39, 4


Stanisław Pużyński, Wanda Langiewicz
Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce (2004 r.)  617
Current problems in psychiatric health care in Poland (2004)  617
Streszczenie
Omówiono najważniejsze i aktualne problemy psychiatrycznej  opieki zdrowotnej w Polsce: sytuację finansową szpitali, funkcjonowanie oddziałów dziennych oraz kwestie etyki w badaniach klinicznych leków psychotropowych.
Summary
The paper is a presentation of the most important and actual psychiatric health care problems in Poland: the financial situation of hospitals, the risk faced by the out-patient psychiatric care, ethical problems related to investigations of psychotropic drugs.


Anna Potoczek
Fobia społeczna - zarys koncepcji zaburzenia  629
Social phobia - outline of concepts concerned with the disorder  629
Streszczenie
Autorka omawia główne zagadnienia diagnostyczne i koncepcje etiologiczne związane z rozpoznaniem fobii społecznej.
Summary
The author describes main diagnostic problems and etiological concepts concerned with social phobia, underlying their complex, genetic, neurobiological, psychological and family character.

 

Anna Potoczek
Ciężka fobia społeczna i zespół natręctw - opis przypadku  641
Severe social phobia with obsessive-compulsive symptoms - case study  641
Streszczenie
Autorka opisuje przypadek osiemnastoletniego chłopca, u którego nasilone objawy mutyzmu wybiórczego i zespołu natręctw rozpoczęły się już we wczesnym dzieciństwie. Z tego powodu pacjent ukończył jedynie szkołę podstawową, przez okres 4 lat niemal nie wychodził z domu i kontaktował się jedynie z najbliższą rodziną. Wiele wcześniejszych  prób leczenia go nie powiodło się. Obecna, dwuletnia lata terapia poznawczo behawioralna z elementami systemowymi - początkowo obejmująca całą rodzinę, a następnie indywidualnie samego pacjenta - przyniosła znaczną zmianę jego funkcjonowania, choć nadal z osobami spoza najbliższej rodziny nie porozumiewa się za pomocą mowy ani pisma. Jest także leczony farmakologicznie venlafaxyną w dawce 150mg/dobę.
Summary:
The case of a young patient with social phobia and obssessive-compulsive disorder is analysed. A lot of  complicated symptoms started from a very young age (around the first year of life) and made slow but active progress. The patient stopped to attend school at  the age of fourteen. Since then he stayed at home and is totally unactive in a social sense. The complex tharapy started six months ago and included cognitive-behavioural -systemic therapy with venlafaxine (150mg per day) pharmacotherapy. The patient is much better, but he still neither  speaks, nor is socially more active.


Kinga Szymona
Zmiany poczucia koherencji (soc) po psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi  659
Changes of sense of coherence (soc) after psychotherapy in neurotic patients  659
Streszczenie
Poczucie koherencji (SOC-Sense of Coherence) to centralny element modelu salutogenetycznego. Poczucie koherencji składa się z poczucia zrozumiałości, poczucia sterowalności i poczucia sensowności.
Celem badań było sprawdzenie czy poczucie koherencji może ulec zmianie po psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, czy wielkość zmian zależy od poziomu SOC oraz czy uzyskane zmiany są trwałe. Metoda: Grupę badaną stanowiło 101 pacjentów (69 kobiet i 32 mężczyzn w wieku od 17 do 48 lat) z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, postawionych wg kryteriów ICD-10. Pacjenci byli hospitalizowani na Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie. Wzięli  oni udział w 10-tygodniowym turnusie terapeutycznym Do pomiaru poziomu poczucia koherencji zastosowano  Kwestionariusz Orientacji Życiowej Antonovsky'ego SOC-29 w polskiej adaptacji. Badani wypełniali Kwestionariusz SOC-29 przed i po zakończeniu terapii. W następnym etapie badań kwestionariusz SOC- 29 pacjenci wypełniali po upływie 6 miesięcy. Do obliczeń statystycznych zastosowano test t dla prób zależnych. Wyniki: Istotne zmiany wykazano u pacjentów z niskim poziomem SOC. Stwierdzono istotny wzrost poczucia koherencji po 10 tygodniach terapii. Wzrost ten okazał się stały po upływie 6 miesięcy. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian w SOC w grupie pacjentów z wyjściowo wysokim jego poziomem. Wyniki te mogą świadczyć o większej skuteczności terapii u pacjentów z niskim poziomem SOC.
Summary
Sense of coherence (SOC) is the central construct of the salutogenic model of health. Sense of coherence comprises comprehensibility, manageability and meaningfulness. The aim of the study was to check if the sense of coherence can change after psychotherapy in neurotic patients, if the value of the changes depends on the level of sense of coherence and if the obtained changes are stable. Method: 101 patients (32 males, 69 females, aged between 17 and 48 years) with neurotic disorders defined according to ICD-10 criteria were the subject of the study. This group of patients were hospitalized in the Neurotic Ward of the Psychiatry Department in Lublin. They took part in a 10-week psychotherapeutic program. In the study, the authorized Polish adaptation of the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky was used to measure the sense of coherence. Patients were examined prior to and on completion of the treatment program. In the next stage of the study patients filled in the SOC-29 Questionnaire after six months. Dependent sample t-test was used in data analysis. Results: Significant favourable changes were found in patients with a low SOC level. The increase of SOC was observed after 10-week treatment. The increase was stable in examination after six months.
 

Ewa Papuć, Beata Pawłowska
Cechy osobowości pacjentów z postacią zaostrzająco-zwalniającą stwardnienia rozsianego (RR-MS)  669
Personality features in multiple sclerosis patients with relapsing-remitting course of the disease  669
Streszczenie
Cel: Celem pracy była weryfikacja hipotezy zakładającej występowanie istotnych różnic między poziomem lęku, depresji oraz cechami obrazu siebie pacjentów w okresie rzutu w porównaniu z pacjentami w okresie remisji SM.
Grupa badana: Przebadano 42 pacjentów Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej Szpitala Wojskowego w Lublinie z postacią zaostrzająco-zwalniającą  stwardnienia rozsianego (26 osób w okresie rzutu choroby i 16 w okresie remisji). Wszyscy pacjenci włączeni do badań spełniali kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego wg McDonalda. Średni wiek pacjentów wynosił 36 lat. Średni czas trwania choroby - 8 lat. Metody: W pracy zastosowano ankietę osobową, Inwentarz Objawów Depresyjnych Becka i Pichota, Kwestionariusz do badania lęku jako stanu i lęku jako cechy Spielbergera (STAI) oraz Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbrunna na podstawie którego określono obraz siebie badanych. Wyniki: Porównanie za pomocą testu t-Studenta wyników uzyskanych przez pacjentów w okresie rzutu z pacjentami w okresie remisji choroby ujawniły istotne statystycznie różnice w zakresie lęku w Kwestionariuszu STAI oraz skali dziecka wolnego Testu ACL. Wnioski: Otrzymane wyniki wykazały, że pacjenci w okresie rzutu charakteryzują się wyższym poziomem lęku, bardziej negatywną samooceną, brakiem zaufania do siebie, poczuciem izolacji społecznej w porównaniu z pacjentami w okresie remisji SM.
Summary
The aim: The aim of this article was to find the differencies between level of anxiety, level of depression and certain features of self-image during relapse and remission in multiple sclerosis patients. Subjects were 42 patients of the Neurology Department at the Military Hospital in Lublin with relapsing - remitting multiple sclerosis (RR-MS); 26 patients in relapse and 16 in remission of the disease. All patients included into the study had a diagnosis of miltiple sclerosis according to the McDonald criteria. Mean age of the studied patients was 36 years, mean disease duration - 8 years. Patients were investigated with the use of Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Gough and Heilbrunn Adjective Check List (ACL) - a questionnaire designed for the study. Results: Using the T-Student test, we compared results from MS patients in the period of relapse and in remission. Our results revealed statistically significant differences in the level of anxiety in State Trait Anxiety Inventory (STAI) and in Free Child (FC) scale of Adjective Check List (ACL). Conclusions: Our results show that patients in relapse have a higher level of anxiety, more negative attitude towards themselves, lack of self-confidence and they isolate more from the society as compared to multiple sclerosis patients in remission.

 


Bożena Kawiecka-Dziembowska, Alina Borkowska, Bogdan Żurawski, Renata Pałaszyńska, Roman Makarewicz
Ocena temperamentu, jakości życia i nasilenia cech depresji u pacjentów z chorobą Hodgkina w jej różnych fazach  679
The assessment of temperament, quality of life and intensity of depressed symptoms in patients with Hodgkin's Disease in different stages of the illness  679
Streszczenie
Choroba  Hodgkina jest chorobą nowotworową o niewyjaśnionej etiologii, związanej z dużym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychologicznych, objawów depresyjnych i gorszą jakością życia. Celem niniejszej pracy jest ocena cech temperamentu, nasilenia depresji i ocena jakości życia u pacjentów z chorobą Hodgkina okresie diagnozy, aktywnego leczenia onkologicznego oraz remisji. W badaniach udział wzięło 50 osób z rozpoznaniem choroby Hodgkina,  w wieku 20-63 lata. Badanie temperamentu wykonano przy pomocy  Kwestionariusza Temperamentu B. Zawadzkiego i J. Strelaua, jakość życia oceniono Kwestionariuszem Oceny Jakości Życia (WHOQL). Nasilenie objawów depresji przeprowadzono przy pomocy 17-p skali Hamiltona. Uzyskane wyniki wykazały możliwość występowania zmian w zakresie cech temperamentu u chorych na chorobę Hodgkina w różnych fazach choroby, istotne nasilenie objawów depresji oraz związek pomiędzy nasileniem depresji i obniżeniem jakości życia, a nasileniem zmian w zakresie cech temperamentu. Różnice w wynikach kobiet i mężczyzn wskazują na różne mechanizmy radzenia sobie z chorobą przez kobiety i mężczyzn.
Summary
Hodgkin's disease is an oncology illness of unknown a etiology connected with high risk of psychological disturbances, depressive symptoms and poorer quality of life.
The aim of  this study was to assess temperamental factors, intensity of depression and quality of life in patients with Hodgkin's disease in the diagnosis period, active oncology treatment and in remission. In this study 50 subject with a diagnosis Hodgkin's disease participated, all aged 20-65 years.Temperament was assessed using Zawadzki and Strelau Temperament Scale, quality of life using the WHO QL scale. The intensity of depressive symptoms was evaluation by the 17-item Hamilton Depression Rating Scale. The results obtained suggested a possibility of changes in temperamental factors of patients with Hodgkin's disease on different stages of the illness, a significant increase of depressive symptoms and the association between intensity of depression and quality of life as well as intensity of temperamental changes. The differences between the results obtained in male and female subjects with Hodgkin's disease indicate different coping mechanisms in male and female patients.

 

Zenon Brzoza, Karina Badura-Brzoza, Marek Nowakowski, Jerzy Matysiakiewicz, Barbara Rogala, Robert T. Hese
Objawy lęku i depresji w przebiegu zespołu atopowego wyprysku/zapalenia skóry  691
Symptoms of anxiety and depression in atopic eczema/dermatitis syndrome  691
Streszczenie
Choroba przewlekła stanowi czynnik ryzyka wystąpienia zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju mogących wpływać na jej przebieg oraz skuteczność leczenia. Objawy depresji mogą powodować nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, lęk może przyczyniać się do wyolbrzymiania dolegliwości chorobowych. Cel pracy: Ocena występowania objawów lęku i depresji u chorych na zespół atopowego wyrysku/zapalenia skóry (ZAZS). Materiał: W badaniu wzięło udział 38 chorych na zespół atopowego wyrysku/zapalenia skóry (ZAZS) o umiarkowanym nasileniu, pozostających w fazie kontroli objawów oraz 62 ochotników w grupie kontrolnej . Metody: W ocenie stanu psychicznego badanych wykorzystano Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) oraz Inwentarz Objawów Depresyjnych Beck'a (BDI). Wyniki: W grupie chorych na ZAZS stwierdzono większe niż u ludzi zdrowych nasilenie lęku jako cechy jak i stanu. Jednocześnie w grupie tej większe były wartości nasilenia oraz częstość występowania depresji. Wnioski: Chorzy na zespół atopowego wyrysku/zapalenia skóry są predysponowani do manifestowania objawów lęku i depresji. Zespół atopowego wyrysku/zapalenia skóry nawet w fazie kontroli objawów choroby sprzyja występowaniu objawów lęku i depresji.
Summary
The presence of chronic disease is a risk factor for development of mood disturbances and panic disorders. They can influence the course of disease and effectiveness of therapy. Depression may be the cause of making light doctor's advices. Anxious patients often aggravate symptoms of the disease. Aim: To study symptoms of anxiety and depression in patients suffering from atopic eczema/dermatitis syndrome (ZAZS). Material: We studied 38 patients suffering from adequately controlled moderate ZAZS and 62 volunteers in control group. Methods: Mental status of subjects was assessed by means of State and Trait Anxiety Inventory (STAI) and Beck Depression Inventory (BDI) questionnaires. Results: ZAZS patients demonstrated higher intensity of anxiety (as a trait and as a state) than healthy subjects. Intensity and prevalence of depression in atopic eczema/dermatitis syndrome group was higher than in control group. Conclusions: Patients suffering from atopic/eczema dermatitis syndrome are disposed to anxiety and depression manifestation. Even adequately controlled symptoms of atopic/eczema dermatitis syndrome may be the cause of those disturbances occurrence.


Anna Banaś
Przypadek immunologicznego zapalenia naczyń traktowanego jako zaburzenie hipochondryczne  701
The case of immunologic vasculitis which was treated as a hypochondriac disorder  701
Streszczenie
Przedstawiono przypadek długotrwałego przebiegu diagnozowania i leczenia 21 letniego pacjenta, traktowanego jako zaburzenie hipochondryczne. Pacjent po przebytej infekcji paciorkowcowej gardła był diagnozowany i leczony przez 5 lat z powodu różnych skarg somatycznych. Wykonywano liczne badania, w tym TK głowy / bez zmian/. Część z nich, głównie miana ASO, wykazywały zawsze podwyższone ale zmienne wartości od 405 IU/ ml do 2500 IU /ml/. Skargi na dolegliwości bólowe serca, głowy, mięśni i stawów oraz wahania ciśnienia tętniczego miały także zmienny charakter. Ostatecznie wysunięto rozpoznanie zaburzenia hipochondrycznego i z powodu braku efektów leczenia psychiatrycznego ambulatoryjnego skierowano pacjenta na Oddział Nerwic. Po przeprowadzonych ponownie licznych badaniach diagnostycznych: OB, morfologia, ASO, eeg, ekg, psychologiczne / Benton, Bender, MMPI/, wykonano, SPECT naczyń mózgowych. Stwierdzono liczne ogniska obniżonego przepływu w okolicach- przedczołowej, czołowej, skroniowej, okołośrodkowej od 5%-22% .Następnie w badaniach immunologicznych wykazano przeciwciała p/glejowi typ II /20/, przeciwsercowe CA typ III /10/, przeciw m. szkieletowym ASMA /++/ . W wyniku w/w badań oraz obserwacji, u pacjenta ustalono somatyczną przyczynę zgłaszanych dolegliwości. Rozpoznano wtórne immunologiczne zapalenia naczyń. Umożliwiło to wdrożenie odpowiedniej dalszej terapii i dało pacjentowi satysfakcję z wyjaśnienia przyczyny zaburzeń oraz poczucie kontroli.
Summary
The long and difficult diagnostic and therapeutic process in a 21 years old patient with  hypochondriac disorder was presented. In the past he had the streptococal throat infection and during 5 years he was diagnosed and treated beacause of headache, heart, muscles and joints pains. His blood pressure was occasionally high. He had tonsilectomy and his ASO index was high / from 405 IU/ml to 2500 IU/ml /. His cranial CT, EEG, ECG were normal. Finally he was diagnosed as having hypochondriac disorder and began psychiatric treatment. Because of lacking improvement in the out-patient therapy he was admitted to the Neurotic Ward of Medical Academy in Gdańsk. The results of cerebral SPECT showed hypoperfusion in different regions /prefrontal, frontal, temporal, parietal, aboutmedial from 5-22%/. The antibodies ABA type II /20/, ACA/CA/ type III/ 10/ , MSA /ASMA/++/ were found. The level of trombomoduline was 36,64 ng/ ml. Psychologic tests /Benton, Bender, MMPI were normal/. In result of the above findings and observation the diagnosis was changed from hypochondriac disorder to immunological secondary vasculitis. The patient received probably the possibility to be properly treated.

 


Grzegorz Iniewicz
Obraz siebie dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną  709
Self-image of female adolescents suffering from anorexia nervosa  709
Streszczenie
Cel: W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczących wybranych aspektów obrazu siebie u dziewcząt w okresie dojrzewania chorujących na anoreksję psychiczną, zgodnie z klasyfikacją DSM-IV, w porównaniu ze zdrowymi rówieśniczkami. Metoda: Obydwie grupy składały się z 30 dziewcząt. Zastosowanym narzędziem był Kwestionariusz do badania obrazu siebie u młodzieży Offera, który przeznaczony jest do badania osób w przedziale wiekowym od 13 do 19 roku życia. Wyniki: Badania pokazały wiele interesujących różnic pomiędzy grupami, dotyczące przede wszystkim sfery emocjonalnej. Wnioski: Generalny wniosek, który można wysunąć na ich podstawie, dotyczy znacznie bardziej zaburzonego obrazu siebie u chorych dziewcząt. Istotne statystycznie różnice zostały omówione w odniesieniu do literatury.
Summary
Aim: The paper presents results of research concerning the differences in some aspects of self-image between female adolescents with anorexia nervosa (who meet criteria of DSM-IV) and their healthy peers. Method: Every group consisted of 30 individuals. They completed the Offer Self-Image Questionnaire for Adolescents (OSIQ). It is a self-descriptive personality test that can be used for measuring the adjustment of adolescents between the ages of thirteen and nineteen. Results: The study revealed some interesting differences between groups. They refer mainly to emotional aspects of their functioning. Conclusions: The basic conclusion is that self-image of anorectic girls is much more disturbed than of the healthy girls. Significant differences are presented and discussed according to the literature.

 

Grzegorz Iniewicz
Samoocena i jej związki z obrazem siebie dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną  719
Self-esteem and its relations with self-image in female adolescents suffering from anorexia nervosa  719
Streszczenie
Cel: W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące samooceny oraz jej związkom z obrazem siebie u dziewcząt w okresie dojrzewania chorujących na anoreksję psychiczną, zgodnie z klasyfikacją DSM-IV, w porównaniu ze zdrowymi rówieśniczkami. Metoda: Obydwie grupy składały się z 30 dziewcząt. Zastosowanym narzędziem był Kwestionariusz samooceny Battle'a, który umożliwia oszacowanie samooceny w trzech aspektach: samooceny ogólnej, samooceny osobistej i samooceny społecznej. Wyniki: Badania potwierdziły niższą samoocenę we wszystkich aspektach u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną w porównani z grupą kontrolną. Wnioski: Obniżona samoocena u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną może być powiązana ze sferą emocjonalną, a także z ich relacjami społecznymi.
Summary
Aim: The paper presents results of research concerning the differences in self-esteem and their relations with self-image in female adolescents with anorexia nervosa (who meet criteria of DSM-IV) and their healthy peers. Method: Every group consisted of 30 individuals. They completed the Culture-Free Self-Esteem Inventory, which enables measuring the self-esteem in three aspects: general self-esteem, personal self-esteem and social self-esteem. Results: The study revealed lower self-esteem in girls suffering from anorexia nervosa than in the control group. Conclusions: Lower self-esteem of anorectic girls is connected with their emotions toward themselves and their social relations.

 


Paweł Sala, Marek Gajowy, Daniel Marchewka, Witold Simon, Stanisław Wójtowicz,
Czynniki motywacyjne w psychoterapii zaburzeń odżywiania się  731
Motivational factors in psychotherapy of eating disorders  731
Streszczenie
Cel. W obecnej pracy postanowiono odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu zmiany w psychopatologii ogólnej mogą mieć miejsce  w trakcie psychoterapii  pacjentów chorych  na zaburzenia odżywania.  Badano też  różnice w czynnikach motywacyjnych ujawniających się między chorymi, którzy ukończyli pełny program leczenia a tymi osobami, które terapię przedwcześnie przerwały. Metoda. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz  Objawów - tłumaczenie polskie HSCL-72  oraz Kwestionariusz motywacji  ( KM). Pacjenci byli badani na trzech etapach: w czasie badania kwalifikacyjnego poprzedzającego przyjęcie do Kliniki, w czasie przyjęcia pacjenta do Kliniki oraz w ciągu drugiego tygodnia  przed wypisem. Wyniki. Stwierdzono istotne zmniejszenie nasilenia psychopatologii ogólnej wśród pacjentek z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej. Przed podjęciem leczenia pacjentki z  rozpoznaniem anoreksji, które ukończyły leczenie cechowały się istotnie większym nasileniem czynnika aktywności w porównaniu z pacjentkami chorymi na bulimię. Wśród chorych na anoreksję istotnie mniejsze nasilenie czynnika zagrożenia  oraz aktywności miały te pacjetki, które przerwały leczenie. Istotne statystycznie zmiany we wskaźniku masy ciała dotyczyły spadku wskaźnika u pacjentek z bulimią, które zakończyły leczenie. Wnioski. Istotny spadek nasilenia ogólnych objawów psychopatologicznych sugeruje skuteczność  metod psychoterapii poznawczo-behawioralno-społecznej w leczeniu zaburzeń odżywiania. Pacjentki z anoreksją  przerywające leczenie mogą charakteryzować się mniejszym poczuciem choroby w okresie rozpoczynania leczenia i związaną z tym mniejszą potrzebą działań ukierunkowanych na zdrowienie.
Summary
Aim: We examined changes in general psychopathology during psychotherapy of patients with eating disorders. We were also interested in distinguishing motivational characteristics of completers and dropouts with anorexia and bulimia nervosa. Method: All subjects completed two self-descriptive measures: Motivational Inventory and Hopkins Symptoms Checklist ( HSCL-72). Questionnaires were completed three times: during the qualification visit, at admission and two weeks before discharge. Results: It was observed that general psychopathology among patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa decreased. Comparing to completers with bulimia nervosa completers with anorexia nervosa had a higher level of activity factor before the treatment. Dropouts with anorexia nervosa differed from completers in decreased level of threat factor and activity factor. Completers with bulimia contrasted markedly with statistically meaningful decrease of the Body Mass Index. Conclusions. The efficacy of cognitive-behavioural-social psychotherapy of patients with eating disorders seems to be confirmed by large decrease of general psychopathology. Dropouts with anorexia seem to have poorer insight concerned with lower need of health activity.

 

Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska
Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym  741
Hemostatic and fibrinolytic variables in women with anorexia nervosa  741
Streszczenie
Celem badań było określenie wybranych parametrów układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Materiał i metody: Badaniem objęto 23 zdrowe kobiety z nadwagą i otyłością oraz 39 kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego (JP, wg kryteriów DSM - IV i ICD - 10). Grupę kontrolną stanowiło 37 zdrowych kobiet. Dla wszystkich badanych obliczono wskaźnik BMI oraz oceniono następujące parametry biochemiczne: wskaźnik protrombinowy, czas protrombinowy, czas trombinowy, fibrynogen, czynnik VII, ATIII , D-dimery, INR, APTT, białko C, PAI-1 aktywność, t-PA aktywność, PAI-1 ag, t-PA ag, stężenie glukozy, stężenie insuliny, stężenie hormonów E2. Wyniki: W porównaniu do kobiet z prawidłową masą ciała lub z nadwagą i otyłością, u kobiet z rozpoznaniem JP stwierdzono istotne wydłużenie się czasu protrombinowego oraz obniżenie wskażnika protrombinowego i wskaźnika INR, istotne zwiększenie się aktywności PAI-1 i    t-PA, zmniejszenie stężenia antygenów tPA i PAI oraz podwyższenie stężenia białka C. Stwierdzono również zmniejszenie stężenia glukozy i insuliny we krwi oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i poziomu endogennych estrogenów. 
Summary
The aim of this study was to evaluate hemostatic variables in women with anorexia nervosa - AN. Material and methods:  23 obese female patients, and 39 female anorexic patientsdiagnosed acc. to DSM - IV and ICD - 10 criteria were recruited. The studied group was compared to a control group - 37 healthy female volunteers. BMI was calculated for AN, obese, and the control group. The following measurements were taken : prothrombin index, prothrombin time, thrombin time, fibrynogen, factor VII, ATIII , D-dimers, INR, APTT, protein C and PAI-1 activity, t-PA activity, PAI-1 antigen, t-PA antigen, glucose level, insulin level, E2 and total fat. Results: In AN group the INR, prothrombin time,  PAI-1 activity, t-PA activity, protein C level were increased, whereas PAI-1 antigen, t-PA antigen, prothrombin index, fasting insulin level and fasting glucose level were decreased. Conclusions: We conclude that, in AN group , an impaired fibrinolysis and coagulation are observed and there is a correlation between fibrinolytic and coagulation parameters and carbohydrate metabolism.
 

 

Piotr Grzelak, W. Gajewicz, A. Wyszogrodzka-Kucharska, A. Rotkiewicz, L. Stefańczyk, B. Góraj, Jolanta Rabe-Jabłońska
Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa)  761
Brain metabolism alterations in patients with anorexia nervosa obserwed in 1H-MRS  761
Streszczenie
Nieznane jest podłoże metaboliczne obserwowanych w jadłowstręcie psychicznym zmian zanikowych mózgowia. Celem badania była sprawdzenie przydatności metody 1H-MRS w ocenie zmian metabolicznych występujących u osób z jadłowstrętem psychicznym (j. p.). Zbadano tą metodą dziesięć pacjentek i oceniano występowanie uchwytnych zaburzeń metabolicznych w stosunku do grupy kontrolnej.1H-MRS wykonywaliśmy metodą pojedynczego woxela (SVS) w istocie białej i  szarej. Przy ocenianiu poziomów interesujących metabolitów zastosowano zmodyfikowaną sekwencję echa spinowego typu STEAM przy krótkim czasie echa (TE) 20ms, długim czasie repetycji (TR) 3000ms dla 128 powtórzeń. Dane analizowane były za pomocą fabrycznej aplikacji aparatu i dodatkowego oprogramowanie. Dobór sekwencji MRS wynikał z szczególnego zainteresowaniem metabolitami o krótkim czasie echa; myoinozytolem i lipidami. Poza tym oceniano piki odpowiadające: N-acetylo-asparginianowi (NAA), cholinie (Cho) i związkom fosfokreatyninowym (Cr i PCr). Uzyskane wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic w poziomach metabolitów związanych z przemianami tłuszczowymi. W istocie białej zaobserwowano obniżenie sygnału lipidów. Wyniki przedstawiano jako wartości sygnału lipidów i jako relację lip : Cr (w przypadkach stwierdzenie obecności identyfikowalnych linii rezonansowych charakterystycznych dla lipidów) . Poza zmianami w poziomach związków lipidowych, stwierdzono niewielkie zmiany w poziomach sygnału myoinozytolu i choliny. Obserwowane zmiany lipidów są zgodne z doniesieniami wskazującymi na zaburzenia metabolizmu tych związków u pacjentek z j. p. oraz wskazują na istotną rolę zaburzeń regulacji tych związków w patomechanizmie rozwoju choroby.
Summary
The causes of  metaboliti brain changes in patients with anorexia nervosa are still not fully explained. The purpose of this study was to use the 1H-MRS method in investigating metabolitic changes in the brain of patients with anorexia nervosa. We investigated 10 patients to search for visible alternations in brain metabolism and compared the results to healthy controls. 1H-MRS was acquired by the method of single voxel in white and gray matter. Proton MRS was performed after image guided localization using stimulated echo acquisition mode (STEAM) sequence with a short echo time of 20ms. For data evaluation we used standard Siemens software and the additional PC. Choosing of the MRS sequences was related with particular interest in metabolites of short time echo: myoinozytol and lipids. Besides we evaluated peaks of: N-acetyl-aspartate (NAN), creatine (Cr) and choline (Cho). The results show significant differences in the levels of metabolites connected with fatty metabolism. In white matter we observed the reduction of lip-peak. Data was evaluated approximately and presented as lip:Cr. We did not observed any differences in other metabolites. As far as we know similar results had been reported and our study confirmed significant disorders in metabolism of these chemical of patients with anorexia nervosa.
 
 

Beata Pawłowska, Maria Chuchra
Współzależności między realnymi obrazami kobiet chorych na jadłowstręt psychiczny i ich rodziców  773
Inter-dependencies between the actual self-image and the actual image of parents in women with anorexia nervosa (part I)  773

Streszczenie
Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na postawiony problem: jakie zależności występują między realnym obrazem kobiet z anoreksją a realnym obrazem ich matek i ojców, w percepcji córek? Grupa badana i metoda: Przebadano grupę 30 pacjentek leczonych w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie, z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Średni wiek badanych wynosił 21 lat. Wszystkie pacjentki miały wykształcenie średnie. Realne obrazy zbadano za pomocą Testu Przymiotnikowego ACL Gougha i Heilbruna, który pacjentki wypełniały trzykrotnie według instrukcji: "ja jestem", "moja matka jest", "mój ojciec jest". Wyniki: Istotne statystycznie dodatnie korelacje otrzymano miedzy obrazami realnymi9 pacjentek i matek w 10 skalach testu ACL, a miedzy obrazami realnymi pacjentek i ojców w 15 skalach. Wnioski: 1.Stwierdzono związki między obrazami pacjentek i ich matek (w percepcji córek) w zakresie samokontroli, porządku, pracowitości, lojalności, autonomii, wiary w siebie, zaufania oraz unikania konfliktów. 2.Między obrazami siebie pacjentek i ich ojców (w percepcji córek) istnieją związki dotyczące samooceny, autonomii, agresji, rozumienia motywów własnego zachowania, zaufania do siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zdolności opiekowania się innymi i spontaniczności. 3.Obrazy siebie pacjentek łączą się zarówno z obrazami matek jak i ojców w zakresie takich cech jak: zaufanie do siebie, wiara w siebie, poczucie własnej skuteczności, autonomii, narcyzmu i trudnościami w odejściu od podporządkowanych ról dziecięcych.
Summary
The aim of the work was to answer the following research problem: what dependencies occur between actual images of women with anorexia and actual images of their mothers and fathers in their daughters' perception? Test group and method: The examined group consisted of 30 patients diagnosed with anorexia nervosa, undergoing treatment at the Department of Psychiatry of the Medical University in Lublin. The average age of the examined females was 21 years. All patients had a secondary level education. The actual images were examined using the Gough and Heilbrun Adjective Check List (ACL), which was completed by the patients three times following the instruction: "I am", "my mother is", "my father is".
Results: Statistically significant positive correlations were obtained between actual images of the patients and their mothers in 10 ACL scales, whereas between actual images of the patients and their fathers - in 15 scales. Conclusions: Dependencies between the images of the patients and their mothers (in the daughters' perception) were found regarding self-control, order, diligence, loyalty, autonomy, confidence and avoiding conflicts. The following relationships occur between the images of the patients and their fathers (in their daughters' perception) regarding self-evaluation, autonomy, aggression, understanding the motives of one's own behaviour, self-confidence, ability to cope with stress, nurturance and spontaneity. The images of patients are connected both to the images of their mothers as well as fathers as regards: self-confidence, self-reliance, sense of one's effectiveness, autonomy, narcissism and difficulties in abandoning subordinated children's roles.

 

Maria Chuchra, Beata Pawłowska
Współzależności między idealnymi obrazami kobiet chorych na jadłowstręt psychiczny i ich rodziców  785
Inter-dependencies between the ideal self-image and the ideal image of parents in women with anorexia nervosa (part II)  785
Streszczenie
Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na postawiony problem: jakie zależności występują między idealnym obrazem kobiet z anoreksją a idealnym obrazem ich matek i ojców w percepcji pacjentek.
Grupa badana i metoda: Przebadano grupę 30 pacjentek leczonych w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie, z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Średni wiek badanych wynosił 21 lat. Idealne obrazy zbadano za pomocą Testu Przymiotnikowego ACL Gougha i Heilbruna, który pacjentki wypełniały trzykrotnie według instrukcji: "ja chciałabym być", "chciałabym, aby matka była", "chciałabym, aby ojciec był".
Wyniki: Między idealnym obrazem pacjentek i ich matek otrzymano 24 istotne dodatnie korelacje, a między obrazem pacjentek i ich ojców - 21 istotnych statystycznie korelacji. Wnioski: 1.Stwierdzono związki między obrazami idealnymi pacjentek i ich matek w zakresie potrzeby opiekowania się innymi, rozumienia siebie i innych, afiliacji, ujawniania siebie, dominacji, autonomii, poniżania siebie oraz kontaktów heteroseksualnych, samodyscypliny, samokontroli, ambicji, pracowitości i zaufania do siebie. 2.Stwierdzono zależności między idealnymi obrazami pacjentek i ich ojców w zakresie potrzeby osiągnięć, dominacji, rozumienia siebie i innych, opiekowania się innymi, afiliacji, autonomii, agresji, ujawniania siebie i nawiązywania kontaktów heteroseksualnych, samokontroli, ambicji, stanowczości, zaufania do siebie, oraz takich cech jak: opiekuńczość, spontaniczność i odpowiedzialność. 3.Pomiędzy idealnym obrazem matek a idealnym obrazem ojców ujętym w percepcji kobiet z anoreksją występują współzależności w zakresie takich cech jak: potrzeba osiągnięć, dominacji, ujawniania siebie, nawiązywania kontaktów heteroseksualnych oraz opiekuńczości, podporządkowania i ambicji.
Summary
The aim of this work was to answer the following issue: what kind of dependencies occur between ideal images of women with anorexia and ideal images of their mothers and fathers in the perception of patients. Test group and method. The examined group consisted of 30 patients diagnosed with anorexia nervosa, undergoing treatment at the Department of Psychiatry of the Medical University in Lublin. The average age of the examined females was 21 years. The ideal images were examined with the Gough and Heilbrun Adjective Check List (ACL), which was completed by the patients three times following the instruction: "I would like to be", "I would like my mother to be", "I would like my father to be". Results: Statistically significant correlations were obtained between ideal images of the patients and their mothers 24, whereas between the ideal images of the patients and their fathers the number of positive significant correlations was 21. Conclusions: 1. Dependencies were found between ideal images of the patients and their mothers as regards nurturance, intraception, affiliation, exhibition, dominance, autonomy, abasement and heterosexuality, self-discipline, self-control, ambition, diligence  and self-confidence. 2. Dependencies were found between ideal images of the patients and their fathers as regards achievement, dominance, intraception, nurturance, affiliation, autonomy, aggression, exhibition and heterosexuality, self-control, ambition, resoluteness, self-confidence as well as such characteristics as: protectiveness, spontaneity and responsibility. 3. The following dependencies occur between ideal images of mothers and ideal images of fathers as perceived by women with anorexia: need for dominance, exhibition, heterosexuality and nurturance, deference and ambition.
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl