49(4)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 4
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTSPsychiatr. Pol. 2015; 49(4): 659–660
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59097
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 663–671
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58259
Jules Angst, Vladeta Ajdacic-Gross, Wulf Rössler
FREE POLISH FULLTEXT: Klasyfikacja zaburzeń nastroju
FREE ENGLISH FULLTEXT: Classification of mood disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 673–681
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28342
Jan Brykalski, Lucyna Papierska, Maria Załuska
FREE POLISH FULLTEXT: Ostra psychoza w przebiegu leczenia przełomu nadnerczowego hydrokortyzonem u pacjentki z wtórną niedoczynnością nadnerczy – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Acute psychosis in the course of treatment of acute adrenal crisis with hydrocortisone in the patient with secondary adrenal insufficiency – a case study


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 683–696
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38439
Hubert M. Wichowicz, Dariusz Gąsecki, Piotr Lass,
Jerzy Landowski, Małgorzata Świerkocka, Grzegorz Wiśniewski,
Waldemar N. Nyka, Alina Wilkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Wartość kliniczna wybranych parametrów w przewidywaniu depresji po udarze mózgu w czasie rocznej obserwacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical utility of chosen factors in predicting post-stroke depression: a one year follow-up


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 697–708
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/26614
Zbigniew Gierlotka, Jarosław Sobiś, Hanna Misiołek, Łukasz Kunert,
Aleksandra Misiołek, Piotr W. Gorczyca
FREE POLISH FULLTEXT: Zależności między różnymi wymiarami temperamentu a stężeniami wybranych cytokin i zespołem stresu pourazowego powstałym u mężczyzn po urazach mechanicznych kończyn dolnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Relationships between various temperament dimensions, levels of selected cytokines and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in males, incurred as a result of mechanical injuries of lower extremities


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 709–720
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31267
Elżbieta Paszyńska, Agnieszka Słopień, Monika Węglarz, Roger W.A. Linden
FREE POLISH FULLTEXT: Parametry śliny przyusznej u pacjentów z żarłocznością psychiczną (bulimia nervosa) – kontrolowane badanie kliniczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parotid salivary parameters in bulimic patients – a controlled clinical trial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 721–729
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35482
Katarzyna Weterle-Smolińska, Marcin Banasiuk, Marcin Dziekiewicz,
Michał Ciastoń, Gabriela Jagielska, Aleksandra Banaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u chorych na jadłowstręt psychiczny – przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gastrointestinal motility disorders in patients with anorexia nervosa – a review of the literature


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 731–746
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32796
Maciej W. Pilecki, Barbara Józefik, Marta Kościelniak
FREE POLISH FULLTEXT: Percepcja relacji w rodzinie pochodzenia pacjentek z zaburzeniami odżywiania się a percepcja relacji w rodzinach pochodzenia ich rodziców
FREE ENGLISH FULLTEXT: The perception of relations in the family of origin of patients with eating disorders and the perception of relations in families of origin of their parents


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 747–756
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30017
Bartosz Treger, Feliks Matusiak, Maciej W. Pilecki, Monika Rogoż
FREE POLISH FULLTEXT: Związek pomiędzy obrazem siebie a repertuarem stosowanych mechanizmów obronnych w grupie pacjentów młodzieżowych leczonych psychiatrycznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: The association between self-image and defence mechanisms in a group of adolescent patients receiving psychiatric treatment


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 757–764
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28272
Kamila Lenkiewicz, Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia osobowości u młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality disorders in adolescence


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 765–778
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/3
Halina Kądziela-Olech, Gabriel Żak, Barbara Kalinowska,
Anna Wągrocka, Grzegorz Perestret, Michał Bielawski
FREE POLISH FULLTEXT: Częstość zamierzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych – Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci
FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence of Nonsuisidal Self-Injury (NSSI) among high school students in relation to age and sex


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 779–789
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27018
Anna Poleszczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych – przegląd najważniejszych badań i najnowszych informacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Transcranial magnetic stimulation in treatment of various psychiatric disorders – review of the most prominent studies and the latest news


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 791–800
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25162
Anna Z. Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie stymulacji DBS w zaburzeniach psychicznych – szanse i zagrożenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: The use of DBS stimulation in mental disorders – opportunities and risks


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 801–810
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/4
Anna Binkiewicz-Glińska, Stanisław Bakuła, Hanna Tomczak
Jerzy Landowski, Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska,
Katarzyna Zaborowska-Sapeta, Ireneusz Kowalski, Wojciech Kiebzak
FREE POLISH FULLTEXT: Fibromialgia – multidyscyplinarne podejście
FREE ENGLISH FULLTEXT: Fibromyalgia Syndrome – a multidisciplinary approach


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 811–819
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27107
Agnieszka Laskowska
FREE POLISH FULLTEXT: Nieadaptacyjna reakcja na chorobę – radzenie sobie ze stresem, zmienne demograficzne a objawy traumy u osób chorych na nowotwory
FREE ENGLISH FULLTEXT: Non-adaptive reaction to disease – coping, demographic variables and trauma symptoms in cancer patients


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 821–834
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/26078
Ewa B. Joć, Agnieszka Mądro, Krzysztof Celiński, Maria Słomka,
Beata Kasztelan-Szczerbińska, Anna Pacian, Teresa Kulik
FREE POLISH FULLTEXT: Jakość życia pacjentów z zespołem jelita drażliwego przed i po edukacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Quality of life of patients with irritable bowel syndrome before and after education


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 835–846
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25557
Elżbieta Galińska
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie muzykoterapii w rehabilitacji neurologicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Music therapy in neurological rehabilitation settings


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 847–864
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32223
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański,
Agnieszka Murzyn, Katarzyna Cyranka, Karolina Grządziel,
Bogna Smiatek-Mazgaj, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Michał Mielimąka
FREE POLISH FULLTEXT: Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a zgłaszane przez nich przed rozpoczęciem hospitalizacji objawy nerwicowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Reduction of suicidal ideation in patients undergoing psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders and neurotic symptoms reported by them before the hospitalization


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 865–870
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58870
Sławomir Murawiec, Adrian Andrzej Chrobak
FREE POLISH FULLTEXT: Sprawozdanie z konferencji: Postępy Biomedycyny i Neuromedycyny. Warsztat z Laureatem Nagrody Nobla Profesorem Erwinem Neherem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Conference report: Progress in Biomedicine & Neuromedicine. Workshop with Nobel Prize Winner Professor ErwinNeher), Kraków 21–23.06.2015 r.


Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 871–872
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59153
Jacek Wciórka, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: O ratunek dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (list otwarty)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Help us save the National Programme for the Protection of Mental Health (open letter)REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl