46, 1

PSYCHIATRIA POLSKA 1/2012


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty 

Recent issues of Psychiatria Polska - Polish fulltexts  

PSYCHIATRIA POLSKA 2012; VOL. 46, NR. 1

 

READ ABSTRACTS IN 4 languages:

English - see below   French - click here   German - click here   Russian - click here


FREE ACCESS TO SELECTED ENGLISH FULLTEXTS


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 5–19

Józef Krzysztof Gierowski
Uwagi psychologa sądowego o nowych regulacjach prawnych w sprawach o tzw. przestępstwa seksualne
Forensic psychologist’s considerations about the new law regulation in cases of sexual crimes
Streszczenie
Artykuł komentuje z perspektywy biegłego psychologa zmiany, jakie w ostatnim czasie wprowadzono do ustaw karnych, mając na celu kompleksowe rozwiązywanie problemu tzw. przestępczości seksualnej, w tym przede wszystkim leczenia sprawców. Nowe rozwiązania prawne, najogólniej biorąc, idą w dobrym kierunku, stwarzają bowiem warunki do systemowych i kompleksowych rozwiązań w kwestii przestępczości seksualnej, a w każdym razie nie blokują takich możliwości. Są jednak mało spójne, niepełne  i nie zawsze konsekwentne. Ich praktyczna realizacja jest trudna z uwagi na wąskie bardzo kryteria kwalifikujące do podjęcia terapii, przyjęcie kryteriów prawnych kwalifikacyjnych do niej, wąskie ujęcie celów psychoterapii, niejasne zasady stosowania przymusu leczenia. Brak też w naszym kraju kompleksowych modeli leczenia  i doświadczeń terapeutycznych. Mało precyzyjnie określono też relacje pomiędzy terapią w zakładzie karnym a terapią w „zakładzie zamkniętym” czy leczeniem ambulatoryjnym.. Nie ma też  kwalifikowanych kadr do takiej pracy terapeutycznej. Z drugiej strony stworzono podstawowe warunki do rozwiązań kompleksowych tj. do kontynuowania leczenia po opuszczeniu zakładu karnego, stosowania nie tylko leczenia farmakologicznego lecz także psychoterapii, czy też tworzenia sytemu profilaktyki i prewencji. Mimo prób eksponowania szczególnej roli leczenia farmakologicznego („chemiczna kastracja”) nowe rozwiązania sprzyjają podejściu kompleksowemu i interdyscyplinarnemu. W opracowaniu omówiono także aktualne polskie doświadczenia w terapii sprawców przestępstw seksualnych oraz zasady opiniowania sądowo-psychologicznego w omawianej grupie spraw analizując oba problemy na tle nowych regulacji prawnych.
Summary
The article comments, from the perspective of a forensic psychologist, the changes which have been recently provided to the law regulations on sexual crime and the treatment of the sexual crime perpetrators. It appears that the new law regulations follow the right path, because they create the conditions for holistic and complex solutions in the sexual crime treatment matter. Unfortunately they are still rather incomplete and inconsistent. Their practical implementation is difficult because of the very demanding qualification criteria to the psychotherapy of sexual crime perpetrators, the existence of law criteria to the therapy, the narrow frame of the therapy goals and unclear rules of therapy constraint. Moreover, in Poland there is a lack of complex therapy models of sexual perpetrators, we have little experience in this kind of therapy and there is a deficiency of qualified specialists. Finally the relationship between the treatment of this kind of criminals in prison conditions
and ambulatory therapy conditions isn’t very clearly precise. On the other hand, a lot of improvements have been provided, such as: continuing the treatment after leaving prison, not only pharmacological treatment but also psychotherapy, the system of prevention. Despite of the strong attempts to promote the special role of pharmacological treatment of sexual crime perpetrators („chemical castration”), the new solutions promote a complex and interdisciplinary approach to
this problem. In this article, the author described the current Polish experience in the therapy of sexual crime perpetrators and listed several rules of preparing the forensic-psychological expertise according to the described problem in context of new legal regulations.
Słowa klucze: przestępstwa seksualne, opiniowanie i leczenie
Key words: sexual crimes, expertises and treatment


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 21–34

Jerzy A. Sobański, Łukasz Müldner-Nieckowski, Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
Objawy i problemy związane z seksualnością pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
ENGLISH FULLTEXT:   Sexual health symptoms and problems in a population of patients in a day hospital for neurotic disorders
Streszczenie
Cel: Analiza częstości występowania objawów i problemów związanych z seksualnością u pacjentów przyjętych do dziennego oddziału leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.
Metoda: Kwestionariusze objawowe KO”0” i Ankiety Życiorysowe wypełnione przez 2582 kobiety i 1347 mężczyzn, przyjętych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych, behawioralnych i zaburzeń osobowości.
Wyniki: W populacji pacjentów zgłaszających się do leczenia w oddziale nie mającym bezpośredniego powiązania z leczeniem seksuologicznym, objawy z zakresu seksualności okazały się częste, podobnie jak wydarzenia potencjalnie zakłócające rozwój psychoseksualny, w tym m.in. poczucie braku edukacji seksualnej, wymuszonej inicjacji. Rzadziej sprawozdane były doświadczenia incestu, bardzo wczesnej inicjacji seksualnej, karania za masturbację.
Wnioski: Psychoterapeuci i inni specjaliści prowadzący leczenie zaburzeń nerwicowych powinni brać pod uwagę, obok typowych objawów: lękowych, somatyzacyjnych etc., występowanie w obrazie zaburzenia dysfunkcji seksualnych.
Summary
Aim. Analysis of prevalence of symptoms and problems connected with sexuality in patients admitted to a day hospital for neurotic and behavioral disorders’ treatment.
Method. The results of diagnostics of 2582 women and 1347 men, admitted for psychotherapy in a day hospital, because of neurotic, behavioral and personality disorders.
Results. Symptoms from the sexuality area revealed themselves to be frequent in the population of patients entering psychotherapy in a day hospital for neurotic disorders, and they were not directly linked to sexological treatment. Also traumatic events potentially disturbing psychosexual development were reported by patients, however with a different frequency, this being higher for self-assessed lack of sexual education in childhood or forced sexual debut, and low for incest or very early commencement, and for being punished for masturbation.
Conclusions. Psychotherapists as well as other professionals treating neurotics, should expect – besides numerous typical symptoms: anxiety, somatization etc. – complaints from area of sexual dysfunctions.
Słowa klucze: dysfunkcje seksualne, zaburzenia nerwicowe, urazowe wydarzenia seksualne z dzieciństwa, kwestionariusz objawowy
Key words: sexual dysfunctions, neurotic disorders, childhood sexual adversities, symptom checklist


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 35–49

Łukasz Müldner-Nieckowski, Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
Seksualność studentów medycyny – rozwój i realizacja potrzeb seksualnych
ENGLISH FULLTEXT:  Medical students’ sexuality – development and fulfilment of sexual needs
Streszczenie
Wprowadzenie: Wykształcenie w zakresie fizjologii i patologii seksualnej człowieka oraz własne zdrowie seksualne lekarzy w dużej mierze determinuje umiejętność rozmowy z pacjentami na temat zaburzeń seksualnych. W związku z tym autorzy uznali za istotne zebranie i ocenę danych, dotyczących rozwoju i zdrowia seksualnego studentów medycyny.
Cel: Analiza wybranych aspektów rozwoju psychoseksualnego i życia seksualnego studentów IV roku medycyny.
Metoda: W badaniu użyto samoopisowego Kwestionariusza Satysfakcji z Życia Seksualnego, narzędzia skonstruowanego w celu oceny problemów seksualnych pacjentów leczonych za pomocą psychoterapii grupowej. Studenci wypełniali kwestionariusz w okresie uczestniczenia w zajęciach z zakresu psychopatologii nerwic lub psychoterapii.
Wyniki: Analiza uzyskanych danych wykazała stosunkowo duże zróżnicowanie badanej grupy pod względem doświadczeń i satysfakcji z życia seksualnego, stosunku do masturbacji, związków i aktywności seksualnej. W przypadku niektórych aspektów występowały także istotne różnice między kobietami i mężczyznami.
Wnioski: Wyodrębniono szereg czynników, które mogą negatywnie wpływać na kompetencje lekarskie w zakresie zdrowia seksualnego. Są to: nie przejście inicjacji seksualnej lub nawet brak jakichkolwiek doświadczeń erotycznych, brak satysfakcji z życia seksualnego. Uzyskane wyniki wskazują na istotną częstość występowania czynników, które mogą utrudniać studentom zarówno poszerzanie swojej wiedzy, jak i uwzględnianie problematyki seksualnej podczas wywiadu. Ocena wpływu własnej seksualności na umiejętności studentów i lekarzy w zakresie jej uwzględniania w diagnostyce i leczeniu wymaga dalszych badań.
Summary
Introduction. Education in human sexual physiology and pathology, as well as own sexual health of medical doctors determines in a large proportion the ability to talk with patients about their sexual disorders. Therefore the authors considered important to collect and assess data regarding sexual health and development of Medical Faculty students.
Aim. Analysis of selected aspects of psychosexual development and sex life of IVth grade medical students.
Methods. We applied the self-report Questionnaire of Satisfaction with Sexual Life (KSS2), an instrument created to assess sexual problems in patients treated with group psychotherapy. Medical students filled the questionnaire when attending the courses of Psychopathology of neurotic disorders or Psychotherapy.
Results. Analysis of the collected data revealed a relatively high differentiation of the studied group in regard of satisfaction and experiences with sexual life, attitudes towards masturbation, relationships and sexual activity. Regarding some aspects, significant differences between women and men occurred.
Conclusions. A set of factors were identified, some of them may negatively influence medical doctor’s competencies in the domain of sexual health. These are not having sexual debut or even lack of any erotic experiences and lack of sexual satisfaction. The results indicate a significant prevalence of factors, which may impede students education as well as taking into consideration the sexual issues during the medical interview. Assessment of influence of students’ and doctors’ own sexuality on their competencies in diagnostics and treatment requires further studies.
Słowa klucze: seksualność, studenci medycyny, wywiad lekarski, zaburzenia seksualne
Key words: sexuality, medical students, medical interview, sexuality disorders


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 51–61

Bożena Mroczek, Donata Kurpas, Elżbieta Grochans, Grażyna Kuszmar, Iwona Rotter, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Beata Karakiewicz
Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu raka sutka
ENGLISH FULLTEXT:  Psychosexual functioning of women after breast cancer therapy
Streszczenie
Celem badań była ocena funkcjonowania psychoseksualnego kobiet po leczeniu raka piersi.
Metoda: Badania przeprowadzono wśród 103 kobiet po leczeniu raka sutka. Kwestionariusz opracowano z zastosowaniem Skali Likerta, w oparciu o pytania: Skali Nasilenia Depresji Becka i autorskie, umożliwiające opisanie problemów  psychoseksualnych kobiet.
Wyniki: 52% badanych operowano w latach 2002 - 2008, najmłodsza operowana miała 35 lat, u 93% wykonano mastektomię radykalną lub oszczędnościową bez rekonstrukcji. Przed zachorowaniem 71% akceptowała siebie, a 65% uważała się za kobiety ładne. Po operacji 57% czuje, że są nadal atrakcyjne jako partnerki seksualne. 48,5% ma problemy w oglądaniu siebie nago, skrępowanie w obecności partnera czuło 37,9%. Satysfakcjonujące życie seksualne przed chorobą miało 26,2% kobiet, a 42,7% zadawalające, 31% nie współżyła.  Po operacji 54% nie zauważyła zmian w zachowaniu się partnera, 14% unika sytuacji intymnych, a 11% nie podjęła współżycia od operacji. 13% nie może pogodzić się z utratą piersi.
Wnioski: W związkach, gdzie istniała silna więź uczuciowa między partnerami przed chorobą kobiety, a seks był ważny w ich związku, zauważono poprawę jakości współżycia seksualnego. Czynnikiem udanego pożycia ze strony kobiety jest akceptacja swojego wyglądu i poczucie bycia atrakcyjną. Negatywne emocje związane z lękiem o życie, uleganie stereotypom kobiecości, odczucie „połowy ciała” znacząco wpływają na samoocenę kobiet po mastektomii. Dlatego należy zachęcać kobiety po leczeniu raka sutka do korzystania z różnych form wsparcia społecznego.
Summary
Aim. The study was to assess psychosexual functioning of women after breast cancer treatment, since this problem is very rarely discussed in Polish professional literature.
Methods. Our study involved 103 women after breast cancer treatment. The questionnaire was based on the Likert scale, the Beck Depression Inventory, and the authors’ own questions.
Results. Some 52% of respondents were operated in 2002-2008; 93% had a radical mastectomy or a breast-sparing operation without reconstruction. About 71% accepted themselves before falling ill, and 65% regarded themselves as pretty. After surgery 57% felt attractive as sexual partners, 48.5% found it difficult to look at themselves naked, and 37.9% were embarrassed in their partners’ presence. Some 26.21% of the women had a very good and 42.71% had a satisfactory sexual life before the disease. Following surgery, 54% did not notice any changes in their partners’ behaviour, 14% avoided intimate situations, and 11% have not had sexual intercourse since the operation.
Conclusions. In the relationships where sex was important, the quality of sexual intercourse improved. A factor which contributes to successful sexual life of a woman is her acceptance of her body and her feeling of attractiveness.
Słowa klucze: rak piersi, obraz własnego ciała, funkcjonowanie psychoseksualne
Key words: breast cancer, body image, psychosexual functioning


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 63–74

Adam Pawlak, Michał Krejca, Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Jolanta Rajewska, Andrzej Bochenek
Ocena lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego
Evaluation of anxiety and depression in the perioperative period in patients subjected to myocardial revascularization
Streszczenie
Cel: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy poziomem lęku i natężeniem depresji, a także określenie wpływu: wieku, płci, wykształcenia i sytuacji rodzinnej na poziom lęku i natężenie depresji w okresie przed- i po-operacyjnym u chorych poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG).
Metody: Badania prospektywne wykonano w grupie 100 chorych zakwalifikowanych do chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego w trybie planowym.
Do badania lęku – stanu i cechy - zastosowano polską wersję kwestionariusza STAI. Do badania natężenia depresji użyto skali depresji Becka.
Wyniki: 1. Istnieje statystycznie istotna korelacja pomiędzy natężeniem depresji a  lękiem jako cechą i lękiem jako stanem  zarówno przed, jak i po zabiegu operacyjnym CABG. 2. Istnieje ujemna statystycznie istotna zależność pomiędzy płcią męską i wiekiem a lękiem jako stanem przed CABG oraz wiekiem a lękiem jako stanem po CABG. 3. Istnieje ujemna statystycznie istotna korelacja pomiędzy płcią męską a lękiem jako cechą przed CABG. 4. Przed jak i po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia sercowego natężenie depresji koreluje ujemnie statystycznie istotnie z poziomem wykształcenia chorych. 5.Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji pomiędzy lękiem i depresją a sytuacją rodzinną w okresie okołooperacyjnym.
Wnioski: 1. Wyniki tych analiz winny posłużyć jako pomoc w wyselekcjonowaniu jeszcze przed operacją grupy chorych wymagających szczególnej opieki psychologicznej, by zminimalizować ewentualne ryzyko operacyjne.
2. W celu poprawy opieki okołooperacyjnej nad chorymi poddanymi zabiegowi CABG należy szczególną uwagę zwrócić- wyjściowo- na chorych, u których stwierdza się podwyższony poziom lęku jako stanu i cechy, gdyż tego typu chorzy gorzej radzą sobie ze stresem okołooperacyjnym.
Summary
Aim. The aim of the paper is to define a relationship between the anxiety level and depression intensification, as well as to define the impact of: age, sex, education level and family situation on the
anxiety level and depression intensification in the pre- and postoperative period in patients subjected
to myocardial revascularisation (CABG).
Method. Prospective studies were carried out in a group of 100 patients qualified for the surgical myocardial revascularisation in the planned course. The Polish version of the STAI questionnaire was applied to study anxiety as a state and as a trait. Depression intensification was evaluated with the Beck depression scale.
Results. 1. The intensity of depression significantly correlates with anxiety as a state and anxiety as a trait before and after CABG surgery. 2. When assessing anxiety as a state, its negative correlation with male patients and with age before CABG were found. A negative correlation of anxiety as a state with a patient’s age was identified after CABG. 3. When assessing anxiety as a trait, its negative correlation with male patients before CABG was found. 4. The intensity of depression correlates significantly and negatively with the educational background of the patient before and after CABG surgery. 5. There is no statistically significant correlation between anxiety, depression and family situation in the perioperative period.
Słowa klucze: zabieg rewaskularyzacji mięśnia sercowego, lęk, depresja
Key words: myocardial revascularisation procedure, anxiety, depression


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 75–84

Eugenia Mandal, Karolina Zalewska
Style przywiązania, traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorosłości, stany psychiczne oraz metody podejmowania prób samobójczych przez kobiety leczone psychiatrycznie
Attachment styles, childhood and adult traumatic experiences, mental states and methods of suicide attempts among psychiatrically treated women
Streszczenie
Cel: Celem badania było zdiagnozowanie osobowościowych i psychospołecznych uwarunkowań prób samobójczych wśród kobiet, w szczególności ich: stylów przywiązania, raniących doświadczeń z okresu dzieciństwa, trudnych wydarzeń w życiu dorosłym oraz stanów psychicznych związanych z podjęciem próby samobójczej i metod usiłowania samobójstwa.
Metoda: Badaniami objęto 35 kobiet przebywających na leczeniu psychiatrycznym, które miały za sobą próby samobójcze. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Test Stylu Przywiązania, ustrukturowany wywiad psychologiczny.
Wyniki: Badane kobiety podejmujące próby samobójcze najczęściej opisywały swój styl przywiązania jako unikający, rodzaj problemów uznawanych przez nie za istotne to: doświadczenia przemocy w okresie dziecięcym, utrata bliskiej osoby w życiu dorosłym, samobójstwo członka rodziny, bycie ofiarą przemocy małżeńskiej; kobiety te głównie przeżywały poczucie odrzucenia i przedawkowywał leki próbując popełnić samobójstwo.
Wnioski: Kobiety podejmujące próby samobójcze charakteryzował unikający styl przywiązania, posiadały wiele traumatycznych i raniących doświadczeń w toku ich życia, co utrwalało proces ich wiktymizacji i chęć autodestrukcji.
Summary
Aim. The purpose of this study was to explore any particular personality traits and psychosocial conditions of suicidal attempts among women, especially their adult attachment styles, harmful social experiences in childhood, adult live events and mental states directly leading to suicidal effort and methods of suicide.
Method. A group of 35 psychiatrically treated women who attempted suicide were submitted to the study. The following measures were used: Attachment Style Test, structured psychological interview.
Results. Women, who attempted suicide mainly described their attachment style as avoidant; the types of problems they reported as being significant were: experiences of violence in their childhood, loss of members of their families, suicide of their relatives in their adulthood, being the victims of marital violence; those women mainly felt social rejection and overdosed medications when trying to commit suicide.
Conclusions. Parasuicides were characterised by avoidant attachment style and had a variety of traumatic and harmful experiences during their lifetime, that established their victimisation process and the wish of auto-destruction.
Słowa klucze: style przywiązania, próby samobójcze, kobiecość
Key words: attachment styles, suicide attempts, femininity


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 85–94

Waldemar Kryszkowski, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Pluta, Leszek Gottwald, Piotr Gałecki
Wpływ farmakoterapii przeciwdepresyjnej na przebieg choroby nowotworowej
Influence of antidepressant pharmacotherapy on the course of cancer
Streszczenie
Współistnienie dwóch lub więcej chorób u jednego pacjenta, szczególnie w starszym wieku, jest powszechną sytuacją. Ciekawym i nie do końca zbadanym pozostaje w tych przypadkach problem działania leków, a dokładnie ich wzajemnych interakcji, jak i wpływu na drugie schorzenie. Jednocześnie wiadomo, iż depresja i choroby nowotworowe są jednymi z najczęściej występujących w społeczeństwie chorób, a zgodnie z prognozami WHO ich rozpowszechnienie wśród populacji będzie się zwiększać. Poza tym zaznaczyć warto, iż zarówno stan psychiczny, jak i stan somatyczny pacjenta, spowodowany chorobą nowotworową, mają istotne znaczenie dla prawidłowej współpracy, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjmowanie zaleconych leków. Sprawę pogarsza fakt, iż nie zostały do tej pory stworzone standardy postępowania w przypadku współistnienia tych chorób, a wnioski płynące z badań naukowych są często sprzeczne. W związku z tym podjęta w niniejszej pracy problematyka wydaję się niezwykle ważna i ciągle aktualna. W niniejszej monografii przedstawiona zostanie problematyka wpływu farmakoterapii przeciwdepresyjnej na przebieg choroby nowotworowej.
Summary
The coexistence of two or more diseases in one patient, especially in old age, is a common situation. The problem of drug effects, specifically speaking, their interaction and impact on the second condition still remains not fully explored and thus is very interesting. At the same time, it is commonly known that depression and cancer are some of the most frequently met disorders and following the WHO forecasts, their prevalence will constantly increase. In addition, it is worth noting that both the psychological and physical health of the patient suffering from cancer, are essential for proper co-operation, especially when it comes to adoption of recommended drugs. The case is aggravated by the fact that no standards of conduct in case of coexistence of the two diseases have been established and the results of research are very often contradictory. Therefore the issue discussed in this study seems to be very important and still valid. In this monograph the problem of the influence of antidepressant pharmacotherapy on the course of disease will be presented.
Słowa klucze: farmakoterapia, depresja, nowotwór
Key words: pharmacotherapy, depression, cancer


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 95–107

Jan Jaracz, Marta Grzechowiak, Lucyna Raczkowiak, Karolina Rataj, Janusz Rybakowski
Polska wersja Kompleksowej Oceny Zagrażających Stanów Psychicznych (CAARMS) – opis metody
Polish version of Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) – the description of the method
Streszczenie
Pierwszy epizod psychotyczny poprzedzony jest zwykle pogorszeniem funkcjonowania oraz wystąpieniem objawów, które z uwagi na niewielkie nasilenie oraz czas trwania nie spełniają kryteriów pozwalających na rozpoznanie urojeń czy omamów. Wczesna interwencja podjęta na tym etapie może zapobiec rozwojowi psychozy lub opóźnić jej początek. Konieczne jest zatem zastosowanie ściśle określonych kryteriów pozwalających na identyfikację osób wysokiego ryzyka. Jedną z metod diagnostyki tego stadium jest Kompleksowa Ocena Zagrażających Stanów Psychicznych (CAARMS) opracowana przez Alison Young i wsp. w PACE Clinic w Melbourne W pracy przedstawiliśmy opis polska wersji tej przydatnej w codziennej praktyce metody.
Summary
The first psychotic episode is usually preceded by the decline in functioning as well as the occurrence of symptoms, which due to low intensity or short duration do not fulfil the criteria allowing for the recognition of delusions or hallucinations. Early intervention at this stage may prevent the development of psychosis or its onset. It is thus necessary to implement clearly established criteria, which will allow for the identification of patients with a high risk for developing psychosis. One of the diagnostic tools used to identify this stage is the Comprehensive Assessment of at Risk Mental States (CAARMS) developed by Alison Young et al. in the PACE Clinic in Melbourne. This is a method which seems to be a useful tool in everyday medical practice.
Słowa klucze: zagrażające stany psychiczne, prodrom, psychoza, CAARMS
Key words: at risk mental state, prodrome, psychosis, CAARMS


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 109–121

Rafał Jaeschke, Marcin Siwek, Jan Brożek, Paweł Brudkiewicz
Badania z randomizacją w psychiatrii
Randomized controlled trials in psychiatry
Streszczenie
W ciągu ostatnich dwudziestu lat „medycyna oparta na danych naukowych” (evidence-based medicine – EBM) stała się dominującym paradygmatem współczesnej praktyki medycznej. Wraz z ukazaniem się w 1997 r. ważnej pracy Geddesa i Harrisona doktryna ta wkroczyła również na obszar psychiatrii. Według zasad EBM prawidłowo zaprojektowane badania z randomizacją (randomized controlled trials) dostarczają najbardziej wiarygodnych danych klinicznych. Liczni autorzy zwracają jednak uwagę na szereg ograniczeń sprawiających, że możliwość wyciągania wartościowych wniosków z RCT w psychiatrii jest mniejsza niż w innych dyscyplinach medycznych. Twórcy niniejszej pracy dokonali przeglądu piśmiennictwa na temat roli RCT w psychiatrii, przedstawili opinie odnośnie wiarygodności tych badań oraz możliwości rozstrzygania pojawiających się kontrowersji. Autorzy konkludują, że mimo tych ograniczeń RCT pozostają najbardziej wartościową strategią badań porównawczych dotyczących terapii psychiatrycznej. Większość tych ograniczeń nie różni się istotnie od problemów spotykanych na większości innych pól medycyny. Znane są również modyfikacje tej metodyki pozwalające zwiększyć wiarygodność wyników RCT (jak rekrutowanie liczniejszych grup pacjentów oraz częstsze przeprowadzanie badań typu expertise-based RCT).
Summary
In the past twenty years, evidence based medicine (EBM) has become a dominant paradigm of the contemporary medical practice. Since the emergence of the significant article by Geddes and Harrison in 1997, this doctrine has become part of psychiatry too. According to the rules of EBM, the most valuable clinical data comes from randomized-controlled trials (RCT). Nevertheless there are numerous researchers who point out at some limitations making RCT less valid in psychiatry than in other medical disciplines. The authors of this paper reviewed the available literature on the place of RCT in psychiatry and subsequently presented current opinions about the reliability of those trials, as well as highlighted the possible solutions of potential controversies. We suggest that in spite of the limitations mentioned above, RCT remains the most valuable research strategy in psychiatry. Most of the obstacles do not differ significantly from the problems seen in other medical fields. There are also known methods of improving methodology of RCT (such as recruiting larger groups of patients or performing expertise-based RCT).
Słowa klucze: badania z randomizacją, EBM, psychiatria
Key words: randomized controlled trials, EBM, psychiatry


Psychiatria Polska
2012, tom XLVI, numer 1
strony 123–131

Filip Marcinowski
Leon Daraszkiewicz i jego monografia o hebefrenii
Leon Daraszkiewicz and his monograph on hebephrenia
Streszczenie
Leon Daraszkiewicz (1866-1931) był polskim psychiatrą, uczniem i współpracownikiem E. Kraepelina i W. Cziża na Uniwersytecie w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii), autorem cenionej monografii o hebefrenii (1891). W swojej pracy w oparciu o ponad 20 historii chorób przedstawił historię naturalną tej choroby, swoje poglądy na jej etiologię i rokowanie. Hebefrenia w tym ujęciu stanowiła dla Kraepelina model kliniczny koncepcji dementia praecox. W artykule przybliżono postać Daraszkiewicza, ze szczególnym uwzględnieniem roli jego dysertacji doktorskiej poświęconej hebefrenii w rozwoju koncepcji schizofrenii.
Summary
Leon Daraszkiewicz (1866-1931) was a Polish psychiatrist, a pupil and co-worker of E. Kraepelin and V. Tšiž on the University of Dorpat (now Tartu, Estonia), the author of highly regarded monograph on hebephrenia (1891). In his work on the basis of over 20 case histories, he described a natural history of hebephrenia and his own views on its aetiology and prognosis. Hebephrenia as described by Daraszkiewicz, served as a clinical model for the Kraepelinian concept of dementia praecox. In the article, the life and career of Daraszkiewicz is covered, with particular emphasis on the role of his doctoral dissertation on hebephrenia in the history of the concept of schizophrenia.
Słowa klucze: schizofrenia hebefreniczna, historia medycyny
Key words: disorganised schizophrenia, history of medicine


Recenzja


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl