299-306

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 299-306

DOI:

Michalina Malec, Monika Rudzińska, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Marcin Wnuk, Andrzej Szczudlik

FREE POLISH FULLTEXT:
Zaburzenia psychotyczne w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego ze zwapnieniami struktur podkorowych – opis przypadku

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Psychotic disorder in the course of Systemic Lupus Erythematosus with subcortical calcifications – case report

Streszczenie
Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus – SLE) jest autoimmunologiczną chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się obrazem klinicznym obejmującym objawy uszkodzenia wielu układów lub narządów. Nierzadko występują objawy neuropsychiatryczne. Zaburzenia psychotyczne występują najrzadziej. Objawy neuropsychiatryczne są istotne, ponieważ zdecydowanie pogarszają rokowanie w chorobie.
Cel. Celem tej pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki z wieloletnimi, typowymi zmianami skórnymi i laboratoryjnymi SLE, u której wystąpiły zaburzenia psychotyczne rozpoznawane i leczone jako schizofrenia, a w dalszym przebiegu choroby ujawniły się również inne zaburzenia neuropsychiatryczne, w tym zaburzenia funkcji poznawczych i nastroju.
Wnioski. Zaburzenia psychotyczne są rzadkim objawem tocznia neuropsychiatrycznego (neuropsychiatric systemic lupus erythematosus – NPSLE). Mogą być one pierwotnie związane z SLE bądź wtórne do leczenia oraz powikłań choroby. U opisanej pacjentki nie jest możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy psychoza miała charakter pierwotny w przebiegu niezależnie toczącej się schizofrenii, czy wtórny w przebiegu SLE. Jednak prezentowany obraz kliniczny zwraca uwagę na istotność starannego procesu diagnostycznego. W przypadku pacjentów z SLE nie wykonuje się rutynowo neuroobrazowania. Tymczasem u opisanej pacjentki w badaniu TK głowy ujawniono masywne, obustronne kalcyfikacje struktur podkorowych, które prawdopodobnie są powodem znacznego nasilenia objawów neuropsychiatrycznych.

Summary
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is autoimmunological disease of connective tissue which is characterized with clinical symptoms of many systems and organs injury. There are often neuropsychiatric symptoms. Psychotic disorder is the least frequent syndrome. Neuropsychiatric symptoms are important because they deteriorate the quality of life and are poor prognostic factor.
Aim: The aim of the study is to present the patient with chronic, lasting for many years, skin lesions and laboratory tests results characteristic for SLE, who had psychotic disorder diagnosed as schizophrenia and in the next few years there were observed other neuropsychiatric symptoms including cognitive impairment and mood disorder.
Conclusions: Psychotic disorder is rare syndrome of neuropsychiatric SLE (NPSLE). It may primarily originate from SLE or be secondary either to the therapy or the complications of the disease. It is not possible to define if the psychosis is the primary schizophrenic process or secondary to the autoimmune disease in presented patient. However the clinical picture pays attention to the significance of careful diagnostic process, including neuroimaging. In head CT of presented patient there were revealed massive, bilateral, calcifications of subcortical structures which probably substantially enhanced neuropsychiatric symptoms.

Słowa klucze: toczeń neuropsychiatryczny, schizofrenia, zwapnienie jąder podkorowych

Keywords: Neuropsychiatric lupus erythematosus, schizophrenia, calcification of the basal gangliaISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl