277-288

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 277-288

DOI:

Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Jan Jaracz, Justyna Kiejda, Barbara Grabowska-Fudala, Janusz Rybakowski  

FREE POLISH FULLTEXT:
Funkcjonowanie społeczne i jakość życia u chorych na schizofrenię – zależność z remisją objawową i czasem trwania choroby

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Social functioning and quality of life in schizophrenia patients – relationship with symptomatic remission and duration of illness

Streszczenie
Cel. Ocena funkcjonowania społecznego i subiektywnej jakości życia w zależności od remisji objawowej u chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej oraz analiza związku między nasileniem objawów psychopatologicznych a poziomem funkcjonowania i jakości życia – z uwzględnieniem remisji i czasu trwania choroby.
Metody. Zbadano 64 chorych po 13 miesiącach (badanie 1) i średnio po 8 latach od I hospitalizacji (badanie 2) oraz 2 grupy porównawcze osób. Zastosowano skale: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), funkcjonowania społecznego (Social Functioning Scale – SFS), jakości życia (WHOQoL-Bref) i Global Assessment Scale (GAS).  
Wyniki. W badaniu 1 punktacja dziedzin SFS w grupie chorych z remisją nie różniła się istotnie od chorych bez remisji, natomiast w większości obszarów WHOQoL była istotnie wyższa. W badaniu 2 punktacja SFS i WHOQoL chorych z remisją była istotnie wyższa niż chorych bez remisji i nie różniła się od punktacji osób zdrowych. W obu badaniach wykazano istotną korelację między punktacją PANSS a SFS i WHOQoL, szczególnie wśród chorych, którzy nie uzyskali remisji.
Wnioski. Średnio po 8 latach od I hospitalizacji psychiatrycznej 2/3 chorych na schizofrenię nie uzyskało remisji objawowej oraz wykazywało gorsze funkcjonowanie społeczne i jakość życia w porównaniu z osobami z remisją i zdrowymi. Objawy psychopatologiczne wykazywały korelację z funkcjonowaniem społecznym i jakością życia chorych, głównie w grupie pacjentów bez remisji.

Summary
Aim The assessment of social functioning and subjective quality of life in relation to symptomatic remission in schizophrenia patients after a first psychiatric hospitalization, as well as the analysis of connection between intensity of psychopathological symptoms and the level of functioning and quality of life, taking into account the status of remission and duration of illness.
Methods Sixty-four patients were assessed, at 13 months (1st examination) and at mean 8 years (2nd examination) after the first hospitalization, and compared with two control groups of healthy persons. The following scales were used: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Social Functioning Scale (SFS), WHO Quality of Life (WHOQoL - Bref) scale and Global Assessment Scale (GAS).  
Results At first examination, the score of SFS domains was not significantly different between patients in remission and without remission while the score of most domains of WHOQoL was significantly higher in patients with remission. At second examination, the scores of both SFS and WHOQoL were significantly higher in patients with remission and did not differ significantly from healthy persons. In both examinations, significant correlations between PANSS and SFS and WHOQoL scores were found, especially in patients without remission.
Conclusions At mean 8 years after first psychiatric hospitalization, 2/3 of the patients with schizophrenia did not get a symptomatic remission and had worse social functioning and quality of life compared to patients with remission and to healthy controls. Psychopathological symptoms correlated significantly with social functioning and quality of life, especially among patients without remission.

Słowa klucze: schizofrenia, remisja, funkcjonowanie społeczne, jakość życia

Key words: schizophrenia, remission, social functioning, quality of life


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl