615-625

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 615–625

DOI:

Agnieszka Popiel

FREE POLISH FULLTEXT:
Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Cognitive therapy of trauma related guilt in patients with PTSD

Streszczenie
Poczucie winy to częsty problem osób cierpiących na PTSD, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach diagnostycznych DSM-5. Istnieją dane wskazujące na ograniczenie skuteczności terapii ekspozycyjnych u pacjentów z PTSD i nasilonymi emocjami innymi niż lęk – jak wina czy gniew. Celem artykułu jest przedstawienie poznawczego rozumienia poczucia winy, które zaproponował Kubany, oraz protokołu modułu terapeutycznego ukierunkowanego na modyfikację poczucia winy. Ilustrację kliniczną stanowią wstępne rezultaty zastosowania terapii poznawczej poczucia winy jako interwencji poprzedzającej terapię metodą przedłużonej ekspozycji u ośmiu pacjentów z rozpoznaniem PTSD. Wstępne obserwacje są obiecujące. Terapia poznawcza poczucia winy może być wartościowym uzupełnieniem terapii PTSD, może także stanowić inspirację do pracy z dysfunkcjonalnym poczuciem winy występującym u pacjentów z innymi zaburzeniami. W dyskusji odniesiono się do sposobu pracy z poczuciem winy według różnych modeli zorientowanej na traumę terapii PTSD – przedłużonej ekspozycji (Foa i wsp.), terapii przetwarzania poznawczego (Resick i wsp.) oraz terapii poznawczej (Ehlers i Clark) i wskazano na konieczność badań składowych terapii.

Summary
Various aspects of guilt are frequent problems of patients suffering from PTSD, though they have been included into the diagnostic criteria for PTSD just in the present version DSM-5. Some studies indicate limitation of effectiveness of exposure therapy in PTSD patients with predominant emotions of anger or guilt. The aim of this paper is to present cognitive conceptualization of guilt in PTSD proposed by Kubany, and a treatment protocol resulting from this conceptualization. The clinical application of the protocol is illustrated with preliminary results of systematic observation of 8 patients with moderate to severe PTSD who were treated with cognitive therapy for guilt followed by a standard prolonged exposure protocol. The cognitive therapy of guilt can be a valuable supplement for treatment of PTSD. This protocol can also be an inspiration for therapists working with patients with dysfunctional guilt as a problem in other than PTSD disorders – like depression or adjustment disorders. In discussion the place of guilt in treatment according to different (PE-Foa et al.; CPT-Resick et al.; CT-Ehlers and Clark) trauma focused therapy approaches is addressed, and the need for further studies is underlined.

Słowa klucze: PTSD, wina, trauma, terapia poznawcza, przedłużona ekspozycja

Key words: PTSD, guilt, trauma, cognitive therapy, prolonged exposure

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl