465-475

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 465–475

DOI:

Dorota Kułakowska, Katarzyna Biernacka, Ewelina Wilkos, Filip Rybakowski, Katarzyna Kucharska-Pietura

FREE POLISH FULLTEXT:
Deficyty neuropoznawcze i społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Neurocognitive and social cognition deficits in patients with anorexia nervosa

Streszczenie
W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili zestawienie aktualnych koncepcji wyjaśniających genezę obserwowanych u osób z jadłowstrętem psychicznym (JP) zaburzeń natury neuropoznawczej i w zakresie funkcji społecznego poznania. Dzięki neuroobrazowaniu możliwe staje się coraz lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania mózgu u tych osób. Mimo to JP pozostaje chorobą o skomplikowanej, wieloczynnikowej etiologii, stanowiącą duży problem leczniczy.
Obecnie popularnością cieszy się pogląd uwzględniający integrującą rolę wyspy i struktur podkorowych (takich jak hipokamp, jądro migdałowate, wzgórze) w regulacji procesów poznawczych i emocjonalnych u osób cierpiących na JP.
W drugiej części podjęto próbę opisu deficytów neuropoznawczych i społecznego poznania u osób z jadłowstrętem psychicznym występujących przed zachorowaniem, w trakcie choroby i po wyzdrowieniu. Szczególną uwagę zwrócono na najczęściej opisywane w literaturze deficyty neuropoznawcze, takie jak sztywność myślenia i osłabione spostrzeganie całościowe z koncentracją na szczegółach oraz deficyty społecznego poznania, do których zalicza się upośledzenie procesów percepcji i ekspresji emocji, teorii umysłu (theory of mind – ToM) oraz empatii. Wyniki dotychczasowych badań nie dają zadowalającej odpowiedzi na pytanie, czy wymienione wyżej zaburzenia są cechą endofenotypową czy stanem w epizodzie chorobowym, aczkolwiek znacząca ich ilość wskazuje na stały charakter deficytów, niezależny od dynamiki choroby.

Summary
In the first part of the article the authors present a set of the actual concepts explaining problems of cognitive functions and social cognition currently observed in patients with anorexia nervosa (AN). It is possible; through the neuroimaging research, to get better understanding of the brain specifics in these individuals. Even though, the AN remains a disease with very complex and multifactorial etiology which remains a huge medical challenge. Currently, popular is the view that takes into consideration the integrating role of the insula and subcortical structures (such as hippocampus, amygdala, thalamus) in the regulation of cognitive and emotional processes in people suffering from AN. There is still an open problem, however, of the selection of therapeutic interventions targeting these deficits. The second part of the article presents the attempt to describe deficits in neurocognitive and social cognition in people with AN occurring prior to illness, during and after the recovery. Particular attention has been paid to the most frequently described in the literature – neuro- cognitive deficits such as rigidity of thinking, weak central coherence, and deficits in social cognition, including mental processes of perception and expression of emotions, disorders of the theory of mind (ToM ) and empathy. The results of previous studies, their scarcity in Poland, do not give a satisfactory answer to the question whether the above mentioned disorders are a feature of endophenotype or condition in an episode of the disease. Research point to the more permanent nature, which may be more resistant to therapeutic modifications.

Słowa klucze: jadłowstręt psychiczny, deficyty neuropoznawcze, deficyty społecznego poznania

Key words: anorexia nervosa, neurocognitive deficits, social cognitive deficits

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl