759–771

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 759–771

DOI:

Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka

FREE POLISH FULLTEXT:
Autodestruktywność pośrednia a płeć psychologiczna

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Indirect self-destructiveness and psychological gender

Streszczenie
Cel. Zachowania przynoszące szkodę podmiotowi na ogół nazywa się zachowaniami autodestruktywnymi. Od pewnego czasu rozróżnia się autodestruktywność bezpośrednią/ostrą i autodestruktywność pośrednią/chroniczną. Aktywność człowieka w dużym stopniu warunkuje płeć nie tylko biologiczna, lecz również psychologiczna. Celem pracy było zbadanie związków między autodestruktywnością pośrednią a typami płci psychologicznej.
Materiał i metoda. Zbadano 558 osób (399 kobiet i 159 mężczyzn) w wieku 19–25 lat (średnia wieku 22,6 roku). Wiek kobiet wahał się od 19 do 24 lat (średnia wieku 22,4 roku), a mężczyzn od 19 do 25 lat (średnia wieku 22,8 roku). W celu zbadania nasilenia autodestruktywności pośredniej zastosowano polską wersję Chronic Self-Destructiveness Scale (CS-DS) Kelley w adaptacji Suchańskiej. Do badania płci psychologicznej zastosowano polską wersję Bem Sex Role Inventory (BSRI) Bem w adaptacji Kuczyńskiej.
Wyniki. Wyniki najwyższe w autodestruktywności pośredniej uzyskały osoby nieokreślone seksualnie, niższe zaś – osoby określone seksualnie i krzyżowo określone seksualnie (wyniki bardzo zbliżone do siebie). U kobiet autodestruktywność pośrednia koreluje dodatnio ze skalą męskości, a u mężczyzn koreluje ujemnie ze skalą kobiecości.
Wnioski. Płeć biologiczna i płeć psychologiczna stanowią zmienne jakościowe różnicujące nasilenie autodestruktywności pośredniej. Dla nasilenia autodestruktywności pośredniej istotna jest przeciwna do płci biologicznej płeć psychologiczna. Psychologiczny wymiar kobiecości chroni przed autodestruktywnością pośrednią, podczas gdy psychologiczny wymiar męskości sprzyja jej.
Summary
Aim: Behaviours causing harm to a subject are generally called self-destructive behaviours. For some time now direct/acute self-destructiveness and indirect/chronic self-destructiveness have been distinguished. Human activity is determined to a large degree by not only biological (somatic) sex but also psychological gender. The aim of the study was to examine relationships between indirect self-destructiveness and types of psychological gender.
Material and method: 558 individuals (399 females and 159 males) aged 19-25 were studied (mean age: 22.6). The age of the females ranged from 19 to 24 (mean age: 22.4) and of the males – from 19 to 25 (mean age: 22.8). In order to examine the intensity of indirect self-destructiveness, the Polish version of the Chronic Self-Destructiveness Scale by Kelley (CS-DS), as adapted by Suchańska, was applied. The psychological gender was examined by means of the Polish version of the Bem Sex Role Inventory (BSRI) by Bem, as adapted by Kuczyńska.
Results: The highest scores on indirect self-destructiveness were achieved by non-sex-typed individuals, lower – by sex-typed and cross-sex-typed individuals (very similar scores). In females, indirect self-destructiveness positively correlates with the masculinity scale, whereas in males, it negatively correlates with the femininity scale.
Conclusions: Biological sex and psychological gender are qualitative variables that differentiate the intensity of indirect self-destructiveness. Psychological gender opposite to biological sex is of significance to the intensity of indirect self-destructiveness. The psychological dimension of femininity protects against indirect self-destructiveness, while the psychological dimension of masculinity predisposes to it.
Słowa klucze: autodestruktywność pośrednia, płeć psychologiczna, męskość, kobiecość
Key words: indirect self-destructiveness, psychological gender, masculinity, femininity


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl