441-451

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 441–451

DOI:

Katarzyna Jaros, Urszula Oszwa

FREE POLISH FULLTEXT:
Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Locus of control in girls with anorexia readiness syndrome

Streszczenie
Cel badań. Badania miały na celu wykazanie, czy występują różnice w umiejscowieniu poczucia kontroli (LOC) w grupie dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej (SGA) oraz w grupie dziewcząt bez tego syndromu. Postawiono także pytanie o związek między LOC a tendencją do reagowania nieprawidłowymi postawami wobec jedzenia i swojego ciała w warunkach stresu.
Metoda. Osobami badanymi były dziewczęta w wieku 13-18 lat z 5 wybranych losowo polskich publicznych gimnazjów i liceów. Zastosowano: 1) Kwestionariusz do badania indywidualnego stosunku do jedzenia (KSJ) B. Ziółkowskiej oraz 2) Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK) G. Krasowicz i A. Kurzyp-Wojnarskiej. Grupę kryterialną (N = 23) tworzyły dziewczęta, które w I etapie badań (N = 189) uzyskały wynik wysoki w KSJ (przejawiające SGA) Do grupy kontrolnej (N = 23) zakwalifikowały się dziewczęta, które uzyskały wynik niski (bez cech gotowości anorektycznej).
Wyniki. Badane z SGA cechowały się bardziej zewnętrznym LOC niż dziewczęta bez cech tego syndromu (t = -2,898; p < 0,01). Uzyskane rezultaty nie potwierdziły jednak hipotezy o związku pomiędzy LOC a tendencją do reagowania nieprawidłową postawą wobec jedzenia i własnego ciała w sytuacjach trudnych zarówno w grupie kryterialnej, jak i kontrolnej.
Wnioski. W patomechanizmie SGA, w którym zachowania anorektyczne stają się sposobem na odzyskanie utraconej kontroli, LOC może odgrywać rolę raczej jako zmienna pośrednicząca aniżeli bezpośrednia determinanta tego syndromu.

Summary
Purpose. The aim of the research was to indicate whether there are differences between locus of control (LOC) in girls with anorexia readiness syndrome (ARS) and without this syndrome. There was also a question about the relationship between LOC and the tendency to respond in incorrect attitudes towards food, eating and their bodies under stress.
Method. The sample consisted of girls aged 13-18 years randomly selected from five public Polish middle and high schools. Tools: 1) Eating Attitudes Questionnaire (EAQ) by B. Ziółkowska; 2) Locus of Control Questionnaire (LOCQ) by G. Krasowicz, A. Kurzyp-Wojnarska, to assess LOC of the subjects. The criterion group (N=23) was formed by girls who received high score in EAQ (signs of ARS) in the first stage of research (N=189). The control group (N=23) were girls who received a low score in EAQ (no signs of ARS).
Results. Subjects with ARS were characterized by more external LOC than girls without any signs of this syndrome (t=-2.898; p<0.01). The results did not confirm the hypothesis about the relationship between LOC and the tendency to respond by abnormal attitude to eating and own body in difficult situations in both groups.
Conclusions. In pathogenesis of ARS where anorexic behaviors can become a way to a regain lost control, LOC may play a role as a mediating variable rather than a direct determinant of this syndrome.

Słowa klucze: poczucie kontroli, anoreksja, gotowość anorektyczna

Key words: locus of control, anorexia, anorexic readiness


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl