789–808

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 789–808

DOI:

Maciej W. Pilecki, Barbara Józefik, Kinga Sałapa
Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się i ich rodziców a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlations between the perception of family functioning by patients with eating disorders and their parents and the perception of relations in the parents’ families of origin
Streszczenie
Cel badania. Analiza powiązań oceny relacji w rodzinach pochodzenia rodziców z oceną rodziny prokreacyjnej dokonaną przez nich samych oraz ich córki cierpiące na zaburzenia odżywiania się.
Materiał. 54 pacjentki z anoreksją restrykcyjną, 22 z anoreksją żarłoczno-wydalającą, 36 z bulimią, dwie grupy kontrolne: 36 pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi, 85 uczennic. Badaniem objęci byli również rodzice pacjentek.
Metoda. Skala Rodziny Pochodzenia oraz Kwestionariusz Oceny Rodziny.
Wyniki. Ocena rodziny prokreacyjnej dokonana przez matki skorelowana była z ich oceną własnej rodziny generacyjnej oraz oceną własnej rodziny generacyjnej dokonaną przez ich mężów. Ocena rodziny prokreacyjnej dokonana przez ojców skorelowana była jedynie z ich oceną rodzin pochodzenia. Ocena rodziny pochodzenia dokonana przez pacjentki z diagnozą zaburzeń odżywiania się, zwłaszcza bulimii, skorelowana była jedynie z oceną rodziny pochodzenia dokonaną przez ich ojców. Ostatnia zależność nie wystąpiła w grupach kontrolnych.
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują na powiązanie doświadczeń z rodzin pochodzenia z bieżącym funkcjonowaniem rodziny. Pokazują wpływ doświadczeń transgeneracyjnych ojców na percepcję relacji rodzinnych córek z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej.
Summary
Aim of the study: To assess the correlations between the perception of relations in parents’ families of origin and the assessment of the current family by the parents and their daughters suffering from eating disorders.
Studied group: Statistical analyses were applied to the results obtained from 54 patients diagnosed with restrictive anorexia nervosa, from 22 with binge-purge anorexia, from 36 with bulimia and from two control groups: 36 patients diagnosed with depressive disorders and 85 Krakow schoolgirls. The study also covered the parents of the investigated girls.
Method: Family of Origin Scale and Family Assessment Questionnaire (FAM Polish version) were used in the study.
Results: The procreative family assessment made by the mothers was correlated with the assessment of their own generational family and the assessment of own generational family made by their husbands. Procreative family assessment made by the fathers was correlated only with their assessment of their family of origin. Family of origin assessment made by patients with diagnosed eating disorders, particularly bulimia, was correlated only with the family of origin assessment made by their fathers. The last correlation did not occur in the control groups.
Conclusions: The research shows a correlation between the experience of the families of origin and the current functioning of the family. They show the impact of the fathers’ trangenerational experience on the perception of family relations of daughters with diagnosed anorexia and bulimia nervosa.
Słowa klucze: jadłowstręt psychiczny, bulimia psychiczna, rodzina, przekaz międzypokoleniowy
Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, family, transgenerational transmissionISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl