345-358

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 345-358

DOI:

Dariusz Kuncewicz, Małgorzata Dragan, Jochen Hardt

FREE POLISH FULLTEXT:
Walidacja polskiej wersji kwestionariusza The Symptom Checklist-27-plus

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Validation of the Polish Version of the Symptom Checklist-27-plus Questionnaire

Streszczenie
Cel. Celem badania było sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji kwestionariusza SCL-27-plus: jego pięcioczynnikowej struktury, zgodności wewnętrznej oraz trafności teoretycznej.
Metoda. W badaniu kwestionariuszami w wersji papierowej i elektronicznej łącznie udział wzięło 1 350 osób (w tym 62% mężczyzn). 651 osób przebadano papierową, natomiast 699 elektroniczną wersją SCL-27-plus. 336 uczestników badania (w wersji papierowej) było pacjentami z diagnozą zaburzenia psychicznego. Wszystkie osoby wypełniły kwestionariusz SCL-27-plus, a uczestnicy badania w wersji papierowej dodatkowo uzupełnili Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28).   
Wyniki. Konfirmacyjna analiza czynnikowa, po dopuszczeniu interkorelacji kilku reszt w obrębie podskal, potwierdziła pięciowymiarową strukturę SCL-27-plus (wskaźniki dobroci dopasowania modelu w zależności od typu próby badawczej: 1,64 ≤ χ²/df ≤ 2,46; 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,06; 0,91 ≤ CFI ≤ 0,95). Wskaźniki rzetelności alfa Cronbacha dla całej skali SCL-27-plus wyniosły od 0,90 do 0,92 oraz od 0,71 do 0,88 dla poszczególnych podskal. Cała skala oraz podskale objawowe SCL-27-plus korelowały z ich odpowiednikami GHQ-28 na poziomie umiarkowanym i wysokim (od 0,38 do 0,68). Wystąpiły silne efekty różnicy (d Cohena od 0,42 do 1,15) między grupą kliniczną i niekliniczną w zakresie ogólnych i specyficznych wskaźników objawowych.
Wnioski. Polska wersja kwestionariusza SCL-27-plus prezentuje dobre właściwości psychometryczne. Może być wykorzystywana do pomiaru ogólnego nasilenia symptomów psychopatologicznych oraz ich specyficznych grup.

Summary:
Aim: The goal of this research is to evaluate the psychometric qualities of the Polish version of the SCL-27-plus questionnaire in terms of its five factor structure, internal consistency and theoretical accuracy.
Method: A total of 1.350 persons of which 62% were males, participated in the study. 651 persons were tested with a paper version, 699 subjects received an electronic version of the questionnaire. 336 (tested with the paper version) were patients with diagnosed psychiatric disorders. Paper version participants also filled out the General Health Questionnaire (GHQ-28).
Results: Confirmatory factor analysis validated the five factor structure of SCL-27-plus when some errors terms within subscales are allowed to correlate (Depending on the  sample: 1.64 ≤ χ²/df ≤ 2.46; 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.06; 0.91 ≤ CFI ≤ 0.95). Cronbach’s Alpha reliability measures for the Global Severity Index was 0.90 to 0.92 and for the particular subscales 0.71 to 0.88. The GSI and symptom subscales for SCL-27-plus correlated with their equivalences in the GHQ-28 moderately to highly (r = 0.38 to 0.68). Strong differences occurred between the “clinical” and “non-clinical” groups in the levels of general and specific symptoms (Cohen’s d from 0.42 to 1.15).
Conclusions: The Polish version of the SCL-27-plus questionnaire demonstrates good psychometric qualities. It can be used to measure the general intensity of psychopathological impairment as well as the specific subscales.

Słowa klucze: kwestionariusz objawowy, struktura czynnikowa, badania przesiewowe

Key words: symptom questionnaire, factor structure, screening tests

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl