40, 6


Janusz Rybakowski, Paulina Klonowska, Amelia Patrzała, Jan Jaracz
Psychopatologia a kreatywność 1033
Psychopathology and creativity 1033
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję mówiącą, że proces kreatywności może mieć związek z przejawami psychopatologii, takimi, jak zaburzenia nastroju, głównie o charakterze dwubiegunowym oraz z zaburzeniami myślenia podobnymi do myślenia psychotycznego. Badania biograficzne wskazują na częstsze występowanie zaburzeń afektywnych u osób twórczych i członków ich rodzin. Istnieją również dane dotyczące występowania schizofrenii w rodzinach osób wybitnych. Szereg badań wykazało podobieństwo pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i członków ich rodzin do osób twórczych w zakresie zarówno zwiększonych wskaźników kreatywności, jak również cech temperamentalnych, takich jak cyklotymia, neurotyzm oraz otwartość na doświadczenie. Stwierdzono również zależność między wymiarem „psychotyczności”, cechami schizotypowymi, a miarami kreatywności. Osłabienie tzw. mechanizmu utajonego hamowania (latent inhibition – LI) powodujące dostrzeganie pozornie nieistotnych bodźców z otoczenia wiąże się z predyspozycją zarówno do zwiększonej kreatywności, jak i do zaburzeń z kręgu schizofrenii. Neurobiologiczny model dotyczący generowania idei i popędu twórczego zakłada dominującą rolę czynności trzech struktur mózgowych: płatów czołowych, płatów skroniowych oraz układu mezolimbicznego. Układem neuroprzekaźnikowym najbardziej powiązanym ze wzmożeniem nastroju i myśleniem „psychotycznym” jest układ dopaminergiczny zwłaszcza w obrębie dróg dopaminergicznych w układzie mezolimbicznym i korze mózgowej. Istnieją dowody zarówno neurobiologiczne, jak i farmakologiczne wskazujące na związek tych szlaków z procesami motywacyjno-emocjonalnymi oraz poznawczymi, a pośrednio, z procesami kreatywności. W ostatnich latach uzyskano również szereg interesujących rezultatów z badań genetyczno-molekularnych dotyczących genetycznych uwarunkowań procesów kreatywności z powiązaniu ze zmianami nastroju o charakterze dwubiegunowym oraz zaburzeniami psychotycznymi.
Summary
In this paper, a concept has been presented stating that the process of creativity may be connected with psychopathological features such as mood disorders, mainly bipolar, and psychosis-like thought abnormalities. Biographic studies point to a more frequent occurrence of affective disorders in creative subjects and members of their families. There is also data concerning the occurrence of schizophrenia in the families of prominent persons. A number of studies have demonstrated a similarity of patients with bipolar affective illness and members of their families to creative persons, as to increased indexes of creativity as well as such temperamental features as cyclothymia, neuroticism and openness. An association has been also found between the dimension of “psychoticism”, schizotypal features and the measures of creativity. A reduction of the so called “latent inhibition” mechanism, resulting in perception of seemingly irrelevant external stimuli is connected with a predisposition to both increased creativity and schizophrenia-like disturbances. A neurobiological model of generating ideas and creative drive assumes a dominant role of three brain structures: frontal lobes, temporal lobes and the mesolimbic system. The neurotransmission system most often connected with elevated mood and psychotic thinking is the dopaminergic system, especially its mesolimbic and cortical pathways. Both neurobiological and pharmacological evidence has been accumulated for an association of these pathways with motivational, emotional and cognitive processes, and indirectly, with the processes of creativity. In recent years, a number of interesting results have also been obtained from molecular-genetic studies about genetic determinants of creativity processes in association with bipolar mood changes and psychotic conditions.


Marek Kowalczyk
Hamowanie poznawcze i tłumienie myśli w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych: przegląd badań 1051
Cognitive inhibition and thought suppression in obsessive-compulsive disorder – a review 1051
Streszczenie
Objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – uporczywie powracające awersyjne myśli intruzywne lub czynności przymusowe – mogą wskazywać na osłabienie sprawności inhibicyjnej regulacji myślenia i działania. Hipoteza deficytu hamowania w tych zaburzeniach była weryfikowana w wielu badaniach neuropsychologicznych, odwołujących się do różnych metod diagnozy aktywności inhibicyjnej. Artykuł przedstawia krytyczny przegląd trzech grup takich badań - dotyczących primingu negatywnego, efektów intencjonalnego tłumienia myśli oraz ukierunkowanego zapominania, a także bilans wyników prac odwołujących się do innych zjawisk wiązanych z hamowaniem. Rezultaty badań nie potwierdzają hipotezy zgeneralizowanego deficytu hamowania u osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, choć pewne wyniki sugerują osłabienie zdolności tłumienia specyficznych treści umysłowych w tej grupie klinicznej. W dyskusji wskazane są ogólne problemy związane z neuropsychologiczną diagnozą procesów hamowania w psychopatologii.
Summary
The symptoms of obsessive-compulsive disorder (OCD) - repetitive troublesome intrusive thoughts and/or compulsions - may indicate a reduction in the efficiency of inhibitory control over thought and action. A number of neuropsychological studies using various indices of inhibitory activity were aimed at verifying the hypothesis of deficient inhibition in OCD. The paper critically reviews the studies that relate to three kinds of inhibition-related phenomena - i.e. negative priming, thought suppression, and directed forgetting - and summarises the results of other research addressing the inhibitory processes in OCD subjects. All in all, the results do not support the hypothesis of general inhibitory deficit in OCD, although some studies suggest an impairment in the ability to suppress specific mental contents in this clinical group. In the discussion some general problems related to neuropsychological diagnosis of inhibitory processes in psychopathology are indicated.


Bożena Śpila, Agnieszka Szumiało
Zastosowanie gabapentyny (GBP) w leczeniu lęku napadowego – opis przypadku 1061
Gabapentin (GBP) in panic disorders – case report 1061
Streszczenie
Gabapentyna (GBP) należy do grupy leków przeciwdrgawkowym. Strukturalnie jest podobna do kwasu gamma-aminomasłowego i jest uważana za ośrodkowo działający analog GABA. Stosowana jest głównie jako lek przeciwpadaczkowy. Stale wzrasta jednak liczba doniesień o jej skuteczności w leczeniu zaburzeń psychicznych.
Cel pracy: przedstawiono opis przypadków wspomagającego leczenia gabapentyną 6 pacjentów z ciężkim nasilenie lęku napadowego.
Grupa badana: opisano 6 pacjentów ( 5 kobiet i 1 mężczyzna, średnia wieku 44,2 lata), leczonych w terapii skojarzonej gabapentyną, w dawce średniej 300mg/dobę i średnio przez 196 dni. Metoda: Pacjentów diagnozowano przy użyciu kryteriów badawczych według ICD 10 oraz M.I.N.I 5.0.0 Wyniki i wnioski: U wszystkich leczonych chorych nie zaobserwowano skutków ubocznych, zaś dołączenie GBP przyniosło poprawę stanu klinicznego. U 4 na 6 pacjentów po 6 miesiącach nastąpiła pełna poprawa i w ciągu roku nie obserwowano nawrotów napadów paniki mimo przerwania leczenia. Przedstawione opracowanie przypadków potwierdza możliwość skutecznego leczenia gabapentyną w ciężkich napadach lęku.
Summary
Gabapentin is an anticonvulsant structurally similar to gamma – amino- butyric acid considered as the central acting GABA- analogue. It is used mostly as an antiepileptic agent. A constantly growing number of studies refer to its efficacy in the treatment of psychiatric disorders. Aim: To audit the effectiveness of the gabapentin used as adjunctive treatment of intensified panic disorder. Material: 6 patients (5 women, 1 man, of mean age 44.2 years) treated with gabapentin in combined therapy of a mean dose 300 mg/d, lasting on average 196 days.
Method: Patients were diagnosed using research criteria based on the ICD-10 and M.I.N.I.5.0.0.
Results and conclusion: Adverse events were not observed and an addition of gabapentin into treatment brings improvement of the clinical condition. Complete amelioration was detected in 4 of the 6 patients. In one single year of observation panic disorder relapses were not observed even though there was a discontinuation of treatment. The presented case reports show a possibility of successful treatment with gabapentin in severe panic disorders.


Beata Pawłowska, Ewa Papuć, Aneta Opolska, Władysław Witczak
Poziom lęku a obraz siebie u osób z chorobą niedokrwienną serca 1069
Level of anxiety and self-image in patients with coronary heart disease 1069
Streszczenie
Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na problem badawczy: czy i jakie zależności występują między poziomem lęku a cechami obrazu siebie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca?
Metoda: Przebadano 70 pacjentów Oddziału Interny Szpitala Wojskowego w Lublinie ze stabilną postacią dusznicy bolesnej ( 30 mężczyzn oraz 40 kobiet). Średni wiek badanych wynosił 53,11 lat. Grupę kontrolną stanowiło 70 osób zdrowych ( 30 kobiet i 40 mężczyzn), których średnia wieku wynosiła 50,1 lat. Zastosowano ankietę osobową, Inwentarz do Pomiaru Lęku jako Stanu i jako Cechy wg Spielbergera (STAI) oraz Test Przymiotnikowy ACL.
Wyniki: Badania wykazały istotnie wyższy poziom lęku u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca w porównaniu z mężczyznami zdrowymi. Poziom lęku u kobiet chorych i zdrowych nie różnił się istotnie statystycznie. Pomiędzy poziomem lęku u pacjentów a ich obrazem siebie stwierdzono liczne istotne zależności.
Wnioski:
1.Mężczyżn z chorobą niedokrwienną serca cechuje wyższy poziom lęku niż mężczyzn zdrowych.
2.Wysoki poziom lęku u chorych mężczyzn łączy się z potrzebą stabilizacji, rezygnacją z osiągania celów, brakiem zaufania do siebie i autonomii.
3.Wysoki poziom lęku u chorych kobiet łączy się negatywną samooceną, brakiem zaufania do siebie, tendencją do izolacji i nasiloną potrzebą zmiany.
Summary
Aim: The aim of the article was to find the relationship between the level of anxiety and self-image in patients with coronary heart disease. Methods: Subjects were 70 patients with stable coronary heart disease treated in the Internal Medicine Department of the Military Hospital in Lublin and 70 healthy controls. Mean age of the investigated patients was 53.11 years with the  mean age in healthy controls being 50.1 years. Subjects were investigated with the use of Spielberg’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Adjective Check List (ACL) and a questionnaire especially designed for the study concerning the socio-demographic data of the investigated patients. Results: Our results showed a statistically significant higher level of anxiety in men with coronary heart disease as compared to a group of healthy control men. Level of anxiety in women with coronary heart disease compared with healthy control women did not differ significantly. We found a statistically significant relationship between the elevated level of anxiety and certain features of self-image.
Conclusions:
1. Men with coronary heart disease exhibit a higher level of anxiety compared with healthy men.
2. Higher level of anxiety in men is associated with the increased need of stabilization, withdrawal from achieving aims, lack of self-trust and lack of autonomy.
3. High level of anxiety in women is associated with negative self-assessment, lack of self-trust, tendency for isolation and stronger need of changes.


Anna Potoczek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Grażyna Bochenek, Andrzej Szczeklik
Astma ciężka i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych  1081
Difficult asthma and gender of patients versus the presence of profound psychological trauma 1081
Streszczenie
Autorzy zbadali grupę 97 pacjentów z rozpoznaniem astmy ciężkiej (wg GINA 2002). W badaniu poddano dokładnej analizie czas, kontekst i treść różnych urazów psychicznych, których pacjenci doświadczyli w trakcie swego życia.
Metody: Korzystano z następujących narzędzi: Mini International Neuropsychiatric Interwiew, wersja polska 5.00, Skali Paniki i Agorafobii (PAS), Kwestionariusza Interpretacji Doznań Somatycznych (BSIQ), Inwentarza Becka (BDI), Kwestionariusza Oceny Rodziny (KOR), Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29), Kwestionariusza Mechanizmów Obronnych (DS.-40) oraz Ankiety Życiorysowej.
Wyniki: Znaczącą większość badanych stanowiły kobiety (75%), co jest zgodne z danymi z literatury przedmiotu. Prawdopodobnie zjawisko to ma związek z częstym wśród kobiet występowaniem urazu choroby i/lub śmierci bliskiej emocjonalnie osoby (80% badanych), który wtórnie wpływa na nasilenie się objawów lękowych i depresyjnych, katastroficzną interpretację stanu zdrowia, niższą koherencję chorych, częste posługiwanie się przez nich nieprawidłowymi mechanizmami obronnymi, oraz na ich funkcjonowanie rodzinne.
Wnioski: Jest możliwe, że problemy psychiatryczne i psychologiczne traktowane łącznie mają większy niż dotychczas uważano wpływ na nasilenie ciężkości astmy.
Summary
Background: The authors examined psychiatrically a group of 97 patients suffering from severe asthma (classified according to GINA 2002). The special interest of the study was the careful analyse the time, context and content of different psychological traumas that the patients had throughout their lives.
Methods: Mini International Neuropsychiatric Interview, Polish version 5.0.0., Panic and Agoraphobia Scale, The Body Sensations Interpretation Questionnaire, Beck’s Depression Inventory, Family Functioning Questionnaire (KOR), Antonovsky’s Sense of Coherence Scale (SOC-29), Bond’s Defence Style Questionnaire (DSQ-40) and Life Inventory were used.
Results: The proportion of women in the group of 97 severe asthmatics was 75%, which is in compliance with literature. This fact is probably due to specific trauma of suffering and/or death of an emotionally close person, which occurred in 80% of the study group. This trauma may have direct impact on the intensity of anxious and depressive symptoms, catastrophic interpretation of bodily sensations, coherence, a more frequent use of immature defence style and impaired family functioning.
Conclusion: It is highly possible, that strictly psychological and psychiatric problems affect the severity of asthma more, than it was realised before.


Anna Potoczek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Grażyna Bochenek, Andrzej Szczeklik
Związki pomiędzy zespołem lęku napadowego, depresją, mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem astmy ciężkiej 1097
Links between panic disorder, depression, defence mechanisms, coherence and family functioning in patients suffering from severe asthma 1097
Streszczenie
Astma, ciężka, niebezpieczna, bezpośrednio zagrażająca życiu choroba płuc, często współwystępuje z zaburzeniami psychicznymi. Jest możliwe, że to właśnie one mają wpływ na nasilenie się ciężkości astmy.
Cel: Celem badania było określenie częstości występowania zespołu lęku napadowego i depresji pośród pacjentów astmą ciężką. W powiązaniu z objawami psychiatrycznymi analizowano także jakość mechanizmów obronnych, poziom koherencji i funkcjonowanie rodzinne pacjentów.
Metody: Korzystano z następujących narzędzi: Mini International Neuropsychiatric Interwiew, wersja polska 5.00, Skali Paniki i Agorafobii (PAS), Inwentarza Depresji Becka (BDI), Kwestionariusza Oceny Rodziny (KOR), Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29), Kwestionariusza Mechanizmów Obronnych (dS.-40) oraz Ankiety Życiorysowej.
Wyniki: Badanie wykazało, że u 70% pacjentów astmą ciężką współwystępuje zespół lęku napadowego, a u 35% depresja (u 6% depresja głęboka). Obecność i nasilenie depresji wydaje się być wyznacznikiem ciężkości astmy, jak i zespołu lęku napadowego. Im cięższy był przebieg zaburzeń psychicznych, tym częściej osoby z badanej grupy stosowały niedojrzałe mechanizmy obronne osobowości, wykazywały się niższym poziomem koherencji i miały poważne trudności w zakresie funkcjonowania rodzinnego.
Wnioski: Problemy psychiatryczne mogą w znaczący sposób wpływać na ciężkość astmy.
Summary
Background: Severe asthma, a dangerous, life-threatening lung disease is often comorbid with psychiatric problems. They in turn, could be a cause of bad asthma treatment outcome.
Aim: The purpose of the study was to assess the prevalence of panic disorder and depression among patients with severe asthma. Defence style, sense of coherence and family functioning of patients were analysed in a link with psychiatric symptoms.
Methods: The authors examined 97 patients suffering from severe asthma. Mini International Neuropsychiatric Interview, Polish version 5.0.0., Panic and Agoraphobia Scale, Beck’s Depression Inventory, Family Functioning Questionnaire (KOR), Sense of Coherence Scale (SOC-29), Defence Style Questionnaire (DSQ-40) and Life Inventory were used.
Results: The study revealed that 70 % of the group with severe asthma suffered also from panic disorder and 35% from depression (6% with severe depression). Depression was linked with severe panic symptoms and poor asthma treatment outcome. The more severe the course of panic disorder, the more severe depression, the more frequent use of an immature defence style, lower sense of coherence and impaired family functioning.
Conclusion: It is highly possible, that psychiatric problems affect the severity of asthma.


Renata Modrzejewska, Jacek Bomba
Porównanie rozpowszechnienia depresji w populacji 10-letnich dzieci krakowskich szkół podstawowych w latach 1984 i 2001  1117
Point prevalence of depression in the Kraków population of 10 year old children in 1984 and 2001  1117

Streszczenie
Wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych są odmienne w zależności od różnic w definiowaniu tych zaburzeń oraz stosowanych metodach badawczych. Badania, które dają się porównać pokazują, że występowanie depresji zależy od sytuacji makrospołecznej i fazy adolescencji.
Cel: Badanie miało na celu określenie zmiany w rozpowszechnieniu depresji we wczesnej fazie adolescencji między 1984 a 2001 rokiem. Założono, że sytuacja makrospołeczna w Polsce zmieniła się w ciągu ostatnich 17 lat.
Metoda: W 2001 roku reprezentatywna próba populacji 10-letnich uczniów krakowskich szkół została zbadana kwestionariuszem AO „B1”. Otrzymane wyniki zostały porównane z badaniem przeprowadzonym tą samą metodą w 1984 roku.
Wyniki: Wskaźnik rozpowszechnienia depresji w roku 2001 był niższy niż w roku 1984 (27,7% versus 38,2%). Było to spowodowane znacznym spadkiem rozpowszechnienia depresji wśród chłopców (31,0% versus 46,6%) i dziewcząt (23,9% versus 30,0%).
Wnioski: Otrzymane wyniki pozwalają na interpretacje zjawiska jako rezultatu zmian makrospołecznych. Inne hipotezy np. zmiany tempa i przebiegu dorastania wymagają prospektywnych badań longitudinalnych.
Summary
Results of scarce epidemiological studies on depression in children are diverse and dependent of survey methodology as well as on the theoretical approach of the research. Those studies where the methods are comparable show that depression prevalence depends on the macrosocial situation and the adolescence stage.
Aim: The study aimed to assess changes in depression prevalence in early-adolescents between 1984 and 2001. A presumption was made that the social situation in Poland had changed in the last 17 years.
Method: In 2001 a representative sample of school attending 10 y.o. children was screened with KID AO “B1”. The results were compared with those of a similar survey, using the same method, carried out in 1984.
Results: Point prevalence index in 2001 appeared to be lower than in the survey in 1984 (27.7% versus 38.2%). This resulted exclusively from a significant decrease in depression among boys (31.0% versus 46.6%) and girls (23.9% versus 30.0%).
Conclusion: The obtained data allows for an interpretation of the findings as a result of macrosocial changes. Other hypotheses e.g. the influence of the adolescence timing and course require a longitudinal prospective study.


Izabela Łucka, Magdalena Trybus-Piotrowska, Renata Rzeszotarska-Wichorowska
Zespoły psychopatologiczne a problem orientacji seksualnej u młodzieży       1129
Psychopathological syndromes and the problem of youth sexual orientation      1129
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie poglądów na temat związku pomiędzy orientacją seksualną, a występowaniem różnorodnych zespołów psychopatologicznych.
Metoda: Autorzy prezentują przegląd piśmiennictwa dotyczącego omawianej tematyki wzbogacony ilustracją kazuistyczną, z podkreśleniem zasadniczych czynników prowadzących do rozwoju zaburzeń psychicznych u przedstawianych pacjentów.
Wyniki: Zarówno przegląd doniesień badaczy zajmujących się zaburzeniami psychicznymi u osób homo-/biseksualnych, jak i doświadczenia własne, wskazują na kluczową rolę społecznej stygmatyzacji w rozwoju zespołów psychopatologicznych w tej grupie osób.
Summary
Aim: The objective of the paper is to present of ideas on relationships between sexual orientation and sanity of individuals.
Method: The authors present a review of scientific news published by researchers, enhanced with case studies and formation of crucial factors leading to the evolution of psychiatric perturbations of the described cases.
Results: Analysis of the papers and self made research lead to the conclusion, that the most important risk factor for psychopathologic syndrome evolution in homosexuals and bisexuals is their social stigmatisation.


Izabela Gorczyca, Piotr Zwoliński, Marcin Roszkowski, Szymon Niemcewicz
Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu ciężkiej, opornej na leczenie depresji 1137
Vagus nerve stimulation in the treatment of severe, treatment-resistent depression 1137
Streszczenie
Od kilku lat trwają próby zastosowania stymulacji nerwu błędnego w leczeniu ciężkiej depresji. Wydaje się, że nerw błędny wpływa bezpośrednio na obszary mózgu związane z regulacją nastroju oraz zwiększa stężenie amin biogennych. Badania dodatkowe potwierdzają wzrost aktywności okolic czołowo-oczodołowych, przedczołowych, podwzgórza, zakrętu obręczy oraz zwiększoną ilość serotoniny i noradrenaliny w OUN i płynie mózgowo-rdzeniowym. Wstępne próby kliniczne wykazały skuteczność, dobrą tolerancję i bezpieczeństwo leczenia, ale pojawiły się wątpliwości czy dobry rezultat nie jest częściowo związany z efektem placebo. Dlatego zaplanowano nowe, wieloośrodkowe badania kliniczne, które pozwoli ocenić przydatność tej metody w leczeniu depresji.
Summary
Since a few years, attempts are taken at the application of vagus nerve stimulation in the treatment of severe depression. It appears that the vagus nerve exerts a direct influence on areas of the brain associated with the regulation of mood and increases the level of biogenic amines. What is more, studies have confirmed an increased activity of fronto-orbital and prefrontal cortex, hypothalamus, cingulum and an increased concentration of serotonin and noradrenalin in the CNS and in the cerebro-spinal fluid. Preliminary clinical trials have confirmed the efficacy, good tolerance and safety of this treatment modality, although some objections have been raised whether these promising results were not partly due to the placebo effect. Therefore new, multicenter clinical studies have been designed, enabling an unbiased evaluation of usefulness of this method in the treatment of depression.


Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski, Kamila Tersa
Ostre zaburzenie urojeniowe z objawami dysocjacyjnymi – opis przypadku 1143
Acute delusional disorder with dissociative symptoms – case report 1143
Streszczenie
Urojenia stanowią jeden z głównych objawów schizofrenii. Mogą one także wystąpić pod wpływem stresu, w przebiegu schorzeń organicznych, zaburzeń osobowości lub jako uporczywe zaburzenie urojeniowe. Określenie przyczyny jest często trudne, jednak istotne dla ustalenia leczenia. Przedstawiono przypadek pacjentki z ostrym zaburzeniem urojeniowym, powikłanym objawami dysocjacyjnymi, sugerującymi organiczne podłoże zaburzenia. Dodatkową trudność diagnostyczną stanowiło majaczenie wywołane zatruciem neuroleptykami. Szczegółowy wywiad od członków rodziny pacjentki, oraz badanie psychologiczne pozwoliły na ustalenie zaburzenia osobowości jako podłoża oraz stresu związanego z pracą jako czynnika wyzwalającego ostre zaburzenie urojeniowe. Pobyt na oddziale psychiatrycznym oraz wsparcie psychologiczne spowodowały ustąpienie objawów psychotycznych.
Summary
Delusions are amongst the main symptoms of schizophrenia. Delusional states may be caused by stress, somatic illness, or may be idiopathic, such as the persistent delusional disorder. Determination of a cause is usually difficult, but it is really important for the treatment. A case report of acute delusional disorder complicated by dissociative symptoms, suggesting an organic cause of the disorder is presented. Delirium caused by neuroleptic intoxication was an additional complication. Detailed informations gathered from relatives and psychological examinations made it possible to determine personality disorder as a ground, and stress as a precipitating factor of acute delusional disorder. Hospitalisation and psychological support helped in getting rid of the psychotic symptoms.


Maria Załuska, Bertrand Janota, Lucyna Papierska
Zaburzenia osobowości i zachowania oraz epizody urojeniowo-omamowe i zaburzeń świadomości w przebiegu hiponatremii wywołanej paranowotworowym nadmiernym wydzielaniem wazopresyny (SIADH) 1149
Personality and behavioural disturbances, with delusional-hallucinatory and delirium episodes in the course of hyponatremia due to paraneoplastic inappropriate vasopressin secretion (SIADH) 1149
Streszczenie
Cel: Poszerzenie wiedzy o smatogennych mechanizmach zaburzeń psychicznych.
Metoda: Prezentacja przypadku 54 letniego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi i hiponatremią.
Wyniki: Po 6 miesiącach występowania bólów głowy, nudności, uczucia zmęczenia, z drażliwością, obniżeniem napędu, aktywności, apetytu, sennością; u pacjenta pojawiły się ostre zaburzenia psychiczne. Miały charakter powtarzających się burzliwych epizodów towarzyszących stanom znacznej hiponatremii (Na w surowicy 104 - 118 mEq/L). Epizody te z pobudzeniem, agresją, omamami, urojeniami, zaklasyfikowano jako organiczne zaburzenia urojeniowe (F06.2), a w przypadkach z zaburzeniami świadomości jako majaczenie (F05); natomiast zaburzenia w okresie poprzedzającym – jako zaburzenia osobowości spowodowane dysfunkcją mózgu (F07.8) według ICD 10. Gwałtowny przebieg ostrych epizodów dwukrotnie przerwał hospitalizacje internistyczną i był powodem trzykrotnej hospitalizacji psychiatrycznej, zanim ustalono, że ich przyczyną jest hiponatremia spowodowana  paranowotworowym nadmiernym  wydzielaniem wazopresyny (zespół SIADH) w przebiegu   drobnokomórkowego  raka płuca lewego.
Wnioski: U pacjenta zespół SIADH z hiponatremią i wielopostaciowymi zaburzeniami psychicznymi na długo wyprzedzał kliniczne i radiologiczne ujawnienie się raka płuca lewego. Hospitalizacja w oddziale psychiatrii szpitala ogólnego umożliwiając zastosowaniu prawnie regulowanego przymusu, z równoczesnym dostępem do specjalistycznych konsultacji i badań laboratoryjnych ułatwiła ustalenie diagnozy. Ograniczenie podaży wody z suplementacją soli umożliwiło ustabilizowanie stanu psychicznego i leczenie w Instytucie Onkologii. Przypadek ukazuje złożoność somatogennych mechanizmów zaburzeń psychicznych, oraz konieczność wielostronnej współpracy specjalistycznej w obszarze pogranicza psychiatrii i innych dyscyplin medycznych.
Summary
Aim: To broaden the knowledge about somatic mechanisms of psychic disturbances.
Method: Presentation of a 54 year old male with psychic disturbances and hyponatremia.
Results: After six months with head ache, nausea, exhaustion, irritability, lacking drive, and appetite – acute psychic disturbances abruptly arose. These recurrent episodes with agitation, aggression, delusions, hallucinations, sometimes - disorientation and memory loss; appearing simultaneously with hyponatremia (Na in blood 104-118 mEq/L); were classified as organic delusional disturbances, and (in case of disorientation and memory loss) as delirium (F06.2, F05 - in ICD-10). The symptoms were manifested for 6 months and were classified as personality disturbances due to brain dysfunction (F07.8 in ICD 10). The acute psychic disturbances interrupted the hospitalization in the medical ward, twice and caused three psychiatric hospitalizations; until the diagnosis of hyponatremia in the course of inappropriate vasopressin secretion (SIADH), due to small cell carcinoma of the left lung was established.
Conclusion: The SIADH syndrome with hyponatremia, and polymorphic psychic disturbances had preceded the clinical and radiological manifestations of the hidden development of left lung small cell carcinoma for a long time. The legitimated involuntary admission to a psychotic ward in a general hospital with easy access to specialized laboratory tests and consultations facilitated establishing the diagnosis. The restriction of water administration with oral salt supplementation stabilized the psychic state and enabled treatment in the Institute of Oncology. The case illustrates the complicated somatic mechanisms of psychic disturbances and the necessity of multi-specialist cooperation in the border area between psychiatry and other medical disciplines.


Małgorzata Skórska, Hanna Karakuła, Jerzy Barycki, Anna Grzywa
Występowanie zaburzeń psychotycznych w padaczce – problem nie do końca poznany. Opis przypadku 1161
The occurrence of psychotic disorders in epilepsy - a problem which is not fully known. Case history  1161
Streszczenie
Związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a padaczką był dostrzegany od dawna. Pomimo licznych badań nadal jest to problem nie do końca poznany ze względu na fakt, iż jest to zagadnienie z pogranicza neurologii i psychiatrii, a często te same zjawiska wchodzące w skład zespołu objawów psychopatologicznych są opisywane odmiennymi terminami. Najpoważniejszym problemem zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym wydają się jednak zaburzenia psychotyczne współistniejące z napadami padaczkowymi. Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjenta, u którego rozpoznano zaburzenia psychotyczne spowodowane napadami częściowymi złożonymi. Pacjent był wielokrotnie hospitalizowany, bezskutecznie leczony wieloma kuracjami neuroleptycznymi. W trakcie trwania choroby obserwowano u pacjenta silne pobudzenia psychoruchowe, połączone z autoagresją. Dopiero wykonanie badania EEG-Holter i włączenie do leczenia leków przeciwpadaczkowych pomogło w postawieniu właściwego rozpoznania i uzyskania najlepszego od początku trwania choroby poziomu funkcjonowania pacjenta.
Summary
Connections between mental disorders and epilepsy have been perceived for a long period of time. Despite numerous investigations into this problem, it still is not fully understood in regard to the fact that in epilepsy the psychoses are situated at the intersection of neurology and psychiatry and the same phenomena, if presenting the psychotic syndrome, are often described in different terms. The most serious diagnostic as well as therapeutic problems are psychotic disorders which coexist with epileptic seizures. The goal of this paper was to present the case history of a patient, who was diagnosed with a psychotic disorder caused by partial complex seizures. The patient presented was hospitalized many times and several different neuroleptic treatments were used unsuccessfully. During the course of the illness many severe episodes of psycho-motor agitation connected with auto-aggressive acts were observed. It was not until an EEG - Holter test was performed and antiepileptic drugs were added to the treatment which aided in making the correct diagnosis. This enabled the patient to return to his highest level of functioning since the onset of the illness.


Marek Jarema, Andrzej Kiejna, Jerzy Landowski, Joanna Meder, Jolanta Rabe-Jabłońska, Janusz Rybakowski
Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii 1171
(Praca nie ma streszczeń)
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl