809–822

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 809–822

DOI:

Barbara Józefik, Maciej W. Pilecki, Feliks Matusiak

FREE POLISH FULLTEXT:
Wzajemna ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek z zaburzeniami odżywiania się

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Mutual assessment of their marital relationship by parents of female patients with eating disorders

Streszczenie
Cel badania: Celem badania była ocena percepcji relacji małżeńskiej oraz wzajemnych jej powiązań, rodziców pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się. Użyto danych 54 pacjentek z rozpoznaniem anoreksji restrykcyjnej (ANR), 22 anoreksji żarłoczno-wydalającej (ANBP), 36 bulimii (BUL) oraz dwóch grup kontrolnych: 36 pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych (DEP) oraz 85 uczennic szkół krakowskich (NOR).
Metoda: Do badania użyto Kwestionariusza Relacji Diadycznych (KRD) stanowiącego jedną z wersji Kwestionariusz Oceny Rodziny (KOR)
Wyniki: Żony z grupy BUL w odróżnieniu od żon z grupy NOR gorzej oceniały ogólne funkcjonowanie męża w relacji małżeńskiej, wypełnianie przez niego zadań, zaangażowanie uczuciowe, spójność jego systemu wartości i reguł postępowania. Żony z grupy ANR w porównaniu z żonami NOR negatywnie oceniały zaangażowanie uczuciowe mężów w relację małżeńską. Mężowie z grupy DEP w porównaniu z mężami z grupy NOR gorzej ocenili ogólne funkcjonowanie żony w relacji małżeńskiej, poziom komunikacji w niej, stopień zrozumienia przez żonę, sposób, w jaki wypełnia ona swoje zadania żony, oraz spójność jej systemu wartości i reguł postępowania. Obrazy relacji małżeńskiej rodziców uczennic szkół krakowskich były ze sobą istotnie skorelowane w prawie wszystkich badanych wymiarach w odróżnieniu od obrazów relacji rodziców pacjentek, bez względu na rozpoznanie, gdzie istotne zależności uzyskano jedynie w kilku badanych obszarach.
Wnioski: Porównując wyniki rodziców pacjentek z zaburzeniami odżywiania się z wynikami rodziców pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, nie stwierdzono różnic w obrazie relacji małżeńskiej, we wzajemnej ocenie małżonków ani w powiązaniu ocen.
Summary
Aim: The goal of this study was to assess the perception of marital relationship and its mutual connections by parents of (female) patients diagnosed with eating disorders. Data from: 54 (female) patients diagnosed with restrictive anorexia nervosa (ANR), 22 with binge-purge anorexia nervosa (ANBP), 36 with bulimia (BUL), and two control groups: 36 (female) patients diagnosed with depressive disorders (DEP) and 85 Krakow schoolgirls (NOR).
Material and method: The study employed the Dyadic Relations Scale, a part of the Family Assessment Measure (Polish version).
Results: Wives in the BUL group, compared to wives in the NOR group, rated their husbands worse when assessing their husbands in terms of how well they functioned in the marital relationship, their performance of duties, affective involvement, and the integrity of values and rules of conduct. Wives in the ANR group, compared to wives in the NOR group, negatively rated the affective involvement of their husbands in the marital relationship. Husbands in the DEP group, compared to husbands in the NOR group, rated their wives worse when assessing their wives’ general functioning in the marital relationship, degree of communication within it, degree of understanding, how well they performed their spousal duties, and the coherence of their system of values and rules of conduct. The image of the marital relationship held by parents of Krakow schoolgirls was characterized by a strong correlation, in contrast to the image of the relationship held by parents of (female) patients, regardless of the nature of the diagnosis.
Conclusions: Comparison of the results of parents of (female) patients with eating disorders and parents of (female) patients with a diagnosis of major depressive disorder revealed no difference in the image of the marital relationship, whether in the mutual assessment of spouses towards each other or in connection with the assessments.
Słowa klucze: anoreksja, bulimia, mąż, żona, relacja małżeńska, FAM III
Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, husband, wife, marital relationship, FAM III


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl