515–526

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 515–526

DOI:

Anna Bodnar, Marta Andrzejewska, Janusz Rybakowski

FREE POLISH FULLTEXT:
Zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – podobieństwa i różnice

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Disturbances of social cognition in schizophrenia and bipolar disorder – similarities and differences

Streszczenie
W początkowej części artykułu przedstawiono dwie składowe poznania społecznego, takie jak poznawcza i afektywna teoria umysłu (TU), czyli zdolność do wnioskowania o stanach mentalnych i afektywnych innych osób, oraz empatia, czyli zdolność rozumienia perspektywy drugiej osoby oraz przyjmowania emocjonalnej odpowiedzi obserwatora na afektywny stan drugiej osoby. Następnie dokonano przeglądu badań dotyczących poznania społecznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) i porównano nieprawidłowości stwierdzane w tych dwóch chorobach, ze szczególnym uwzględnieniem badań, które jednocześnie traktują o zaburzeniu poznania społecznego w schizofrenii i ChAD. Wyniki badań wskazują, że zaburzenia TU występują zarówno u chorych na schizofrenię, jak i ChAD, aczkolwiek w schizofrenii mają znacznie większe nasilenie. W zakresie empatii u chorych na schizofrenię stwierdzono istotne zaburzenie rozpoznawania emocji oraz empatii afektywnej i poznawczej. U pacjentów z ChAD nie stwierdza się nieprawidłowości w zakresie empatii poznawczej, występują mniejsze zaburzenia rozpoznawania emocji w porównaniu z chorymi na schizofrenię oraz występuje związek zaburzeń empatii afektywnej z okresem przebiegu choroby (okres po epizodzie maniakalnym lub depresyjnym). Dalsza eksploracja tych zagadnień wydaje się istotna, ważne jest bowiem ustalenie, do jakiego stopnia nieprawidłowości w zakresie poznania społecznego wpływają na funkcjonowanie społeczne i zawodowe chorych. Jest to również potencjalny obszar dalszych oddziaływań terapeutycznych wspierających farmakoterapię.

Summary
In the first part of the article, two aspects of social cognition, such as the Theory of Mind (ToM), i.e. the ability to infer about mental and affective states of other people, having both cognitive and perceptive aspects as well as empathy, i.e. the ability to understand other person’s perspective and take an emotional response of the observer to the affective state of the other person, were presented. Next, research on social cognition in schizophrenia and bipolar disorder (BD) has been reviewed, and the disturbances, observed in these two illnesses were compared, with particular emphasis on studies investigating social cognition in both schizophrenia and BD. The results of studies show that ToM disturbances occur both in schizophrenia and BD patients, however, in schizophrenia they are of greater severity. As for empathy, patients with schizophrenia have significant disturbances of recognizing emotions, as well as of cognitive and affective empathy. Patients with BD do not have abnormalities in cognitive empathy, have lesser disturbances of emotion recognition disorder compared with schizophrenia and show a connection between disturbances of affective empathy and the course of the disease (time period after manic or depressive episode). Further exploration of these issues seems important in order to determine to what extent the disturbances of social cognition can influence social and professional life of patients. It is also a potential area for therapeutic interventions supportive to pharmacotherapy.

Słowa klucze: poznanie społeczne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa

Key words: social cognition, schizophrenia, bipolar disorder

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl