42, 4

 

Dorota Frydecka, Andrzej Kiejna

Rozwój koncepcji schizofrenii i narzędzi do jej diagnozy             477-489

Development of the schizophrenia concept and diagnostic tools for its assessment             477-489

Streszczenie

Choć w przeciągu ostatnich 100 lat proponowane były różne systemy diagnostyczne i modele kliniczne schizofrenii, wydaje się, że definicja tego zaburzenia psychicznego w sposób, który byłby użyteczny zarówno do celów klinicznych jak i badawczych, pozostaje jednym z najtrudniejszych zadań psychiatrii. O ile opis kluczowych objawów schizofrenii pozostaje niezmienny, znaczenie jakie autorzy poszczególnych koncepcji tego zaburzenia przypisują określonym manifestacjom fenomenologicznym był różny na przestrzeni lat. Duży wysiłek włożono w próbę ujednolicenia definicji schizofrenii i stworzenia narzędzi do jej diagnozy, które mogą być stosowane przez badaczy z różnych ośrodków naukowych na świecie. Ustrukturyzowane wywiady organizują tradycyjny wywiad psychiatryczny poprzez dostarczenie określonego formatu i wskazówek dla osoby zbierającej wywiad, co pozwala na systematyczną ocenę wszystkich tych kryteriów, które są istotne z punktu widzenia diagnozy w ramach określonego systemu diagnostycznego. Zarówno ogólnie uznawane kryteria diagnostyczne schizofrenii, jak i ustrukturyzowane narzędzia do jej oceny, umożliwiają ujednolicenie badań na świecie. Choć wielu badaczy uważa wprowadzenie zoperacjonalizowanych kryteriów diagnostycznych jako duży postęp w psychiatrii, wątpliwości budzi wpływ dążenia do zwiększenia rzetelności na trafność diagnostyczną. Ponieważ ostatecznym celem każdego systemu diagnostycznego jest ułatwienie rozwoju badań nad etiologią, patofizjologią i leczeniem określonych form zaburzeń, badanie różnych alternatywnych konstruktów diagnostycznych i ich trafności pozostaje nadal ważnym obszarem badań nad schizofrenią.

Summary

Despite the fact that along the last 100 years a number of diagnostic systems and clinical models of schizophrenia have been proposed, defining this psychiatric disorder in a manner acceptable in both clinical and research settings remains one of the most difficult tasks in psychiatry. While the description of symptoms and signs of the disorder has remained mainly unchanged over the years, the way in which the authors have articulated the varied phenomenological manifestations has been different across periods. Great strides that have been made in recent years have brought about a convergence on a definition of the illness as well as methods of assessment that are acceptable to workers from research centres across the world. The structured interviews brought an organizational focus to the traditional psychiatric interview that provided a strict format and directions to the interviewer, which enables systematic assessment of all the criteria necessary for a diagnosis according to the given diagnostic system. Having a consensually shared set of diagnostic criteria as well as structured assessment devices helped to ensure a more common unit of analysis in research across the world. Though most workers would hail the operationalization of diagnostic criteria as an advance in psychiatry, there remain concerns about the impact that the quest for increased diagnostic reliability might have on validity. Given that the ultimate goal of any diagnostic system is to provide insights into the aetiology, pathophysiology and treatment of the disorder, examining various alternative diagnostic constructs and their validity is still an important area of schizophrenia research.

 

  

Andrzej Kokoszka, Anna Telichowska-Leśna, Rafał Radzio

Kwestionariusz wglądu w schizofrenię – „Moje myśli i odczucia”             491-502

A questionnaire of insight into schizophrenia – „My thoughts and feelings”             491-502

Streszczenie

Cel badania: Stworzenie krótkiego kwestionariusza oceniającego wgląd, użytecznego w praktyce terapeutycznej do samodzielnego wykonywania przez pacjenta.

Metoda: Kwestionariusz skonstruowano na podstawie indywidualnych i grupowych wywiadów z osobami, które zdaniem ich lekarzy cierpiały na schizofrenię o korzystnym przebiegu i miały duży wgląd w tę chorobę, a także z pacjentami bez wglądu i z niekorzystnym przebiegiem tej choroby. Te wywiady pozwoliły na sformułowanie 16 pytań z trzema możliwymi do wyboru odpowiedziami, charakterystycznymi dla osób: bez wglądu, z pełnym oraz z częściowym wglądem. Następnie w badaniach z udziałem sędziów kompetentnych przeprowadzonych wśród 367 pacjentów, ustalono 6 pytań najlepiej różnicujących osoby z niskim i wysokim wglądem. Składająca się z nich metoda ma dobrą rzetelność - współczynnik alfa Cronbacha = 0,8. Trafność oceniono w kolejnych badaniach z udziałem 128 chorych na schizofrenię badając korelację wyniku skali z wynikiem na podskali krytycyzmu w PANNS. Wykazały one umiarkowaną korelację (r = -0,55), wskazującą na względnie dobrą rzetelność skali. Potwierdzono wysoką rzetelność kwestionariusza – alfa Cronbacha = 0,77.

Wyniki: Stworzono 6-ciopunktowy kwestionariusz wypełniany przez pacjenta służący do oceny jego wglądu w schizofrenię. Opisano metodę omawiania wyników mającą na celu kształtowanie wglądu zgodnie zasadami terapii poznawczej. Przedstawiono prowizoryczne normy służące do interpetacji uzyskanych wyników.

Wnioski: Kwestionariusz wglądu w schizofrenię – ‘Moje Myśli i Odczucia’” ma względnie dobrą rzetelność i trafność i może być wykorzystywany do przesiewowych badań mających na celu zidentyfikowanie pacjentów z bardzo niskim poczuciem wglądu w schizofrenię oraz do psychoedukacji przy ocenie ich wyników.

Summary

Aim. Construction of a brief, self-rating questionnaire of insight into schizophrenia, that can be useful in everyday practice.

Method. The questionnaire is based on reports of patients with good remissions, confronted with the group interviews with severely psychotic patients without insight. They led to the formulation of 16 questions with three possible answers reflecting lack of insight, full insight and partial insight. 6 items that have the most discriminating power of patients with and without insight were selected in the study of 367 patients assessed by psychiatrists acting as the competent judges. The reliability of this questionnaire is good - alfa Cronbach = 0,8. In the next study with 128 patients, a similar reliability was fund - alfa Cronbach = 0,77. The validity measured as the correlation with PANSS item “Lack of Judgment and Insight” was acceptable r= -0,55.

Results. The 6-items questionnaire of insight into schizophrenia - “My thoughts and feelings” has good reliability and acceptable validity. The discussion of results with the patient, based on rules of cognitive behavioural therapy aiming at the shaping of insight was described as well as the preliminary sten norms were described.

Conclusions. The questionnaire may be useful in the screening of patients with low insight into schizophrenia as well for a psychoeducative discussion of its results.

 

  

Andrzej Kokoszka, Anna Telichowska-Leśna, Rafał Radzio

Krótka skala poczucia wpływu na przebieg choroby – wersja dla schizofrenii             503-513

Brief measure to assess perception of self-influence on the disease course. Version for schizophrenia              503-513

Streszczenie

Cel: Opracowanie krótkiej metody ułatwiającej szybką, przesiewową ocenę poczucia wpływu na przebieg schizofrenii, możliwą do wykorzystania w trakcie rutynowej wizyty lekarskiej.

Metoda: Prace nad konstrukcją skali rozpoczęto od grupowych wywiadów z chorymi z korzystnym i z niekorzystnym przebiegiem schizofrenii, które doprowadziły do wyłonienia 57 pytań z pięcioma możliwymi do wyboru odpowiedziami na skali typu Likerta. Następnie 403 osoby objęto badaniami tą szeroką, wstępną wersją metody. Jednocześnie lekarze prowadzący badanie, jako tzw. sędziowie kompetentni, oceniali poczucie wpływu na przebieg choroby tych pacjentów posługując się kryteriami klinicznej oceny poczucia wpływu na przebieg choroby. W wyniku tej analizy wytypowano 5 pozycji testowych, które najtrafniej pokrywały się z oceną empiryczną lekarzy. Psychometryczne właściwości skali oraz prowizoryczne normy stenowe opracowano na podstawie kolejnych badań w grupie 90 osób ze schizofrenią.

Wyniki: Uzyskana skala ma względnie dobrą, jak na bardzo krótkie narzędzie, rzetelność – Alfa Cronbach = 0,78. Trafność, mierzona korelacją z oceną sędziów kompetentnych jest umiarkowana (r = 0,45).

Wnioski: Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby: Wersja dla Osób ze Schizofrenią może być wykorzystywana do okresowych szybkich przesiewowych badań mających na celu zidentyfikowanie pacjentów z bardzo niskim poczuciem wpływu na przebieg choroby, czyli tych, którzy mogą mieć trudności ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich.

Summary

Aim. Elaboration of a brief scale for screening of perception of self-influence on the course of schizophrenia, which could be used during usual psychiatric examination.

Methods. Group focus interview of patients with favourable and unfavourable course of schizophrenia led do the formulation of the 57 items Likert’s scale. The study of 403 persons with schizophrenia, assessed by their psychiatrists as having low or high perception of self-influence on the course of schizophrenia resulted in a choice of 5 items that had the strongest power of discrimination of those two groups of patients. The psychometric proprieties were assessed in the group of 90 patients with schizophrenia.

Results. The reliability Alfa Cronbach = 0.78 and validity (r = 0.45) assessed by correlations with the clinical assessment.

Conclusions. Brief measure to assess perception of self-influence on the disease course -Version for schizophrenia has good reliability, acceptable validity and can be used for screening of patients with low perception of self-influence on the disease course.

 

 

Ewelina Dobrzyńska, Joanna Rymaszewska, Andrzej Kiejna

Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi – definicje, przegląd badań             515-524

Needs of persons with mental disorders – definitions and literature review             515-524

Streszczenie

Niepowodzenia procesu deinstytucjonalizacji oraz tendencja do ograniczania kosztów opieki zdrowotnej na podstawie dowodów uzyskanych z badań naukowych zainicjowały tworzenie usług medycznych w oparciu o potrzeby ich odbiorców. Zdefiniowanie potrzeb jest trudne ze względu na złożoność ich koncepcji, dlatego istnieje wiele różnorodnych propozycji definicji potrzeb. W kontekście opieki zdrowotnej za potrzebę uważa się najczęściej „brak zdrowia/dobrostanu albo brak dostępu do opieki”. Jak dotąd przeprowadzono (głównie w Anglii i innych dobrze rozwiniętych krajach) wiele klinicznych i populacyjnych badań potrzeb. Według uzyskanych wyników najbardziej istotne są potrzeby niezaspokojone, które korelują z brakiem zatrudnienia, brakiem partnera życiowego, niską jakością życia i niską satysfakcją z usług medycznych oraz wysoką niesprawnością społeczną. Ocena potrzeb pacjentów stosowana jest w ramach rutynowej praktyki klinicznej, a także w ewaluacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Wyniki takiej oceny pozwalają na indywidualne dostosowanie terapii oraz rehabilitacji do potrzeb pacjentów, co w konsekwencji skutkuje lepszą odpowiedzią terapeutyczną i mniejszą niesprawnością społeczną. Pierwsze polskie badania potrzeb osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi wskazują na potrzeby socjalne (czyli kontakty społeczne, bliskie relacje i życie seksualne) jako najczęściej niezaspokajane z punktu widzenia pacjentów.

Summary

Failure of the deinstitutionalization process and a tendency of limiting health care costs on the basis of evidence based medicine initiated planning mental health services according to the clients’ needs. Defining needs is difficult due to the complexity of the concept of needs, so numerous definitions of needs have been proposed. In the health care context a need is most often regarded as “the lack of health/wellbeing or the lack of access to care”. Many clinical and population-based studies on needs were conducted in England and other well-developed countries. According to their results the most important are unmet needs, which correlate with unemployment, single status, low quality of life, low satisfaction with services and high social disability scores. Assessment of needs becomes a part of routine clinical practice and evaluation of mental health services. Results of such an assessment enables to fit the therapy and rehabilitation to the individual patient’s needs which in consequence leads to a better therapeutic response and lower social disability. First Polish studies on needs of persons with different mental disorders indicate the social needs (company, intimate relationship and sexual expression) as the most often unmet from patient’s point of view.

 

 

 

Ewelina Dobrzyńska, Joanna Rymaszewska, Andrzej Kiejna

CANSAS – Krótka Ocena Potrzeb Camberwell oraz inne narzędzia oceny potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi             525-532

CANSAS – Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule and other needs of persons with mental disorders assessment tools     525-532

Streszczenie

Zgodnie z nową tendencją planowania i tworzenia usług medycznych w oparciu o indywidualne potrzeby odbiorców w ostatnich latach powstało wiele narzędzi do oceny potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Praca przedstawia wybrane z nich koncentrując się głównie na Krótkiej Ocenie Potrzeb Camberwell (CANSAS). Celem CANSAS jest identyfikacja potrzeb pacjentów, w związku z tym narzędzie może być wykorzystywane w ramach rutynowej praktyki klinicznej, jak i w badaniach naukowych, a także jako jeden z elementów ewaluacji opieki zdrowotnej. Ponieważ „potrzeba” jest subiektywnym konceptem, dlatego CANSAS uwzględnia oddzielnie ocenę potrzeb z punktu wiedzenia badanego oraz personelu. Narzędzie powstało w Instytucie Psychiatrii Królewskiej Szkoły w Londynie, a obecnie jest stosowane z powodzeniem w wielu krajach całego świata. Zostało także przetłumaczone na język polski i wykorzystane w pierwszych badaniach potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce.

Summary

According to the new tendency of planning and developing mental health services in response to the individual needs, many tools assessing needs of persons with mental disorders were created during last few years. This paper presents some of them, with concentration on the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule (CANSAS). The aim of CANSAS is to identify patient’s needs, thus the tool can be a part of routine clinical practice and research, as well as a component of service evaluation. Because “need” is a subjective concept, CANSAS incorporates separately the views of both users and staff about needs. The tool was developed in the Institute of Psychiatry King’s College in London and is now successfully used in many countries all over the world. Is has been also translated into Polish and used in the first Polish studies on the needs of persons with mental disorders.

 

  

Maria Chuchra

Koncepcja siebie chorych na schizofrenię – przegląd badań  533-545

Self-concept in schizophrenics – a survey of studies 533-545

Streszczenie

Artykuł niniejszy zawiera przegląd badań dotyczących obrazu siebie, samooceny i samoakceptacji chorych na schizofrenię. Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowego stanu badań związanych z obrazem siebie (w nowszych pracach częściej spotyka się termin „koncepcja siebie”), jednak bez ich krytycznej analizy. W literaturze przedmiotu można wyróżnić trzy zasadnicze nurty badań dotyczące związków między koncepcją siebie chorych na schizofrenię, a procesem chorobowym. Pierwszy dotyczy specyfiki obrazu siebie chorych na schizofrenię w porównaniu z osobami zdrowymi. W jego ramach prowadzone są badania nad samooceną i poziomem samoakceptacji. Nurt drugi uwzględnia płeć badanych, zaś trzeci koncentruje się na poszukiwaniu zależności pomiędzy obrazem siebie a innymi czynnikami związanymi z przebiegiem choroby. W niniejszym artykule skoncentrowano się na nurcie pierwszym i trzecim. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono stan badań nad obrazem siebie, samooceną i samoakceptacją chorych na schizofrenię. W części drugiej – obraz siebie a inne czynniki (m.in. czas trwania choroby, objawy psychopatologiczne, terapia). Ostatnia część zawiera przegląd badań nad obrazem siebie i percepcją innych oraz percepcję pacjentów przez innych.

Summary

The article is a survey of studies concerned with self-concept, self-esteem and self-acceptance in schizophrenics.The aim of the paper is to present current research on self-image (the term ‘self-concept’ has been increasingly used in recent studies) although without critical analysis. In specialist literature one can distinguish three basic trends of research concerned with the relationships between the self-concept in schizophrenics and the illness process. The first one relates to the nature of self-concept in schizophrenics and contrasts it with that of normal control subjects, as well as includes the research on self-esteem and self-acceptance levels. The other trend takes into account the sex of the examined patients and the third focuses on interrelations between self-concept and other illness-related factors. The article focuses on the first and the second trend. It comprises of three parts. The first one presents the current research on self-concept, self-esteem and self-acceptance in schizophrenics. The second part looks into the relationships between the self-concept and other factors (e.g. disease duration, psychopathological symptoms, therapy). The last part is an overview of research on self concept and perception of others, as well as the perception of patients by others.

 

  

Maria Chuchra

Zmiany osobowości u chorych na schizofrenię paranoidalną w percepcji pacjentów i ich rodziców             547-559

Personality changes in paranoid schizophrenics in perception of patients and their parents             547-559

Streszczenie

Cel: Celem pracy jest opisanie i porównanie zmian osobowości u chorych na schizofrenię w percepcji pacjentów i ich rodziców.

Metoda: Przebadano 50 chorych na schizofrenię paranoidalną (ICD-10) i ich rodziców testem ACL. Dzieci wypełniały wersje: „ja jestem”, „ja przed zachorowaniem byłem”, zaś rodzice: „dziecko jest”, „dziecko przed zachorowaniem było”.

Wyniki: Miarą zmian są różnice między obrazami realnymi i retrospektywnymi. W percepcji dzieci otrzymano 10 różnic, w percepcji matek 23, zaś w percepcjo ojców 28 różnic istotnych statystycznie.

Wnioski:

1. Poczucie zmiany siebie u pacjentów chorych na schizofrenię paranoidalną dotyczy obniżenia potrzeby ujawniania się, dominacji, agresji, autonomii, zaufania do siebie, dynamizmów życiowych oraz poziomu stawianych sobie ideałów, zaś wzrostu potrzeby poniżania, podporządkowania i samokontroli.

2. Matki spostrzegają ponad dwukrotnie, a ojcowie prawie trzykrotnie więcej zmian w osobowości dzieci niż one same u siebie.

3. Zbieżność zmian obserwowanych przez dzieci, matki i ojców dotyczy obniżenia potrzeby ujawniania się, potrzeby dominacji, zaufania do siebie, dynamizmów życiowych, stawianych sobie ideałów oraz wzrostu potrzeby poniżania się.

4. Istnieje duża zgodność w percepcji zmian osobowości u dzieci przez matki i ojców.

Summary

Aim. The aim of the paper was to describe and compare personality changes in paranoid schizophrenics in the perception of patients and their parents.

Method. 50 paranoid schizophrenics (ICD-10) and their parents were tested using the ACL test. Patients completed the ACL test using instructions “I am” and “Before the illness I was”, while for the parents it was: “My child is” and “Before the illness my child was.”

Results. Differences between real and retrospective images were treated as the measure of changes. There were 10 differences in the perception of patients, 23 differences in perception of the mothers and 28 differences in perception of the fathers. All these reached statistical significance.

Conclusions. The sense of self-change in patients is seen as a lower need for exhibition, dominance, aggression, autonomy, self-confidence, in personal adjustment and ideal self scale while higher need for abasement, deference and self-control. Mothers notice more than twice and fathers almost three times more the changes in personality of their children than their children themselves. Lower need for exhibition, dominance, self-confidence, personal adjustment and in ideal self scale and higher need for abasement was observed in the group of patients as well as in the group of mothers and fathers. The level of perception of personality changes in children was similar for both mothers and fathers.

 

 

Małgorzata Chądzyńska, Joanna Meder, Magdalena Tyszkowska

Współpraca w leczeniu schizofrenii – wyniki projektu ADHES (pogłębiona analiza)             561-570

Compliance in the treatment of schizophrenia – project ADHES (the renewed results)             561-570

Streszczenie

Cel: Celem pracy jest analiza poziomu współpracy w leczeniu schizofrenii w ocenie pacjentów, ich opiekunów i lekarzy.

Metoda: Przeprowadzono ankiety wśród 2009 osób chorych na schizofrenię, 1791 członków ich rodzin i 203 lekarzy psychiatrów. Ankiety składały się z pytań zamkniętych na temat stosowania się do zaleceń lekarskich oraz czynników warunkujących współpracę w leczeniu.

Wyniki: Lekarze ocenili liczbę współpracujących pacjentów na 48%, rodziny – 73%, a osoby chore deklarowały współpracę w 85%. Lekarze krytycznie ocenili postawy do farmakoterapii pacjentów, a sami chory tylko w 11% przyznają się do nie spostrzegania korzyści z leczenia. W opinii specjalistów 60% pacjentów nie ma poczucia choroby.

Wnioski: Lekarze najniżej oceniają poziom współpracy, pacjenci najwyżej. Wśród czynników związanych z niedostatecznym stosowaniem się do zasad leczenia wyróżniono: brak wglądu, negatywną postawę do leczenia, zaburzenia poznawcze. Kobiety w wyższym stopniu współpracują w leczeniu niż mężczyźni.

Summary

Aim. The aim of this study was to analyse the level of compliance measured by patients, their families and psychiatrists.

Method. 2009 patients who suffered from schizophrenia, 1791 members of their families and 203 psychiatrists were studied. They answered a questionnaire about the level of compliance and the factors which influence it.

Results. The level of compliance in schizophrenia was evaluated by psychiatrists as 48%, families – 73% and patients – 85%. The psychiatrists assessed that 60% of the schizophrenic patients did not have the sense of illness. 11% of the patients said that they have no benefits from pharmacotherapy.

Conclusions. The level of compliance is the least in doctor’s evaluation. The patients evaluation of the level of compliance was the biggest. The level of compliance was related to patients’ insight, negative attitude to pharmacotherapy, cognitive deficits. Women were more cooperative with medication than men.

 

  

Tomasz Adamowski, Tomasz Hadryś, Andrzej Kiejna

Efektywność leczenia na psychiatrycznym oddziale dziennym, w porównaniu z oddziałem stacjonarnym, na podstawie analizy objawów psychopatologicznych, subiektywnej oceny jakości życia oraz częstości rehospitalizacji po zakończeniu leczenia             571–581

Comparison between the day-care ward and the inpatient ward in terms of treatment effectiveness based on the analysis of psychopathologic symptoms, subjective quality of life and number of rehospitalisations after discharge             571–581

Streszczenie

 

Summary

Aim. To assess effectiveness of treatment in the day-care and inpatient wards within the Wrocław branch of the international multicenter EU-funded EDEN study. The authors analysed the number of rehospitalisations after discharge from the index hospitalisation as well as psychopathologic symptoms and subjective quality of life.

Methods. Out of 1089 patients admitted to the mental hospital in Wroclaw, 238 were randomly assigned to either the day-care ward (n=115) or the inpatient ward (n=123). There were three interviews with patients: upon discharge, three and twelve months later. Scores of the extended version of Ventura’s BPRS were used for representing the psychopathology level and for calculation of between-setting differences. Subjective quality of life was measured using the MANSA questionnaire. Statistical parameters of effectiveness (scores at given time-point, models adjusted for the scores at admission and for the duration of hospitalisation) were analysed. The frequency of rehospitalisations was also investigated. Statistical analyses after discharge were performed using the random multiple imputations method in consecutive time-points.

Results. There were no statistical differences between settings in the effectiveness of treatment three months after discharge. Interviews performed one year after discharged revealed a higher level of psychopathology in patients treated in an inpatient setting (p=0.03) and it was confirmed by the model adjusted for the duration of hospitalisation (p=0.04). Yet day-care ward patients had a higher number of rehospitalisations within one year after discharge.

 

 

Renata Jacewicz, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Jarosław Berent

Asocjacja między polimorfizmem genu hydroksylazy tyrozyny a występowaniem schizofrenii w populacji Polski centralnej             583–593

Association of the tyrosine hydroxylase gene polymorphism with schizophrenia in the population of central Poland             583–593

Streszczenie

Celem opracowania była analiza polimorfizmu w locus TH01 - tetranukleotydowym rejonie minisatelitarnym zlokalizowanym w pierwszym intronie genu hydroksylazy tyrozyny (TH) przeprowadzona w grupie chorych z Polski cierpiących na schizofrenię w porównaniu do odnośnej grupy kontrolnej.

W badaniu uczestniczyło 100 osób chorych na schizofrenię paranoidalną oraz grupa osób zdrowych z negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób psychicznych jako kontrola. Genomowe DNA izolowano z krwi obwodowej, amplifikację locus TH01 przeprowadzano z wykorzystaniem starterów: 5'-GTG GGC TGA AAA GCT CCC GAT TAT-3',5'-ATT CAA A GG GTA TCT GGG CTC TGG-3', detekcję produktów amplifikacji wykonano w sekwenatorze ABI Prism 377. Porównanie w obrębie rozkładów alleli, genotypów oraz homo- i heterozygotyczności w układzie TH01 w grupie chorych i grupie kontrolnej przeprowadzono z zastosowaniem programu RXC G. Carmody’ego. Względne ryzyko zachorowania (RR - relative risk) obliczano wg wzoru podanego przez Dyer˘a i Warrens˘a.

Wykazano statystycznie znamienne różnice w rozkładach częstości alleli i genotypów w locus TH01 między chorymi na schizofrenię a populacją kontrolną. Allel 7 ujawniono w grupie chorych statystycznie znamiennie częściej, a jego obecność niemal dwukrotnie zwiększała ryzyko zachorowania na schizofrenię (RR=1,89). Występowanie allela 9.3 minimalizowało natomiast ryzyko zachorowania (RR=0,72), a w postaci homozygotycznej 9.3-9.3 nawet ponad trzech razy (RR = 0,32).

Ujawnione różnice w podatności na schizofrenię zależnie od wariantu repetytywnej sekwencji TCAT w locus TH01 mogą być związane z jego funkcją regulatorową w procesie transkrypcji genu TH. Uzyskane rezultaty wymagają potwierdzenia w oparciu o badanie większej grupy chorych.

Summary

Aim. The aim of the study was a comparative analysis of the polymorphism in TH01 locus - tetranucleotide microsatellite region located in the first intron of the tyrosine hydroxylase gene (TH) between a group of Polish patients suffering for schizophrenia and their regionally matched healthy subjects.

Method. One hundred patients affected by paranoid schizophrenia and healthy individuals with negative family history of psychiatric disorders as control, were investigated. Genomic DNA was isolated from peripheral blood, amplification of TH01 locus was carried out using the following sequences of primers: 5’-GTG GGC TGA AAA GCT CCCGAT TAT-3’, 5’-ATT CAA AGG GTA TCT GGG CTC TGG-3’, PCR products were detected on the ABI Prism 377 sequencer. Distributions of alleles, genotypes and homo-heterozygosity of the patients were compared with those of the matching controls using the RXC program created by G. Carmody. Relative Risk (RR) of the disease was calculated according to the formula given by Dyer & Werrens.

Results. The conducted analysis showed the existence of statistically significant differences in the distribution of alleles, as well as genotypes between the schizophrenics and the control population. We revealed that 7 allele is present statistically significantly more often in the group of patients and its presence increases the risk of schizophrenia almost twofold (RR=1.89). Whereas the presence of 9.3 allele reduces the risk of the disease (RR=0.72), in the homozygote form 9.3-9.3 even over three times (RR=0.32).

Conclusion. The revealed differences in the susceptibility to schizophrenia depending on polymorphic allele variants in repetitive TCAT sequence in TH01 locus may be associated with the function of a regulatory element in the process of TH gene transcription. Our findings need further investigation in a larger sample of patients.

 

  

Zbigniew Barszcz, Sławomir Mucha, Jolanta Rabe-Jabłońska

Ocena stanu psychicznego pacjentek w trakcie jednoczesnego stosowania leków psychotropowych, w tym leków przeciwpsychotycznych, oraz bromokryptyny             595–607

The assessment of the mental state of patients during simultaneous treatment with psychotropic drugs, antipsychotics included, and bromocriptine             595–607

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena stanu psychicznego pacjentek przyjmujących jednocześnie leki psychotropowe (LPT), w tym leki przeciwpsychotyczne (LPP), oraz bromokryptynę (BRK).

Metoda. W badaniu wzięło udział 25 pacjentek (średnia wieku 25,56 lat) leczonych LPP (13 pacjentek przyjmowało także inne LPT), od co najmniej miesiąca w okresie stabilizacji stanu psychicznego, z objawami klinicznymi HPRL (zaburzenia miesiączki lub mlekotok) potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi (podwyższone stężenie PRL, nieprawidłowy wynik testu z metoklopramidem). Pacjentki przyjmowały przez 3 miesiące preparat BRK (w dawce 1,25-8,75 mg/dobę) w celu eliminacji występującej u nich HPRL. Po 2 tygodniach, po miesiącu, po 2 i 3 miesiącach badania oceniano stan psychiczny skalami: skalą ogólnej oceny klinicznej (CGI), skalą depresji Hamiltona (HDRS), skalą objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii (PANSS).

Wyniki. W całej badanej grupie nie obserwowano istotnych zmian w stanie psychicznym ocenianym CGI i HDRS na końcu badania. Istotne zmiany (p<0,05) dotyczyły PANSS, za co odpowiadały przede wszystkim istotne zmiany (p<0,01) w podskali ogólnej symptomatologii psychiatrycznej PANSS (PANSS-G); nie stwierdzono istotnych zmian w podskalach objawów pozytywnych i negatywnych PANSS (odpowiednio PANSS-P i PANSS-N).

Wnioski. Po 3 miesiącach jednoczesnego stosowania LPT, w tym LPP, oraz BRK u pacjentek z HPRL po lekach psychotropowych nie obserwowano w całej badanej grupie pogorszenia stanu psychicznego w zakresie objawów pozytywnych a także negatywnych i afektywnych. Badanie sugeruje, że dodanie BRK może być bezpieczną metodą postępowania z HPRL po LPT u niektórych pacjentów w stabilnym stanie psychicznym, choć dalsze badania są konieczne.

Summary

Aim. The aim of this study was to assess the mental state of patients treated with psychotropic drugs (LPT) and bromocriptine (BRC) at the same time.

Methods. 25 female patients in the stable mental state treated with antipsychotics (LPP) (13 patients were also treated with other LPT) with an average age of 25.56 years were included in the study. All patients presented clinical symptoms of HPRL: menstrual disturbances or galactorrhea and their serum PRL was increased or the test with metoclopramide was incorrect. BRC (1.25–8.75 mg per day) was ordered to eliminate HPRL and observation was conducted over a period of 3 months. Two weeks, a month, 2 months and 3 months after the BRC treatment had been started, an evaluation of the mental state of the patients was conducted. The patients’ mental state was evaluated with the Clinical Global Impression Scale (CGI), the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

Results. After 3 months of the study in the whole group there was no significant change in the mental state evaluated with the CGI and the HDRS. There was a worsening in PANSS (p<0.05) which was mainly due to the worsening (p<0.01) in the subscale of general psychiatric symptomatology of PANSS (PANSS-G). There was no significant change in the subscales of positive and negative symptoms of PANSS (PANSS-P and PANSS-N respectively).

Conclusions. The results show that during the 3 months of the BRC treatment there was no worsening in positive, negative and affective symptoms. The study suggests that adding BRC may be a safe option of management of psychotropic-induced HPRL in some psychiatrically stable patients, although further studies are necessary.

 

  

Janusz Heitzman, Małgorzata Opio, Ewa Waszkiewicz-Białek

Choroba – obrona – manipulacja: trudności opiniowania sądowo-psychiatrycznego          609–622

Disease – defence – manipulation: the difficulties in providing forensic-psychiatry opinions             609–622

Streszczenie

Na przykładzie jednego przypadku zostały omówione coraz częściej pojawiające się trudności w opiniowaniu i wyzwania, z jakimi mierzą się psychiatrzy i psychologowie wystawiający opinie sądowo-psychiatryczne i sądowo-psychologiczne. W trakcie postępowania sądowego opiniowany był 10-krotnie hospitalizowany psychiatrycznie, 15-krotnie opiniowany sądowo-psychiatrycznie. Stawiano różne rozpoznania psychiatryczne, dawano różne oceny poczytalności. Na temat stanu zdrowia psychicznego wypowiadali się profesorowie psychiatrzy, którzy nie brali bezpośrednio udziału w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. Badany leczony był przez innych specjalistów oraz poddawany był ocenom lekarzy orzeczników w celu uzyskania świadczeń rentowych. Przeanalizowano wpływ orzeczeń innych lekarzy na przebieg opiniowania.

Zwrócono uwagę na problem właściwego formułowania treści dokumentów lekarskich tak, aby pomagała w uzyskaniu pewności co do stawianej diagnozy i oceny poczytalności w trakcie opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Wszystkie osoby badające opiniowanych niezależnie od celu wykonywanych badań powinny mieć na uwadze konsekwencje wystawianych przez siebie ocen, zwłaszcza należy mieć na uwadze możliwość wydłużania postępowania sądowego dotyczącego opiniowanego i unikania przez niego odpowiedzialności karnej.

Pewnej refleksji wymaga kwestia suwerenności biegłego w kontekście wielokrotnie wydawanych opinii sądowo-psychiatrycznych, orzeczeń, zaświadczeń dotyczących opiniowanego poza toczącą się sprawą, zwłaszcza przez autorytety z dziedziny psychiatrii i problem ustosunkowywania się do ich treści.

Summary

The challenges met by the psychiatrist and the psychologist and the difficulties in providing forensic-psychiatry and forensic-psychology opinions have been reviewed, based on examples. The studied patient was hospitalised 10 times and the forensic-psychiatry opinion passed 15 times during the judiciary process. Different psychiatric diagnoses were made and different soundness of mind were passed. The psychiatric health status were expresses by professors of psychiatry who did not participate directly in passing the forensic-psychiatry opinion. The studied patient was examined by other specialists and assessed by certificating medical doctors with the aim of getting disability pension benefits. The effect of medical certificates and testimonials from different medical doctors were analysed. Analysing this example, revealed the problem of proper formulation of content of medical documents to support the medical diagnosis and declared soundness of mind during the passing of forensic-psychiatry opinion. The doctors treating the patients and doctors passing opinion on the treated patient had a different assessment of the diagnoses and soundness of mind for the studied patients. Irrespective of the immediate aim of the examinations, all professionals providing assessment should mind the consequences of opinions passed by them and especially, the possibility of the opinion being used by the subject to prolong the judiciary process or even avoid legal responsibility. The independence (sovereignty) of the expert requires consideration in the context of prior multiple forensic-psychiatry opinion leaders in the field of psychiatry and the need for the expert to assume an attitude towards these opinions.

 

OMÓWIENIA I KOMUNIKATY 

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl