527-539

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 527–539

DOI:

Krzysztof Jan Bobrowski, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka

FREE POLISH FULLTEXT:
Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Effectiveness of alcohol prevention program for pre-adolescents

Streszczenie:
Cel. Celem badań była ocena odroczonych w czasie efektów programu profilaktyki alkoholowej realizowanego w polskich szkołach podstawowych.
Metoda. Program składał się z dwóch części: Programu Domowych Detektywów i programu Fantastyczne Możliwości, których realizacja miała miejsce na zajęciach w szkole oraz w domach uczniów. Oba programy są adaptacją dwóch amerykańskich programów szkolnych należących do Projektu Northland. Próbę badawczą (N = 802) stanowili 10–11-letni uczniowie uczęszczający do klas IV i V ośmiu warszawskich szkół podstawowych. Szkoły zostały losowo podzielone na grupę eksperymentalną (n = 421) i porównawczą (n = 381). Uczniowie czterokrotnie wypełniali ankietę: przed rozpoczęciem realizacji programu, a następnie po siedmiu, piętnastu i dwudziestu siedmiu miesiącach od pretestu.
Wyniki. Realizacja programu osłabiła proalkoholowe postawy uczniów, zwiększyła wiedzę uczniów oraz ich umiejętność radzenia sobie z presją skłaniającą do picia. Stwierdzono również, że udział w programie przyczynił się do opóźnienia inicjacji upijania się oraz ograniczenia przez uczniów pierwszych prób picia alkoholu w towarzystwie rówieśników. Większość pozytywnych efektów programu utrzymała się przez rok od zakończenia jego realizacji.
Wnioski. Skuteczność udokumentowana rezultatami ewaluacji wyników uzasadnia szerokie upowszechnianie programu w polskich szkołach. Dalszy rozwój w Polsce profilaktyki używania przez młodzież substancji psychoaktywnych zależy od pokonania istniejących barier, w tym w obszarze zdrowia publicznego.

Summary
Aim. The aim of this research was to assess the delayed effects of a two-year alcohol prevention program implemented in Polish primary schools.
Method. The program comprised two curricula implemented the school and in family houses: Program Domowych Detektywów and Fantastyczne Możliwości. Both curricula were the Polish versions of two American school-based prevention programs which belonged to Project Northland. The initial study sample (N=802) comprised 10 to 11 years old pupils (fourth and fifth-grade) from eight primary schools in Warsaw. Schools were randomly assigned to the intervention (n=421) and the reference group (n=381). A self-completion questionnaire was administered to students four times: at the baseline, seven, fifteen and twenty seven months after.
Results. The program had an expected influence on the students’ attitudes, knowledge and resistance skills towards alcohol. The effects on the participants’ initiation of drunkenness and their first experience in alcohol use with their peers have also been reported. Most of the positive effects remained significant over time.
Conclusions. The effectiveness of the program, as shown by the outcome evaluation, supports an argument for its wide implementation in Polish schools. Further progress in the fieldof alcohol and drug prevention in Poland depends on overcoming the existing barriers in this area of public health.

Słowa klucze: profilaktyka, ewaluacja programu, młodzież

Key words: prevention, program effectiveness, youth


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl