359-369

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 359-369

DOI:

Maciej Wojciech Pilecki, Małgorzata Kowal, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki, Łukasz Kryst, Jadwiga Kamińska-Reyman

FREE POLISH FULLTEXT:
Niepokojące zachowania u dzieci przedszkolnych w wieku 3–7 lat – analiza czynnikowa wyników kwestionariusza

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Validation of the Polish Version of the Symptom Checklist-27-plus Questionnaire

Streszczenie
Cel badania. Ocena interakcji problemów behawioralnych obserwowanych wśród dzieci przedszkolnych oparta na metodzie analizy czynnikowej oraz ocena związku, jaki wyłonione czynniki mają z wiekiem oraz płcią badanych.
Metoda. Analiza czynnikowa oparta na metodzie składowych głównych wyników wypełnianej przez nauczycieli przedszkolnych Ankiety Niepokojących Zachowań zawierającej kategorie zachowań występujących u dzieci w wieku przedszkolnym, budzących największy niepokój rodziców i wychowawców.
Materiał. 961 dzieci w wieku w wieku od 2,7 do 7,9 roku (średnia = 5,4; SD = 1,13) z losowo wybranych przedszkoli, z wszystkich dzielnic Krakowa.
Wyniki. Opierając się na wykresie osypiska oraz merytorycznej analizie wyników analizy czynnikowej, zdecydowano się na rozwiązanie bazujące na czterech skalach (skale: nienadążania, zachowań nadmiarowych, unikania jedzenia, nadmiernego jedzenia) wyjaśniające 68% zmienności wspólnej. Uzyskano bardzo wysokie wartości α Cronbacha rzetelności poszczególnych skal. Przeprowadzona analiza związku skal z wiekiem i płcią wskazała na wyższe nasilenie zachowań niepokojących u chłopców w aspekcie nienadążania, zachowań nadmiarowych i skali zbiorczej ANZ. Te same skale oraz Skala unikania jedzenia okazały się związane z wiekiem. Większe nasilenie zachowań niepokojących wystąpiło wśród dzieci młodszych. Zależność między Skalą nadmiernego jedzenia a Skalą zachowań nadmiarowych stwierdzona w przypadku dziewczynek, a nie obserwowana w przypadku chłopców, wskazała na występowanie już w tak młodym wieku specyfiki związanej z odżywianiem się w kontekście płci.
Wnioski. Spójność otrzymanych wyników oraz ich zgodność z innymi badaniami dzieci w wieku przedszkolnym pozwalają zdaniem autorów na dalsze analizy przy użyciu opisanej ankiety.

Summary
The aims of the study were: 1) the assessment of the interaction between the factors specified for behavioural problems observed in pre-school children based on a factor analysis and 2) the assessment of the relationship the specified factors have with the age and gender of the study group.
Method: A factor analysis based on a Principal Component Analysis of the main results of a Disturbing Behaviour Questionnaire (DBQ) completed by pre-school teachers, which includes categories of behaviour observed among pre-school age children that provoke the greatest concern among parents, guardians and educators.
Material: Nine-hundred and sixty-one children aged from 2.7 to 7.9 years (mean: 5.4; SD 1.13) from randomly chosen pre-schools in all districts of Kraków.
Results: Based on a screen plot, as well as on a substantive analysis of the results, a decision was taken to employ a four-factor analysis (Lagging behind, Excessive behaviour, Eating-avoidance and Overeating) explaining 68% of the common factor variance. A very high Cronbach’s alpha value was returned for the reliability of the individual scales. The conducted analysis of the relationship of the scales with age and gender indicated a greater intensity of disturbing behaviour in boys for the Lagging behind factor, the Excessive behaviour factor and the overall scale for the Disturbing Behaviour Questionnaire (DBQ). These were the scales, along with the Eating-avoidance scale, that were found to be related to age. A greater intensity of disturbing behaviour was found to occur in the younger children. The relationship between the Overeating and Excessive behaviour scales that was found among girls but not among boys indicated that – even at such a young age – the characteristics associated with eating in the context of gender were already present.
Conclusions: The authors consider that the coherence of the results obtained and their consistency with other studies of pre-school age children provide a sound platform for further analyses using the questionnaire described above.

Słowa klucze: problemy emocjonalne, psychopatologia, przedszkole, analiza czynnikowa

Key words: emotional problems, psychopathology, pre-school, factor analysisISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl