653–665

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 653–665

DOI:

Filip Rybakowski, Anna Białek, Izabela Chojnicka, Piotr Dziechciarz, Andrea Horvath,
Małgorzata Janas-Kozik, Anetta Jeziorek, Ewa Pisula, Anna Piwowarczyk, Agnieszka Słopień,
Jolanta Sykut-Cegielska, Hanna Szajewska, Krzysztof Szczałuba, Krystyna Szymańska,
Ksymena Urbanek, Anna Waligórska, Aneta Wojciechowska, Michał Wroniszewski, Anna Dunajska

FREE POLISH FULLTEXT:
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Autism spectrum disorders – epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis

UWAGA: poprawione zostały afiliacje Autorów (nr 13 i 14) oraz ich numery kolejne (nr 13-16)

Streszczenie
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w nowej klasyfikacji, DSM-5, wprowadziło kategorię zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders – ASD), która zastąpiła zaburzenia autystyczne, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe inaczej nieokreślone. ASD są definiowane poprzez dwa podstawowe wymiary psychopatologiczne: zaburzenia komunikacji oraz stereotypowe zachowania, a rozpoznanie uzupełnia ocena rozwoju intelektualnego i językowego. W prowadzonych od początku XXI wieku kolejnych badaniach epidemiologicznych opisuje się coraz większe rozpowszechnienie takich zaburzeń, a obecnie ocenia się, że mogą dotyczyć około 1% populacji ogólnej. W okresie całego życia u większości osób z ASD współwystępują inne zaburzenia psychiczne. Najczęściej są to zaburzenia ze spektrum afektywno-lękowego, a u około 1/3 można rozpoznać zespół nadruchliwości i deficytu uwagi. Objawy wskazujące na rozpoznanie ASD mogą pojawić się już przed ukończeniem 12 miesiąca życia, choć rzetelność diagnozy w tak młodym wieku jest niezadowalająca. Kilka narzędzi przesiewowych opartych na ocenie rodziców i/lub pracowników służby zdrowia może być pomocnych w wykrywaniu ASD w okresie wczesnodziecięcym. Jednak „złotym standardem” diagnozy pozostają ustrukturyzowane wywiady i schematy obserwacji.
Summary
In the new classification of American Psychiatric Association – DSM-5 – a category of autistic spectrum disorders (ASD) was introduced, which replaced autistic disorder, Asperger syndrome, childhood disintegrative disorder and pervasive developmental disorder not otherwise specified. ASD are defined by two basic psychopathological dimensions: communication disturbances and stereotyped behaviors, and the diagnosis is complemented with the assessment of language development and intellectual level. In successive epidemiological studies conducted in 21 century the prevalence of ASD has been rising, and currently is estimated at 1% in general population. The lifetime psychiatric comorbidity is observed in majority of patients. The most common coexisting diagnoses comprise disorders of anxiety-affective spectrum, and in about 1/3 of patients attention deficit/ hyperactivity disorders could be diagnosed. Prodromal symptoms of ASD may emerge before 12 months of life, however reliability of diagnosis at such an early age is poor. Several screening instruments, based on the parental and/or healthcare professional assessments may be helpful in ASD detection. However, structured interviews and observation schedules remain the gold standard of diagnosis.
Słowa klucze: autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, epidemiologia, rozpoznawanie
Key words: autism, autism spectrum disorders, epidemiology, diagnosis


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl