289-297

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 289-297

DOI:

Katarzyna Siuda, Adrian Andrzej Chrobak, Anna Starowicz-Filip, Anna Tereszko, Dominika Dudek

FREE POLISH FULLTEXT:
Zaburzenia emocjonalne u pacjentów z uszkodzeniem móżdżku – studium przypadków

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Emotional disorders in patients with cerebellar damage – case studies

Streszczenie
Cel. Coraz więcej badań ukazuje rolę móżdżku w regulacji reakcji afektywnych. Uszkodzenia móżdżku mogą prowadzić do dysregulacji emocjonalnej, która stanowi część Móżdżkowego Syndromu Poznawczo-Emocjonalnego. Celem tego artykułu jest opis najnowszych badań dotyczących udziału móżdżku w reakcjach emocjonalnych oraz przedstawienie trzech przypadków: dwóch kobiet i mężczyzny po urazie móżdżku, którzy prezentowali zaburzenia w sferze emocjonalnej.
Metoda. W badaniu neuropsychologicznym pacjentów wykorzystano Test Matryc Ravena w wersji Standard, Test Łączenia Punktów, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Krzywą Uczenia się Łurii, Test Uwagi i Spostrzegawczości, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Badanie fluencji słownej, Test Stroopa oraz Kwestionariusz Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym.
Wyniki. Przegląd literatury wskazuje na rolę móżdżku, zwłaszcza robaka i okolic przyrobakowych, w detekcji, integracji i filtrowaniu informacji emocjonalnej oraz w regulacji emocjonalnej odpowiedzi autonomicznej. U opisanych pacjentów zaobserwowano nadwrażliwość, irytację, impulsywność oraz zaniedbanie wyglądu. Kobieta i mężczyzna z uszkodzeniami prawopółkulowymi prezentowali podobny zespół symptomów, takich jak sztywność myślenia, upór, brak krytycyzmu, wesołkowatość, nieadekwatne zachowanie i tendencje do niestosownych żartów. Pacjentka po uszkodzeniu lewopółkulowym charakteryzowała się adynamią, apatią i biernością, spłyceniem emocjonalnym, wycofaniem społecznym, utratą zainteresowań oraz ogólnym spowolnieniem.
Wnioski: Zarówno doniesienia z badań, jak i przytoczone opisy przypadków wskazują na związek między móżdżkiem a reakcjami emocjonalnymi. Objawy prezentowane przez pacjentów najprawdopodobniej wynikają z uszkodzeń połączeń móżdżku ze strukturami podkorowymi (układem limbicznym) i okolicami czołowymi. Zróżnicowanie objawów w zależności od uszkodzonej półkuli móżdżku, które zaobserwowano u pacjentów, nie zostało opisane wcześniej i może być interesującym kierunkiem przyszłych badań.

Summary
Aim: Growing number of research shows the role of the cerebellum in the regulation of affect. Lesions of the cerebellum can lead to emotional disregulation, a significant part of the Cerebellar Cognitive Affective Syndrome. The aim of this article is to analyze the most recent studies concerning the cerebellar participation in emotional reactions and to present three cases: two female and one male who suffered from cerebellar damage and presented post-traumatic affective and personality change.
Method: The patients’ neuropsychological examination was performed with Raven’s Progressive Matrices Test – standard version, Trial Making Test, Wisconsin Card Sorting Test,  Auditory Verbal Learning Test by Łuria, Benton Visual Retention Test, Verbal Fluency Test, Stroop Interference Test, Attention and Perceptivity Test (Test Uwagi  i Spostrzegawczości TUS), Frontal Behavioral Inventory (FBI).
Results: The review of the literature suggest cerebellar participation, especially teh vermis and paravermial regions, in the detection, integration and filtration of emotional information and in regulation of autonomic emotional responses. In the described patients we observed: oversensitivity, irritability, impulsivity and self-neglect.  The man and the woman with right-sided lesions presented similar symptoms: rigidity of thought, stubbornness, lack of criticism, jocular and inappropriate behavior. The woman with left-sided cerebellar lesion was adynamic, apathic and passive, she presented emotional blunting, social isolation, lack of interests and motivation, general cognitive slowdown.  
Conclusions: Both the analyzed research and the described cases indicate the connection between the cerebellum and emotion regulation. The symptoms presented by the described patients were most probably a consequence of damaged  cerebellar projections to subcortical structures (the limbic system) and frontal areas. The diversification of symptoms depending on the localization of lesions had not been described yet and seems to indicate an interesting direction for future research.

Słowa klucze: móżdżek, emocje, neuropsychologia

Key words: cerebellum, emotions, neuropsychology

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl