453–464

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 453–464

DOI:

Elżbieta Paszyńska, Agnieszka Słopień, Zuzanna Ślebioda,
Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Monika Węglarz, Andrzej Rajewski

FREE POLISH FULTEXT:
Ocena makroskopowa błony śluzowej jamy ustnej i analiza pH śliny u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Macroscopic evaluation of the oral mucosa and analysis of salivary pH in patients with anorexia nervosa

Streszczenie
Cel. Celem badania była ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej i częstości występowania drożdżaków z rodzaju Candida w jamie ustnej oraz analiza wartości pH śliny całkowitej u osób z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa – AN) w porównaniu z populacją osób bez zaburzeń odżywiania się.
Metoda. W kontrolowanym badaniu klinicznym uczestniczyły dwie grupy młodych kobiet dopasowanych pod względem wieku: z jadłowstrętem psychicznym (Grupa A, n = 31) i zdrowe (Grupa 0, n = 40). Ślinę całkowitą zebrano w warunkach spoczynku i stymulacji przez poinstruowanie pacjentów, by żuli tabletki woskowe. Przeprowadzono pomiary pH śliny, oceniono makroskopowo błonę śluzową, wykonano jakościową i ilościową analizę mikologiczną. Wymaz pobierano z trzech okolic jamy ustnej. Hodowlę prowadzono na podłożach wybiórczych dla gatunków Candida.
Wyniki. Stwierdzono zmiany w makroskopowej strukturze błony śluzowej jamy ustnej o wieloczynnikowym podłożu: urazowym, zapalnym, z niedoborów pokarmowych, dehydratacji oraz podłożu stresogennym. Częstość występowania drożdżaków Candida u osób z AN nie odbiegała od wartości stwierdzanych w populacji ogólnej. Zarówno w ślinie niestymulowanej, jak i stymulowanej pH było istotnie niższe niż w grupie kontrolnej.
Wnioski. Występowanie zmian patologicznych w błonie śluzowej jamy ustnej może być związane z utratą ochronnej funkcji śliny, czego dowodem jest zmniejszona wartość pH w niestymulowanej i stymulowanej ślinie całkowitej. U osób z jadłowstrętem psychicznym wskazany jest monitoring parametrów ślinowych, takich jak szybkość wydzielania śliny i pH oraz regularna stomatologiczna kontrola stanu tkanek miękkich jamy ustnej.

Summary
The aim of the study was to evaluate the status of the oral mucosa, to assess the prevalence of Candida in the oral cavity and to analyze the pH values of total saliva in patients with anorexia nervosa (AN) in comparison to the general population.
Method. A controlled clinical trial was designed for two, age-matched, female groups: patients with AN (Group A, n=31) and healthy women (Group 0, n=40). Total saliva was collected at rest and after stimulation by chewing paraffin wax. Salivary pH was measured and macroscopic evaluation of the oral mucosa was performed with a qualitative and quantitative mycological analysis. The smear layer was collected from three different areas in the oral cavity. Selected Candida broths were used for incubation.
Results. Changes in the macroscopic structure of the oral mucosa due to multifactorial etiologies were observed. The prevalence of Candida in patients with AN was comparable to that in the general population. Salivary pH values were significantly lower in the AN patients than in the control group.
Conclusions. The incidence of pathological changes in the oral mucosa is associated with the loss of the salivary protective barrier. This is shown by the significant reduction in the pH values of stimulated and non-stimulated saliva of the AN patients. In these patients, the monitoring of salivary parameters such as salivary flow rate and pH is indicated, and a regular dental checkup, together with soft tissue evaluation, is advised.

Słowa klucze: jadłowstręt psychiczny, jama ustna

Key words: anorexia nervosa, oral cavity


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl