773–787

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 773–787

DOI:

Joanna Borowiecka-Karpiuk, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Rafał Jaeschke

FREE POLISH FULLTEXT:
Brzemię małżonków osób chorujących na depresję nawracającą lub chorobę afektywną dwubiegunową

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Spousal burden in partners of patients with major depressive disorder and bipolar disorder


Streszczenie
Cel. Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności pomiędzy poziomem brzemienia małżonków pacjentów cierpiących na chorobę afektywną jednobiegunową (ChAJ; 60 pacjentów) oraz chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD; 65 pacjentów), znajdujących się w stanie remisji objawowej, a stylami radzenia sobie ze stresem.
Metoda. W celu oceny wielkości brzemienia zastosowano Kwestionariusz Oceny Zaangażowania (Involvement Evaluation Questionnaire). Style radzenia sobie ze stresem oceniano za pomocą Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (Coping Inventory for Stressful Situations). Przeprowadzając ustrukturyzowany wywiad kliniczny, zgromadzono informacje dotyczące historii choroby pacjentów, charakterystyki małżeństw oraz dane społeczno-demograficzne.
Wyniki. Poziom postrzeganego brzemienia przez małżonków osób chorujących był istotny zarówno dla małżonków osób z ChAD, jak i z ChAJ. W obu grupach poziom brzemienia był znamiennie wyższy u małżonków z gorszą oceną przystosowania i funkcjonowania małżeństwa. W obu grupach zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy poziomem odczuwanego brzemienia i stylem radzenia sobie ze stresem skoncentrowanym na emocjach. Ujemną korelację pomiędzy stylem radzenia sobie ze stresem skoncentrowanym na zadaniu a poziomem odczuwanego brzemienia stwierdzono tylko w grupie osób cierpiących na ChAD. Jakość satysfakcji seksualnej w obecnym okresie życia była znacznie gorsza u małżonków pacjentów cierpiących na ChAD. Wrażenie pogorszenia jakości życia seksualnego w wyniku choroby wiązało się z wyższym poziomem całkowitego i obiektywnego brzemienia w grupie małżonków osób z ChAJ. W grupie małżonków osób z rozpoznaniem ChAD nie zaobserwowano takiego zjawiska.  
Wnioski. Partnerom pacjentów z zaburzeniami afektywnymi należy oferować możliwości uczenia się korzystania z efektywniejszych sposobów radzenia sobie z chorobą afektywną w rodzinie, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia poziomu doświadczanego przez nich brzemienia.
Summary
Objective. The objective of this study was to investigate the relationship between the burden level of spouses of patients in the symptomatic remission state of the major depressive disorder (MDD; 60 patients) or bipolar disorder (BD; 65 patients) and coping styles.
Methods. The Involvement Evaluation Questionnaire was used to assess the burden magnitude. Coping styles were evaluated by the Coping Inventory for Stressful Situation. Information concerning patients’ clinical histories, a marriages characteristics and sociodemographic data were obtained from a structured clinical interview.
Results. There were significant levels of the perceived burden in spouses of patients with either BD or MDD. In both groups the burden level was significantly higher for spouses with worse appraisal of the marital adjustment and functioning. A positive correlation between higher perceived level of burden and emotion-focused coping style was found in both groups. For the problem-oriented coping style a negative correlation with the perceived burden level was found in the BD group only. The quality of ‘current sexual satisfaction’ was significantly lower among the spouses of BD patients. The sense of illness-driven deterioration of the quality of their sexual lives implied higher level of total and objective burden of spouses in the MDD sample. This was not the case among the spouses of patients diagnosed with BD.
Conclusions. Spouses of patients with affective disorders should be offered with opportunities of training in more effective methods of coping (including problem-solving methods) with an illness of a family member, in order to decrease the level of burden.
Słowa klucze: choroba afektywna dwubiegunowa, choroba afektywna jednobiegunowa, brzemię małżonków
Key words: bipolar disorder, major depressive disorder, spousal burden

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl