645–652

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 645–652

DOI:

Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Monika Liwska, Małgorzata Złotkowska, Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska

FREE POLISH FULTEXT:
Poziom lęku jako stanu i jako cechy oraz nasilenie depresji u matek dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami zachowania – doniesienie wstępne

FREE ENGLISH FULLTEXT:

State and trait anxiety level and increase of depression among mothers of children with attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. Pilot study.
Streszczenie
Cel. Zbadanie poziomu lęku (jako cechy i jako stanu) oraz nasilenia depresji u matek dzieci z zaburzeniem hiperkinetycznym (ZH) bez lub ze współistniejącymi zaburzeiami zachowania (ZZ) oraz ustalenie związku pomiędzy nasileniem lęku i depresji a nasileniem objawów ZH.
Materiał i metoda. Skala BDI oraz kwestionariusz STAI zostały wypełnione przez 24 matki dzieci z ZH oraz 26 matek dzieci bez ZH. Matki dzieci z ZH dodatkowo wypełniały Kwestionariusz Connersa dla Rodziców i Nauczycieli (IOWA), a nauczyciel dziecka Kwestionariusz Connersa dla Nauczycieli (RCTS).
Wyniki. U 75% dzieci z ZH rozpoznano ZZ, w grupie kontrolnej u 19,2%. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy matkami dzieci z ZH i z grupy kontrolnej w zakresie wyników w BDI, STAI w podskali lęk jako cecha oraz podskali lęk jako stan. Matki dzieci z ZZ nie różniły się od matek dzieci bez ZZ w zakresie wyników w BDI oraz STAI w podskali lęk jako cecha, ale uzyskały istotnie wyższy wynik w STAI w podskali lęk jako stan. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem depresji oraz lęku jako stanu i jako cechy a wynikiem w kwestionariuszu Connersa IOWA oraz RCTS.
Wnioski. Obecność ZH nie wpływa istotnie na poziom lęku i depresji u matek chorujących dzieci, występowanie u dziecka ZZ wiąże się z przeżywaniem przez matkę wyższego poziomu lęku jako stanu.   
Summary
Objectives: To evaluate anxiety level (as a trait and as a state) and the intensity of depressive symptoms in mothers of children with hyperkinetic disorder (HD) and with and without comorbid conduct disorder (CD); to determine the relationship between the intensity of anxiety and depression and intensity of symptoms of HD.
Materials and methods: Beck Depression Inventory (BDI) and STAI questionnaire to measure state-trait anxiety were filled by 24 mothers of children with HD and 26 mothers of children without HD. Mothers of children with HD were also asked to complete the Conners Questionnaire for Parents and Teachers (IOWA). Teachers were asked to complete the Conners Questionnaire for Teachers (RCTS).
Results: 75% of HD subjects had a comorbid CD, in comparison with 19.2 % in the control group. No significant differences were found between the mothers of children with HD and the control group in the results of BDI scale and STAI questionnaire in anxiety state and anxiety trait subscales. The difference was found between mothers of children with CD and without CD in anxiety-state subscale in STAI questionnaire. No correlations were found between the number of depressive symptoms, anxiety as a state and as a trait and the results of Conners IOWA and RCTS.
Conclusions: The presence of HD in children does not correlate with the level of depression and anxiety in their mothers. There is a relationship between the presence of CD in children and elevated levels of state anxiety in their mothers.
Słowa klucze: ADHD, zaburzenia zachowania, jakość życia, depresja, lęk
Key words: ADHD, conduct disorder, quality of life, depression, anxiety


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl