45, 2

NEW! READ ABSTRACTS IN 4 languages:

English - see below    French - click here   German - click here   Russian - click here


 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 177–196

 

Jan Chodkiewicz, Katarzyna Nowakowska

Preferowana orientacja temporalna a przebieg leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu

Temporal orientation and a course of alcohol addiction therapy

Streszczenie

Cel badań: Celem badań była ocena znaczenia preferowanej orientacji temporalnej dla efektu terapii osób uzależnionych od alkoholu

Metoda: Badaniami objęto 116 pacjentów rozpoczynających ambulatoryjną terapię odwykową (95 mężczyzn i 21 kobiet). Do oceny orientacji temporalnej i postawy względem czasu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Temporalnej AION oraz Skale Carpe Diem, Fatalizm i Hedonizm - Sobol-Kwapińskiej.

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, iż pacjenci, rozpoczynający terapię odwykową najbardziej skoncentrowani są na przeszłości oraz teraźniejszości w wymiarze hedonizmu i fatalizmu, natomiast względnie najmniej na teraźniejszym wymiarze carpe diem oraz przyszłości. Kobiety i mężczyźni na początku terapii różnią się w obrębie niektórych wymiarów orientacji temporalnej, różnice wystąpiły również między osobami, które ukończyły i przerwały leczenie.

Wnioski: Pacjenci rozpoczynający terapię odwykową preferują przeszłościową oraz teraźniejszą orientację temporalną. 1. Występują różnice między preferowaną przez kobiety i mężczyzn orientacją temporalną: kobiety charakteryzują się większą koncentracją na teraźniejszości w ujęciu fatalistycznym, a mężczyźni hedonistycznym. 2. Orientacja temporalna na przyszłość sprzyja ukończeniu terapii odwykowej przez uzależnionych mężczyzn. 3. Kobiety, które terapię kończą w mniejszym stopniu niż przerywające leczenie koncentrują się na przeszłości oraz hedonistycznej orientacji teraźniejszej.

Summary

Aim. The aim of the study was assess the meaning of preferred temporal orientation for results of alcohol dependence therapy.

Methods. One hundred and sixteen (116) (95 men and 21 women) alcohol addict patients were evaluated at the beginning of the alcohol addiction outpatient therapy. The temporal orientation and attitude for time was assessed by using Temporal Orientation Questionnaire – AION and Carpe Diem, Fatalism and Hedonism Scale by Sobol-Kwapinska.

Results. The results showed that alcohol addict patients were in the highest degree focused on the past and the present in the hedonism and fatalism dimensions, while being relatively focused in the lowest degree on the present carpe diem dimension and the future at the beginning of the therapy. Men and women at the beginning of the therapy varied in some dimensions of temporal orientation. The differences occurred also between patients who finished and discontinued alcohol dependence therapy.

Conclusions. Patients at the begging of alcohol addiction therapy prefer past and present temporal orientation. 1. There are differences between temporal orientation preferred by men and women. 2. Future temporal orientation is beneficial to finish addiction therapy by addict men. 3. Women who finish therapy are focused more on the past and hedonistic present orientation than women who discontinued therapy.

Słowa klucze: orientacja temporalna, ZZA, terapia uzależnienia od alkoholu

Key words: temporal orientation, alcohol addiction, alcohol dependence therapy

 

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 187–195

 

Marta Makara-Studzińska, Piotr Książek, Anna Koślak, Wojciech Załuska, Andrzej Książek

Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek

Prevalence of depressive disorders in patients with end-stage renal failure

Streszczenie

 

Summary

Aim. The depressive symptoms are common in patients with end-stage kidney disease but they are often undiagnosed and can complicate the renal replacement therapy. The aim of this study was to identify significant differences in frequency and severity of depressive symptoms among patients with end-stage renal disease depending on what form of treatment they are undergoing – hemodialysis, peritoneal dialysis and patients after kidney transplantation.

Methods. 323 patients with end-stage renal failure were examined. Among them 206 patients were hemodialysed, 64 – undergoing the peritoneal dialysis and 53 patients were the recipients of kidney transplants. We used a self-constructed questionnaire and Beck Depression Inventory (BDI).

Results. Beck Depression Inventory reflects mild and moderate intensification of symptoms.

The results obtained by the use of BDI show the mild and moderate intensification of the depressive symptoms in the study group. The majority of patients suffering from depression were found in the group of patients undergoing peritoneal dialysis, to a lesser degree in the hemodialysis subgroup and among these, depression had moderate intensity. Patients after kidney transplantation were found to be at a smaller risk of depression comparing to dialysed patients.

Conclusions. End-stage renal disease may affect the occurrence of depressive symptoms, the treatment may also play a role in the formation and intensity. We formulated the conclusions of our study carefully, taking into account a multitude of other existing causal factors.

Słowa klucze: depresja, schyłkowa niewydolność nerek

Key words: depression, end-stage renal disease

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 197–209

 

Anna Potoczek

Różnice w poczuciu koherencji w astmie ciężkiej, trudnej i w astmie z nadwrażliwością na aspirynę (aspirynowej) oraz jej związki z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji w podgrupach kobiet i mężczyzn

Differences in sense of coherence in difficult and aspirin-induced asthma and it’s links with severity of panic and depressive symptoms in subgroups of women and men

Streszczenie

 

Summary

Aim. The author examined psychiatrically a group of 106 patients with difficult asthma and 100 patients with aspirin-induced asthma. The special interest of the study were differences in sense of coherence in both groups and it’s links with severity of panic and depressive symptoms in subgroups of asthmatic women and men.

Methods. 106 consecutive adults with confirmed, physician-diagnosed difficult asthma and 100 patients with aspirin-induced asthma underwent psychiatric interview and assessment using M.I.N.I 5.0, Beck Depression Inventory (BDI), Panic And Agoraphobia Scale (PAS) and Sense of Coherence Scale (SOC-29). Psychiatric assessment was performed by an experienced liaison psychiatrist according to ICD-10 and DSM-IV diagnosis.

In the difficult asthma group, there were 78 women (74%) and 28 men (26%). The average age was 51.3 (SD=14.5) for women and 47.5 (SD=12.7) for men.

In aspirin induced asthma group there were 66 women (66%) and 34 men (34%). The average age was 52.7 (SD=12.3) for women and 48.8 (SD=13.0) for men.

Results. In both groups of asthmatic patients women were the majority (74% with difficult asthma and 66% with aspirin-induced asthma) with a much higher level of anxiety and depressive symptoms than men. General coherence and coherence measured in all three sub-scales were lower in the difficult asthma group, especially in women with severe panic and depressive symptoms.

Conclusions. It is possible that differences of coherence affect the development, course and severity of anxiety and depressive symptoms in asthmatic women and men. It may play a special role in development of difficult asthma especially among women.

Słowa klucze: astma, koherencja, zespół lęku napadowego, depresja, płeć

Key words: asthma, sense of coherence, panic disorder, depression, gender

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 211–221

 

Małgorzata Fornal-Pawłowska, Dorota Wołyńczyk-Gmaj, Waldemar Szelenberger

Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności

Validation of the Polish version of the Athens Insomnia Scale

Streszczenie

Cel badań. Walidacja polskiej wersji Ateńskiej Skali Bezsenności (AIS), narzędzia przeznaczonego do ilościowego pomiaru bezsenności na podstawie kryteriów ICD-10.

Metoda. Walidację skali przeprowadzono w grupie 356 osób: 160 pacjentów Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM z rozpoznaniem bezsenności nieorganicznej według ICD-10 (70 M i 90 K; średnia wieku: 44,9 ± 15,7) oraz 196 osób nie mających problemów ze snem (90 M i 106 K; średnia wieku: 43,9 ± 13,4). Właściwości psychometryczne AIS oceniano na postawie wyników metody składowych głównych, analizy zgodności wewnętrznej, metody test-retest (n=48; dwa tygodnie odstępu) oraz analizy czułości i swoistości.

Wyniki. Badania potwierdziły zadowalające właściwości psychometryczne AIS. W analizie czynnikowej wyodrębniono tylko jeden czynnik, tłumaczący 60,21% wariancji wyników. W badaniu zgodności wewnętrznej oraz stabilności bezwzględnej AIS uzyskano wysokie wskaźniki rzetelności (współczynnik alfa Cronbacha równy 0,90; metoda test-retest: r2=0,92). Wartości te pozostały na podobnym poziomie, gdy z analiz wykluczono którykolwiek z itemów. Osoby z bezsennością istotnie różniły się od osób z dobrą jakością snu w zakresie średniej punktacji AIS (14,2 ± 3,9 pkt vs. 4,8 ± 3 pkt; p<0,001). Na podstawie analizy czułości i swoistości skali za optymalny punkt odcięcia uznano wynik łączny w AIS równy 8 i więcej punktów, pozwalający prawidłowo sklasyfikować 89% badanych – 94% osób z bezsennością i 84% osób zdrowych.

Wnioski. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie bezsenności dostępność narzędzi usprawniających proces diagnostyczny tego zaburzenia jest zadaniem szczególnie ważnym. Zwięzłość, rzetelność i trafność AIS czynią to narzędzie przydatnym zarówno w diagnostyce bezsenności, jak i ocenie skuteczności jej leczenia.

Summary

Aims. To validate the Polish version of the Athens Insomnia Scale (AIS), the instrument designed for quantitative measurement of the severity of insomnia based on the ICD-10 criteria.

Method. The AIS was administered to 356 subjects: 160 patients from the sleep clinic presenting with ICD-10 non-organic insomnia (90f; mean age: 44.9±15.7y) and 196 self-defined good sleepers (106f; mean age: 43.9±13.4y). To assess psychometric properties of the scale, principal component analysis, Cronbach’s alpha, Pearson’s correlation (test-retest reliability: two weeks interval; n=48) and sensitivity-specificity analysis were computed.

Results. Using the factor analysis only one factor was extracted, which accounted for 60.2% of the variance. The internal consistency (Cronbach’s alpha=0.90) and the test-retest reliability (r2=0.92) of the AIS were found to be very satisfactory. These values remain practically unchanged when any of the items was removed from the analysis. As expected, subjects with insomnia scored significantly higher on the AIS than good sleepers (14.2±3.9 pts vs. 4.8±3 pts; t=24.9; p<0.001). Considering the balance between sensitivity and specificity, a score of 8 was indicated as the optimum cut-off, with 89% overall correct case identification – 94% patients with insomnia and 84% healthy controls.

Conclusions. Standardisation of the diagnostic process of insomnia is a highly important task in clinical practice, epidemiological considerations and treatment outcomes assessment. The AIS is a brief, self-reported measure of insomnia that may improve these assessments. The good psychometric properties of the Polish version of the AIS were confirmed in the present study.

Słowa klucze: bezsenność, diagnostyka, walidacja

Key words: insomnia, diagnosis, validation

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 223–233

 

Krzysztof Tomaszewski, Magdalena Zarychta, Anna Bieńkowska, Elżbieta Chmurowicz, Wojciech Nowak, Anna Skalska

Walidacja polskiej wersji językowej Patient Health Questionnaire-9 w populacji hospitalizowanych osób starszych

Validation of the Patient Health Questionnaire-9 Polish version in the hospitalised elderly population

Streszczenie

Cel badań: Celem pracy była walidacja oraz ocena przydatności klinicznej PHQ-9 w polskiej wersji językowej, w przesiewowym wykrywaniu „epizodu dużej depresji” (major depressive episode - MDE) u hospitalizowanych osób starszych. Celem pracy było również odnalezienie optymalnego progu odcięcia punktacji PHQ-9 dla diagnozy MDE w odniesieniu do Krótkiej Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (KGSOD).

Metoda: Do badania kwalifikowano osoby w wieku >=60 lat, które były hospitalizowane w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Każdy pacjent z pomocą osoby badającej wypełniał PHQ-9 w polskiej wersji językowej, KGSOD oraz kwestionariusz osobowy.

Wyniki. Przebadano 105 osób (51,4% kobiet) w średnim wieku ± SD 73,4 ± 7,9 lat. Według PHQ-9 (próg odcięcia >6 pkt.) u 36 (34,3%) osób stwierdzono MDE. PHQ-9 wykazał dobrą spójność wewnętrzną (alfa Cronbacha=0,7), a punktacja każdego z 9 pytań dodatnio korelowała z wynikiem całkowitym (0,31–0,68; p<0,05). Zbieżność wyniku PHQ-9 z wynikiem KGSOD wyniosła R=0,58 (p<0,05). Czułość i swoistość PHQ-9 dla diagnozy MDE (względem KGSOD), przy progu odcięcia >6 pkt. wyniosły odpowiednio 70,4% i 78,2%.

Wnioski: PHQ-9 w polskiej wersji językowej okazał się przydatnym narzędziem diagnostycznym do przesiewowej oceny depresji wśród hospitalizowanych starszych osób. Sugerowany punkt odcięcia, dla diagnozy MDE, znajduje się na poziomie >6 pkt.

Summary

Aim. The first aim of this study was to evaluate the diagnostic validity of the Polish version of the PHQ-9 in hospitalised elderly Polish patients. The second aim was to find an optimal cutoff score for PHQ-9 to screen for a major depressive episode (MDE) (according to the Short Geriatric Depression Scale – SGDS).

Method. The PHQ-9, SGDS and a personal questionnaire were all administered to patients age 60 and above, who were hospitalised in our clinic.

Results. One hundred five people were examined (51.4% women) (mean age ± SD 73.4 ±7.9 years). According to the PHQ-9 36 (34.3%) people had MDE. The PHQ-9 showed significant positive internal consistency (Cronbach’s alpha=0.7) and the scores of each of its nine items positively correlated (0.31–0.68; p<0.05) with the total score. The convergent validity with the SGDS was significantly positive (r=0.58; p<0.05). Using >6 pts as the cutoff point, the sensitivity and specificity of the PHQ-9 for recognising MDE (according to SGDS) were found to be 70.4% and 78.2% respectively.

Conclusions. The Polish version of the PHQ-9 is a valid and useful tool for depression screening and a score of >6 is the optimal cutoff point for the hospitalised elderly

Słowa klucze: PHQ-9, depresja, osoby starsze

Key words: PHQ-9, depression, elderly

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 235–244

 

Andrzej Kokoszka, Wiesław Czernikiewicz, Rafał Radzio, Aleksandra Jodko

Kwestionariusz Seksuologiczny – narzędzie do badań przesiewowych: założenia i trafność

Sexological questionnaire for screening research. Theory and validity

Streszczenie

 

Summary

Aim. The aim of the research was to construct a questionnaire basing on the presently standing criteria of sexual dysfunctions and sexual disorders (according to ICD-10), that would enable the diagnosis of symptoms, as well as to verify its validity.

Method. 102 patients (46 women and 56 men, mean age of 32.09, SD=10.29) of sexological clinics who declared they had symptoms of sexual dysfunctions or disorders were asked to participate and fill in the questionnaire which was later evaluated in a clinical study on the basis of ICD-10 research criteria.

Results. Results show that using the questionnaire enables the diagnosis of 100% of gender identity disorders, almost all sexual dysfunctions and disorders connected to sexual orientation. The sensibility and specificity of the questionnaire were also examined and proved very high.

Conclusions. The Sexological questionnaire for screening research presents with good validity, sensibility and specificity.

Słowa klucze: dysfunkcje seksualne, zaburzenia seksualne, badania przesiewowe

Key words: sexual dysfunctions, sexual disorders, screening research

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 245–259

 

Jacek Bomba, Renata Modrzejewska, Andrzej Beauvale

Struktura czynnikowa objawów w Krakowskim Inwentarzu Depresyjnym KID IO „B1” w grupie 15-latków

Factor structure of symptoms in the Krakow Depression Inventory KID IO “B1” among 15-year-olds

Streszczenie

 

Summary

Aim. The aim of the article is to partially verify the theoretical concept of depressive symptoms in adolescents, based on KID IO “B1”, as well as to check the accuracy of the questionnaire.

Method. The KID results from an untreated sample population of 15-year-olds were statistically analysed. Of the 1118 KID IO “B1” questionnaires submitted, 594 (246 boys and 348 girls) underwent factor analysis, of which 297, i.e. half, gained a result higher than the diagnostic threshold for depression. In search of the presence of general factors, as well as to verify the principles used to categorise depressive symptoms according to clinical criteria, analysis of the factors using methods consisting of oblimin, quatrimax and varimax rotations was carried out separately and combined for both genders.

Results. The following new factors were distinguished for boys: I – lowered mood, and anxiety, II – self-destruction, III – apathy, cognitive disturbances, IV – somatic symptoms, V – somatisation, apathy, self-destruction, VI – boredom and avoidance of social contact, and for girls: I – lowered mood, lack of consideration for future repercussions, II – lowered drive, learning difficulties, cognitive and motivational disturbances, III – anxiety, IV – dysphoria with self-destruction, V – self-destruction, VI – eating pattern disturbances.

Conclusions. Depression, as derived from factor analysis of the KID IO “B1” questionnaire positions, is heterogeneous. Theoretical division of symptom groups, relating to the specific scale in the questionnaire, was confirmed to a very small degree through the analysis of the factors. The list of factors in genders differs. The groups of symptoms appearing in both genders gained from analysis are different in boys and girls with one exception, which may partially result from the different factor overviews of depressive symptoms in both genders.

Słowa klucze: depresja u młodzieży, Krakowski Inwentarz Depresyjny (KID),

analizy czynnikowe

Key words: adolescent depression, Kraków Depression Inventory (KID), factor analyses

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 261–275

 

Bernadetta Izydorczyk

Zastosowanie psychodramy w psychoterapii pacjentów chorujących na anoreksję i bulimię psychiczną

Adaptation of psychodrama in psychotherapy of patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa

Streszczenie

Cel prezentowanego artykułu stanowi próba prezentacji wybranych teoretycznych wątków, jak i doświadczeń własnych w zakresie zastosowania w przebiegu psychodynamicznej psychoterapii(zarówno grupowej, jak i indywidualnej) chorujących na anoreksję i bulimię osób, elementów Morenowskiej psychodramy. Psychodrama poprzez kreatywność, spontaniczność ,podejmowane działania tu i teraz na scenie, pomaga osiągnąć i zintensyfikować w realizacji terapeutyczne cele, dotyczące uświadomienia sobie przez chorą na anoreksję i bulimię osobę jej wewnętrznej, „przemieszczonej na ciało” konfliktowości.

Summary

The aim of the article was an attempt to present selected theoretical motifs and moreover self experience in the adaptation of elements of psychodrama by Moreno in psychodynamic psychotherapy (individual and group psychotherapy) in a group of people with anorexia and bulimia nervosa. Psychodrama through own creativity, spontaneity and taking action on the “here and now” stage helps to attain and intensify therapeutic aims which concern the consciousness of inner conflict of persons with anorexia and bulimia nervosa, which is translocated on their body.

Słowa klucze: psychodrama, anoreksja, bulimia psychiczna

Key words: psychodrama, anorexia, bulimia nervosa

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 277–287

 

Katarzyna Prochwicz, Artur Sobczyk

Manie taneczne. Między kulturą a medycyną

Dancing manias. Between culture and medicine

Streszczenie

Manie taneczne to zjawisko kliniczne i kulturowe, które występowało w Europie Zachodniej między XIII a XVIII wiekiem. Termin mania taneczna pochodzi od greckich słów choros – taniec i mania – szaleństwo. Włoski wariant manii tanecznych nazywany jest tarantyzmem ponieważ według lokalnych wierzeń był powodowany przez ugryzienia pająka z rodziny tarantuli. Mimo iż epidemie manii tanecznych zostały dobrze udokumentowane w źródłach historycznych, przyczyny ich powstawania do dziś nie zostały jednoznacznie określone. Do najważniejszych, postulowanych przyczyn manii tanecznych należą: opętanie demoniczne, ugryzienie tarantuli, zatrucie sporyszem, epilepsja, grupowe zaburzenia histeryczne, egzotyczne kulty religijne. W artykule dokonano przeglądu hipotez dotyczących przyczyn powstawania epidemii tańca z uwzględnieniem czynników medycznych i kulturowych.

Summary

Dancing mania is a clinical and cultural phenomenon which occurred in Western Europe between 13th and 18th centuries. The term dancing mania is derived from the Greek words choros, a dance, and mania, a madness. An Italian variant was known as tarantism as victims were believed to have been bitten by tarantula spider. Although symptoms of dancing manias were well documented in contemporary writings the exact aetiology of dancing plaques is still unclear. Several causes for dancing mania have been postulated: demonic possession, the bite of tarantula, ergot poisoning, epilepsy, mass hysterias, exotics religious cults. The article contains a review of hypothesis of epidemic dances included both medical and psychological factors.

Słowa klucze: manie taneczne, tarantyzm, masowe histerie

Key words: dancing mania, tarantism, mass hysteria

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 2

strony 289–296

 

Katarzyna Prochwicz, Artur Sobczyk

Syndrom jerozolimski. Objawy, przebieg i kontekst kulturowy

Jerusalem syndrome. Symptoms, course and cultural context

Streszczenie

 

Summary

The Jerusalem syndrome is an acute psychotic state observed in tourists and pilgrims who visit Jerusalem. The main symptom of this disorder is identification with a character from the Bible and exhibiting behaviours which seems to be typical for this character. The article presents an overview of cultural and demographic factors associated with the appearance of the Jerusalem syndrome. Three main categories of the syndrome were identified with special focus on the category unconjoined to previous psychopathology which can be described as the ‘pure’ form of the Jerusalem syndrome. The main diagnostic criteria for the ‘pure’ type and the sequence of seven clinical stages of the Jerusalem syndrome were described. The article contains a review of the hypothesis about the causes of Jerusalem syndrome with special attention given to the role of places of particular meaning for religious tradition.

Słowa klucze: syndrom jerozolimski, ostra reakcja psychotyczna, urojenia religijne

Key words: Jerusalem syndrome, acute psychotic disorder, religious delusions

 

Recenzje

List

Aktualności - Wytyczne
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl