44, 4

PSYCHIATRIA POLSKA 2010; VOL. 44, NR. 4


Aleksander Araszkiewicz, Wojciech Kosmowski
Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z działalności w okresie od 12 czerwca 2007 do 23 czerwca 2010 r.   461–474

 

Danuta Hajdukiewicz, Janusz Heitzman
Propozycja formularzy zgody pacjenta na hospitalizację psychiatryczną i leczenie   475–486
A proposal of a patient psychiatric treatment and hospitalisation consent form   475–486
Streszczenie
Równorzędność relacji stron „lekarz – pacjent” jest modelem przyjętym przez polskie prawo medyczne, które w ten sposób odrzuciło panujący do niedawna „paternalizm lekarski”. W dużej mierze przyczyniły się do tego, znowelizowane lub powstałe od nowa Ustawy i rozporządzenia. Wszystkie polski szpitale, w tym psychiatryczne, muszą stosować się do wymogów dotyczących zgody na hospitalizację, badanie i leczenie chorego a narzuconych ustawami: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (z dn. 5 grudnia 1996 r.); oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z dn. 6 listopada 2008 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobów jej przetwarzania (z dn. 21 grudnia 2006 roku).
Wiele szpitali ma i stosuje opracowane we własnym zakresie, zgodne z ustawami i rozporządzeniami formularze zgody. Nie ma też uniwersalnych formularzy dotyczących zgody pacjenta przyjmowanego i leczonego w szpitalu psychiatrycznym. Podnoszony przez psychiatrów problem odmiennego charakteru leczenia psychiatrycznego i specyficznej sytuacji, w której znajduje się pacjent przyjmowany na oddział psychiatryczny powoduje, że ogólne formularze zgody pacjenta nie są adekwatne.
W artykule przedstawiono aktualnie obowiązujące unormowania prawne dotyczące zgody pacjenta na przyjęcie do szpitala, zgody na udzielanie świadczenia zdrowotnego uraz upoważnienia do uzyskiwania dokumentacji i informacji medycznej. Omówiono charakter, zakres, rodzaje zgody pacjenta i jakie ona może mieć formy. Zaprezentowano wzory stosownych formularzy.
Summary
The Polish medical law has accepted the rule of equivalence in the doctor-patient relationship. In this way it gave up on the medical paternalism”. To a large extent, the newly passed or renewed Rules and Regulations were responsible for this. All Polish hospitals, the psychiatric ones amongst them, must abide the rules on patients’ agreement to being hospitalised, examined and treated in accordance with the regulations on: the profession of the doctor and the dentist (passed on the 5th December 1996); on the patient’s laws and the Speaker of Patient’s Laws (passed on the 6th November 2008) and the Minister of Health Regulation on the type and range of medical records kept in the health care centres and the means of dealing with those records (from the 21st December 2006).
Many hospitals have use their own adapted records, which are in accordance with those rules and regulations. There is no universal forms concerning the patient’s consent to being admitted and treated in a psychiatric hospital. The problem that is taken on by the psychiatrists about the difference and specificity of psychiatric treatment and the situation of the patient being admitted onto a psychiatric ward, proves the general consent forms to be inadequate.
The article shows the current and running regulations on the patient’s consent to hospital admission, an agreement to receiving health care and receiving medical information and insight into medical records. The character, scope, types of patient’s agreement and their forms have been discussed here. Appropriate form types and outlines are presented.

 

Marian Drogowski
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny   487–496
Incapacity to undertaking the essential marital duties due to causes of psychic nature. The forensic-psychiatric point of view   487–496
Streszczenie
Od co najmniej 20 lat znaczna większość spraw sądowych o nieważność małżeństwa prowadzonych jest przez trybunały kościelne głównie z nr. 3 kanonu 1095 nowego kodeksu prawa kanonicznego, to znaczy z tytułu niezdolności psychicznej osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Często są to sprawy trudne i sędziowie kościelni potrzebują opinii sądowo psychiatrycznej lub psychologicznej.
Celem tej pracy jest zapoznanie psychiatrów i psychologów z istotną wiedzą dotyczącą nowych uregulowań zawartych w nr. 3 kanonu 1095 aktualnego kodeksu prawa kanonicznego. Zgodnie z opiniami wybitnych kanonistów autor przedstawia prawne i psychiczne warunki zawarcia ważnego małżeństwa, zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz przyczyny psychiczne niezdolności do zawarcia małżeństwa. Autor podaje kilka przyczyn psychicznych powodujących niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich : zaburzenia osobowości i alkoholizm, które wykluczają wyłączność i naturalne dopełnienie zgody małżeńskiej. W końcu autor przedstawia warunki jakie powinna spełniać sądowa opinia psychiatryczna i psychologiczna.
Summary
Since at least 20 years, most of the legal proceedings of marital incapacity are carried on by the church tribunals mainly of no3 canon 1095 new law code, that is of mental incapacity to undertaking and performing the essential marital duties. Very often the legal proceedings are very difficult and the canonical lawyers need the forensic psychiatric or psychological opinions.
The aim of this paper is to give the forensic psychiatrists and psychologists the essential knowledge connected with the new regulations listed in canon 1095 no 3 of the actual canon law code. According to the opinions of the notable canonical lawyers the author describes the legal and marital prerequisites for valid marriage, the ability for undertaking and performing the essential marital duties and the mental reasons for marital incapacity. The author points out several psychiatric reasons underlying the mental incapacity for undertaking and performing essential marital duties: personality disorders and alcoholism which preclude adequate interpersonal relations and sexually related personality disorders which preclude the exclusiveness and natural consumption of the marital agreement. At the end the author points out the conditions which should have good forensic opinion.

 

Marian Drogowski
Ewolucja tytułów kodeksowych i przyczyn natury psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa w okresie minionych 25 lat   497–503
The evolution of the canons law code and the mental nature reasons of marital incapacity during the last 25 years   497–503
Streszczenie
Cel. Celem tej pracy jest pokazanie jak w okresie minionych 25 lat od wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego zmieniało się stosowanie nowych uregulowań prawnych, jak również przyczyn natury psychicznej niezdolności do zawarcia związku małżeńskiego.
Metoda. Podstawą pracy była analiza 135 opinii sądowo -psychiatrycznych wykonanych przez autora w latach 1984–2008 dla Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie w procesach prowadzonych o nieważność małżeństwa.
Wyniki i wnioski. W oparciu o przeprowadzoną analizę autor doszedł do następujących ustaleń. W okresie pierwszych 10 lat obowiązywania nowego kodeksu prawa kanonicznego sprawy o nieważność małżeństwa były prowadzone głównie z nr 1 lub łącznie z nr 1i3 kanonu 1095, natomiast w okresie ostatnich 15 lat głównie z nr 3 tego kanonu, czyli z tytułu niezdolności psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Przyczyny natury psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa też uległy istotnej zmianie. W okresie pierwszych 15 lat wśród przyczyn dominowały takie zaburzenia psychiczne, jak schizofrenia, upośledzenie umysłowe, rzadziej padaczka, natomiast w okresie ostatnich lat jako przyczyny psychiczne niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków dominowały zaburzenia osobowości, uzależnienia od alkoholu lub zaburzenia psychoseksualne.
Summary
Aim. The aim of the article was to investigate how during the last 25 years of implementation of the new canons law code changed the use of these new law regulations by the church lawyers as well as the mental causes for marital incapacity.
Method. The basis of investigation was the analysis of 135 forensic-psychiatric opinions made by the author for the Metropolitan Tribunal of Gniezno in the legal proceedings carried out in the years 1984–2008.
Results and conclusions. On the basis of the analysis, the author got the following results. During the first 10 years of implementation of the new canon law code, the legal proceedings were carried on mostly of no 1 or together of no 1 and no 3 canon 1095, but during the last 15 years mostly of no 3 this canon of mental incapacity to undertaking the essentials marital duties. The mental causes of the marital incapacity also changed very significantly in this time. During the first 15 years, there were serious mental disorders such as schizophrenia, epilepsy or oligophrenia, but during the last 10 years the main causes of incapacity to undertaking the essential marital duties were personality disorders, alcohol dependences or psychosexual deviations.

 

Tomasz Zyss
Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS i inne pokrewne techniki w terapii zaburzeń psychicznych   505–518
Transcranial direct current stimulation and related techniques in treatment of psychiatric disorders   505–518
Streszczenie
Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa jest jedną z wielu technik stymulacji elektrycznej głowy, które były lub są poddawane badaniom klinicznym pod kątem ich skuteczności – głównie przeciwdepresyjnej, a które nie doprowadzają do nadmiernego pobudzenia komórek mózgowych z wyzwoleniem wyładowania napadowego. Mimo udowodnionej skuteczności stymulacji drgawkowych, do których zalicza się terapię elektrowstrząsową, badania nad metodami poddrgawkowymi były kontynuowane. Praca opisuje i zawiera próbę systematyzacji technik poddrgawkowych stosowanych w okresie minionych dekad w terapii zaburzeń psychicznych. Ich skuteczność kliniczna jest niewielka, a badania nad nimi mają rolę głównie poznawczą.
Summary
Transcranial Direct Current Stimulation tDCS is one from many techniques of electrical head stimulation, which were or are subjected to clinical investigations for testing their mainly antidepressive efficacy, and which do not evoke the excessive stimulation of brain neurones with eliciting of the paroxysmal discharge. Despite the proven effectiveness of the convulsive techniques, amongst them electroconvulsive therapy ECT, investigations over sub(non)convulsive methods were continued.
The paper describes and contains a systematisation trial of the sub(non)convulsive techniques applied in the period of past decades in the therapy of psychical disorders. Their clinical effectiveness is low, and investigations over them hav a cognitive value.

 

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Andrzej Kiejna
Konsekwencje opieki nad pacjentem z zaburzeniem psychicznym – definicje i narzędzia oceny   519–527
Caregiving consequences in mental disorders – definitions and instruments of assessment   519–527
Streszczenie
Poważne zaburzenia psychiczne implikują daleko idące konsekwencje zarówno dla samych pacjentów, jak i ich rodzin. Niniejsze opracowanie opiera się na przeglądzie danych z literatury dotyczących narzędzi do pomiaru konsekwencji opieki. Autorzy prezentują aktualną wiedzę i wyniki badań z zakresu konsekwencji opieki nad pacjentami psychiatrycznymi, w tym subiektywnym i obiektywnym obciążeniem opiekunów. Konsekwencje opieki dotyczą obszaru funkcjonowania społecznego, aktywności w czasie wolnym, statusu finansowego oraz stanu zdrowia opiekunów. Obciążenie związane z opieką ma trzy podstawowe przyczyny – jest to reorganizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, społeczna izolacja pacjentów i ich rodzin, a także niedostatek systemowych form wsparcia opiekunów. Zagadnienie konsekwencji opieki było już wielokrotnie badane. Stworzono szereg narzędzi pomiarowych, które mają za zadanie zidentyfikować czynniki wpływające na poziom dystresu opiekunów. Niniejsza praca skupia się na kwestionariuszach, które są przydatne do systematycznej oceny zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego obciążenia: Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ), Perceived Family Burden Scale (PFBS), Zarit Caregiver Burden Scale (ZCBS), Experience of Caregiving Inventory (ECI), Family Problems Questionnaire (FPQ).
Summary
Severe mental illnesses have far-reaching consequences for both patients and their relatives. This paper reviews literature on the measures of caregiving consequences. Authors provide a condensed knowledge and research results in the area of caregiving consequences, especially both subjective and objective caregivers’ burden. The consequences of care apply to carers’ social and leisure activities, financial status, health condition. The burden of care has three fundamental causes: the reorganisation of mental health services, a social isolation of patients and their families and the lack of systemic support for caregivers. The problem of caregiving consequences has been investigated in several studies. In order to identify factors, which have impact on caregiver distress, a variety instruments have been developed. This paper focuses on questionnaires useful for the systematic assessment of both objective and subjective burden: Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ), Perceived Family Burden Scale (PFBS), Zarit Caregiver Burden Scale (ZCBS), Experience of Caregiving Inventory (ECI), Family Problems Questionnaire (FPQ). The mentioned instruments proved to be a reliable instrument for measuring caregiver consequences in mental healthcare.

 

Magdalena Michalska-Leśniewicz, Wojciech Gruszczyński
Psychologiczne wyznaczniki jakości życia kobiet z rozpoznaną depresją   529–541
Psychological determinants of quality of life in women diagnosed with depressive disorders   529–541
Streszczenie
Istotnym elementem funkcjonowania osób chorych jest określenie ich jakości życia i czynników ją wyznaczających. Biorąc pod uwagę przebieg depresji i jej specyfikę wydaje się to mieć szczególne znaczenie.
Cel pracy
Ocena znaczenia psychologicznych czynników wyznaczających jakość życia kobiet z zaburzeniami depresyjnymi.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono uwzględniając analizę dokumentacji lekarskiej, w tym zwłaszcza psychiatrycznej,zbadano poziom depresji (Skala Becka), jakość życia (Kwestionariusz Zadowolenia z Życia SZZ Fahrenberga), cechy osobowości( Inwentarz Osobowości NEO-FFI), optymizm (Test Orientacji Życiowej LOT-R M. Scheier, ChS.Carver i M.Bridges w adaptacji R.Poprawa i Z. Juczyński), poczucie sensu życia: (Skala P-L-T Crumbough i Macholick’a w autoryzowanym przekładzie Z. Płużek), wsparcie społeczne (Kwestionariusz Wsparcia Społecznego Sommer G, Fydrich T, 1989 w adaptacji: Z. Juczyński), zadowolenie z ogólnego stanu zdrowia (Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ 28 Davida Goldberga).
Do badań zostały zakwalifikowane kobiety, u których rozpoznano zaburzenia depresyjne. Badana grupa kobiet objęła 80 pacjentek w wieku 40–60 lat z Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Grupę kontrolną stanowiło 30 kobiet nieujawniających zaburzeń depresyjnych.
Wyniki: Analiza statystyczna zmiennych uwzględnionych w badaniach wykazała w prawie wszystkich parametrach istotne statystycznie różnice między porównywanymi grupami. Stwierdzono istotne różnice w zakresie zadowolenia z życia, zmiennych osobowościowych, wsparcia społecznego, zadowolenia z ogólnego stanu zdrowia oraz poczucia sensu życia.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice w zakresie jakości życia kobiet z zaburzeniami depresyjnymi i nieujawniającymi tychże w zakresie badanych determinantów psychologicznych. Wyjątek stanowiła zmienna „zadowolenie z kontaktów z dziećmi”, gdzie nie stwierdzono istotnych różnic.
Summary
The essential element of the functioning of patients is the assessment of quality of life and its determinants. Taking into account the depression process and its specific nature this seems to be of special importance.
Aim. The aim of this paper was the assessment of importance of psychological determinants of quality of life in women with depressive disorders.
Methods.The tests were carried out on the basis of the analysis of medical documentation, including the psychiatric records. The following criteria were measured: depression level (Beck Hopelessness Scale), quality of life (The Life Satisfaction Questionnaire FLZ according to Fahrenberg), personality model (NEO Five-Factor Inventory), optimism (The Life Orientation Test-Revised LOT-R by M. Scheier, ChS.Carver and M. Bridges adapted by R. Poprawa and Z. Juczyński), purpose in life (The Purpose-in-Life Test developed by Crumbaugh and Maholick according to the authorised translation by Z. Płużek), social support (The Social Support Questionnaire by Sommer G, Fydrich T, 1989 adapted by Z. Juczyński), health satisfaction (General Health Questionnaire GHQ 28 by David Goldberg).
Women diagnosed with depressive disorders were qualified for testing.
The tested group of women included 80 patients in the age bracket of 40 to 60 years from the Outpatient Department of Mental Health, Regional Specialised Hospital in Zgierz. The reference group consisted of 30 women showing no symptoms of depressive disorders.
Results. The statistical analysis of variables taken into account in the tests showed essential statistical differences between the compared groups with regard to almost all parameters. Significant differences were found in respect of life satisfaction, personality variables, social support, health satisfaction and purpose in life.
Conclusions. The obtained results showed significant differences regarding the assessment of quality of life between the group of women with depressive disorders and the group of women without any symptoms of such disorders in respect of the tested psychological determinants. The only exception was the “parent-child relationship satisfaction” where no differences were found.

 

Maria Osmańska, Alina Borkowska, Roman Makarewicz
Ocena jakości życia, nasilenia cech lęku i depresji u pacjentów ze złośliwym zarodkowym nowotworem jądra w trakcie chemioterapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym   543–556
Evaluation of quality of life, anxiety and depression in testicular cancer patients during chemotherapy and after anticancer treatment   543–556
Streszczenie
Cel badania. Ocena jakości życia oraz występowania nasilenia lęku, depresji i agresji u pacjentów ze złośliwym zarodkowym nowotworem jądra (ZZNJ) w trakcie leczenia chemicznego oraz po leczeniu przeciwnowotworowym. Oceniono korelacje pomiędzy poszczególnymi dziedzinami jakości życia, a nasileniem powyższych zaburzeń psychicznych.
Metoda. Badaniem objęto 57 pacjentów w trakcie chemioterapii oraz 54 pacjentów po leczeniu onkologicznym. Pacjenci po leczeniu byli w okresie remisji choroby od co najmniej 6 miesięcy. Do badania użyto Kwestionariusza Oceny Jakości Życia WHOQoL-BREF oraz Szpitalnej Skali Leku i Depresji- HADS.
Wyniki. Mężczyźni po leczeniu ZZNJ znamiennie lepiej oceniali swój stan zdrowia niż osoby w trakcie chemioterapii. Pacjenci z cechami lęku na pograniczu normy i patologii ( ≥ 8 punków w skali HADS) i zespołu lękowego w podgrupie leczonych chemią stanowili 40%, po leczeniu- 18,5%. Pacjenci z cechami depresji na pograniczu normy i patologii (   ≥ 8 punktów  w skali HADS) i klinicznego zespołu depresyjnego stanowili 14,6%, natomiast po leczeniu- 9,3%. U pacjentów po leczeniu wykazano wysoki poziom agresji u 18,9%, natomiast w trakcie chemioterapii u 5,6%. Stwierdzono związek między kategoriami lęku i depresji, a dziedzinami psychologiczną i społeczną u pacjentów w trakcie leczenia cytostatykami. Stwierdzono korelację między cechami lęku i depresji a postrzeganiem jakości życia i własnego zdrowia oraz dziedzinami psychologiczną i społeczną.
Wnioski. Pacjenci w trakcie chemioterapii z powodu ZZNJ gorzej oceniali swój stan zdrowia. Leczenie chemiczne z powodu ZZNJ wiąże się z większym nasileniem objawów lęku i depresji. U pacjentów w okresie remisji, po leczeniu ZZNJ może wystepować podwyższony poziom agresji.
Summary
Aim. Investigating quality of life, anxiety, aggression and depression disorders in testicular cancer during chemotherapy and after anticancer treatment. Evaluation of correlation between quality of life domains and mental disorders.
Method. Participants were 111 men: 57 testicular cancer patients during chemotherapy and 54 survivors at least 6 months after treatment for testicular cancer. The World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQoL-BREF) and the Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) were used to study.
Results. The assessment of general health was higher in survivors than in patients during chemotherapy. Anxiety and depression disorders were defined by a score ≥ 8 on the HADS subscales. The prevalence of anxiety disorder was 40% (anxiety syndrome - 15%) in patients during chemotherapy and 18.5% in patients after treatment. The prevalence of depression disorder was 14.6% in patients during chemotherapy and 9.3% in patients after treatment. The prevalence of aggression was 5.6% in patients during chemotherapy and 18.9% in survivors. Anxiety and depression disorders correlated with quality of life and self-health perception, psychological and social domains.
Conclusion. Testicular cancer patients during chemotherapy assessed their health lower. Chemotherapy for testicular cancer was associated with higher levels of anxiety and depression. Survivors after testicular cancer therapy have an increased risk of a higher aggression level.

 

Anna Potoczek
Współwystępowanie astmy aspirynowej, zespołu lęku napadowego i depresji a płeć chorych i doznane urazy psychiczne   557–567
Comorbidity of aspirin-induced asthma, panic disorder and depression versus gender and presence of profound psychological traumas   557–567
Streszczenie
Cel badania: Autorka zbadała psychiatrycznie grupę 100 leczonych ambulatoryjnie pacjentów astmatycznych. Celem badania była staranna analiza czasu, kontekstu i zawartości różnych urazów psychicznych przeżytych przez badanych podczas ich życia.
Metoda: 100 dorosłych pacjentów z rozpoznaną przez specjalistę pulmonologa astmą aspirynową zostało poddanych badaniu psychiatrycznemu poszerzonemu przez wypełnienie kwestionariuszy M.I.N.I. 5.00, Inwentarza Depresji Becka (BDI) oraz Skali Paniki i Agorafobii (PAS) Badanie psychiatryczne było prowadzone przez specjalistę psychiatrę zgodnie z kryteriami diagnostycznymi ICD-10 i DSM-IV. Wzięło w nim udział 66 kobiet (66%) i 34 mężczyzn (34%). Średnia wieku dla kobiet wynosiła 52.7 (SD=12.3) i 48.8 (SD=13.0) dla mężczyzn.
Wyniki: W grupie 100 pacjentów astmatycznych, kobiety stanowiły większość (66%) i stwierdzono u nich większe nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych niż u mężczyzn. Jest możliwe, że wynik taki wiąże się z częstszym u kobiet przeżywaniem specyficznego urazu
psychicznego polegajacego na opiece nad ciężko chorą/umierajacą osobą. Taki rodzaj urazu psychicznego może mieć wpływ na etiologię zarówno zespołu lęku napadowego jak i depresji. Kobiety są bardziej narażone na ten rodzaj urazu psychicznego ze względu na swą rolę społeczną.
Wnioski: Jest możliwe, że przeżycie specyficznych urazów psychicznych ma wpływ na rozwój, przebieg i ciężkość objawów lękowych i depresyjnych u pacjentów astmatycznych.
Summary
Aim. The author examined psychiatrically a group of 100 ambulatory patients with asthma. The special interest of the study was the careful analysis of the time, context and content of different psychological traumas that the patients had throughout their lives.
Methods. 100 consecutive adults with confirmed, physician-diagnosed aspirin-induced asthma underwent psychiatric interview and assessment using M.I.N.I 5.0, Beck Depression Inventory (BDI) and Panic And Agoraphobia Scale (PAS). Psychiatric assessment was performed by an experienced liaison psychiatrist according to ICD-10 and DSM-IV diagnosis. There were 66 women (66%) and 34 men (34%). The average age was 52.7 (SD=12.3) for women and 48.8 (SD=13.0) for men.
Results. In the group of 100 patients with asthma, women were a majority (66%) with higher level of anxiety and depressive symptoms than men. It may be due to specific trauma of suffering and/or death of an emotionally close person, which occurred in adulthood. This kind of trauma may have an impact on the aetiology of both panic disorder and depression. Women are more exposed to this sort of trauma due to their social role.
Conclusions. It is possible, that psychological trauma affects the development, course and severity of anxiety and depressive symptoms in asthmatic patients

 

Anna Potoczek
Związki pomiędzy ciężkością astmy aspirynowej a współwystępującym z nią zespołem lęku napadowego i depresją   569–578
Panic disorder and depression influence on the severity of aspirin-induced asthma   569–578
Streszczenie
Cel badań: Badania dotyczące astmy wykazują dużą częstość występowania depresji i zespołu lęku napadowego pośród pacjentów astmatycznych, aczkolwiek wpływ tych zaburzeń na ciężkość astmy pozostaje niejednoznaczny. Poniższe badanie poświęcone zostało współwystępowaniu wspomnianych zaburzeń psychicznych w grupie 100 pacjentów z rozpoznaniem astmy aspirynowej, oraz związkom pomiędzy stanem psychicznym a ciężkością astmy.
Metody: 100 pacjentów z rozpoznaniem astmy aspirynowej postawionym przez specjalistę pulmonologa przeszło badanie psychiatryczne rozszerzone przez użycie kwestionariuszy M.I.N.I. 5.00, Inwentarza Depresji Becka (BDI) oraz Skali Paniki i Agorafobii (PAS). Badanie psychiatryczne wykonane przez doświadczonego psychiatrę konsultanta oparte było na kryteriach ICD-10 i DSM-IV. Ciężkość astmy oceniana była przez specjalistę pulmonologa według klasyfikacji NHLBI/NAEPP 2007. W badaniu wzięło udział 66 kobiet (66%) i 34 mężczyzn (34%). Średnia wieku wynosiła dla kobiet 52.7 (SD = 12.3), a dla mężczyzn 48.8 (SD = 13.0).
Wyniki: U 41% badanych rozpoznano zespół lęku napadowego a u 30% depresję. Analiza statystyczna wykazała istotne związki pomiędzy ciężkością astmy a nasileniem stwierdzonych zaburzeń psychicznych.
Wnioski: Wyniki badania sugerują, że zaburzenia psychiczne często współwystępują z astmą aspirynową i mają wpływ na pogarszanie ciężkości astmy. Lekarze interniści powinni brać tę sytuację pod uwagę podczas planowania optymalnego leczenia.
Summary
Aim. Studies have reported a high rate of depression (DD) and panic disorder (PD) among asthma patients, though the impact of these disorders on asthma severity remains unclear. This study evaluated the prevalence of psychiatric disorders in 100 patients with aspirin-induced asthma and association between psychiatric status and levels of asthma severity.
Methods. 100 consecutive adults with confirmed, physician-diagnosed aspirin-induced asthma underwent psychiatric interviews and assessment using M.I.N.I 5.0, Beck Depression Inventory (BDI) and Panic And Agoraphobia Scale (PAS). Psychiatric assessment was performed by an experienced liaison psychiatrist according to ICD-10 and DSM-IV diagnosis. Asthma severity was assessed according to NHLBI/NAEPP 2007. There were 66 women (66%) and 34 men (34%). The average age was 52.7 (SD=12.3) for women and 49.8 (SD=13.0) for men.
Results. 41% patients met the diagnostic criteria for panic disorder, and 30% of them met depression criteria. Analyses revealed that there is correlation between asthma severity and presence and intensity of psychiatric disorders.
Conclusions. Results suggest that psychiatric disorders are prevalent among patients with aspirin-induced asthma and are associated with worse asthma severity. Physicians should consider the impact of these conditions when planning optimal treatment.

 

Renata Modrzejewska, Jacek Bomba
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używania substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej   579–592
ENGLISH FULLTEXT AVAILABLE:
Prevalence of mental disorders and psychoactive substance use in metropolitan 17-year old youth population   579–592
Streszczenie
Cel: Określenie w jakim stopniu rozpowszechnione są zaburzenia psychiczne (zburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia jedzenia) oraz używanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży krakowskich szkół średnich w późnej fazie adolescencji.
Metoda: Przebadano reprezentatywną próbę populacji uczniów krakowskich szkół średnich. Metodą dwustopniowego losowania wyłoniono grupę 1933 uczniów II klas wszystkich typów szkół średnich: liceów, techników i szkół zawodowych (17-latkowie). Zostali oni przebadani następującymi kwestionariuszami screeningowymi: skalą depresji Becka, skalą zaburzeń jedzenia EAT-26, skalą zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (Leytona) oraz autorskim kwestionariuszem używek.
Wyniki: Dziewczęta dwukrotnie częściej deklarowały występowanie objawów zaburzeń psychicznych niż chłopcy (41,2% versus 22,7%). Wśród dziewcząt najczęstszymi zaburzeniami były: objawy depresyjne (33.6%), objawy zaburzeń jedzenia (18,7%) i objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (5,4%). W grupie chłopców natomiast: objawy depresyjne (22,7%), objawy zaburzeń jedzenia (7,3%) oraz obsesyjno-kompulsyjne (3,4%). Uzyskano dane dotyczące rozpowszechnienia przyjmowania używek w grupie chłopców i dziewcząt (73% versus 68%), głównie alkoholu oraz alkoholu i papierosów oraz alkoholu, papierosów i narkotyków.
Wnioski: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji 17-latków jest znaczne, dotyczy ono szczególnie objawów depresyjnych oraz objawów zaburzeń jedzenia. Stwierdzono znaczne rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych w tej grupie wiekowej, głównie alkoholu oraz o używania substancji o typie mieszanym: alkoholu i papierosów oraz alkoholu, papierosów i narkotyków.
Summary
Aim. To determine the extent to which mental disorders (depressive disorders, anxiety disorders, eating disorders) and psychoactive substance use are prevalent among Krakow secondary school adolescents in the late adolescent phase.
Method. A representative sample of the population of Krakow secondary school pupils was tested. Two-stage draw method identified a group of 1933 2nd form pupils of all types of secondary schools: grammar schools, technical schools and vocational schools (17-year-olds). They were tested using the following screening questionnaires: Beck Depression Scale, EAT-26 eating disorders scale, Obsessive-compulsive disorder (Leyton) scale and the author’s drug questionnaire.
Results. Girls declared symptoms of mental disorders twice as often as boys (41.2% vs. 22.7%). Among girls, the most common disorders were: depressive symptoms (33.6%), eating disorder symptoms (18.7%) and obsessive-compulsive disorders (5.4%). And in the boys group: depressive symptoms (22.7%), eating disorder (7.3%) and obsessive-compulsive symptoms (3.4%). Findings were obtained concerning the prevalence of substance use in the boys and girls group (73% vs. 68%), mainly alcohol, as well as alcohol and cigarettes and alcohol, cigarettes and drugs.
Conclusions. The prevalence of mental disorders in the population of 17-year-olds is significant; it concerns especially depressive symptoms and eating disorder symptoms. A significant prevalence of psychoactive substance use was found in this age group, mainly alcohol and mixed type substance use: alcohol and cigarettes and alcohol, cigarettes and drugs.

 

Andrzej Kokoszka, Monika Jerominiak-Kobrzyńska, Adriana Kalicka-Owerska, Karol Wypych, Marian Filar
Fobia specyficzna we wczesnym okresie połogu. Opis przypadku oraz wątpliwości prawne   593–600
Specific phobia in early period of puerperium.Case report and its legal aspects   593–600
Streszczenie
28 letnia kobieta z fobią specyficzną dotyczącą pobytu w szpitalu, trzy godziny po porodzie zażądała wypisu na własne żądanie, pomimo poinformowania jej, przez lekarza ginekologa, że jest w stanie zagrożenia życia z powodu podejrzenia infekcji wewnątrzmacicznej grożącej rozwojem posocznicy. Pacjentka zrezygnowała z natychmiastowego wypisu po długotrwałych konsultacjach psychiatrycznych i interwencjach psychoterapeutycznych. W trakcie pierwszej konsultacji pacjentka nie zdawała sobie sprawy z irracjonalności i nadmiernej intensywności swoich przekonań wynikających z fobicznego lęku, a więc nie spełniała jednego z kryteriów diagnostycznych fobii społecznej. W ciągu doby pacjentka stopniowo odzyskała pełny krytycyzm wobec objawów. Obserwacje wskazują, że w trakcie pozostawania we wzbudzającej fobię specyficzną sytuacji może dochodzić do przemijającej utraty krytycyzmu wobec jej objawów i występowania przekonań podobnych do urojeń. Omawiana sytuacja  skonfrontowała zespół lekarzy zajmujących się jej leczeniem z potencjalnymi problemami prawnymi, mogącymi wystąpić w przypadku konsekwentnej odmowy zgody pacjentki na pozostanie w szpitalu. Zdaniem prawnika, aktualny stan prawny nie pozwala na leczenie takich osób wbrew ich woli w niepsychiatrycznych oddziałach szpitalnych. Natomiast w przypadku definitywnej diagnozy fobii, nie ma prawnych podstaw do hospitalizacji wbrew woli w oddziale psychiatrycznym.
Summary
A 28 year old woman with a specific phobia of being in hospital, three hours after having given birth to her baby, demanded to be discharged from the hospital, in spite of having been informed by the obstetrician that her life was threatened because of an intrauterine infection that might cause sepsis. The patient decided to stay in hospital after several long-lasting psychiatric consultations including psychotherapeutic interventions. The patient did not recognise that her fear was excessive and unreasonable, i.e., did not meet one of the criteria of specific phobia. She gradually regained criticism toward her symptoms within approximately one day. This indicates that patients with specific phobia confronted with a phobic situation may temporarily loose awareness that their fears are unreasonable and/or too intensive and may express beliefs similar to psychotic delusions. This situation faced the team of doctors with potential legal problems that might appear if the patient had definitely refused to stay in the hospital. Polish law does not allow to treat such patients against their will on non-psychiatric hospital wards. However, in the case of a definite phobia diagnosis there is no legal way to hospitalise a patient against his or her will on a psychiatric ward.

 

Aktualności   601
Leszek Ciszewski, Janusz Heitzman
List do Redakcji. Internacja – środek zabezpieczający w psychiatrii, podstawy prawne i rzeczywistość   602
Recenzje   605

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl