. Three CRHR 2 splicing isoforms are known: α, b and g. In the hypothalamus, the main appetite control centre, only the isoform CRHR 2α is expressed, whose mRNA is characterised by one unique exon 1α.

Aim. The aim of the study was the screening for mutations in exon 1α of the CRHR 2 gene in patients with AN, which could play a role in the pathogenesis of the disease.

Methods. The molecular analysis has been performed in 20 patients with AN and 10 healthy controls. DNA was isolated from peripheral blood leukocytes. DNA fragments were amplified by polymerase chain reaction (PCR) and sequencing was performed.

Results. After screening, no genetic variants have been found in the analysed region, including exon 1α and the untranslated region, both in anorectic patients as in controls.

Conclusion. The results do not confirm the hypothesis that the analysed region of the CRHR 2 gene is involved in the pathogenesis of AN.

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było poszukiwanie mutacji funkcjonalnej w egzonie 1α genu CRHR 2 u pacjentów z JP.

Materiał i metody. Badaniem objęto 20 pacjentek z JP oraz 10 kobiet stanowiących grupę kontrolną. DNA wyizolowano z leukocytów krwi obwodowej. Zamplifikowane metodą reakcji łańcuchowej polimerazy fragmenty genu poddano sekwencjonowaniu.

Wyniki. Po przeprowadzeniu analizy sekwencji fragmentu genu dla drugiego typu receptora kortykoliberyny obejmującego egzon 1α, a także region nie podlegający translacji, nie stwierdzono wariantów genetycznych w grupie badanej oraz kontrolnej.

Wnioski. W oparciu o wyniki przeprowadzonego badania nie można stwierdzić, że fragment genu dla drugiego typu receptora kortykoliberyny obejmujący egzon 1α wywiera wpływ na patogenezę jadłowstrętu psychicznego.

  

 

Krzysztof Małyszczak, Angelika Pyszel, Tomasz Pawłowski, Marcin Czarnecki, Andrzej Kiejna

Lęk uogólniony i neurotyzm u pacjentów chorych somatycznie             219-228

Generalized anxiety and neuroticism in patients suffering from somatic diseases             219-218

Summary

Aim. The aim of this research is to present the severity of the generalized anxiety disorder (GAD) symptoms and its correlation with neuroticism among patients suffering from somaticdiseases.

Methods. 184 subjects participated in the study: 45 inpatients undergoing haematological treatment (group 1), 46 inpatients from the internal ward (group 2), 48 patients infected with HCV prior to treatment (group 3) and 45 healthy persons from the control group (group 4). The patients’ level of generalized anxiety was measured by means of the Present State Examination Questionnaire (PSE), whereas the level of neuroticism was measured by means of Eysenck’s Personality Questionnaire (EPQ-R).

Results. The GAD was found to affect more patients with somatic diseases than people from the control group (group1: 11%, 2: 8.7%, 3: 8.7% and 4: 6.7%). 14 out of 16 persons with GAD had the neuroticism value above median. Median scores of neuroticism were similar in all groups except for the control group in which the median value was slightly lower. The correlation between the level of neuroticism and the increase of generalized anxiety symptoms did not depend on the gravity of the somatic diseases. The value of correlation was found to be the highest among patients infected with HCV (0.73) and lower in the remaining two groups (0.54 and 0.58). The increase of generalized anxiety symptoms was proportional to the level of neuroticism, the regression line slope depended on subjective evaluation of gravity of the diseases. The regression line slope was found to be the highest amongst haematologically treated patients (1.54), smaller among patients from the general practice ward (0.84) and those infected with HCV (1.04), and the smallest among patients from the control group (0.15).

Conclusions. Patients suffering from internal illnesses are much more vulnerable to GAD and have a higher level of GAD symptoms, especially ones with an elevated level of neuroticism. The regression line slope between GAD scores and neuroticism scores can be understood as an indicator of psychological stress.

Streszczenie

Cel badania: Praca przedstawia nasilenie objawów lęku uogólnionego i ich związek z neurotyzmem u pacjentów chorych somatycznie.

Metoda: W badaniu uczestniczyło 184 osób w tym 45 pacjentów leczonych na oddziale hematologicznym (grupa 1), 46 pacjentów leczonych na oddziale internistycznym (grupa 2), 48 pacjentów zakażonych HCV przed leczeniem (grupa 3) oraz 45 zdrowych osób z grupy kontrolnej (grupa 4). U wszystkich badanych oceniano poziom nasilenia lęku uogólnionego za pomocą kwestionariusza Badania Stanu Obecnego (PSE), oraz poziom neurotyzmu za pomocą skali neurotyzmu Kwestionariusza Osobowości Eysenck’a (EPQ-R).

Wyniki: Zaburzenie lękowe uogólnione występowało częściej w grupach osób chorych somatycznie niż w grupie kontrolnej (grupy 1: 11%, 2: 8,7%, 3: 8,7% i 4: 6,7%). Wśród 16 osób z rozpoznaniem zaburzenia 14 charakteryzowało się wartością neurotyzmu powyżej mediany. Rozkład wartości neurotyzmu we wszystkich grupach był podobny, jedynie grupa kontrolna charakteryzowała się nieco mniejszymi przeciętnymi wartościami. Korelacja pomiędzy wartościami neurotyzmu i nasilenia lęku nie zależała od ciężkości choroby somatycznej. Największą wartość osiągnęła w grupie pacjentów zakażonych HCV (0,73), mniejsze w pozostałych dwóch grupach chorych (0,54 i 0, 58). Nasilenie objawów lęku uogólnionego było proporcjonalne do wartości neurotyzmu, nachylenie linii regresji zależało od subiektywnej ciężkości choroby. Osiągnęło ono największą wartość w grupie hematologicznej (1,54), mniejszą w grupie z innych chorobami internistycznymi (0,84) i zakażonych HCV (1,04), najmniejszą w grupie kontrolnej (0,15).

Wnioski: Choroby somatyczne związane są z częstszym występowaniem zaburzenia lękowego uogólnionego i większym nasileniem objawów lękowych, dotyczy to szczególnie osób z wysokim poziomem neurotyzmu. Nachylenie linii regresji pomiędzy nasileniem objawów lęku uogólnionego a wartościami neurotyzmu może być traktowane, jako wyznacznik nasilenia stresu psychicznego.

 

  

Magdalena Piegza, Robert Pudlo, Karina Badura-Brzoza, Robert T. Hese

Kardiologiczny zespół X w ujęciu psychosomatycznym    229-236

Cardiac syndrome X from a psychosomatic point of view             229-236

Summary

The aim of this paper was to explain the idea of cardiac syndrome X, particularly the association between emotional disturbances, somatoform disorder and syndrome X. Cardiac syndrome X is defined by the presence of angina-like chest pain, a positive response to stress testing and angiographically normal coronary arteriogram. It has been shown to occur in approximately 20 - 30 percent of angina patients undergoing cardiac catheterization. Most of the patients with normal angiograms are women especially in perimenopausal age. Syndrome X patients reported more depression, anxiety and somatic concerns than positive angiographic patients. They have high scores on psychological inventories that measure anxiety and depression, and are very prone to somatization. They have better prognosis with death from cardiac causes than patients with coronary heart disease. With regard to female chest pain patients, somatoform disorder can be assumed. At the present time, there is no common agreement on the exact cause of the symptoms associated with syndrome X.

Streszczenie

Celem prezentacji artykułu jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia kardiologicznego zespołu X, a szczególnie poglądów odnośnie jego patogenezy i związku z zaburzeniami emocjonalnymi oraz występującymi pod postacią somatyczną. Kardiologiczny zespół X rozpoznaje się u osoby prezentującej doznania bólowe o prawdopodobnym charakterze wieńcowym, z elektrokardiograficznie dodatnim wynikiem testu wysiłkowego i brakiem istotnych zmian w tętnicach wieńcowych w badaniu koronarograficznym. Zespół ten rozpoznaje się u około 20-30% osób poddanych diagnostyce inwazyjnej choroby wieńcowej, z czego zasadniczą większość stanowią kobiety często w okresie okołomenopauzalnym. U pacjentów z kardiologicznym zespołem X częściej występują objawy depresji i lęku oraz skłonność do somatyzacji, w porównaniu do osób z potwierdzoną w koronarografii chorobą wieńcową. Obecnie powszechnie akceptuje się przekonanie, że chorzy z prawidłową koronarografią są grupą najmniej zagrożoną niepomyślnym przebiegiem choroby niedokrwiennej serca. W odniesieniu do kobiet, większość autorów sugeruje rozważenie możliwości występowania u nich zaburzeń somatoformicznych jako przyczynie prezentowanych dolegliwości bólowych. Etiologia omawianego zespołu do dziś nie jest znana.

 

  

Magdalena Piegza, Robert Pudlo, Jacek Piegza, Aleksandra Leksowska, Karina Badura-Brzoza, Krzysztof Stańkowski, Piotr W. Gorczyca, Jerzy Matysiakiewicz, Robert T. Hese

Ocena wpływu wybranych parametrów socjodemograficznych i klinicznych na objawy depresji u kobiet poddanych inwazyjnej diagnostyce choroby wieńcowej             237-248

The influence of some sociodemographic and clinical factors on depression in women undergoing coronary arteriography             237-248

Summary

Aim. The aim of this study was to evaluate the influence of sociodemographic and clinical factors on symptoms of depression in 90 female patients awaiting coronarography.

Method. The factor dividing the patients into two groups: those without significant atheromatosis – 48 women and those with coronary atheromatosis – 42 women, was the result of invasive diagnostics of coronary heart disease. BDI (Beck Depression Inventory), HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale) and sociodemographic and clinical data questionnaire were used in the study.

Results. It was proved that there was a connection between the appearance of increased parameters of depression and more frequent number of annual visits in the Primary Care or Cardiologic Clinic, higher level of depressiveness and anxiety, fear of obtaining information applying to the necessity of coronarography, lack of hormonal replacement therapy and of support from other people. Additionally, it was noticed that the intensity of symptoms were higher for those less educated, those waiting shorter for coronarography and those with hypertension. There were no statistically significant differences in the estimation of depressive states in both groups, neither in prevalence, nor in the intensity.

Conclusion. Patients with increased parameters of depression need special therapies and multidisciplinary care.

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena wpływu czynników socjodemograficznych i wybranych parametrów klinicznych na objawy depresji w grupie 90 kobiet poddanych diagnostyce inwazyjnej choroby wieńcowej.

Grupy badane i metoda. Na podstawie wyniku koronarografii podzielono pacjentki na dwie grupy: pierwszą utworzyło 48 kobiet bez istotnych zwężeń w naczyniach wieńcowych, druga grupa obejmowała 42 osoby z potwierdzonymi, istotnymi zmianami miażdżycowymi w badaniu koronarograficznym. Zastosowano Skalę Depresji Hamiltona i Inwentarz Samooceny Depresji Becka oraz kwestionariusz, który służył do identyfikacji czynników socjodemograficznych i klinicznych.

Wyniki. Wykazano związek występowania podwyższonych parametrów depresji z większą ilością rocznych wizyt w Poradni Ogólnej lub Kardiologicznej, wyższym poziomem depresyjności i lęku przed uzyskaniem informacji o konieczności koronarografii, nie stosowaniem aktualnie hormonalnej terapii zastępczej oraz brakiem wsparcia ze strony innych osób. Zauważono także występowanie większego nasilenia objawów u osób gorzej wykształconych, krócej oczekujących na zabieg oraz u badanych z nadciśnieniem tętniczym. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami, ani w rozpowszechnieniu, ani w nasileniu objawów depresji.

Wnioski. Osoby z podwyższonymi parametrami depresji wymagają zastosowania szczególnego podejścia terapeutycznego, polegającego na współpracy kardiologa z psychiatrą.

  

 

Karolina Jabłkowska, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Katarzyna Nowakowska, Roman Junik, Andrzej Lewiński, Alina Borkowska

Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa             249-259

Working memory and executive functions in hyperthyroid patients with Graves’ disease             249-259

Summary

Aim. The aim of the study was to assess working memory and executive dysfunctions, as well as the intensity of depressive symptoms in hyperthyroid patients with Graves’ disease compared to healthy persons.

Method. Thirty (30) patients with Graves’ disease (20 female, 10 male), aged 18-55, participated in the study. The control group consisted of 31 healthy persons matched by age, gender and educational level with the examined group. The assessment of working memory and executive functions was estimated by the Wisconsin Card Sorting Test and the N-back test. The intensity of depressive symptoms was assessed by the Beck Depression Inventory.

Results and conclusions. In comparison to healthy subjects, significant disturbances of working memory and executive functions were noted in hyperthyroid patients with Graves’ disease. Longer disease duration was associated with worse results in neuropsychological tests, while higher educational level of the patient resulted in better test outcomes. In the group of patients with Graves’ disease, 1/3rd of them presented with a significant intensity of depression symptoms; additionally, the intensity of depression symptoms correlated with cognitive function impairments in the whole group of the patients studied.

Streszczenie

Celem pracy była ocena sprawności pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych oraz stopnia nasilenia cech depresji u pacjentów z chorobą Gravesa i Basedowa w stanie nadczynności tarczycy, w porównaniu z osobami zdrowymi.

Przebadano 30 pacjentów z chorobą Gravesa i Basedowa (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-55 lat. Grupę kontrolną stanowiło 31 osób zdrowych dobranych pod względem wieku, płci i wykształcenia do osób z grupy badanej. Do oceny sprawności pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych zastosowano Test Sortowania Kart Wisconsin i test N-back. Stopień nasilenia objawów depresyjnych oceniano za pomocą Skali Depresji Becka.

Stwierdzono występowanie istotnych zaburzeń pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u pacjentów z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa w porównaniu z osobami zdrowymi. Dłuższy czas trwania choroby związany był z gorszymi wynikami uzyskanymi w zastosowanych testach neuropsychologicznych, a wyższe wykształcenie – z lepszymi wynikami tych testów. Wśród wszystkich pacjentów z chorobą Gravesa i Basedowa, u 1/3 stwierdzono znaczne nasilenie objawów depresji; ponadto, w całej badanej grupie stwierdzono korelację między nasileniem objawów depresji a pogorszeniem funkcji poznawczych.

  

 

Karina Badura-Brzoza, Piotr Zając, Jerzy Matysiakiewicz, Magdalena Piegza, Wiesław Rycerski, Robert T. Hese, Bogdan Koczy, Jacek Semenowicz

Wpływ czynników psychicznych i socjodemograficznych na jakość życia chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego             261-269

The association of quality of life with mental status and sociodemographic data in patients after total hip replacement             261-269

Summary

Aim. The aim of this study was to assess the mental status and sociodemographic data and their influence on the quality of life in patients after total hip replacement.

Methods. SF-36, Soc-29, HADS, MPI, sociodemographic questionnaire were given to a cohort of 48 subjects who participated in this study (28 female, 20 male), with age range of 54-70 (mean 56). Questionnaires were administered to subjects two weeks before surgery and three months after surgery.

Results. Patients after total hip replacement showed significant improvement in healthrelated quality of life in the summary scale of PCS and MCS and HADS-D and HADS-A. There were no significant differences in SOC and MPI. The postoperative values of the PCS and the MCS for the whole group of patients correlated positively with the SOC values. Neuroticism (MPI) was also associated with the postoperative functioning in the mental and physical dimensions. Older patients had more likely to have worse score in MCS and PCS before and after surgery.

Conclusions. Total hip replacement significantly improves patient health and well-being at three months after surgery. Sense of coherence, neurotism and old age influence quality of life.

Streszczenie

Cel pracy: Ocena wpływu objawów lęku, depresji, poczucie koherencji oraz wybranych cech osobowości a także czynników socjodemograficznych na jakość życia po zabiegu endoprotezoplastyki.

Metoda: W badaniach udział wzięło 48 pacjentów (28 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku od 54 do 70 lat, średnia wieku 56 lat, którzy wypełnili następujące kwestionariusze na 2 tygodnie przed i 3 miesięcy po zabiegu: SF-36, HADS, SOC-29 A. Antonovskiego, Inwentarz Osobowości H. J. Eysenck’a, Kwestionariusz socjodemograficzny.

Wyniki: W badaniach wykazano znamiennie statystyczną poprawę w zakresie poziomu funkcjonowania psychicznego, jaki i fizycznego w 3 miesiące po zabiegu. Znamienna statystycznie była także poprawa w zakresie objawów lęku i depresji. Średnia wartość SOC oraz średnie wartości skal N,E,K Inwentarza Osobowości przed operacją i po operacji nie różniły się znamiennie statystycznie. Średni pooperacyjny wynik w PCS i MCS korelował znamiennie dodatnio z wartościami skali SOC-29. Neurotyzm wykazywał statystyczne znamiennie ujemne korelacje z PCS i MCS. Wiek korelował ujemnie z zarówno z PCS, jaki i MCS. Nie wykazano związku pozostałych zmiennych socjodemograficznych oraz objawów lęku i depresji a także ekstrawersji i poziomu kłamstwa z poziomem funkcjonowania fizycznego i psychicznego ocenianego skalą SF-36.

Wnioski: 1. Zabieg totalnej endoprotezopolastyki przynosi znaczną poprawę w zakresie jakości życia. Zawansowany wiek chorych oraz takie zmienne jak poczucie koherencji oraz poziom neurotyzmu mogą mieć wpływ na ocenę pooperacyjnego funkcjonowaniu tych chorych. 2. Badanie poczucia koherencji oraz poziomu neurotyzmu może być przydatne w ocenie możliwości adaptacyjnych chorych oraz chęci współpracy w trakcie rehabilitacji po zabiegu operacyjnym.

  

 

Magdalena Poradowska-Trzos, Dominika Dudek, Monika Rogoż, Andrzej Zięba

Postrzeganie wsparcia społecznego a styl poznawczy w chorobach afektywnych             271-282

Perception of social support in the aspect of a cognitive style of patients with affective disorders             271-282

Summary

According to Aaron Beck, dysfunctional thinking patterns appear also in euthymic patients, after withdrawal of acute diseases symptoms. Patients have a disordered, negative image of themselves, of their future and the surrounding world. It has been shown that a way a man perceives possessed social support has a basic meaning for him.

Aim. The purpose of the research was to analyze the relationship between perceived social support and the patient’s cognitive style.

Method. The study group consisted of euthymic outpatients diagnosed with recurrent depressive disorder (UID) or bipolar affective disorder (BID). Assessment of a cognitive style was made according to the Rosenberg Scale, Hopelessness Scale HS-20 and Automatique Thoughts Questionnaire ATQ 30, assessment of the amount of received support – according to Cohen’s ISEL.

Results and conclusions. The presented study revealed that, in both groups of patients, a thinking style is disturbed and that there is a link between a cognitive style and the perception of the level of received support. The link was stronger in the group of patients with unipolar affective disorder. In both groups, correlations concerning emotional support were the highest.

Streszczenie

Według koncepcji Aarona Becka u pacjentów w stadium remisji utrzymują się zaburzenia poznawcze. Mają oni negatywny obraz siebie, otaczającego świata i własnej przyszłości. Stwierdzono, że podstawowe znaczenie dla człowieka ma to w jaki sposób postrzega on posiadane i dostępne wsparcie społeczne, a nie to jakie jego zasoby można by było stwierdzić przy próbie obiektywizacji.

Celem prezentowanej pracy było stwierdzenie związku pomiędzy stylem poznawczym pacjentów a poziomem postrzeganego wsparcia społecznego.

W badaniu wzięli udział pacjenci z rozpoznanymi zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (chorobą afektywną jednobiegunową – CHAJ) lub choroba afektywną dwubiegunową (CHAD), w stadium remisji.

Styl poznawczy pacjentów oceniano na podstawie: Skali Samooceny Rosenberga, Skali Beznadziejności - HS 20 oraz Kwestionariusza Myśli Automatycznych ATQ 30. Otrzymywane wsparcie społeczne badano Skalą Wsparcia Społecznego Cohena.

W obydwu grupach pacjentów stwierdzono utrzymywanie się zaburzeń poznawczych. Wykazano związek pomiędzy stylem myślenia, a postrzeganiem poziomu otrzymywanego wsparcia społecznego, silniejszy w grupie pacjentów z rozpoznaną chorobą afektywną jednobiegunową. W obydwu grupach pacjentów najwyższe współczynniki korelacji dotyczyły wsparcia emocjonalnego.

 

  

Dominika Dudek, Marcin Siwek, Joanna Borowiecka-Kluza

Analiza cech dwubiegunowości u pacjentów z depresją lekooporną w porównaniu z pacjentami z remisją obecnego epizodu depresji. Badanie pilotażowe             283-294

The analysis of bipolar spectrum features in drug resistant unipolar depression patients as compared to depressive patients who responded to standard antidepressant treatment. A pilot study             283-294

Summary

Aim. This is a pilot study of the multicenter TRES-DEP (Treatment Depression) Project. Its’ aim was the detection and analysis of bipolar spectrum features in drug resistant unipolar depression patients in comparison to depressive patients who responded to standard antidepressant treatment and remitted. Sociodemographic and clinical parameters of the patients were also described.

Method. 50 drug-resistant (group 1) and 50 non-drug resistant (group 2) 18-65 year old patients, fulfilling ICD-10 criteria for depressive episode or recurrent depressive disorder were included in the study. The main exclusion criteria were: >18 scores in the 17-item Hamilton Depression Rating Scale, treatment with mood stabilizers, the diagnosis of substance misuse, dementia, severe neurological or other somatic disease. The presence of bipolar spectrum was detected by Mood Disorder Questionnaire (MDQ) and Hypomania Checklist Scale (HCL).

Results. There was statistically significant more patients fulfilling MDQ or HCL bipolar spectrum criteria in group 1 than in group 2 (44% vs. 12%, p<0.001 and 62%% vs. 34%, p<0.005 respectively,). Significantly more drug resistant patients comparing to non-refractory patients, considered their last remission as partial (88% vs. 52%, p=0.001). Non-refractory patients had a history of fewer depressive episodes (5.1±3.8 vs. 8.5±5.0; p=0.001) and reported a longer time from the last hospitalization (41.9±71.1 vs. 14.8±26.5 months, p<0.005). Significantly more patients from group 1 reported a family history mental disorders, especially of alcoholism.

Conclusion. The results of the study suggest that misdiagnosed and inadequately treated bipolarity may be one of the main reasons of non-response in the treatment of depression.

Streszczenie

Cele: Badanie pilotażowe projektu wieloośrodkowego TRES-DEP. Głównym celem badania była analiza cech dwubiegunowości w grupie pacjentów z depresją lekooporną (grupa 1) w porównaniu z grupą pacjentów, u których nastąpiła remisja aktualnego epizodu depresji (grupa 2). Celem dodatkowym była charakterystyka kliniczna i demograficzna pacjentów z depresją lekooporną.

Metoda: Do badania włączono łącznie 100 pacjentów spełniających kryteria ICD 10 epizodu depresji lub depresji nawracającej (F32, F33): po 50 pacjentów w grupie 1 i 2. Z pacjentami przeprowadzano wywiad za pomocą kwestionariusza socjodemograficznego i klinicznego. Podstawowymi kryteriami niewłączania były: nasilenie depresji przekraczające 18 punktów w 17-punktowej Skali Depresji Hamiltona, otrzymywanie przez pacjenta leków normotymicznych, otępienie, nadużywanie substancji, poważne schorzenia neurologiczne lub somatyczne Cechy dwubiegunowości badano za pomocą Kwestionariusza Zaburzeń Nastroju Hirschfelda (KZN) i Skalą do oceny hipomanii Angsta (HCL).

Wyniki: W grupie 1 istotnie więcej pacjentów spełniało kryteria dwubiegunowości w KZN (44% vs 12%, p<0,001) i HCL (62%vs34%, p<0.005). Pacjenci z grupy 1 w porównaniu do grupy 2 podawali w wywiadzie istotnie statystycznie większą ilość rzutów choroby (8,5±5,0vs5,1±3,8, p=0,001), krótszy czas od ostatniej hospitalizacji (14,8±26,5 vs 41,9±71.1 miesięcy, p<0,005), a ostatnią remisję częściej oceniali jako niepełną (88% vs 52%, p=0,001). Także w grupie 1 więcej osób podawało w wywiadzie obciążenie rodzinne zaburzeniami psychicznymi, szczególnie uzależnieniem od alkoholu.

Wnioski: Wyniki badania pilotażowego sugerują, że jedną z przyczyn niepowodzenia terapii depresji może być nierozpoznana klinicznie choroba dwubiegunowa.

 

  

Dominika Dudek, Marcin Siwek, Joanna Borowiecka-Kluza

Charakterystyka kliniczna i demograficzna pacjentów z depresją lekooporną a cechy dwubiegunowości. Badanie pilotażowe             295-304

The relationships between socio-demographic and clinical data and the bipolar spectrum features in treatment resistant patients. A pilot study    295-304

Summary

Aim. To asses the relationships between sociodemographic and clinical data and the bipolar spectrum features in treatment resistant patients. (A sub-analysis of data of the pilot study for the multi-center TRES-DEP (Treatment Resistant Depression) Project.

Method. 50 drug-resistant 18-65 year old patients, fulfilling ICD-10 criteria for depressive episode or recurrent depressive disorder (F32, F33) were included in the study. Drug resistance was defined as non-response to two adequate antidepressant treatments. The main exclusion criteria were: > 18 scores in the 17-item Hamilton Depression Rating Scale, treatment with mood stabilizers, the diagnosis of: substance misuse, dementia, severe neurological or other somatic disease. The presence of bipolar spectrum was detected by the Mood Disorder Questionnaire (MDQ) and the Hypomania Checklist Scale (HCL).

Results. Statistically significant more drug-resistant patients fulfilling MDQ bipolar spectrum criteria (MDQ (+))comparing to patients without bipolar spectrum features by MDQ (MDQ(-)): 1) considered the last remission as partial or reported lack of remission (100% vs. 21%; p<0.05), 2) reported treatment non-adherence (41 vs. 18%, p=0.055). Moreover there were more suicidal attempts in MDQ(+) patients (0.86±1.28 vs. 0.25±0.59; p<0.05).

Conclusion. Results of the study suggest that the presence of bipolar spectrum may worsen the course and outcome of drug-resistant depression. A further multicenter study is needed.

Streszczenie

Cel: Zbadanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami socjodemograficnzymi i klinicznymi a cechami dwubiegunowości u pacjentów z depresją lekooporną –subanaliza danych badania pilotażowego wieloośrodkowego projektu TRES-DEP.

Metoda: Grupa pacjentów z depresją lekooporną liczyła 50 osób. Pacjenci spełniali kryteria ICD 10 epizodu depresji lub depresji nawracającej (F32, F33), a lekooporność definiowano jako brak znaczącej poprawy klinicznej, po co najmniej dwóch adekwatnych kuracjach lekami przeciwdepresyjnymi. Do badania nie włączano pacjentów: z nasileniem depresji przekraczającym 18 punktów w 17-punktowej Skali Depresji Hamiltona, otrzymujących leki normotymiczne oraz z diagnozą: otępienia, nadużywania substancji, poważnych schorzeń neurologicznych lub somatycznych. Cechy dwubiegunowości badano za pomocą Kwestionariusza Zaburzeń Nastroju Hirschfelda (KZN) i Skalą do oceny hipomanii Angsta (HCL).

Wyniki: W badaniu u pacjentów wykazujących cechy dwubiegunowości według KZN stwierdzono istotnie częstsze występowanie niepełnych remisji (100% vs 21%, p<0.05) i nieregularności leczenia (41% vs 18%, p=0,055) oraz większą ilość podjętych w przeszłości prób samobójczych (0,86±1,28 vs 0,25±0,59; p<0,05). Także odmienna była, w przypadku występowania lub nie, cech dwubiegunowości, charakterystyka odpowiedzi na pytania kwestionariuszy KZN i HCL.

Wnioski: Otrzymane wyniki badania pilotażowego sugerują iż obecność spektrum dwubiegunowego w sposób niekorzystny wpływa na przebieg i rokowanie w depresji lekoopornej oraz uzasadniają projekt przeprowadzenia wieloośrodkowego badania obejmującego dużą grupę pacjentów.

 

OMÓWIENIA I KOMUNIKATY 
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl