477-487

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 477–487

DOI:

Monika Bąk-Sosnowska, Beata Naworska, Aleksander Owczarek,
Jerzy Chudek, Violetta Skrzypulec-Plinta, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

FREE POLISH FULLTEXT:
Strategie radzenia sobie z nadmierną masą ciała oraz szacunek do siebie i własnego ciała w kontekście analizy transakcyjnej

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Coping with overweight strategies, self-esteem and body-esteem in the context of transactional analysis

Streszczenie
Cel. Celem pracy była analiza struktury Ja otyłych kobiet w kontekście analizy transakcyjnej i określenie związku między strategią radzenia sobie z nadmierną masą ciała, strukturą Ja oraz szacunkiem do siebie i własnego ciała.
Metoda. 171 dorosłych kobiet z nadwagą i otyłością zostało zbadanych przez lekarza ogólnego lub specjalistę leczenia otyłości. Struktura Ja, szacunek do siebie oraz do własnego ciała oceniano przy użyciu polskich wersji kwestionariuszy: The Ego State Questionnaire, The Coopersmith Self-Esteem Inventory oraz The Body-Esteem Scale.
Wyniki. Badane zostały podzielone na trzy podgrupy: A – aktualnie nie odchudzająca się (35,1%), B – odchudzająca się samodzielnie (33,9%), C – odchudzająca się w poradni leczenia otyłości (31,0%). Wiek, wykształcenie, status zawodowy, stan cywilny, liczba dzieci oraz okres życia, w którym rozwinęła się nadwaga/otyłość, były podobne we wszystkich podgrupach. Podgrupy B i C istotnie częściej podejmowały próby odchudzania się (p < 0,001) i doświadczały efektu jo-jo (p < 0,001) niż podgrupa A. Skuteczne próby odchudzania obserwowano istotnie częściej w podgrupie C (p < 0,001). Średnie wyniki w skali kłamstwa były znacznie wyższe w podgrupach A i C niż w podgrupie B (odpowiednio: p < 0,05 i p < 0,01). Poziom szacunku do siebie, atrakcyjność seksualna, zatroskanie masą ciała, kondycja fizyczna oraz struktura Ja były podobne we wszystkich podgrupach. Wnioski. Struktura Ja oraz szacunek do siebie i własnego ciała nie wpływają na wybór strategii radzenia sobie z nadmierną masą ciała. Szacunek do siebie jest związany z wymiarami Ja: Dziecko Spontaniczne oraz Dorosły, zaś atrakcyjność seksualna z wymiarem Dziecko Spontaniczne.

Summary
Objective: The aim of this study was to analyze the ego-state of obese people in terms of transactional analysis and to determine the relationship between coping with overweight strategies, Ego-structure, global self-esteem, and body self-esteem levels.
Methods: One-hundred-seventy-one overweight and obese adult females were examined by a general practitioner and a specialist in obesity management. The ego-state, global self-esteem, and body self-esteem were assessed using the Ego State Questionnaire (ESQ), the Coopersmith Self-Esteem Inventory, and the Body-Esteem Scale, respectively.
Results: Participants were divided into three subgroups: A – no attempts at weight loss currently (35.1%),
B – self-attempted weight loss (33.9%), C – professional obesity treatment (31.0%). Age, education level, professional status, marital status, and number of children,along with the onset of being overweight/obese were similar in all subgroups. Subgroups B and C statistically and significantly made frequent attempts at weight loss (p<0.001) and experienced yo-yo effect (p<0.001) more than subgroup A. Effective weight loss attempts were observed significantly more often in subgroups C (p<0.001). Only mean lies scale results were significantly higher in subgroups A and C compared to B (p<0.05 and p<0.01, respectively). While self-esteem, sexual attractiveness, weight concern, physical condition and ego-states were similar in all study subgroups.
Conclusions: Structure of the Ego-states, self-esteem and body-esteem did not influence the strategies of coping with overweight. Self-esteem is related to spontaneous Ego-child and Ego-adult levels, while the sense of sexual attractiveness is affected only by Ego-spontaneous child.

Słowa klucze: analiza transakcyjna, szacunek do siebie, szacunek do ciała, otyłość, redukcja masy ciała, aspekty psychologiczne

Key words: transactional analysis, self-esteem, body-esteem, obesity, body mass reduction, psychological aspects


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl