319-330

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 319-330

DOI:

Mariola Bidzan, Leszek Bidzan

FREE POLISH FULLTEXT:
Objawy neurobehawioralne we wczesnych postaciach otępień typu Alzheimera i naczyniopochodnych


FREE ENGLISH FULLTEXT:
Neurobehavioral manifestation in early period of Alzheimer Disease and Vascular Dementia

Streszczenie
Wstęp. Choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease – AD) i otępienie naczyniopochodne (vascular dementia – VD)  poprzedzone są okresem przedklinicznym. Toczący się już proces zwyrodnieniowy może również sprzyjać pojawianiu się zarówno dyskretnych zaburzeń funkcji poznawczych, jak i występowaniu objawów pozapoznawczych.
Cel. Celem badań była ocena występowania objawów neurobehawioralnych w okresie przedklinicznym AD i VD.
Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 291 mieszkańców ośrodków opiekuńczych. Włączeni do badania nie wykazywali objawów otępienia wg DSM IV-R, ponadto w badaniu MMSE uzyskali przynajmniej 24 punkty, a w badaniu skalą Global Deterioration Scale pierwszy lub drugi poziom. U zakwalifikowanych oceniono nasilenie objawów pozapoznawczych w oparciu o badanie skalą NPI-NH, a zaburzenia funkcji poznawczych skalą ADAS-kog. Skalą MMSE corocznie badano osoby włączone do programu. Osoby, które uzyskały w badaniu MMSE mniej niż 24 punkty ocenianie były przez doświadczonego psychiatrę.  Rozpoznanie otępienia stawiano w oparciu o kryteria DSM.  Chorobę Alzheimera rozpoznawano na podstawie kryteriów NINCDS-ADRDA, a otępienie naczyniopochodne wg kryteriów NINDS-AIREN. Badania trwały przez siedem kolejnych lat. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 150 osób, w tym 25 osób z AD i 14 z VD oraz 111 osób, u których w trakcie obserwacji wykluczono otępienie.   
Wyniki. Grupa kontrolna różniła się od grupy z AD i VD wyjściowym poziomem zaburzeń poznawczych (skala ADAS-kog) oraz nasileniem zaburzeń pozapoznawczych (skala NPI-NH). Poszczególne elementy skali NPI-NH w różnym stopniu różnicowały obydwie grupy.
U osób z AD największe różnice obserwowano w odniesieniu do pobudzenia/agresji, zaburzeń nastroju, drażliwości/chwiejności emocjonalnej oraz częstości występowania niepokoju.  Osoby z VD, podobnie jak w przypadku  osób z AD, istotnie różnicowały z grupą kontrolą zaburzenia nastroju oraz drażliwość/chwiejność emocjonalna, rozhamowanie oraz niepokój. U osób z VD nie obserwowano większego nasilenia pobudzenia/agresji. Osoby z AD i VD różnicowało rozhamowanie.  
Wnioski. W okresach przedklinicznych zarówno AD, jak i VD częściej występują objawy pozapoznawcze. Im bliżej do rozpoznania otępienia, tym większa możliwość pojawienia się  objawów psychopatologicznych, zwłaszcza w AD.

Summary
Introduction: AD and VD are preceded by a preclinical stage. Small but tangible cognitive impairments sometimes occur many years before the onset and diagnosis of dementia. The ongoing degenerative process can be conductive to behavioural and psychological symptoms.
Aim: The aim of the study was to investigate the rates of neurobehavioral symptoms in the preclinical stages of AD and VD.
Methods: Two hundred and ninety one residents of nursery homes were included in the study. Participants of the study did not display symptoms of dementia in accordance with DSM IV criteria and obtained at least 24 points on the MMSE scale and were on the first or second level of the Global Deterioration Scale. Participants were screened for behavioural and psychological symptoms with the NPI – NH scale, while their cognitive functioning was evaluated by means of the ADAS-cog. Participants of the study were evaluated with the MMSE scale annually. Participants who obtained less than 24 points on the MMSE scale were evaluated by a senior psychiatrist. Diagnosis of dementia was done on the basis of DSM criteria. Alzheimer’s Disease was diagnosed on the basis of NINCDS-ADRDA criteria and vascular dementia on the NINDS-AIREN criteria. The study was carried out over a period of seven consecutive years.
Results: A hundred and fifty people were included in the final analysis – in 111 of them were found not to be afflicted with dementia, 25 were found to have AD and in 14 VD was diagnosed. The control group differed from the AD and VD group with respect to the initial level of cognitive impairment (ADAS-cog) and the intensity of behavioural and psychological
symptoms (NPI –NH scale). Particular items of the NPI –NH scale differentiated the two groups to a different degree. In people with AD the greatest differences were observed with respect to agitation/aggression, mood swings, irritability/emotional liability and the rates of anxiety. People with VD, similarly to people with AD, significantly differed from the control group with respect to mood disorders and irritability/emotional liability, as well as disinhibition and anxiety. People with VD were found not have high rates of agitation/aggression. In the AD group, the shorter the period between the evaluation with the NPI-NH scale and the diagnosis of AD was the greater the rates of agitation/aggression, anxiety, and elevated mood/euphoria were.
Conclusion: In preclinical stages of both AD and VD behavioural and psychological symptoms occur very frequently. The closer the diagnosis of dementia is the greater the possibility of behavioural and psychological symptoms occurring, especially in AD.

Słowa klucze: objawy poznawcze, agresja, depresja

Key words: cognitive symptoms, aggression, depressionISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl