41, 1

brak dostępnych wersji pełnotekstowych

no fulltexts available

PSYCHIATRIA POLSKA 1/2007

Andrzej Czernikiewicz, Agata Szulc
Stany prepsychotyczne - współczesne koncepcje diagnostyczne i terapeutyczne. Część I. Kliniczna identyfikacja stanów prepsychotycznych  5
Pre-psychotic states - contemporary diagnostic and therapeutic issues. Part I. Clinical identification of pre-psychotic states  5
Streszczenie
Wczesna interwencja w psychozach, szczególnie w schizofrenii, jest uważana przez wielu klinicystów za ważny cel w terapii psychoz. Korzyści dla pacjentów z takiej wczesnej interwencji w schizofrenii obejmują: zapobieganie szkodom neurobiologicznym, minimalizację współchorobowości i zapobieganie nawrotom. Inna korzyść z pre-psychotycznej interwencji to również możliwość dokładniejszych badań na początkiem psychozy. W naszym artykule opieramy się na stwierdzeniu Maeresa "Tym co jest niezbędne to nie diagnoza wczesnej schizofrenii, ale diagnoza pre-psychotycznej schizofrenii". Interesuje nas rozpoznawanie "prodromu" schizofrenii prospektywnie przy użyciu dwu koncepcji: stanu ryzyka psychozy (at risk mental state - ARMS) i osób z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na psychozę (ultra high risk - UHR). Bardziej użyteczna klinicznie wydaje się być koncepcja UHR obejmująca nie tylko "słabe objawy psychotyczne", ale również obciążenie rodzinne psychozą czy cechy osobowości schizotypowej. Czynnikami o dużej sile predykcyjnej wydają się być następujące cechy stanu pre-psychotycznego: dłuższy czas trwania objawów przed interwencją (kilka lat), niski poziom funkcjonowania psychosocjalnego przed psychozą (GAF<40), wystąpienie jednocześnie obciążenia rodzinnego i "słabych objawów psychotycznych", depresja i objawy dezorganizacji.
Summary
Early intervention in psychotic disorders, particularly schizophrenia, has been increasingly recognized as important by clinicians. The benefits of early intervention in schizophrenia to patients include prevention of neurobiological changes, minimization of secondary morbidity and prevention of relapse. Other benefits of prepsychotic intervention include the capacity to research the onset phase of psychosis. We would like to support in our paper a statement by Maeres : What is needed is not diagnosing the early stages of schizophrenia but the diagnosis of prepsychotic schizophrenia. We are interested in recognizing the schizophrenia ';prodrome' prospectively using to concepts: subjects ';at risk mental state' (ARMS) and subjects from ';ultra high risk' (UHR) group. For clinical reasons that involves both some clinical features of pre-psychotic states (attenuated psychotic symptoms) and some "trait factors", i.e. schizotypal personality or family predisposition factors. Recent data revealed that some characteristics of pre-psychotic states had stronger predictive value: longer symptoms duration, lower level of GAF (<40), and presence of attenuated psychotic symptoms. The possibility of providing intervention prior to the onset of psychosis has risen from recent interest in early intervention in these pre-psychotic states.


Agata Szulc, Andrzej Czernikiewicz
Stany prepsychotyczne - współczesne koncepcje diagnostyczne i terapeutyczne. Część II. Markery biologiczne ryzyka rozwoju schizofrenii. Terapia stanów prepsychotycznych  17
Pre-psychotic states - contemporary diagnostic and therapeutic issues. Part II. The biological markers of the risk of schizophrenia. Therapy of pre-psychotic states  17
Streszczenie
Autorzy przedstawiają przegląd piśmiennictwa dotyczący identyfikacji osób, które w przyszłości zachorują na schizofrenię. Jak dotąd większość programów wczesnej identyfikacji i interwencji w zakresie psychoz czy też schizofrenii w szczególności, charakteryzuje się większym lub mniejszym odsetkiem "wyników fałszywie pozytywnych". W dalszym ciągu brak jest klasycznego markera biologicznego w schizofrenii. Uważa się, że do najbardziej prawdopodobnych markerów podatności na zachorowanie należą: zaburzenia neurofizjologiczne i neuropsychologiczne (zaburzenia ruchów gałek ocznych, zaburzenia w zakresie hamowania ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia funkcji poznawczych), a także zmiany morfologiczne, neurochemiczne i funkcjonalne mózgu. W dalszym ciągu nie znaleziono markera przejścia stanu prepsychotycznego w psychozę. Pomocna w identyfikacji osób, które w przyszłości zachorują, może być jedynie kompleksowa analiza wszystkich możliwych czynników: rodzinnych, społecznych, klinicznych i biologicznych. Autorzy przytaczają również dotychczasowe wyniki badań nad próbami leczenia stanów "prepsychotycznych". Próby leczenia prowadzone są przy pomocy niskich dawek leków antypsychotycznych II generacji, a także psychoterapii. Wyniki te są raczej pozytywne, wymagają jednak dalszego potwierdzenia.
Summary
The authors review the literature on the topic of early identification and intervention in "pre-psychotic" and "pre-schizophrenic" persons. Most of the early intervention programmes include more or less "false positive results". There is still no classic biological marker of schizophrenia available. Authors review the possible markers of schizophrenia, including some neurophysiological and neurocognitive disorders (eye-tracking dysfunction, sensory motor gating dysfunction, working memory and other neurocognitive dysfunctions) and also structural, neurochemical and functional brain abnormalities. Unfortunately, the marker of transition to psychosis is still unknown. Only the complex analysis of all possible factors: family, social, clinical and biological can be helpful in identification of the future schizophrenic persons.
The authors also review the research on the treatment of "pre-psychotic" persons. The most frequent methods used in these cases are the generation antipsychotics in low doses and psychotherapy. The results are promising, but need further confirmation, both in every day practice and in randomized controlled trials.


Joanna Rymaszewska, Katarzyna Dziełak, Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna
Funkcjonowanie i aktywność zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi - przegląd badań  29
Functioning and occupational activity of persons with mental disorders - research review  29
Streszczenie
Funkcjonowanie zawodowe osób z zaburzeniami psychicznymi jest istotnym problemem, dość rzadko podejmowanym w literaturze polskiej. Przegląd badań zagranicznych pozwala zauważyć, że aktywność zawodowa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne ma istotny, zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ich funkcjonowanie psychiczne. Dowiedziono, że ponowne zatrudnienie osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowi jedną z głównych form promocji zdrowia psychicznego. Z kolei utrata pracy podnosi poziom ryzyka zachorowania (przede wszystkim dotyczy to chorób afektywnych i zaburzeń lękowych). Pomimo korzystnego, rehabilitacyjnego wpływu pracy zawodowej na stan zdrowia chorujących na zaburzenia psychiczne, obserwuje się wysoki stopień bezrobocia w tej grupie, wyższy od poziomu bezrobocia osób cierpiących na schorzenia somatyczne. Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki zawodowej u osób z zaburzeniami psychicznymi, także w porównaniu z osobami bez zaburzeń oraz osobami z chorobami somatycznymi. Poruszone zostały kwestie dotyczące wzajemnego wpływu pracy zawodowej oraz zaburzeń psychicznych. Omówiono psychologiczne korzyści płynące z aktywności zawodowej, jak również utrudnienia w funkcjonowaniu zawodowym spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Przedstawiono ponadto problematykę zaburzeń psychicznych w perspektywie ponoszonych w związku z nimi przez państwo kosztów.
Summary
Occupational functioning of persons with mental disorders is a serious, rarely discussed problem in Polish literature. Foreign research review shows that occupational activity of persons with mental disorders seriously affects their mental functioning. It was suggested that the major way of mental health promotion was re-employment. However the risk of mental disorders (especially affective and anxiety disorders) increased with loss of some work. Despite of a healthy influence of occupational activity on the mental health among people suffering from mental disorders, the high level of unemployment in that group (higher than among people with somatic diseases) is observed. The aim of this article is to describe the problem of occupational activity of persons with mental disorders, as well as in comparison to people without mental disorders and those with somatic diseases. The relationship between mental disorders and occupational activity is shown. Psychological benefits of occupational functioning as well as difficulties at work caused by mental disorders are explained. The costs connected with mental disorders are described.


Joanna Rymaszewska
Funkcjonowanie społeczne osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi  39
The social functioning of individuals with various psychiatric disorders  39
Streszczenie
Celem badania było porównanie funkcjonowania społecznego osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi oraz wyłonienie czynników mających wpływ na jego poziom. Metoda: Badani (n=969) z grup diagnostycznych F2, F3, F4, F5 oraz F6 (wg ICD-10) byli oceniani po przyjęciu do szpitala w kilku ośrodkach europejskich (pomiar I) oraz 3 miesiące po wypisie (pomiar II). Posługiwano się inwentarzem danych socjodemograficznych i klinicznych pacjenta, krótką psychiatryczną skalą oceny oraz formularzem niesprawności społecznej Groningen. Wyniki: Wieloczynnikowa analiza kowariancji z uwzględnieniem wieku wskazała na istotny wpływ diagnozy, ośrodka, a także statusu zawodowego pacjenta oraz jego sytuacji rodzinnej na wynik ogólny GSDS. Dodatkowe uwzględnienie nasilenia psychopatologii niwelowało różnice w niesprawności między grupami diagnostycznymi. Nie potwierdzono związku niesprawności społecznej z płcią i wykształceniem badanych ani z liczbą epizodów i hospitalizacji psychiatrycznych oraz czasem trwania zaburzenia. Wnioski: Zarówno w okresie zaostrzenia, jak i po leczeniu szpitalnym osoby z zaburzeniami osobowości i odżywiania oraz schizofrenicznymi funkcjonowały gorzej od mających zaburzenia afektywne i lękowe. Nasilenie objawów psychopatologicznych determinowało stopień niesprawności niezależnie od rodzaju rozpoznania. Związek małżeński i aktywność zawodowa były czynnikami sprzyjającymi lepszemu funkcjonowaniu społecznemu.
Summary
The aim of the study was to compare the social functioning of individuals with various psychiatric disorders, as well as finding factors associated with the level of social functioning. Method: Patients (n=969) from the F2, F3, F4, F5 and F6 diagnostic groups (according to ICD-10) were assessed after admission into one of several European hospitals (observation I), as well as 3 months after discharge (observation II). The Client Sociodemographic and Clinical History Inventory, Brief Psychiatric Rating Scale, v 4.0 and Groningen Social Disability Schedule were used in the study.
Results: Analysis of partial correlations taking age into account indicated a significant association of the level of social functioning with diagnosis, city, as well as the professional status of a patient and his/her marital status. Taking into account the severity of a condition, the diagnostic group was not associated with the level of social functioning. No association was found between social disability and either sex, education, the number of episodes, psychiatric hospitalisation or duration of the disorder.
Conclusions: Both during an acute episode and after hospital treatment, patients with personality, eating or schizophrenic disorders functioned less effectively than those having affective or anxiety disorders. The severity of a condition was significantly associated with the level of disability, regardless of the diagnostic group. Married and professionally active patients functioned significantly better.


Katarzyna Spiridonow, Zofia Orzechowska
Kompetencje społeczne osób z podwójną diagnozą - przegląd literatury  53
Social competencies of persons with a dual diagnosis - literature review  53
Streszczenie
W ostatnich latach narastającym problemem staje się terapia i rehabilitacja chorych na schizofrenię nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Rehabilitacja tych chorych jest szczególnie trudna ze względu na liczne deficyty towarzyszące schizofrenii. Uniemożliwiają one stosowanie tradycyjnych metod leczenia uzależnień u tych osób. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących deficytów poznawczych i ograniczonych kompetencji społecznych chorych na schizofrenię nadużywających bądź uzależnionych od alkoholu. Prezentujemy również dwa z programów leczenia uwzględniających podnoszenie kompetencji społecznych.
Summary
Therapy and rehabilitation of mentally ill persons abusing alcohol and other psychoactive substances have recently become a growing problem. Rehabilitation of these patients is particularly difficult because of the number of deficits accompanying schizophrenia. These deficits make traditional methods of substance dependence treatment impossible to apply in the case of mentally ill persons. The article presents results of the studies on cognitive deficits and limited social competencies of persons suffering from schizophrenia and dependent on alcohol and other psychoactive substances. We also present two treatment programmes which involve improvement of social competencies.


Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna, Tomasz Hadryś
Czy istnieje związek pomiędzy czasem hospitalizacji psychiatrycznej a diagnozą uzyskaną za pomocą SCAN?  63
Is there a correlation between duration of hospitalization and SCAN diagnosis?  63
Streszczenie
Cel badań: Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są powody długich hospitalizacji w oddziale stacjonarnym i dziennym szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu? W tym celu przeanalizowano wpływ diagnozy wygenerowanej za pomocą kwestionariusza SCAN na czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym w oddziale dziennym i stacjonarnym.
Metoda: Analizą objęto 220 pacjentów szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu, w tym 111 pacjentów oddziału dziennego i 109 pacjentów oddziału stacjonarnego. Zbadano zależność pomiędzy czasem pobytu w oddziale dziennym i stacjonarnym a liczbą diagnoz SCAN w grupach diagnostycznych wg. ICD-10.
Wyniki: Stwierdzono relatywnie długie czasy pobytu zarówno w oddziale dziennym (150 dni) jak i w stacjonarnym (58 dni). Wbrew przewidywaniom nie wykazano zależności pomiędzy liczbą diagnoz SCAN a czasem pobytu w szpitalu. Pacjenci, którym kwestionariusz SCAN postawił rozpoznania z grupy zaburzeń afektywnych i zaburzeń nerwicowych przebywali w szpitalu krócej, pomimo że mieli więcej zaburzeń współwystępujących niż pacjenci z grupy zaburzeń psychotycznych zarówno w oddziale dziennym jak i stacjonarnym.
Wnioski: Badanie za pomocą kwestionariusza SCAN nie daje podstaw do prognozowania czasu pobytu w szpitalu zarówno w oddziale dziennym jak i stacjonarnym. O długości hospitalizacji decyduje przede wszystkim kategoria diagnostyczna (zaburzenia lękowe i afektywne krócej niż zaburzenia psychotyczne) niezależnie od ilości rozpoznań, ale i zakorzenione w lokalnej tradycji preferencje terapeutyczne (przewaga modelu opiekuńczo-rehabilitacyjnego nad leczeniem aktywnym stawiającym sobie za cel szybki wypis ze szpitala).
Summary
Aim of the study: The authors have made an effort to find the answer to the question what are the reasons for long hospitalizations in stationary wards and in the day hospital of the Wrocław Mental Health Care Centre? In order to achieve this goal the correlation of the SCAN questionnaire diagnoses and length of stay in the aforementioned settings was analyzed.
Methods: Analysis included 220 patients treated in the Wrocław Mental Health Care Centre of which 111 patients were placed in day hospital and 109 in stationary wards. The correlation of length of stay in day hospital and in stationary wards with number of SCAN diagnoses in ICD-10 diagnostic groups was investigated.
Results: Duration of hospitalization was relatively long for both day hospital patients (150 days) and stationary ward patients (58 days). Contrary to expectations there was no correlation between the number of SCAN diagnoses and length of stay in the hospital. Patients who were diagnosed using SCAN as having affective disorders and anxiety disorder stayed in the hospital shorter despite the fact they had more comorbid disorders than patients diagnosed using SCAN as having psychotic disorders both in day hospital and in stationary wards.
Conclusions: Examination using the SCAN questionnaire cannot be used as prognosis of the length of stay either in day hospital or in stationary wards. Duration of hospitalization depends mainly on the diagnostic category (anxiety and affective disorders are associated with shorter hospital stays than psychotic disorders) irrespective of the number of diagnoses a patient received. It also depends on local therapeutic traditions and preferences (dominance of long-term care and the rehabilitation model of treatment instead of active acute intervention aiming at quick discharge from the hospital).


Katarzyna Szajer, Hanna Karakuła, Anna Grzywa, Josef Parnas, Aneta Perzyńska, Anna Zaborska, Justyna Pawęzka, Agnieszka Sekunda, Rafał Piszczek, Małgorzata Skórska
Własności psychometryczne Testu Przysłowie-Metafora  73
The Psychometric Properties of The Proverb-Metaphor Test  73
Streszczenie
Myślenie abstrakcyjne należy do zdolności intelektualnych mieszczących się na najwyższym szczeblu rozwoju ewolucyjnego, dzięki którym możliwe jest dokonywanie operacji: klasyfikowania, systematyzacji i porównywania.
Cel pracy: analiza własności psychometrycznych Testu Przysłowie - Metafora (TPM), który od 2001 r. stosowany jest w obszarze niemieckojęzycznym. TPM został poddany procesowi translacji - retranslacji - trawestacji, w celu adaptacji go do warunków polskich.
Materiał: 60 pacjentów Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie, z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej (wg ICD-10).
Metody: PANSS i TPM przeprowadzono u 15 pacjentów na początku hospitalizacji (I etap), a u wszystkich 60 w okresie remisji objawów (II etap). WAIS-R (PL) zastosowano w II etapie badań.
Wnioski: 1. TPM stanowi rzetelny instrument badawczy, o wysokiej trafności kryterialnej. 2. Oceniany test jest homogenicznym narzędziem badawczym. 3. TPM stanowi praktyczną metodę badania zaburzeń myślenia abstrakcyjnego. 4. TPM może być użytecznym narzędziem prognostycznym, pozwalającym na długofalowe rokowanie.
Summary
Abstract thinking belongs to intellectual abilities of the highest level of the evolutionary development, thanks to which operations such a classification, systematisation and comparison are possible.
Aim: An analysis of the psychometric properties of the Proverb-Metaphor Test (TPM) which has been used in the German speaking countries since 2001. The TPM was subject to the process of translation - retranslation - travesty in order to be adapted to clinical conditions in Poland.
Material: 60 patients of the Department of Psychiatry, Medical University of Lublin with diagnosed paranoid schizophrenia (according to ICD - 10 criteria).
Methods: PANSS and TPM was carried out amongst 15 patients at the beginning of the hospitalisation (the first stage of the research) and among all persons during the remission of syndromes (the second stage). The WAIS - R (PL) was used in the second stage.
Results and conclusion: 1. The TPM is a reliable instrument, of high criteria propriety. 2. The evaluated test is a relatively homogeneous research tool. 3. The TPM is, thanks to its simple construction and the short carrying out time, a practical method of abstract thinking evaluation. 4. The TPM may be a useful instrument enabling long term prognosis.


Piotr Radziwiłłowicz, Katarzyna Gil
Zespół jelita drażliwego (zjd) okiem psychiatry  87
Psychiatric aspects of the irritable bowel syndrome  87
Streszczenie
Zespół jelita drażliwego jest jedną z najczęstszych dolegliwości przewodu pokarmowego. To problem z jakim stykają się w codziennej praktyce lekarze różnych specjalności. Częstość występowania tego schorzenia waha się od 10-20% w populacji osób dorosłych i stanowi jedną z częstszych przyczyn absencji w pracy. Jest więc problemem nie tylko ogólno medycznym ale i społecznym. Zespół jelita drażliwego jest jednym z modelowych przykładów schorzenia psychosomatycznego, czyli choroby somatycznej uwarunkowanej bądź pogłębionej przez czynniki psychospołeczne. Proces powstawania zaburzeń w tym zespole jest złożony i w większości przypadków związanym w jakimś stopniu z objawami zespołu depresyjnego. Często jest też wynikiem tzw. konwersji dysocjacyjnej, czyli transformacji (konwersji) utrwalonych zaburzeń lękowych w dolegliwości somatyczne wtórne. Autorzy poniższej pracy prezentują dwa możliwe patomechanizmy łączące zespół jelita drażliwego i depresję. W sposób nowatorski wyróżniają także kilka typów tego zespołu w zależności od towarzyszących mu objawów psychopatologicznych. Praca zawiera również propozycje postępowania terapeutycznego w każdym z prezentowanych podtypów zespołu jelita drażliwego.
Summary
Irritable bowel syndrome is one of the most frequent diseases of the gastrointestinal tract. Doctors working in different fields deal with this problem in their everyday practice. The frequency of this disorder is 10-20% in the adult population and it is a frequent cause of work absence. Thus, it is not only a general medical problem but also a social one. This syndrome is one of the most typical examples of psychosomatic disorders - somatic disorders conditioned or worsened by psychosocial factors. The process of disturbance development in this syndrome is complex and in most cases, to some degree, associated with depressive symptoms. It may be a result of conversion of anxiety into somatic symptoms. It is frequently a result of the so-called dissociative conversion - a transformation (conversion) of persistent anxiety symptoms into secondary somatic disturbances. The authors suggest two possible mechanisms connecting irritable bowel syndrome and depression. They also distinguish in a novel way several types of this syndrome basing on the accompanying psychopathological symptoms. The paper also suggests possible therapeutic approaches in all the presented subtypes of irritable bowel syndrome.


Beata Pawłowska, Grzegorz Małaj, Aneta Szpakowska, Alina Buczyjan
Wiek a postawy wobec odżywiania się dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i dziewcząt zdrowych  99
Age and attitudes in relation to eating in girls with eating disorders and healthy girls  99
Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było porównanie wyników Inwentarza Zaburzeń Odżywiania się (EDI) D.M.Garnera, M.P.Olmsteda i J.Polivy uzyskanych przez zdrowe uczennice gimnazjum, liceum i studentki, z wynikami ich rówieśniczek z jadłowstrętem psychicznym.
Materiał i metoda. Przebadano 379 dziewcząt uczących się w lubelskich gimnazjach (123 osoby), liceach (50 osób) i studiujących (206 osób) oraz 90 dziewcząt leczących się z powodu zaburzeń odżywiania (30 uczennic gimnazjum, 30 uczących się w liceum i 30 studentek). Wszystkie osoby przebadano Inwentarzem zaburzeń odżywiania się (EDI) D.M.Garnera, M.P.Olmsteda i J.Polivy.
Wyniki. Przeprowadzone badania ujawniły istotne statystycznie różnice między wynikami Inwentarza Zaburzeń Odżywiania EDI, otrzymanymi przez licealistki i studentki z jadłowstrętem psychicznym, a ich zdrowymi rówieśniczkami oraz brak znaczących różnic między zdrowymi i chorymi uczennicami gimnazjum.
Wnioski
1.Wiek jest istotnym czynnikiem łączącym się z zaburzeniami odżywiania.
2.W zakresie postaw wobec odżywiania się i własnego ciała zdrowe uczennice gimnazjum nie różnią się znacząco od swoich rówieśniczek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
3.Nieprawidłowe postawy wobec odżywiania się i własnego ciała u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym ulegają istotnemu nasileniu w okresie szkoły średniej i wyższej.
Summary
Aim: The aim of the study was to compare of the D.M. Garner, M.P. Olmsted and J. Polivy Eating Disorders Inventory (EDI) results obtained by healthy lower secondary, secondary and college students versus the results obtained with their peers with eating disorders.
Material and method: The examined group consisted of 379 girls attending Lublin lower secondary schools (123 persons), secondary schools (50 persons) and college students (206 persons) as well as 90 girls undergoing medical treatment due to eating disorders (30 lower secondary school students and 30 college students). All these persons were administered the D.M. Garner, M.P. Olmsted and J. Polivy Eating Disorders Inventory (EDI).
Results: The tests conducted revealed significant statistical differences between the Eating Disorders Inventory (EDI) results obtained by secondary school students and college students with eating disorders and those obtained by their healthy peers as well as the lack of significant differences between healthy and ill lower secondary school students.
Conclusions: 1. Age is a significant factor related to eating disorders. 2. As regards their attitude in relation to eating and their own body, healthy lower secondary school students are not much different from their peers diagnosed with eating disorders. 3. Incorrect attitudes in relation to eating and their own body in girls with eating disorders increase in a significant way at secondary school and at college periods.


Tadeusz Nasierowski, Dorota Wołyńczyk
Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i dermatologicznych. Opisy przypadków  111
Co-occurrence of psychiatric and dermatologic disorders. Case studies  111
Streszczenie
Zaburzenia regulacji cytokin odgrywają znaczącą rolę w patogenezie zaburzeń psychicznych, schizofrenii i depresji, jak i zaburzeń dermatologicznych. Można przypuszczać, iż jest ono jedną z zasadniczych przyczyn współwystępowania obu rodzajów zaburzeń. W artykule przedstawiono dwa przypadki jednoczesnego występowania zaburzeń psychicznych i dermatologicznych. W pierwszym przypadku zaburzeniu depresyjnemu towarzyszyło atopowe zapalenie skóry, w drugim objawy dermatologiczne wystąpiły wtórnie do zaburzenia urojeniowego. W obu przypadkach wraz z poprawą stanu psychicznego, uzyskaną w wyniku farmakoterapii, nastąpiło złagodzenie, bądź ustąpienie objawów skórnych.
Summary
Cytokine regulation disturbances have a significant role in the pathogenesis of psychiatric disorders, schizophrenia and depression, as well as in dermatologic disorders. Probably it is one of the reasons of the co-occurrence of these two kinds of disorders. Two cases of psychiatric and dermatologic disorders occurring together are presented in this paper. In the first case study depression was associated with atopic dermatitis, in the second case the delusion disorder was described with secondary dermatologic sequellae. In both cases, after psychopharmacotherapy, the improvement of the psychic state was correlated with the relief or regression of skin symptoms.


Magdalena Podbielska, Marcin Jabłoński, Elżbieta Kamieńska
Wpływ zachorowania na białaczkę w wieku dziecięcym i jej leczenia na funkcjonowanie psychiczne pacjentów - przegląd piśmiennictwa  121
The influence of acute limphoblastic leukaemia and its treatment on the patient's mental functioning - a literature review  121
Streszczenie
Cel: Celem pracy było przedstawienie problemu powikłań stosowanych w dzieciństwie chemio- i radioterapii. Współcześnie większość dzieci chorujących na białaczkę jest skutecznie leczona. Wiadomo, że intensywna chemio- i radioterapia wpływają na stan psychiczny młodych pacjentów. Najwięcej badań dotyczy zaburzeń funkcji poznawczych oraz obecności zaburzeń lękowych i nastroju. Wnioski: W dobie skuteczności leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej warto wprowadzać nowe schematy postępowania uwzględniające powikłania chemio- i radioterapii w stanie psychicznym pacjentów.
Summary
Aim: The aim of the literature review was the problem of psychiatric complications of intensive chemo- and radiotherapy, which were used in childhood. These days most children who suffer from acute leukaemia are successfully treated. Most studies indicate cognitive dysfunctions, anxiety and mood disorders. Conclusions: These days a new scheme of chemo- and radiotherapy should be introduced, which should consider the mental state of the patients.


Witold Simon, Marek Gajowy, Daniel Mikułowicz, Paweł Sala
Wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych a czas trwania wcześniejszej psychoterapii  121
The outcome of inpatient psychotherapy and previous psychotherapy duration  121
Streszczenie
Główną zmienną niezależną jest czas trwania wcześniejszej psychoterapii. 301 kolejno zgłaszających się na leczenie stacjonarne do Kliniki Nerwic IPiN pacjentów otrzymało ankiety. 274, którzy ukończyli leczenie i wypełnili wszystkie testy, podzielono na trzy podgrupy: a) nie leczonych przed przyjściem do Kliniki, b) z doświadczeniem wcześniejszej psychoterapii krótkoterminowej, c) po uprzedniej psychoterapii długoterminowej. Korzystano Kwestionariuszy: Objawów, Orientacji Życiowej, Kwestionariusza Motywacji oraz Testu Przymiotnikowego. Główny wynik: czas trwania wcześniejszej psychoterapii różnicuje wartości poszczególnych zmiennych (tj. grup objawów, składowych koherencji, czynników motywacyjnych, wymiarów osobowościowych), zarówno w momencie rozpoczęcia psychoterapii stacjonarnej, jak i przy wypisie pacjenta ze szpitala.
Summary
Aim: The previous psychotherapy duration was the main independent variable.
Method: 301 patients successively reporting for inpatient treatment in the Clinic of Neurotic Disorders received questionnaires. 274 patients completed the treatment and returned all the tests and were divided into three groups: a) those without previous psychotherapy, b) those with the experience of previous short-term therapy, c) those with previous long-term psychotherapy. The following tools were used: Hopkins Symptom Checklist, Sense of Coherence, Questionnaire of Motivation, and Adjective Check List.
Result: Previous psychotherapy duration discriminates symptoms, coherence, motivational factors, personality aspects, both in the beginning of psychotherapy and at the time of discharge from the hospital.
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl