599-613

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 599–613

DOI:

Joanna Rymaszewska, Justyna Mazurek, Joanna Szczepańska-Gieracha

FREE POLISH FULLTEXT:
Zmiany funkcjonowania zawodowego i w związkach osób z zaburzeniami psychicznymi leczonych ambulatoryjnie w obserwacji dwuletniej

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Dynamics of occupational and relational functioning of outpatients with mental disorders in two-year observation

Streszczenie
Cel. Celem badania była ocena zmian funkcjonowania zawodowego oraz w związkach osób leczonych ambulatoryjnie z różnymi zaburzeniami psychicznymi.
Materiał i metoda. Do badania zostały włączone osoby (n = 184) w wieku 18–54 r.ż. z pięciu grup diagnostycznych według klasyfikacji ICD-10: zaburzeń schizofrenicznych (F2), zaburzeń afektywnych (F3), zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (F4), zaburzeń odżywiania (F5) oraz zaburzeń osobowości (F6). Badanie miało charakter prospektywny z pomiarami wykonywanymi w dniu włączenia do badania (T1), po 6 miesiącach (T2) i 12 miesiącach (T3) oraz po 2 latach (T4) od rekrutacji. Funkcjonowanie oceniano za pomocą Skali Oceny Funkcjonowania Społeczno-Zawodowego (SOFAS) oraz Skali Globalnej Oceny Funkcjonowania w Związkach (GARF).
Wyniki. W całej grupie badanej funkcjonowanie zawodowe oraz funkcjonowanie w związkach uległo poprawie podczas dwuletniej obserwacji. W momencie rekrutacji do badania, w sferze zawodowej (SOFAS) najgorzej funkcjonowały osoby z zaburzeniami schizofrenicznymi, a najlepiej z zaburzeniami nerwicowymi. W każdej grupie diagnostycznej wyniki w SOFAS uległy poprawie w czasie. Jednak grupach F2 i F6 różnica między pomiarami T1 i T4 była nieistotna statystyczne. W przypadku pozostałych grup (F3, F4, F5) odnotowano istotną poprawę pomiędzy T1 i T4. We wszystkich grupach diagnostycznych, z wyjątkiem F6, stwierdzono poprawę funkcjonowania w związkach (GARF). Biorąc pod uwagę wyniki całej badanej grupy, nie odnotowano związku pomiędzy funkcjonowaniem zawodowym i w związkach a wiekiem i płcią. Funkcjonowanie zawodowe i w związkach było natomiast silnie związane z obecnością objawów negatywnych, ilością dni na zwolnieniu, wykształceniem i nasileniem objawów depresyjnych.
Wnioski. Wyniki badania skłaniają do dalszej, pogłębionej dyskusji nad rozpoznawaniem i możliwościami terapii zaburzeń funkcjonowania zawodowego oraz w związkach wśród osób z zaburzeniami psychicznymi.

Summary
Objectives: The aim of the project was to assess changes of occupational and relational functioning within 2 years period of ambulatory treatment of persons suffering from different mental disorders.
Material and method: Outpatients (n=184) at the age of 18-54 from five diagnostic groups – according to ICD-10: psychotic disorders (F2), affective disorders (F3), anxiety disorders (F4), eating disorders (F5) and personality disorders (F6) were enrolled in the prospective study with 6, 12 and 24 months follow-up assessments. Functioning was evaluated by the Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) and the Global Assessment of Relational Functioning (GARF).
Results: In the whole group occupational and relational functioning improved during the two-year follow-up. At the time of recruitment to study the worst occupational functioning (SOFAS) was observed within the group schizophrenic patients and the best within neurotic group. In each diagnostic group SOFAS scores have improved over time. However, the groups F2 and F6 difference between the baseline and 24.months follow-up measurements was irrelevant statistically, whereas in the case of the other groups (F3, F4, F5) a significant increase were observed. In all diagnostic groups except F6 the relational functioning has improved. Taking into account the results of the entire cohort, there was no association between occupational functioning and relationships and age, sex. The occupational and relational functioning was, however, strongly associated with the presence of negative and depressive symptoms, number of days on sick leave and level of education.
Conclusions: The results warrant further research, in-depth discussion on the recognition of occupational dysfunction, disability of social coping in relationships among people with mental disorders. The next step will be the introduction of appropriate after-effect in this regard.

Słowa klucze: funkcjonowanie zawodowe, funkcjonowanie w związkach, zaburzenia
psychiczne

Key words: occupational functioning, relational functioning, mental disorders

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl