245-260

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 245-260

DOI:

Dorota Łojko, Aleksandra Suwalska, Janusz Rybakowski

FREE POLISH FULLTEXT:
Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-5

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Bipolar and related disorders and depressive disorders in DSM-5

Streszczenie
W 2013 r. opublikowano kolejną wersję „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM) oznaczoną numerem 5. DSM to podręcznik, który stawia sobie za cel przedstawienie kryteriów diagnostycznych wszystkich zaburzeń psychicznych rozpoznawanych w systemie opieki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych. DSM-5 zawiera najbardziej aktualne kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wraz z opisem i dostarcza wspólnego języka dla klinicystów, by komunikować się w sprawie pacjentów. Kryteria diagnostyczne DSM cieszą się znaczną popularnością na całym świecie, również w krajach, gdzie obowiązuje klasyfikacja ICD-10, i są szeroko używane w badaniach klinicznych i neurobiologicznych w psychiatrii.
W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono dwa rozdziały z DSM-5 poświęcone zaburzeniom nastroju (afektywnym): zaburzenia nastroju dwubiegunowe i pokrewne (Bipolar and related disorders) oraz zaburzenia depresyjne (Depressive disorders), które zastąpiły rozdział dotyczący zaburzeń nastroju (Mood disorders) z poprzedniej wersji DSM-IV. Zadaniem artykułu jest przybliżenie struktury układu tej klasyfikacji i zwrócenie uwagi na różnice w stosunku do poprzedniej wersji. W tym zakresie przedstawione zostaną nowe kategorie diagnostyczne, m.in. zaburzenie o destrukcyjnej regulacji nastroju (disruptive mood dysregulation disorder) oraz zaburzenie dysforyczne przedmiesiączkowe (premenstrual dysphoric disorder), jak również pewne elementy podejścia wymiarowego do zaburzeń nastroju.

Summary
In 2013, a version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), having number 5, was published. The DSM is a textbook which aims to present diagnostic criteria for each psychiatric disorder recognized by the U.S. healthcare system. The DSM-5 comprises the most updated diagnostic criteria of psychiatric disorders as well as their description, and provides a common language for clinicians to communicate about the patients. Diagnostic criteria of the DSM-5 have been popular all over the world, including countries where the ICD-10 classification is obligatory, and are widely used for clinical and neurobiological research in psychiatry.
In this article, two chapters of the DSM-5 pertained to mood (affective) disorders are presented, such as “Bipolar and related disorders” and “Depressive disorders” replacing the chapter titled “Mood disorders” in the previous version of DSM-IV. The aim of this article is to discuss a structure of new classification, to point out differences compared with previous version (DSM-IV). New diagnostic categories, such as e.g. disruptive mood dysregulation disorder or premenstrual dysphoric disorder were depicted as well as some elements of dimensional approach to mood disorders were presented.

Słowa klucze: zaburzenia depresyjne, zaburzenia dwubiegunowe, DSM-5

Key words: bipolar disorders, depressive disorders, DSM-5

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl