553–562

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 553–562

DOI:

Aneta Pasternak, Katarzyna Schier

FREE POLISH FULLTEXT:
Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Life without childhood – parentification of women with ACoA syndrome

Streszczenie
Cel badań. Celem badań przeprowadzonych w grupie 110 kobiet (55 z grupy badanej i 55 z kontrolnej) było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i jakiego rodzaju parentyfikacji (odwrócenia ról w rodzinie) doświadczają kobiety z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) w porównaniu z kobietami, które nie doznały w dzieciństwie alkoholizmu rodzica.
Metoda. Do pomiaru zmiennych zastosowano następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz przesiewowy przeznaczony do badania dzieci alkoholików Children of Alcoholics Screening Test (CAST) autorstwa Johna Jonesa i Joanne Pilat oraz kwestionariusz do badania parentyfikacji Filial Responsibility Scale for Adult (FRS-A) autorstwa Gregory’ego Jurkovica i Alison Thirkield.
Wyniki. Wyniki badań wykazały, że w porównaniu z kobietami, które nie doznały w dzieciństwie alkoholizmu rodzica, kobiety z syndromem DDA częściej doświadczały parentyfikacji w swojej przeszłości; częściej towarzyszyło im też poczucie niesprawiedliwości, które również aktualnie częściej przeżywają.
Wnioski. Analiza wyników badań może stanowić cenną wskazówkę w pracy terapeutycznej z kobietami będącymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.

Summary
Aim of the study. The aim of the study conducted on 110 women (55 research group, 55 control group) was to answer the question: If and what kind of parentification (role reversal in the family) do women with Adult Children of Alcoholics (ACoA) syndrome experience in comparison to women who did not experience parent’s alcoholism in childhood?
Method. The following methods were applied in the study: a questionnaire prepared for screening children of alcoholics Children of Alcoholics Screening Test (CAST) by John Jones and Joanne Pilat, and a questionnaire to examine parentification Filial Responsibility Scale for Adult (FRS – A) created by Gregory Jurkovic and Alison Thirkield.
Results. The results have shown that in comparison to women who did not experience parental alcoholism in childhood, women with ACoA syndrome have more often experienced parentification and a sense of injustice in the past. Currently, these women also experience this feeling more frequently.
Conclusions. The analysis of the results of this study could serve as valuable clues for the therapeutic work with women who are Adult Children of Alcoholics.

Słowa klucze: kobiety z syndromem DDA, odwrócenie ról w rodzinie, parentyfikacja

Key words: women with ACoA syndrome, role reversal in the family, parentification


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl