45, 3

NEW! READ ABSTRACTS IN 4 languages:

English - see below    French - click here   German - click here   Russian - click here


 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 317–324

 

Agata Groszewska, Paweł Kapelski, Maria Skibińska, Joanna Hauser

Asocjacyjne badania rodzinne polimorfizmu -1562C>T genu MMP-9 w schizofrenii

Family based association study of MMP-9 gene-1562C>T polymorphism in schizophrenia

Streszczenie

Cel: MMP-9 jest genem kandydującym związanym z neurorozwojową hipotezą schizofrenii. Cel badań stanowiła analiza TDT polimorfizmu -1562C>T genu MMP9 w schizofrenii.

Metody: Badania przeprowadzono na 147 trio (pacjent i oboje jego zdrowi rodzice). Materiał genetyczny został wyizolowany z leukocytów metodą wysalania. Polimorfizm badano metodą PCR-RFLP, analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując test TDT (Transmission Disquilibrium Test) przy użyciu programu Haploview v.4.2.

Wyniki: Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy analizowanym polimorfizmem MMP-9 (-1562C/T) a schizofrenią.

Wnioski: Wykazanie braku asocjacji nie wyklucza możliwego udziału MMP-9 w patogenezie schizofrenii. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań na większych grupach oraz innych populacjach. 

Summary

Aim. MMP-9 is a candidate gene related to the neurodevelopment hypothesis of schizophrenia. The aim of this research was TDT analysis of polymorphism -1562C>T MMP-9 gene in schizophrenia.

Methods. Research was carried out on 147 trios (patient and his/hers both healthy parents). Genetic material was isolated from leukocytes using the salting out method. Polymorphism was studied with PCR-RFLP, statistic analysis was made using transmission disquilibrium test by Haploview 4.2.

Results. There was no significant association between analyzed polymorphism of MMP-9 (-1562 C>T) and schizophrenia.

Conclusions. Insignificant association doesn’t exclude the possible contribution of MMP-9 to pathogenesis of schizophrenia. Further research is needed to be carried out on bigger groups and other populations.

Słowa klucze: schizofrenia, TDT, MMP-9

Key words: schizophrenia, TDT, MMP-9

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 325–335

 

Elżbieta Grochans, Anna Grzywacz, Iwona Małecka, Agnieszka Samochowiec, Beata Karakiewicz, Jerzy Samochowiec

Badania asocjacyjne wybranych polimorfizmów genów DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej

Research on associations between selected polymorphisms of genes DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 and alcohol dependence syndrome

Streszczenie

Uzależnienie od alkoholu jest schorzeniem złożonym, uwarunkowanym wieloczynnikowo. Uważa się, że najistotniejszymi czynnikami ryzyka uzależnienia od alkoholu są czynniki genetyczne (40-50% ) i środowiskowe (50-60%).

Celem niniejszej pracy była ocena związku pomiędzy zespołem zależności alkoholowej (ZZA), a polimorfizmem wybranych genów (GRIK3, 5HTT, ANKK1, ADH4).

Materiał i metody: Badania zrealizowano w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie w latach 2006-2008, obejmując grupę 100 hospitalizowanych chorych z Zespołem Zależności Alkoholowej (ZZA). Do identyfikacji polimorfizmów DNA zastosowano polimerazową reakcję łańcuchową PCR. Obliczenia statystyczne przeprowadzone zostały z użyciem programu komputerowego SPSS 9,0. Do obliczenia różnic częstości występowania alleli użyto testu Chi2. Wyniki: Wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy pacjentami z ZZA i grupą kontrolną w asocjacji ADH4 (rs 1800759), genotyp A/A częściej występował u pacjentów z ZZA, a także więcej pacjentów posiadało allele A. Również analiza asocjacji ANKK1 wykazała istotne statystycznie różnice (p=0,004) pomiędzy grupą z ZZA a kontrolną, W pozostałych asocjacjach nie wykazano istotnych statystycznie różnic.

Wniosek: Uzyskane wyniki sugerują, że badane polimorfizmy ANKK1 i ADH4 odgrywają istotną rolę w patogenezie uzależnienia od alkoholu. Powiększenie grupy badanej pozwoli wzmocnić moc statystyczną badania i wyodrębnić homogenie podgrupy pacjentów. 

Summary

Alcohol abuse is a complex multifactorial disease. It is believed that alcohol dependence is mostly caused by genetic (40-50% ) and environmental (50-60%) factors.

Aim. The aim of this study was to assess the relation between the alcohol dependence syndrome (ADS) and the polymorphism of the selected genes (GRIK3, 5HTT, ANKK1, ADH4).

Methods. The study was conducted in the Department and Clinic of Psychiatry, the Pomeranian Medical University in Szczecin in the years 2006-2008. It involved 100 patients hospitalised with Alcohol Dependence Syndrome (ADS). DNA polymorphisms were detected using the polymerase chain reaction (PCR). Statistical calculations were done with SPSS version 9.0. The chi-square test was applied to calculate the differences in the frequency of allelic forms.

Results. Comparison between the patients with ADS and the patients from the control group demonstrated statistically significant association of ADH4 (rs1800759) with the alcohol dependence syndrome. Both the A/A genotype and the A allele were more common in patients with ADS. Also, analysis of the association of the ANKK1 gene revealed statistically significant differences (p=0.004) between the ADS group and the control group. No statistically significant differences considering other associations were found.

Conclusion. Our results suggest that the analysed polymorphisms of ANKK1 and ADH4 can play an important part in the pathogenesis of alcohol abuse. The greater study group would increase the statistical power of the study and help to isolate homogeneous sub-groups of patients.

Słowa klucze: zespół zależności alkoholowej, polimorfizm GRIK3, 5HTT, ANKK1, ADH4

Key words: alcohol dependence syndrome, polymorphism of GRIK3, 5HTT, ANKK1,

ADH4

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 337–347

 

Agnieszka Samochowiec, Jan M. Horodnicki, Jerzy Samochowiec

Wpływ cech osobowości i polimorfizmów genów DRD4 i 5HTT rodziców na predyspozycje ich synów do uzależnienia się od alkoholu

The influence of parents personality and DRD4 and 5HTT genes polymorphisms on predisposition to alcohol dependence in their sons

Streszczenie

Cel: poszukiwanie różnic pomiędzy wymiarami temperamentu i charakteru oraz polimorfizmów genów wpływających na przekaźnictwo dopaminergiczne i serotoninergiczne, u pacjenta z rozpoznaniem ZZA oraz jego rodziców, które pozwalają przewidzieć przebieg uzależnienia od alkoholu wg typologii R. Cloningera oraz wg typologii O.M. Lescha. Znany jest udział polimorfizmów genów DRD4 (Gene ID: 1815A) i 5HTT (Gene ID: 6532) w kształtowaniu się typów osobowości bardziej podatnych na uzależnienia, inspiruje on by szukać markerów genetycznych i osobowościowych uzależnienia.

Metody: Przebadano 213 członków polskich rodzin (71 pełnych rodzin), rasy kaukaskiej. Średni wiek ojców wynosił 61,7±10,8 lat, matek 59 ±10 lat. U żadnego z rodziców nie stwierdzono spełnienia kryteriów uzależnienia. Średni wiek probandów (synów), z potwierdzonym DNA synostwem wynosił 35,2± 9,7. U wszystkich uczestników badania wykonano test osobowości TCI. Charakterystyka głębokości uzależnienia, jego przebieg i powikłania opisano za pomocą polskiej wersji SSAGA. Specjalnych kwestionariuszy użyto do oceny typologii uzależnienia wg Lescha i Cloningera, a dane o wykluczeniu ZZA u rodziców uzyskano stosując test AUDIT. Wykonano analizę PCR u probandów i rodziców polimorfizmów genów DRD4 i 5HTT i dokonano analizy TDT.

Wyniki: Analiza TDT wykazała równowagę transmisji alleli genów DRD4 i 5HTT. Ocena profilów osobowości wykazała brak różnic pomiędzy typem 1 i 2 alkoholizmu wg Cloningera. Wykazano istotne różnice pomiędzy alkoholikami typu I i II wg typologii Lescha. Typ I wg Lescha wykazywał się statystycznie istotnie wyższymi wartościami NS a zwłaszcza podskali NS2 i NS4. Ojcowie probandów charakteryzowanych jako typ 1 Cloningera mieli statystycznie istotnie mniejsze wyniki wartości skal C, a zwłaszcza podskala C5 w porównaniu do ojców alkoholików typu 2 wg Cloningera. Ojcowie probandów typu II wg Lescha wykazywali też znamiennie większą impulsywność (wysokie wartości w podskali NS2). Matki probandów charakteryzowanych jako typ 1 alkoholizmu wg Cloningera wykazały znamienne niższe wartości podskali HA2.

Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na pojawienie się określonych relacji miedzy cechami osobowości uzależnionego probanda i jego rodziców. Dopiero pogłębienie badań w tym zakresie mogłoby przypisać tym relacjom moc predyktywną i prowadzić do opisu klinicznego przebiegu alkoholizmu definiowanego jako 1 lub 2 typ alkoholizmu Cloningera bądź Lescha, co mogłoby mieć implikacje terapeutyczne, wynikające z algorytmu postępowania terapeutycznego zaproponowanego przez O.M. Lescha. 

Summary

Aim. The aim of this work was to investigate differences in parents’ personality and dopaminergic and serotoninergic gene polymorphisms which may affect certain predispositions to alcohol dependence as described in the typology developed by R. Cloninger and O.M. Lesch. Also the possibility of recognising their genotypes DRD4 (Gene ID: 1815Â ) and 5HTT (Gene ID: 6532) could be helpful in predicting predisposition to addiction.

Methods. A total number of 213 individuals (71 Polish trios), Caucasian families were investigated. Fathers’ mean age was: 61.7±10.8 and mothers were 59 ±10 years old. None of the parents fulfilled the criteria of alcohol dependence. The alcohol dependent probands were male, with confirmed biological descent, mean age: 35.2 ± 9.7 years. In all the participants TCI was performed. Characterisation of alcohol dependence and the course of withdrawal were obtained by SSAGA. Specially designed questionnaires based on Cloninger and Lesch typologies were used. The essential data on both parents was collected and AUDIT was performed. DRD4 and 5HTT gene polymorphisms were determined by PCR and TDT test was calculated.

Results. TDT analysis showed no differences in the transmission of alleles of 5HTT and DRD4 genes in the investigated families. The analysis of TCI personality profiles confirmed no statistically significant relations between Cloninger 1 and 2 subtypes of alcoholics. A statistically significant difference was recorded between the scores for groups I and II classified according to Lesch’s typology in dimensions NS, NS2 and NS4. Fathers of probands characterised as type I according to Cloninger had statistically lower scores in dimension C and C5 in comparison to type II fathers. Fathers of type II alcoholics according to Lesch’s typology had higher NS2. Mothers of type I alcoholics according to Cloninger had statistically lower scores in dimension HA2 in comparison with type II mothers.

Conclusions. On the basis of the above presented findings it can be stated that there might be specific interactions between personality traits in alcohol dependent probands and their parents. Nevertheless, further studies are needed to establish whether this relationship may have a predictive value, which may implicate therapeutic implications, as proposed by the clinical algorithm of O.M. Lesch.

Słowa klucze: typologia alkoholizmu wg Cloningera, Lescha, TCI, DRD4, 5HTT, genetyka

Key words: Cloninger’s, Lesch’s typology of alcoholism, TCI, DRD4, 5HTT, genetics

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 349–356

 

Aleksandra Suchanecka, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec

Gen ANKK1 w psychiatrii

ANKK1 gene in psychiatry

Streszczenie

Według ostatnich ustaleń jeden z najczęściej badanych w psychiatrii polimorfizmów- Taq1A znajduje się w genie ANKK1 (Ankyrin Repeat and Kinase Domain containing 1), a nie jak dotychczas sądzono w receptorze dopaminowym D2 (DRD2). Polimorfizm ten był przedmiotem intensywnych analiz, dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny, zaburzeń jedzenia, ADHD, farmakogenetyki i schizofrenii. Gen ANKK1 zawiera domenę kinazy serynowo-treoninowej i 11 powtórzeń ankirynowych. Produkt genu ANKK1 należy do rodziny białek RIP (Receptor-Interacting Protein), które biorą udział w regulacji proliferacji i różnicowania komórek, odpowiedzialne są także za inicjację czynników transkrypcyjnych. Gen ANKK1 prawdopodobnie reguluje ekspresję genu DRD2 przez czynnik transkrypcyjny Nuclear Factor-kappaB (NF-kB). Gen ANKK1 jest aktywowany przez apomorfinę- agonistę dopaminergicznego, co wskazuje na kolejne połączenie powyższego genu z układem dopaminergicznym. Zasadne wydaje się więc poszukiwanie asocjacji polimorfizmów genu ANKK1 z zaburzeniami związanymi z układem dopaminergicznym.

Summary

According to last findings, one of the most commonly studied polymorphisms in psychiatry- Taq1A is located in the ANNK1(Ankyrin Repeat and Kinase Domain containing 1) gene, not in the dopamine receptor 2 (DRD2) gene. This polymorphism has been extensively studied in relation to alcohol, nicotine and drugs addiction, eating disorders, ADHD, schizophrenia and pharmacogenetics. The ANKK1 gene contains single serine/threonine kinase domain and 11 ankyrin repeats. ANKK1 belongs to RIP (Receptor-Interacting Protein) serine/threonine kinase family. These kinases are important in cell proliferation, differentiation and activate transcription factors. DRD2 gene is probably regulated by ANKK1 through NF-kB (Nuclear Factor-kappaB). ANKK1 is activated by apomorphine- dopaminergic agonist, which indicates another link with the dopaminergic system. It seems accurate to search for associations of polymorphisms in ANKK1 gene with dopaminergic system disorders.

Słowa klucze: ANKK1, DRD2, dopamina

Key words: ANKK1, DRD2, dopamine

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 357–365

 

Małgorzata Z. Lisik, Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Aleksander L. Sieroń

Zespół łamliwego chromosomu X – problem dziecka i rodziców

Fragile X syndrome – child’s and parent’s problem

Streszczenie

Zespół łamliwego chromosomu X stanowi najczęściej występującą rodzinną postać niepełnosprawności intelektualnej. Częstość występowania szacowana jest jako 1 na 4000 urodzeń męskich oraz 1 na 6000 do 1 na 8000 urodzeń żeńskich. Choroba jest następstwem powielenia trójnukleotydowych powtórzeń CGG w pierwszym eksonie genu FMR1, zlokalizowanego w dystalnym odcinku długiego ramienia chromosomu X. Wiodący objaw choroby stanowi niepełnosprawność intelektualna zwykle umiarkowanego do znacznego stopnia. Charakterystyczne objawy kliniczne choroby obserwowane u chorych po okresie pokwitania obejmują: podłużną twarz, duże odstające małżowiny uszne oraz makroorchidyzm. W przypadku dzieci diagnoza jest stawiana późno zwykle około 3-4 roku życia. Postawienie diagnozy we wczesnym dzieciństwie jest bardzo trudne ze względu na brak specyficznych objawów. Dzieci wykazują opóźnienie rozwoju psychoruchowego, z bardzo opóźnionym rozwojem mowy (5-6 r.ż.) oraz zaburzenia zachowania pod postacią cech autystycznych. Wczesne postawienie rozpoznania jest bardzo ważne, ponieważ wiąże się ono z identyfikacją rodziny wysokiego ryzyka genetycznego. Ryzyko powtórzenia choroby u kolejnych dzieci wynosi 50 %, jest stałe i dotyczy każdej ciąży.

Summary

Fragile X syndrome is the most common familial form of mental retardation. The incidence is estimated to be 1 in 4000 male births. The disease is caused by amplification of trinucleotide repeats CGG in the first exon of FMR1 gene, located on the distal part of the long arm of the X chromosome. The main symptom of the disease is mental retardation, usually of moderate or profound degree. Characteristic clinical features of the disease observed in the affected person after puberty involve: an elongated face, large protruding ears and macroorchidism. Diagnosis is usually made late, when the child is 3-4 years old. Making diagnosis early is very difficult because of a lack of specific symptoms. We can observe developmental delay in children, with very late development of speech and behavioural problems with autistic features. Early diagnosis is very important, because its identification of high genetic family risk. The risk of recurrence for next children is as high as 50% and is stable for each pregnancy.

Słowa klucze: niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X, zespół łamliwego chromosomu X, cechy autystyczne

Key words: X-linked mental retardation, fragile X syndrome, autistic features

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 367–378

 

Aneta R. Borkowska, Agnieszka Słopień, Natalia Pytlińska, Andrzej Rajewski, Monika Dmitrzak-Węglarz, Aleksandra Szczepankiewicz, Tomasz Wolańczyk

Funkcje wzrokowo-przestrzenne i organizacja czynności grafomotorycznych u dzieci z ADHD

Visual-spatial functions and organisation of grapho-motor actions in ADHD children

Streszczenie

Cel. Ocena występowania deficytów wzrokowo-przestrzennych, pamięci wzrokowej oraz planowania i organizacji czynności wzrokowo-ruchowych u dzieci z diagnozą ADHD w wieku 7–16 lat.

Materiał i metody. Badaniem objęto 186 pacjentów w wieku 7–16 lat z rozpoznaniem ADHD. Grupa kontrolna liczyła 156 zdrowych osób w wieku 7–16 lat. Zastosowano Test Figury Złożonej Rey-Osterrieth’a (ROCF) oraz Test Porównywania Znanych Figur Kagana (MFFT).

Wyniki. Różnice istotne statystycznie stwierdzono we wskaźniku liczby błędów w MFFT pomiędzy dziećmi zdrowymi i dziećmi z mieszanym podtypem ADHD oraz dziećmi nieuważnymi a grupą z podtypem mieszanym. Nie wystąpiły różnice pomiędzy dziećmi nieuważnymi i zdrowymi. W teście Figury Złożonej, różnice istotne statystycznie stwierdzono pomiędzy grupą kontrolną, a grupą z mieszanym ADHD w liczbie punktów uzyskanych podczas rysowania kopii oraz reprodukcji z pamięci. W tym drugim wskaźniku różnice były także pomiędzy dziećmi nieuważnymi i z mieszanym podtypem. Dzieci z ADHD uzyskały istotnie statystycznie odmienne niż dzieci zdrowe wyniki w kategorii rysunku (co traktowano jako wskaźnik wykonawczej funkcji planowania), ale tylko w reprodukcji z pamięci. Jakość wykonania kopii nie różnicuje grup.

Wnioski. Testy ROCF i MFF są przydatnymi miarami funkcji wzrokowo-przestrzennych i pamięci wzrokowej u dzieci z ADHD. Mniejszą przydatność wykazują w ocenie funkcji wykonawczych. Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne stwierdzono jedynie u dzieci z mieszanym podtypem ADHD.

Summary

Aim. The aim of the study was to test whether children with a diagnosis of ADHD at the age of 7–16 years have deficits in visual-spatial, visual memory, planning, and organisation of the visual-motor functions.

Methods. The study included 186 unrelated patients aged 7–16 years diagnosed with ADHD. The control group consisted of 156 healthy individuals aged 7–16 years. The methods applied were the Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCF) and Matching Familiar Figures Test (MFFT).

Results. The number of errors in the MFFT was significantly different between healthy children and children with ADHD combined subtype and a group of inattentive children and combined subtype. There were no differences between inattentive and healthy children. In the Rey-Osterieth Complex Figure test, statistically significant differences were found between the control group and a group of combined ADHD in the number of points obtained when drawing back and reproduction from memory. In the latter index were also differences between ADHD inattentive children and the combined subtype. Children with ADHD obtained statistically significant different results than healthy children in the drawing category (which were treated as an indicator of the executive functions of planning) but only in reproduction from memory. Quality of the copy does not differentiate the groups.

Conclusions. ROCF and MFFT are useful measures of visual-spatial function and visual memory of children with ADHD. They have less relevance in the assessment of executive functions. Visual-spatial disorders were found only in children with ADHD combined subtype.

Słowa klucze: funkcje wzrokowo-przestrzenne, pamięć wzrokowa, planowanie, ADHD

Key words: visual-spatial functions, visual memory, planning, ADHD

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 379–390

 

Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska

Deklarowane przez polskich psychiatrów sposoby postępowania wobec osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju psychozy: wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego

Declared management methods used by the Polish psychiatrists among a group of people with a high risk syndrome of psychosis development: results of the national Polish questionnaire

Streszczenie

Cel badań: Celem badania było dokonanie przekrojowej oceny deklarowanego postępowania stosowanego przez polskich psychiatrów wobec osób z grupy ryzyka rozwoju psychozy.

Metoda: W trakcie odbywających się w 2009 roku ogólnopolskich konferencji gromadzących psychiatrów praktykujących na terenie całego kraju przeprowadzono ankietę dotyczącą stosowanego przez nich postępowania w dwóch grupach osób z grupy UHR: (A) atenuowanych lub przelotnych, krótkotrwałych objawów psychotycznych oraz (B) czynników ryzyka cech i stanów.

Wyniki: W przypadku osób doświadczających atenuowanych lub przelotnych, krótkotrwałych objawów psychotycznych (APS lub BLIPS) zdecydowana większość respondentów (88%) deklarowała stosowanie leczenia farmakologicznego, przy czym wszyscy decydujący się na farmakoterapię stosowali LPP. Grupą leków wybieraną w pierwszej kolejności były LPIIG (84%): rysperydon (48%) i olanzapina (32%). Najwięcej lekarzy deklarowało stosowanie średnich dawek LPP (46%), przez minimum 6-12 miesięcy (31%). Wśród osób z grupy czynników ryzyka cech i stanu również zdecydowana większość respondentów (81%) deklarowała stosowanie LPP: najczęściej LPIIG (75%) i neuroleptyki klasyczne (20%). Preparatami stosowanymi w pierwszej kolejności były w tej grupie najczęściej również rysperydon i olanzapina (44% i 28%). 65% lekarzy deklarowało stosowanie niskich dawek leków przez min. 6-12 miesięcy (39%).

Wnioski: Polscy lekarze psychiatrzy deklarują wysoki odsetek stosowania interwencji farmakologicznej w grupie osób o dużym ryzyku rozwoju psychozy. Lekami preferowanymi są głównie LPIIG (rysperydon i olanzapina) stosowane w średnich i niskich dawkach przez minimum 6-12 miesięcy.

Summary

Aim. The aim of the study was to assess the declared management methods used byPolish psychiatrists among a group of people at high risk of psychosis development.

Method. Management methods used among two kinds of UHR persons, i.e. (A) attenuated or brief, limited psychotic symptoms group and (B) state and trait risk factors group, were assessed during nationwide psychiatric conferences held in 2009, which gathered Polish psychiatrists practicing throughout the whole country.

Results. (A) For those experiencing attenuated or brief, limited psychotic symptoms (APS or BLIPS), the vast majority of respondents (88%) declared using pharmacological intervention. Moreover, all doctors choosing pharmacotherapy declared using antipsychotic drugs (AP). Second generation antipsychotics (SGA) (84%), i.e. risperidone (48%) and olanzapine (32%) were medications to be selected as the first choice. Most doctors declared that they use medium doses of AP (46%) for minimum 6–12 months (31%). (B) Among the group of people with state and trait risk factors, the vast majority of respondents (81%) also declared using AP: mostly SGA (75%) and typical AP (20%). Medications used as the first choice in this group were also mostly risperidone and olanzapine (44% and 28% respectively). 65% of the doctors declared using low doses of antipsychotics for the minimum of 6-12 months (39%).

Conclusions. A high percentage of Polish psychiatrists state that they use pharmacological intervention in persons at high risk of developing psychosis. Preferred medications are mainly SGA (risperidone and olanzapine), prescribed in medium and low doses for a minimum of 6-12 months.

Słowa klucze: osobowość schizotypowa, terapia, stosowanie się do zaleceń

Key words: schizotypal personality disorder, therapeutics, guidelines adherence

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 391–403

 

Paweł Bronowski, Maryla Sawicka

Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako instrument kompensowania sieci społecznych osób chorych psychicznie

Home care services as a social network compensation of the mentally ill

Streszczenie

Cel: podjęte badania stanowią próbę oceny możliwości kompensowania sieci społecznej populacji objętej specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dostosowanymi do potrzeb i dysfunkcji osób chorych psychicznie. Przeprowadzone analizy dotyczyły zakresu uzyskiwanych funkcji wsparcia, liczebności sieci oraz ich jakości.

Metoda: Badaniami objęto grupę 105 osób chorych psychicznie uczestniczących w programie specjalistycznych usług opiekuńczych, którzy zostali zbadani następującym zestawem narzędzi: Kwestionariusz Socjodemograficzny ( przygotowany na potrzeby badania). Mapa i Kwestionariusz Otoczenia Społecznego autorstwa Bizonia [11], Inwentarz Wsparcia Społecznego autorstwa Bizonia [11].

Wyniki: otrzymane wyniki badań wskazują, że podstawową kategorią, zaliczaną przez badanych w skład ich sieci społecznych, są terapeuci z programu specjalistycznych usług opiekuńczych. Terapeuci w znaczący sposób kompensują nieliczne sieci oparcia uczestników programu. Można założyć, że wpływa to pozytywnie na funkcjonowanie społeczne osób objętych usługami, ich poczucie bezpieczeństwa oraz zdolność do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Dyskusja: Korzyści jakie są widoczne w kompensowaniu braków sieci społecznej uczestników usług specjalistycznych nasuwają pewne wątpliwości i stawia kolejne pytanie badawcze. Warto rozważyć, czy wyraźna dominacja profesjonalistów może stać się swoistą blokadą we włączaniu do tych sieci osób pochodzących z naturalnych zasobów wsparcia takich jak członkowie rodziny, krewni, sąsiedzi.

Summary

Aim. Research undertaken in order to assess possibilities of social network compensation amongst population supported with home care services adjusted to mentally ill needs. Analysis included scope of support functions, number of networks and its quality.

Method. The study group consisted of 105 mentally ill persons participating in home care services program. Research tools used were as follows: sociodemographic questionnaire (prepared for the research purposes). Bizon’s Map and Social Network Questionnare, Bizon’s Social Support Inventory.

Results. Results show therapists participating in the home care services program as the basic category that composes networks indicated by respondents. Therapists significantly compensate sparse social support networks of the respondents. It can be assumed as a positive influence due to social functioning, feeling of secure and coping abilities of persons supported by home services.

Discussion. Benefits noted in compensation home care participants lead to another research question. Further research should considerate an issue of major participation of professionals as a specific block to involve those who constitute natural support resources, e.g. family members or neighbours into the networks.

Słowa klucze: specjalistyczne usługi opiekuńcze, osoby chore psychicznie, sieć oparcia społecznego

Key words: home care services, mentally ill, social network

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 405–417

 

Wojciech Pawlak, Tomasz Szafrański

Przezczaszkowe badanie dopplerowskie w schizofrenii – przegląd piśmiennictwa

Transcranial Doppler sonography study in schizophrenia – review

Streszczenie

W opracowaniu autorzy opisują technikę przezczaszkowego badania dopplerowskiego. Dokonują również analizy dotychczasowych publikacji dotyczących zastosowania TCD w badaniach nad schizofrenią. Dotychczasowe badania wskazują na możliwy do wykorzystania potencjał techniki TCD. Jej atutami jest wysoka rozdzielczość czasowa, niski koszt, mała inwazyjność. Trudnościami związanymi z zastosowaniem TCD jest zależność wyniku badania od doświadczenia badacza i jakości sprzętu. Istotnym elementem o którym należy pamiętać jest fakt, że dane dostarczane w tym badaniu są tylko pośrednimi wskaźnikami aktywności o.u.n. Przytoczone w opracowaniu badania wskazują na dwa potencjalne kierunki zastosowania TCD w badaniach nad schizofrenią. Jeden z nich dotyczy wpływu natężenia objawów psychotycznych a także podawanych leków na zmiany w krążeniu mózgowym, drugi łączy poszukiwanie zaburzeń funkcji poznawczych i aktywności pewnych obszarów mózgu i wynikających z nich zmian we wzorcu krążenia mózgowego. W takim protokole badania gdzie równocześnie wykorzystywana jest technika TCD oraz ocena z wykorzystaniem testów neuropsychologicznych można mówić o funkcjonalnym badaniu przezczaszkowym – fTCD. Przytoczone prace mają charakter pilotażowy ze względu na niewielką liczbę badanych, zarysowuje się w nich jednak obraz subtelnych różnic w przepływie mózgowym w grupie pacjentów cierpiących na schizofrenię. Zastosowanie badania TCD wymaga dalszych, pogłębionych prac z udziałem większej liczby pacjentów i przy wykorzystaniu narzędzi neuropsychologii.

Summary

In this review, the authors describe the Transcranial Doppler sonography technique (TCD). They also make an analysis of the up-to-date publications on the use of TCD in the studies on schizophrenia. The current studies show a promising potential of TCD. Its benefits are connected with high time-output, low-cost and only slightly invasive character. The difficulty of using TCD lies in the experience of the technician and the quality of the equipment. What should be kept in mind, is the fact that the data received in the TCD study is only an indirect indication of CNS activity. The research described here shows two potential directions of applying TCD to schizophrenia studies. One of them concerns the intensity of psychotic symptoms as well as the medications given on the changes in transcranial blood-flow. The second connects the search for cognitive function disorders and the activity of certain brain regions with the transcranial blood-flow changes resulting from them. In such a protocol of research, where TCD technique is simultaneously applied along with an evaluation through neuropsychological tests, one could speak of a functional transcranial study - fTCD. The studies mentioned here, have only a pilot character owing to a low number of subjects studied. However, a picture of subtle differences in cerebral blood flow of schizophrenic patients does appear. The use of TCD requires further, deeper studies with the participation of a larger group of patients, along with a neuropsychological tool application.

Słowa klucze: schizofrenia, przezczaszkowy Doppler – TCD, mózgowy przepływ krwi

Key words: schizophrenia, transcranial Doppler – TCD, cerebral blood flow

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 419–429

 

Janusz Heitzman, Alfreda Ruzikowska, Krystyna Tarczyńska, Lucyna Bury, Anna Walczyna-Leśko

Specyfika oskarżenia o zbrodnię komunistyczną a zdolność do uczestniczenia w postępowaniu sądowym

The specificity of the prosecution of communist crime and ability to participate in court proceedings

Streszczenie

Cel: Przedstawienie trudności oceny stanu psychicznego w aspekcie uczestniczenia w rozprawie sądowej osoby oskarżonej o dokonanie zbrodni komunistycznych przed 50 laty.

Metoda: Opis konieczności powtórnego badania i opiniowania w odstępie 16 miesięcy w związku z weryfikowaniem zdolności oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie sądowej.

Wyniki: W pierwszej opinii zespół biegłych przyjął diagnozę: cechy organicznego zespołu mózgowego w postaci otępienia lekkiego stopnia. W drugiej opinii, sporządzonej po upływie 16 miesięcy, biegli rozpoznali postępujący proces otępienny w stopniu umiarkowanym.

Wnioski. U 80-letniego opiniowanego na przestrzeni 16 miesięcy nastąpiło istotne nasilenie procesu otępiennego, który ostatecznie uniemożliwił uczestniczenie w rozprawie sądowej.

Summary

Objective. To assess the complexity of the mental state in terms of court trial participation of a person accused of communist crimes 50 years ago.

Method. A description of the need for multiple tests at an interval of 16 months in connection with verifying the ability to participate in the trial.

Results. In the first opinion, team of experts put the diagnosis: characteristics of an organic brain syndrome in the form of mild dementia. In the second opinion, done after 16 months, experts recognised the developing process of a moderate dementia.

Conclusions. In a 80-year old person for whom the opinion was issued, in over 16 months there has been a significant increase in the process of dementia, which eventually prevented participation in the trial.

Słowa klucze: psychiatria sądowa, zbrodnia komunistyczna, otępienie

Key words: forensic psychiatry, communism crime, dementia

 

 

 

Psychiatria Polska

2011, tom XLV, numer 3

strony 431–437

 

Małgorzata Urban, Tomasz Rudecki, Dariusz Wróblewski, Jolanta Rabe-Jabłońska

Zaburzenia psychotyczne związane z przewlekłym przyjmowaniem mefedronu. Opis przypadku

Psychotic disorders related with chronic use of mephedrone. Case report

Streszczenie

Cel: Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjentki, u której wystąpiły zaburzenia psychotyczne, najprawdopodobniej związane z przewlekłym przyjmowaniem mefedronu.

Metoda: Analiza przypadku klinicznego i dokumentacji medycznej.

Wyniki: Opisana pacjentka przyjmowała mefedron regularnie (kilka razy w tygodniu) przez cztery miesiące. Z powodu pojawienia się urojeń ksobnych, prześladowczych, pobudzenia i niepokoju dwukrotnie wymagała hospitalizacji psychiatrycznej. Podczas pierwszego pobytu w szpitalu nie przyznała się do stosowania "dopalaczy". Rozpoznano u niej schizofrenię i zastosowano leczenie olanzapiną. Po wypisie nie zaprzestała stosowania "dopalaczy", ponownie wystąpiły objawy psychotyczne skutkujące kolejną hospitalizacją. Mimo faktu, że nie stosowano leczenia przeciwpsychotycznego po dwóch dobach uzyskano ustąpienie objawów wytwórczych. Obserwowano natomiast senność, apatię, wycofanie społeczne.

Wnioski: Rozpowszechnienie stosowania "dopalaczy", szczególnie przez osoby nieletnie i młodych dorosłych, budzi coraz większy niepokój, przede wszystkim dlatego, że skład chemiczny "dopalaczy" pozostaje jak dotąd niejasny. W większości z nich znajdują się substancje psychoaktywne zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetyczne. W praktyce klinicznej coraz częściej obserwuje się nie tylko somatyczne ale także psychiatryczne powikłania związane ze stosowaniem dopalaczy. Trudno rozstrzygnąć dlaczego właśnie u opisanej pacjentki wystąpiły zaburzenia psychotyczne w przebiegu powtarzających się intoksykacji, być może wynikają one z jej osobniczych predyspozycji do rozwoju psychozy. W tym przypadku brakuje informacji, czy pacjentka nie miała wcześniej cech osoby z tzw. wysokim ryzykiem rozwoju psychozy.

Summary

Aim. The aim of the study was to present the case of a patient with psychotic disorders, most probably connected with persistent mephedrone use.

Method. The analysis of the clinical case and medical documentation.

Results. The presented patient had used mephedrone regularly (few times a week) for four months. Because of delusions of reference, delusions of persecution, agitation and anxiety, she required psychiatric hospitalisation. During the first hospitalisation she denied using legal highs, she was diagnosed as having schizophrenia and treated with olanzapine. After discharge, she didn’t stop to use legal highs and psychotic symptoms occurred once again. The patient needed another hospitalisation. Despite the fact that antipsychotic treatment wasn’t administered, the symptoms resolved. Nevertheless, somnolence, apathy and social isolation were observed.

Conclusions. Recently legal highs are very popular, especially among adolescents and young adults. That is the reason why physicians have become more anxious because there is little information about their contents. In most of them, synthetic or botanical substances are included. In clinical practice not only somatic but also psychiatric complications connected with legal high use are observed. It is difficult to verify why this patient developed psychotic symptoms after recurrent intoxication. It is possible that she has an individual predisposition to develop psychosis. In this case, we have no information about previous features of ultra high risk state in this patient.

Słowa klucze: psychoza, mefedron, schizofrenia

Key words: psychosis, mephedrone, schizophrenia

 

Recenzje

Ogłoszenia

Konferencje

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl