429-439

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 429–439

DOI:

Magda Błachno, Anita Bryńska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Gabriela Jagielska, Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk

FREE POLISH FULTEXT:
Wpływ objawów obsesyjno-kompulsyjnych na przebieg jadłowstrętu psychicznego

FREE ENGLISH FULLTEXT:
The influence of obsessive compulsive symptoms on the course of anorexia nervosa

Streszczenie
Cel. Ocena częstości występowania zaburzenia lub objawów obsesyjno-kompulsyjnych (OK) u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa – AN) oraz związków pomiędzy obecnością objawów OK oraz przebiegiem AN.
Metoda. 137 dziewcząt z AN w wieku 14,8 +/- 1,8 roku wypełniło polską wersję kwestionariusza LOI-CV. Na podstawie wyników wyodrębniono grupę podwyższonego ryzyka (PR) wystąpienia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz grupę bez ryzyka (BR). Rozpoznanie ustalano za pomocą polskiej wersji wywiadu K-SADS-PL. Analizowano związek pomiędzy ilością i nasileniem objawów OK a następującymi parametrami: wiek początku AN i w momencie hospitalizacji, ubytek masy ciała, BMI w momencie hospitalizacji i jego zmiany, wiek pierwszej miesiączki, czas utrzymywania się braku miesiączki oraz jej powrotu, długość leczenia, ilość nawrotów.
Wyniki. U żadnej z pacjentek nie zdiagnozowano zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, ale u 25% stwierdzono występowanie objawów OK kwalifikujących je do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia zaburzenia. Różnice pomiędzy grupami PR i BR dotyczyły czasu trwania AN przed hospitalizacją oraz wieku i masy ciała przy wypisie ze szpitala. Wykazano ujemną korelację pomiędzy ilością odpowiedzi „TAK” i wynikiem w Skali Wpływu na funkcjonowanie w LOI-CV a wiekiem w momencie wypisu ze szpitala.
Wnioski. Wyniki nie potwierdzają obserwacji dotyczących częstego współwystępowania AN i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, wskazują jednak na częste współwystępowanie objawów OK.

Summary
Objective: to assess the prevalence of obsessive-compulsive disorder (OCD) or OC symptoms in patients with anorexia nervosa (AN) and to find a possible relationship between the presence of OC symptoms and the course of AN.
Method: 137 adolescent female patients with AN, aged 14,8 +/- 1,8 years, completed the Polish version of the LOI-CV. Two groups, High-risk (HR) and no High-risk (nHR), were defined according to the cut-off score of LOI-CV. The diagnosis of OCD was confirmed with the Polish version of K-SADS-PL. The relationship between the number and intensity of OC symptoms and the following data were analyzed: age of onset and on admittance to a psychiatric facility, weight loss, BMI on admittance and its changes, age of first menstruation, time of amenorrhea and of restitution of menses, length of treatment and number of relapses.
Results: OCD was not diagnosed in any subject, but 25% of the examined patients had OC symptoms which qualified them to High-risk group. Differences in HR and nHR groupswere found between duration of AN before hospitalization, age and body mass after release from hospital. Negative correlation was found between “Yes” Score and Interference Score in LOI-CV and the age of patient at the time of release from hospital.
Conclusions: the results of our study do not support the observations about a high co-occurrence of AN and OCD, but indicate the frequent co-occurrence of OK symptoms.

Słowa klucze: jadłowstręt psychiczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

Key words: anorexia nervosa, obsessive-compulsive disorder, obsessive-compulsive spectrum disorder


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl