43, 1


Irena Namysłowska, Janusz Heitzman, Anna Siewierska

Zespół Gardnera – zespół oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS). Rozpoznanie czy rzeczywistość rodzinna? 5-17

Gardner Syndrome – Parent Alienation Syndrome (PAS). Diagnosis or family reality? 5-17

Streszczenie

Autorzy, w poglądowym artykule przedstawiają charakterystykę zespołu Gardnera (ang. Parental Alienation Syndrome – PAS) podaną przez autora tego pojęcia, oraz dane na temat możliwości różnicowania tego zespołu z rzeczywistym wykorzystaniem psychicznym, fizycznym lub seksualnym dziecka. W dalszej części omawiają konsekwencje zespołu Gardnera dla orzekania w sprawach przyznania opieki nad dzieckiem oraz jego krytykę w aktualnym piśmiennictwie psychiatrycznym i sądowym, oraz stawiają szereg pytań. Proponują nie nadawanie temu zespołowi statusu zespołu psychopatologicznego dotyczącego dziecka, upatrując w nim szczególną, dynamiczną sytuację zachodzącą niekiedy w rodzinie, w trakcie rozwodu i walki o przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem.

Summary

The authors present characteristics of Parental Alienation Syndrome (PAS) proposed by Gardner as well as data, which may help to differentiate that syndrome with real psychological, physical and sexual abuse. The consequences of Gardner Syndrome for legal decisions in the court cases of child custody and the critique of this syndrome in forensic and psychiatric literature are also discussed, and several questions posed. Authors propose to treat Gardner Syndrome not as as a child disorder but as a specific, dynamic family situation, which occurs sometimes, during divorce and fight about child custody.

 

 

Katarzyna Prochwicz

Obłęd we dwoje. Objawy i psychospołeczne uwarunkowania indukowanych zaburzeń urojeniowych 19-30

Insanity of two. Clinical symptomatology and psychosocial factors of induced paranoid disorder 19-30

Streszczenie

Celem artykułu było określenie czynników sprzyjających występowaniu indukowanych zaburzeń urojeniowych. Wzięto pod uwagę czynniki psychologiczne i społeczne mające wpływ na indukowanie urojeń. Uwzględniono także kulturowe zróżnicowanie objawów i przebiegu folie a deux. Metoda: W artykule dokonano analizy opisów przypadków folie à deux, publikowanych we współczesnej literaturze medycznej. Wyniki: Folie à deux zostało po raz pierwszy zdiagnozowane w XIX w. Od tego czasu określono wiele czynników społecznych, psychologicznych i demograficznych, które mają istotne znaczenie dla powstawania tego zaburzenia. Osoby, u których diagnozuje się folie à deux łączy silna relacja emocjonalna, żyją one we względnej izolacji społecznej. Folie à deux zazwyczaj dotyczy rodzin nuklearnych, zwłaszcza diad siostra – siostra, małżonków oraz dzieci i matek, osoba indukująca objawy jest zazwyczaj starsza od osoby, u której urojenia są wzbudzane oraz ma także nad nią przewagę intelektualną, osobę indukowaną natomiast cechuje submisyjność i zależność od indukującego. Wnioski: Czynniki psychologiczne, społeczne i demograficzne odgrywają istotną rolę w powstawaniu indukowanych zaburzeń urojeniowych.

Summary

Aim. The primary aim of the research was to identify factors which are associated with the appearance of induced psychotic disorders. The psychological and social factors and cultural diversity of symptoms and course of folie à deux were taken into account. Method. The author’s review of literature on the topic of folie à deux. Results. Folie à deux was first described in the 19th century. Since then the concept has been elaborated, and several psychosocial and demographical factors which favour a development of folie à deux have been described. Those involved are often isolated from society and have a close emotional relationship. Folie à deux has occurred most often in relationships within a nuclear family, especially between sisters, spouses, mother and child. The primary partner has been noted as being older, more intelligent and better educated. In most cases, the person in whom the delusions are induced is dependent on or submissive to the person with the psychotic disorder. Conclusion. Psychological, social and demographical factors play an important role in emergence of shared paranoid disorders.

 

 

Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Adam Wysokiński, Krzysztof Zboralski

Funkcje poznawcze w depresji 31-40

Cognitive functions and depression 31-40

Streszczenie

Choroby afektywne stanowią jedną z głównych przyczyn hospitalizacji, zarówno kobiet jak i mężczyzn po 50 r.ż. Co roku około 100 mln ludzi na całym świecie przejawia symptomy depresji. Najbardziej widoczne objawy tej choroby dotyczą sfery emocjonalnej, jednak równie silny i znaczący wpływ wywiera ona na funkcjonowanie poznawcze pacjentów. Osłabienie funkcji kognitywnych w tej grupie chorych może mieć różny charakter i różne natężenie (od deficytów wybiórczych, specyficznych i łagodnych po zmiany uogólnione i znacznie nasilone). Pogorszenie funkcjonowania poznawczego pacjentów z depresją może dotyczyć różnych jego aspektów: spostrzegania, uwagi, pamięci (długotrwałej, krótkotrwałej oraz operacyjnej), procesów myślowych i uczenia się, funkcji wykonawczych, fluencji słownej, szybkości psychomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Szczególnie znaczenie kliniczne ma precyzyjne odróżnianie objawów otępienia od objawów depresji. Analiza funkcjonowania poznawczego pacjentów depresyjnych poprzez badanie neuropsychologiczne powinna obejmować wszystkie z wymienionych powyżej funkcji i powinna być przeprowadzana co najmniej dwukrotnie (w trakcie prezentowania przez pacjenta objawów depresyjnych oraz po ich ustąpieniu).

Summary

Affective disorders are one of the main causes of hospitalisation among women and men older than fifty years old. Yearly, about 100 million people all over the world disclose symptoms of depression. Although the most noticeable signs of this disease concern the emotional sphere, it can also significantly influence their cognitive functioning. Deterioration in cognitive functions among patients who suffer from depression could have a varied nature and intensity (from deficits which are selective, particular and gentle to those which are generalized and more powerful). The deterioration of cognitive functioning can be related to the various aspects: perception, attention, memory (short-term, long-term and working memory), thinking and studying, executive functions, verbal fluency, psycho-motor speed and visual-spatial coordination. Differentiating the symptoms of depression from the symptoms of dementia is an essential issue. Neuropsychological examinations among depressive patients have to be conducted before and after the treatment when the symptoms are resolved.

 

 

Konrad Janowski, Łukasz Kaczmarek, Magdalena Kossowska, Kornelia Niedbał

Skłonność do martwienia się a wykonywanie testu Stroopa przez kobiety 41-51

Worrying and performance on the Stroop task in women 41-51

Streszczenie

Wprowadzenie. Martwienie się jest procesem polegającym na przewlekle powtarzanym uruchamianiu bezproduktywnych ciągów myślowych charakteryzujących się od strony treściowej antycypacją niepożądanych dla jednostki zdarzeń. W licznych badaniach wykazano znaczenie nadmiernego martwienia się w patomechanizmach uogólnionego zaburzenia lękowego i depresji, a także związki nadmiernego martwienia się z wieloma nieprzystosowawczymi aspektami funkcjonowania. Niektóre badania neuroobrazowe zasugerowały związek martwienia się z aktywnością kory czołowej. Celem prezentowanych badań była ocena zależności między martwieniem się a funkcjami płatów czołowych mierzonymi Testem Stroopa. Osoby badane i metody. W badaniu udział wzięło 50 kobiet – studentek różnych kierunków studiów. Każda z osób badanych wypełniała Kwestionariusz Oceny Martwienia Się (PSWQ) oraz wykonywała Test Stroopa. Wyniki. Nie stwierdzono istotnych statystycznie związków między nasileniem skłonności do martwienia się a czasem wykonania Testu Stroopa. Wykazano jednakże istotne statystycznie zależności między nasileniem martwienia się a liczbą błędów popełnionych w Teście Stroopa, przy czym osoby z wyższą skłonnością do martwienia się popełniały około 2-krotnie mniej błędów niż osoby z niższą skłonnością do martwienia się. Wnioski. U kobiet, wyższa skłonność do martwienia się może prowadzić do lepszego jakościowo wykonania niektórych zadań umysłowych, co prawdopodobnie wiąże się z większą gotowością uwagi lub z cechami osobowościowymi, takimi jak perfekcjonizm.

Summary

Background. Worrying is a process involving chronic, repetitive activation of unproductive thought chains whose contents are predominantly characterized by anticipation of future outcomes undesirable for the individual. Numerous studies demonstrated the role of excessive worrying in the patomechanisms of general anxiety disorder and depression as well as its associations with several non-adaptative aspects of functioning. Some neuroimaging studies suggested an association of worrying with frontal cortex activity. Aim. The objective of this study was to assess the associations of worrying with the frontal lobe functions, as measured by the Stroop Task. Methods. Fifty female students took part in the study. Each participant completed the Penn State Worry Questionnaire (PSQW), a psychometric measure of worrying tendencies, and performed on the Color Words Stroop Task. Results. No statistically significant associations were found between the worrying levels and response times on the Stroop Task. However, worrying was found to be statistically significantly related to the number of errors committed on the Stroop Task, with women characterized by higher worrying levels, making approximately two-fold fewer errors in comparison to women with lower worrying levels. Conclusions. In women, higher worrying levels may be associated with a qualitatively better performance on some mental tasks, which may probably be accounted for by the involvement of higher attentional readiness or personality traits, such as perfectionism.

 

 

Agata Orzechowska, Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski, Adam Wysokiński, Piotr Gałecki, Monika Talarowska

Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem 53-63

Socio-economic status, aggressive behaviours and coping with stress 53-63

Streszczenie

Cel: Pojęcie „zadowolenia z życia” wiążemy z możliwością osiągania satysfakcjonujących celów, realizacji własnych potrzeb oraz pragnień. Taka wizja jest zależna od naszych osobistych doświadczeń, wiedzy, wzorców i systemu wartości. Celem pracy jest określenie prezentowanych przez badanych stylów radzenia sobie ze stresem oraz rodzaju i intensywności zachowań agresywnych w zależności od stopnia zadowolenie ze swego życia, ocenianego na podstawie obrazu sytuacji socjoekonomicznej respondentów. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 80 osób. Wykorzystano ankietę personalną, Kwestionariusz Stylów Radzenia Sobie ze Stresem N. Endlera i J. Parkera (CISS) oraz Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji autorstwa Z. B. Gasia (IPSA-II). Wyniki i wnioski: Poziom zadowolenia z życia (mierzony sytuacją rodzinną oraz statusem socjo-ekonomicznym) badanych osób związany jest ze stylem radzenia sobie ze stresem oraz ze skłonnością do zachowań agresywnych. Im wyższy poziom zadowolenia z życia tym, tym mniejsze nasilenie zachowań agresywnych oraz bardziej efektywne style radzenia sobie ze stresem.

Summary

Aim. The authors define the term “satisfaction from life” as being able to achieve satisfying objectives, realize one’s own needs and desires. Such a vision depends upon personal experience, knowledge, role models and value system. The objective of this study is to establish the styles of coping with stress, as well as kinds and intensity of aggressive behaviours that depend on the degree of life satisfaction. The degree of life satisfaction was assessed by the look at the socio-economic status.

Methods. 80 people were enrolled in the study. The authors used a personal data form, Coping Inventory for Stress Situations (CISS) by N. Endler and J. Parker and Psychological Inventory of Aggression Syndrome by Z. B. Gaś (IPSA-II). Results and conclusions. The level of life satisfaction (measured using the family situation

and socio-economic status) of the participants is associated with the style of coping with stress and with tendency to aggressive behaviours. The higher the level of life satisfaction was, the lower the intensity of aggressive behaviours and more effective styles of coping with stress were observed.

 

 

Katarzyna Malcher, Joanna Rymaszewska

Charakterystyka agresywności, wrogości i obrazu własnej osoby funkcjonariuszy policji 65-75

Characteristics of aggressiveness, hostility and self concept of law enforcement officers 65-75

Streszczenie

Cel badań: Celem badań była ocena poziomu agresywności i wrogości oraz samooceny w grupie funkcjonariuszy policji.

Metoda: Badania prowadzone były podczas szkoleń policjantów, w okresie czterech miesięcy. Grupę badaną (n=59) stanowili mężczyźni – policjanci w wieku od 22 do 48 lat, aktywni zawodowo. Do badań wykorzystano następujące metody: polską wersję inwentarza Buss - Durkee Hostility- Guilt Inventory – kwestionariusz „Nastroje i Humory” (NiH) w przekładzie M. Choynowskiego, badający agresję i wrogość oraz „Arkusz Samooceny” R. Cibora, służący do badania obrazu własnej osoby i samooceny.

Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazały na średnie nasilenie agresywności i wrogości w grupie funkcjonariuszy policji oraz dość wysoką samoocenę globalną. Wraz z wiekiem badanych następował wzrost (p<0,05) ich agresywności oraz spadek samooceny.

Summary

Aim. The aim of the study was to characterize the aggressiveness and hostility as well as self-evaluation among police officers. Method. The research was conducted in a period of four months, during the law enforcement officers psychological training. A group of 59 occupationally active police officers, aged between 22 and 48 were seen. Two psychological methods were used: Buss – Durkee Hostility – Guilt Inventory named in the Polish version “Nastroje i Humory” (NiH), adapted by M. Choynowski, which measures aggression and hostility and “Arkusz Samooceny” R. Cibora which measures self concept as well as self-evaluation. Results and conclusion. The findings show an average level of aggressiveness and hostility as well as quite a high self-evaluation among police officers. The older the police officers were, the higher the aggressiveness and the lower the self-evaluation were (p<0.05).

 

  

Grzegorz Iniewicz

Specyfika relacji w parach homoseksualnych 77-86

Specifics of relations in homosexual couples 77-86

Streszczenie

Praca z parami homoseksualnymi wymaga uwzględnienia zarówno specyfiki sytuacji w jakiej się one znajdują, jak też charakterystyki dynamiki ich związków. Korzystanie przy tym ze wzorców wypracowanych w terapii z parami heteroseksualnymi nie zawsze jest tu przydatne, a czasami może wręcz prowadzić do błędnego rozumienia ich zachowań. Dotyczy to szczególnie podejmowanych w związku ról, problemu akceptacji własnej seksualności, doświadczeń z ujawnianiem swojej orientacji i innych. Uwzględnienie różnic par homoseksualnych w porównani z parami heteroseksualnymi będzie warunkowało możliwość pomocy im w rozwiązaniu ich trudności.

Summary

While working with homosexual couples, professionals have to recognize specific conditions they live in and the characteristics of their relation dynamics. Patterns elaborated for working with heterosexual couples are often useless in the case of homosexual couples and may even lead to a misunderstanding of their behaviours. This especially refers to the roles they play in the couples, the problem of acceptance of their sexuality, experiences connected with the process of sexual orientation disclosure and others. Taking into consideration differences between homosexual and heterosexual couples is crucial while dealing with their problems.

 

 

Grzegorz Iniewicz

Społeczno-kulturowy kontekst terapii osób o homoseksualnej orientacji 87-97

Social and cultural context of same sex couples therapy 87-97

Streszczenie

W pracy z osobami o homoseksualnej orientacji niezwykle ważne wydaje się być uwzględnienie społeczno-kulturowego kontekstu w jakim one żyją. Warunkuje on bowiem zarówno doświadczane przez te osoby trudności, jak i proces ich ujawniania. Kwestia ta wydaje się być też istotna w odniesieniu do profesjonalistów, którzy im pomagają. Nieuświadomione uprzedzenia mogą bowiem w sposób znaczący zaburzać relacje terapeutyczne i utrudniać proces leczenia.

Summary

When working with homosexuals, it is very important to take into consideration the social and cultural context in which they live. It influences both the problems experienced by them and the process of revealing these problems. It is crucial for professionals who help them. If they are not aware of their own prejudices, their relations with patients are disturbed and the process of treatment is impeded.

  

 

Julia Łosiak

Obraz własnego ciała u osób o orientacji homoseksualnej 99-107

Body image in homosexual persons 99-107

Streszczenie

Celem pracy jest omówienie wyników badań dotyczących znaczenia obrazu własnego ciała u osób o orientacji homoseksualnej. Wskazują one, że u osób homoseksualnych zarówno zadowolenie z obrazu własnego ciała, jak i wzorce idealnej, preferowanej sylwetki mają cechy charakterystyczne, nie występujące, albo słabiej zaznaczone u osób heteroseksualnych. Mężczyźni homoseksualni są niezadowoleni z własnego ciała i jego wagi, a także swojego umięśnienia. Kobiety homoseksualne są mniej skoncentrowane na wyglądzie fizycznym i bardziej zadowolone z własnego ciała oraz swojej wagi, są również cięższe, ale mają większą tolerancję w stosunku do nadmiernej wagi ciała. Mężczyźni o orientacji homoseksualnej wskazują jako wzorzec idealnej sylwetki typ drobniejszy, preferują szczupłość i mniejszą wagę ciała niż mężczyźni o orientacji heteroseksualnej, ale jednocześnie ich ideał wiąże się z dużym umięśnieniem. Idealna sylwetka kobieca wskazywana przez kobiety homoseksualne jest masywniejsza niż wskazywana przez kobiety o orientacji heteroseksualnej.

Summary

The aim of the article is to review the literature and research concerning body image in homosexual men and women. They indicate, that both body satisfaction and ideal body image have group specific properties that are absent or less articulated in heterosexual subjects. Homosexual men have a lower level of body satisfaction and evaluate their actual weigh and muscularity more negatively. Homosexual women are less concentrated on physical appearance and more satisfied with their bodies while being more tolerant to obesity. The ideal body image of gay men is less massive and slimmer while having stronger muscularity than the ideal of heterosexual men. For lesbian women the ideal body image is more massive than for heterosexual women.

 

 

Marta Makara-Studzińska, Anna Zaborska

Otyłość a obraz własnego ciała 109-114

Obesity and body image 109-114

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przegląd piśmiennictwa dotyczącego wzajemnych związków między otyłością i obrazem ciała. Otyłość staje się ogólnoświatowym problemem, który oprócz konsekwencji natury medycznej powoduje zaburzenia funkcjonowania w sferze psychospołecznej. Współczesna kultura stygmatyzuje osoby otyłe, co zwiększa prawdopodobieństwo zinternalizowania przez nie negatywnych informacji na własny temat i może powodować odczuwanie przez osoby otyłe dyskomfortu psychicznego w związku z własnym wyglądem zewnętrznym. Otyłość jest więc źródłem cierpienia, związanego z negatywnym obrazem własnego ciała, który odgrywa istotną rolę w patogenezie zaburzeń odżywiania się. Obraz ciała jest składnikiem obrazu siebie i w istotny sposób decyduje o poczuciu dobrostanu psychicznego. Badania wyraźnie pokazują, że osoby otyłe nie są zadowolone z własnego ciała i stan taki utrzymuje się nawet po schudnięciu. Osoby z nadmierną masą ciała częściej wykazują tendencję do przeceniania niż niedoceniania rozmiarów własnego ciała. Okazuje się jednak, że nie wszystkie osoby otyłe mają zaburzony obraz siebie w takim samym stopniu. Najbardziej znaczące zaburzenia występują u osób, u których otyłość rozpoczęła się w dzieciństwie lub okresie dorastania, u kobiet oraz osób cierpiących na kompulsywne objadanie się.

Summary

The authors present a literature review of the mutual relationship between obesity and body image. Obesity is becoming a worldwide problem that causes not only medical consequences but also disturbances in psychosocial functioning. Contemporary culture stigmatizes obese persons, which increases the probability of them internalizing negative information about themselves, and can cause obese persons feel psychologically discomforted about their physical appearance. Obesity then, is a source of distress related to a negative body image that plays a substantial role in the pathogenesis of eating disorders. Body image is an element of self-image and psychological well-being is substantially dependent on it. Research has clearly shown that obese persons are dissatisfied with their body and remain dissatisfied even after having lost weight. Obese persons more often tend to overestimate than underestimate their body size. It turns out though that not all obese people have a disturbed body image to the same degree. Most significant disturbances are characteristic of people with childhood-onset or adolescence-onset obesity, women and people suffering from a binge-eating disorder.

 

 

Anna Cwojdzińska, Katarzyna Markowska-Regulska, Filip Rybakowski

Terapia usprawniania poznawczego w młodzieńczym jadłowstręcie psychicznym – opis przypadku 115-124

Cognitive remediation therapy in adolescent anorexia nervosa – case report 115-124

Streszczenie

___ 

Summary

Aim. The aim of the study and was the assessment of Cognitive Remediation Therapy (CRT) in an adolescent anorexia nervosa patient. Methods. CRT cognitive training was performed. Eating Attitudes Test 26 (EAT – 26), Beck Depression Inwentory (BDI), Child Yale – Brown Obsessive – Compulsive Scale (CY – BOCS), Eating Disorders Belief Questionnaire (EDBQ), Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Temperament and Character Inventory (TCI) and also Child Heath Questionnaire (CHQ) – assessed by parents, were used before and after the programme. Results. After CRT completion, an improvement on the level of psychopathological symptoms was observed (especially in the EAT – 26 and BDI scales), in WCST some improvement was noticed. In TCI, no significant changes were found. In comparison to the initial assessment, an increased level of dysfunctional beliefs was observed. Conclusions. Cognitive Remediation Therapy can be used in adolescent patients with anorexia nervosa. This procedure may be related to cognitive and symptomatological improvement.

 

OMÓWIENIA I KOMUNIKATY

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl