395-400

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 395-400

DOI:

Łukasz Cichocki, Andrzej Cechnicki

FREE POLISH FULLTEXT:
Zaangażowanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w przemiany psychiatrii polskiej


FREE ENGLISH FULLTEXT:

Contribution of the Polish-German Mental Health Society to changes in Polish psychiatry

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie historii i dorobku Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. PNTZP, założone w 1990 r., postawiło sobie za najważniejszy cel rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią oraz wspieranie w budowaniu humanistycznej psychiatrii w obu krajach. Realizacja tych celów odbywa się m.in. poprzez liczne dwustronne spotkania, seminaria i doroczne sympozja. PNTZP ze względu na swoje historyczne korzenie ciągle reflektuje zbrodnie dokonane w okresie narodowego socjalizmu wobec osób chorujących psychicznie i postrzega jako swój obowiązek rozwój psychiatrii zorientowanej na osobę ludzką, szacunek dla godności, woli i indywidualności każdego człowieka. Dlatego też tematy etyczne są stałym punktem dyskusji, także z udziałem pacjentów i ich rodzin. Towarzystwo wspiera wdrażanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i rozwój psychiatrii środowiskowej w Polsce. Wspomaga rozwój różnych struktur leczenia i pomocy osobom chorującym psychicznie, naukową refleksję nad społecznymi i kulturowymi zależnościami psychiatrycznego myślenia i działania. Towarzystwo zaangażowane jest w umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami zawodowymi, pacjentami i ich rodzinami. Zapis tych wielu lat spotkań znajduje swoje odzwierciedlenie w dwudziestu numerach czasopisma „Dialog”. Współpraca przekraczająca oficjalne granice państwa może być modelem dla rozwoju psychiatrii europejskiej, a wspólna praca i dyskusje mogą być pomocą i inspiracją w codziennej praktyce terapeutycznej. PNTZP jest otwarte na nowe osoby i inicjatywy, zachęca do włączenia się w prace Towarzystwa.

Summary
The aim of this presentation is to give a profile of the history and work of the Polish-German Mental Health Society (PNTZP). Founded in 1990, the PNTZP’s supreme objective is to develop and reinforce partnership between Polish and German psychiatry on a range of levels. The methods it uses to further this aim include bilateral meetings, seminars, and annual symposia. In view of its historical roots, the PNTZP is constantly mindful of the excesses perpetrated on the mentally ill during the National Socialist period, and believes it has an obligation to promote a brand of psychiatry founded on the person, respect for human dignity, and the will and individuality of every man. For this reason, ethics are an essential element of discussion, including discussions with patients and their families.
The society advocates the implementation of the National Programme of Mental Health Care and the development of community psychiatry in Poland. It supports the development of various structures for the treatment and assistance of people with mental illness, as well as scientific and academic reflection on the social and cultural implications of psychiatric thought and action. It is committed to facilitating the exchange of experiences between different professional groups, patients, and their families in order to promote mutual inspiration and support in the challenging task of developing psychiatry. A record of these years of meetings may be found in the twenty issues of the periodical Dialog. This example of cooperation across official state borders may be held up as a benchmark for the development of European psychiatry, and the joint work and discussions may offer help and inspiration in day-to-day therapeutic practice. The PNTZP is open to new people and initiatives, and is always looking for people willing to get involved in its work.

Słowa klucze: psychiatria środowiskowa, historia psychiatrii

Key words: community psychiatry, history of psychiatryISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl