55(5)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2021

 v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)


PSYCHIATRIA POLSKA 2021; VOL. 55, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 5/2021  

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 937–938
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/143596
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 941–966
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/138177
Adam Wichniak, Jerzy Samochowiec, Agata Szulc, Dominika Dudek,
Janusz Heitzman, Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Wolańczyk,
Joanna Rymaszewska, Marcin Siwek, Przemysław Bieńkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 w leczeniu zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The position statement of the Working Group of the Polish Psychiatric Association on the use of D2/D3 dopamine receptor partial agonists in the treatment of mental disorders

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 967–987
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/140287
Adam Wichniak, Marcin Siwek, Joanna Rymaszewska,
Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Wolańczyk,
Przemysław Bieńkowski, Dominika Dudek, Janusz Heitzman,
Agata Szulc, Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 w populacjach szczególnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The position statement of the Working Group of the Polish Psychiatric Association on the use of D2/D3 dopamine receptor partial agonists in special populations

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 989–1000
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/116320
Tomasz Chmiela, Paweł Piekarz, Beata Łabuz-Roszak,
Anna Warchala, Ewa Krzystanek, Agnieszka Gorzkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii i oddziale udarowym: rozpoznania i terapia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric consultations in the department of neurology and stroke unit: diagnosis and therapy

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1001–1008
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115218
Elżbieta Szczygieł-Pilut, Daniel Pilut
FREE POLISH FULLTEXT: Odwracalna afazja po leczeniu kwetiapiną – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: A case of reversible aphasia-type speech disorders after treatment with quetiapine

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1009–1024
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118840
Anna M. Wendołowska, Dorota Czyżowska, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: Model diadycznego radzenia sobie ze stresem pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The dyadic coping model of bipolar disorder patients

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1025–1046
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118054
Tomasz Saran, Anna Mazur, Jacek Łukasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The significance of physical activity in the prevention of depressive disorders

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1047–1064
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118480
Ewa Sygit-Kowalkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Zmęczenie przewlekłe pielęgniarek w obliczu wyzwań współczesnej opieki psychiatrycznej. Czy temperament i środowisko pracy mają znaczenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Chronic fatigue of nurses in view of the challenges of contemporary psychiatric care. Do temperament and work environment matter?

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1065–1078
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/118816
Anna Brytek-Matera, Kamila Czepczor-Bernat,
Adriana Modrzejewska
FREE POLISH FULLTEXT: Związek między zachowaniami żywieniowymi, obrazem ciała a dysregulacją emocjonalną: podobieństwa między osobami z nadmierną i prawidłową masą ciała
FREE ENGLISH FULLTEXT: The relationship between eating patterns, body image and emotional dysregulation: similarities between an excessive and normal body weight sample

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1079–1091
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120411
Beata Ziółkowska, Jarosław Ocalewski
FREE POLISH FULLTEXT: Syndrom gotowości anorektycznej – o potrzebie wczesnego rozpoznania restrykcji żywieniowych. Wyniki badań pilotażowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anorexia Readiness Syndrome – about the need for early detection of dietary restrictions. Pilot study findings

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1093–1100
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118269
Katarzyna Weterle-Smolińska, Marcin Dziekiewicz, Anna Liber,
Marcin Banasiuk, Tomasz Wolańczyk, Urszula Szymańska,
Aleksandra Banaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Częstość choroby refluksowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Frequency of gastroesophageal reflux disease in adolescent girls with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1101–1119
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115170
Gniewko Więckiewicz, Joanna Smardz, Tomasz Wieczorek,
Joanna Rymaszewska, Natalia Grychowska, Dariusz Danel,
Mieszko Więckiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Wzory stosowania syntetycznych katynonów a objawy depresyjne i parafunkcyjne zachowania ustne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patterns of synthetic cathinones use and their impact on depressive symptoms and parafunctional oral behaviors

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1121–1137
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/118006
Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska
FREE POLISH FULLTEXT: Skrócona wersja Skali pośredniej autodestruktywności PAD-25
FREE ENGLISH FULLTEXT: A shortened version of the Indirect Self-Destructiveness Scale ISDS-25

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1139–1155
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/119778
Kamila Lenkiewicz, Łukasz Konowałek, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena trafności kryterialnej diagnozy zaburzeń osobowości u młodzieży oraz związków między stylem przywiązania a rozpoznaniem zaburzeń osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of criterion validity of personality disorder diagnosis in adolescents and relations between attachment style and personality disorder diagnosis

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1157–1167
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118139
Krzysztof Nowakowski, Katarzyna Wróbel
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy psychopatyczne, prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży niedostosowanej społecznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychopathic traits, psychological resilience and coping with stress in socially maladjusted youth

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1169–1181
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/120655
Agata Orzechowska, Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka w świetle polskiego prawa karnego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Participation of an expert psychologist in the interrogation of a witness in the light of Polish criminal law

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1183–1185
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/141640
Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Udokumentowany uporczywy brak współpracy podczas leczenia schizofrenii – rekomendacje Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii
FREE ENGLISH FULLTEXT: A letter to the Editor. Documented persistent lack of cooperation during treatment of schizophrenia – recommendations of the National Consultant in Psychiatry

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1187–1189
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/144243
Francesco Perris
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Międzynarodowe inicjatywy w zakresie szkolenia w użytkowaniu rozdziału ICD-11 dotyczącego zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: A letter to the Editor. International initiatives focusing on training in the use of the ICD-11 chapter on mental disorders

Psychiatr. Pol. 2021; 55(5): 1191–1195
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/133286
Andrzej Kiejna, Michał Stachów, Dominik Krzyżanowski
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Trójgłos w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: A letter to the editor. Three-vote on the National Mental Health ProgrammeISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl