563–572

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 563–572

DOI:

Krzysztof Szwajca

FREE POLISH FULLTEXT:
Sprężystość (resilience) i odpowiedzi na doświadczenia urazowe – fascynujący i trudny obszar badań

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Resilience and responses to the experience of trauma – a fascinating but difficult study area

Streszczenie
Koncepcja sprężystości (resilience) staje się w Polsce znaczącym obszarem badań. Jest koncepcją złożoną i wielowymiarową, sytuuje się ją na pograniczu nauk – genetyki, neurofizjologii, antropologii kultury, socjologii, medycyny zdrowia, politologii, psychologii rozwojowej, psychiatrii. Zjawisko sprężystości ma charakter interakcyjny (łączy doświadczenie urazu z adaptacją do niego), jest trudno mierzalne, budzi poważne obawy metodologiczne. Bywają one tak duże, że niektórzy badacze uznają sprężystość za konstrukt o wątpliwej wartości naukowej. Pogląd ten wydaje się nadmiernie krytyczny, sygnalizuje jednak ogrom trudności metodologicznych. Artykuł omawia niektóre z nich: problemy definicyjno-terminologiczne, trudności pomiaru związane z interakcyjnym charakterem sprężystości, konieczność poszukiwania złożonych interakcji czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych i środowiskowych (zamiast nadmiernie upraszczającego skupienia się na indywidualnych czynnikach wspierających dobrą adaptację). Zagadnienia metodologiczne podzielone zostały na następujące obszary badawcze: charakter doświadczenia urazowego, odpowiedź na uraz, czynniki wpływające na relacjonowanie reakcji na traumę, problematyka rozwojowa.

Summary
The notion of resilience, which attempts to explain the phenomenon of positive adaptation (coping) of people exposed to adversities or traumatic events, is becoming a significant area of research in Poland. It is a complex and multidimensional notion, on the borderline between genetics, neurophysiology, anthropology of culture, sociology, medicine, political science, developmental psychology and psychiatry. The phenomenon of resilience is interactive (as it combines the experience of trauma with adaptation to it), it is difficult to measure and it raises serious methodological concerns. They tend to be so significant that some researchers consider resilience to be a construct of dubious scientific value. Such a view seems to be overly critical, however it indicates the magnitude of methodological difficulties. This article discusses some of them: problems with definitions and terminology, measurement difficulties associated with the interactive nature of resilience, the need to search for complex interactions between biological, psychological, social and environmental factors (rather than overly simplistic focus on individual factors which support good adaptation). The methodological issues have been divided into the following research areas: the nature of traumatic experiences, response to trauma, factors which impact the reporting of the reaction to trauma, developmental problems.

Słowa klucze: sprężystość, trudności metodologiczne, badania empiryczne

Key words: resilience, methodological difficulties, empirical studies

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl