43, 6

 

Patryk Piotrowski, Magdalena Ciałkowska, Andrzej Kiejna

Międzynarodowa Klasyfikacja Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (ICMHC) – charakterystyka i zastosowanie            631–638

International Classification of Mental Health Care (ICMHC) – description and application            631–638

Streszczenie

W ostatnich dekadach notuje się znaczny wzrost zainteresowania ewaluacją psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Dotyczy to w szczególności przebiegu procesu terapeutycznego w ramach psychiatrii. Wiąże się to z decentralizacją usług psychiatrycznych, wzrostem znaczenia leczenia środowiskowego oraz oceną relacji pomiędzy kosztami leczenia, a jego skutecznością. Uwagę zwraca niedostateczna ilość narzędzi do opisu samego procesu leczenia w psychiatrii. Jednym z narzędzi rozwijanych w tym celu jest opracowana przez A. de Jong’a Międzynarodowa Klasyfikacja Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (ICMHC). ICMHC przeznaczone jest do opisu i klasyfikacji procedur oraz interwencji, świadczonych w instytucjach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Klasyfikacja wprowadza pojęcie modułu opieki, czyli organizacyjnej lub funkcjonalnej jednostki, świadczącej usługi w zakresie opieki psychiatrycznej lub rehabilitacji psychospołecznej. Zakres opieki, dostępny w ramach modułu opieki, może zostać opisany za pomocą dziesięciu jej modalności. Modalność opieki stanowi kategorię obejmującą wszystkie interwencje, składające się na szeroko rozumianą opiekę psychiatryczną w instytucji. ICMHC było narzędziem stosowanym w warunkach polskich w ramach konsorcjalnego projektu badawczego EDEN, finansowanego przez Komisję Europejską prowadzonego w latach 2000 – 2003. Znajomość narzędzia w Polsce pozostaje jednak w dalszym ciągu niewielka.

Summary

Over the last decades the interest in evaluating mental health care has greatly increased, in particular with regard to the possibilities to evaluate the health care process. It is connected with three processes: decentralization of psychiatric services, increasing significance of the treatment within the community and evaluation of the cost-effectiveness of mental health care programmes. There is a lack of tools to describe the process of providing mental health care. One of these tools is The International Classification of Mental Health Care (ICMHC) which has been elaborated by A. de Jong. The ICMHC is designed to give a description and classification of procedures and interventions delivered within mental health facilities. The ICMHC introduces the term of a module of care. It is an organizational or functional unit, which provides mental health care or psychosocial rehabilitation. The package of available care needs within the module of care can be described with ten modalities of care. The modality of care is a category including all interventions covering together mental health care in that facility. The ICMHC is a questionnaire used to assess the therapeutic process within the EDEN project in Poland, which was founded by the EC in 2000-2003. Nevertheless, the knowledge of the tool in Poland is still inconsiderable.

Słowa klucze: psychiatria, psychiatryczna opieka zdrowotna, ewaluacja

Key words: psychiatry, mental health services, evaluation

 

 

Małgorzata Lehner, Aleksandra Wisłowska-Stanek, Adam Płaźnik

Wygaszanie reakcji emocjonalnej jako nowy cel farmakoterapii zaburzeń lękowych             639-654

Extinction of emotional response as a novel approach of pharmacotherapy of anxiety disorders             639-654

Streszczenie

Badania neurobiologicznego podłoża reakcji lękowych wskazują, że patogeneza zaburzeń lękowych może być związana z procesem wygaszania reakcji emocjonalnej. Stwierdzono, że zaburzenie wygaszania bodźców emocjonalnych może leżeć u podłoża wielu chorób psychicznych takich jak fobie, napady paniki czy zespół stresu pourazowego (ang. PTSD). Intensywność i rodzaj zachowań lękowych oraz występowanie predyspozycji neurobiologicznych może wynikać z odmiennej konstrukcji neuronalnej i hormonalnej, aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, wpływających na procesy pamięci emocjonalnej. Przypuszcza się, że zakłócenie funkcjonowania tych procesów powoduje powstawanie i utrzymywanie stanu nadmiernej lękliwości, spowodowanej prawdopodobnie brakiem zdolności selektywnego wygaszania pamięci awersyjnej. Charakterystyka zjawisk neurobiologicznych od których zależy indywidualna reakcja lękowa i jej wygaszanie może ułatwić poszukiwanie nowych form farmakoterapii zaburzeń lękowych. Ciekawym sposobem wspomagania behawioralnej terapii (zwłaszcza w przypadku zespołu stresu pourazowego i fobii) jest wygaszanie traumatyczych wydarzeń (wspomnień) przez D-cykloserynę (częściowy agonista miejsca glicynowego receptora NMDA), leki nasilające działanie endogennych kannabinoli oraz glikokortykosteroidy. Chociaż wymienione substancje wpływają na różne mechanizmy, wydaje się, że mogą mieć działanie synergistyczne, wspomagające terapię behawioralną.

Summary

Studies on the neurobiological background of anxiety indicate that the patogenesis of anxiety may be related to the process of an extinction of aversive memories. It has been suggested that disruption of selective attention for emotional stimuli may confer the risk for mental disorders, such as phobias and post-traumatic stress disorder, PTSD. Differences in the effects of local neuronal and hormonal activities of the HPA axis on emotional memory formation, might underlie individual differences in the emotional reactivity. Studies on molecular and cellular mechanisms responsible for individual fear extinction may serve as the basis of search for more effective forms of clinical treatment of anxiety. Behavioural therapy of phobias and PTSD can be facilitated by D-cycloserine (the agonist at the glycine site of the NMDA receptor), ligands stimulating endogenous cannabinoid system and by gluocorticosteroids. Although all these substances stimulate different central mechanisms, they appear to act synergistically, to improve the behavioural therapy.

Słowa klucze: serotonina, GABA, reakcja lękowa, PTSD, wygaszanie reakcji lękowej, D-cykloseryna, agoniści endogennych kannabinoli, glikokortykosteroidy

Key words: serotonin, GABA, fear response, PTSD, fear extinction, D-cycloserine,endocannabinoid receptor agonists, glucocorticosteroids

 

 

Ewa Jackowska

Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne             655-670

Stigma and discrimination towards people with schizophrenia – a survey of studies and psychological mechanisms             655-670

Streszczenie

Naznaczenie osób zmagających się z chorobą psychiczną, przypisywanie im nieakceptowanych właściwości, dystansowanie się od nich stanowi oczywista przeszkodę w podjęciu wczesnego i efektywnego leczenia. Problem dotyka przede wszystkim osób chorujących na schizofrenię, dla których brzemię stygmatyzacji staje się często czynnikiem decydującym o społecznym nieprzystosowaniu. W artykule zostały przedstawione, opinie społeczne na temat chorób psychicznych i częstotliwość występowania różnych postaw stygmatyzujących wobec chorujących na schizofrenię, uzyskane w badaniach przeprowadzonych w kilku krajach europejskich (Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Chorwacji i Hiszpanii). Respondenci obawiają się osób chorujących na schizofrenię i przejawiają wobec nich postawę dystansu. Postawy społeczne nasycone są negatywnymi stereotypami w odniesieniu do chorych. Są oni charakteryzowani jako niebezpieczni, nieprzewidywalni, nieodpowiedzialni itd. Uzyskane rezultaty wskazują, że stosunkowo często chorzy na schizofrenię i członkowie ich rodzin doświadczają przejawów społecznego wykluczenia, dystansu i odrzucenia nie tylko od populacji ogólnej, ale także od osób zatrudnionych w ochronie zdrowia psychicznego. W artykule opisano wybrane, odpowiadające referowanym rezultatom badawczym mechanizmy psychologiczne, które leżą u podstaw postaw stygmatyzujących. Summary

The stereotypes and sigma associated with mental disorders are frequently the main obstacles preventing early and successful treatment. Particularly in the case of schizophrenia, the burden of stigma often leads to chronic social impairment. In the paper, the prevalence of different public beliefs about mental disorders and varied components of the stereotypes of schizophrenia among respondents living in a few European countries (Poland, Switzerland, Germany, Croatia and Spain) are presented. The data have indicated that patients suffering from schizophrenia and their families not rarely have experienced social distancing, exclusion and rejection not only from the general public but also from mental health professionals. In general, respondents are fearful of people diagnosed with schizophrenia and desire emotional distance from them. The public attitudes tend to characterize people suffering from schizophrenia as dangerous, unpredictable, unreliable and so on. The article describes chosen psychological mechanisms that are associated with the presented results and explain the stigma attitudes of respondents.

Słowa klucze: stygmatyzacja, stereotypy, schizofrenia

Key words: stigma, stereotypes, schizophrenia

  

 

Łukasz Gawęda, Steffen Moritz, Andrzej Kokoszka

Podstawy teoretyczne treningu metapoznawczego dla chorych na schizofrenię             671-682

Theoretical background for the metacognitive training for schizophrenia             671-682

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja podstaw teoretycznych nowej, ustruktualizowanej grupowej terapii poznawczej dla osób ze schizofrenią stworzonej przez S. Moritza i T.S. Woodwarda. Wyniki badań sugerują występowanie specyficznego sposobu funkcjonowania poznawczego osób doświadczających omamów czy urojeń w przebiegu schizofrenii. Pokazano, iż osoby doświadczające urojeń częściej niż inne grupy kliniczne podejmują decyzje w oparciu o niewystarczająca ilość danych (przeskok do konkluzji), ujawniają deficyt w zakresie rozumienia sytuacji społecznych odnoszących się do wnioskowania w oparciu o Teorię Umysłu (Theory of Mind). U osób ze schizofrenią obserwuje się również nadmierną pewność odnośnie fałszywych wspomnień, przy jednoczesnej niskiej pewności prawdziwych wspomnień, częściej również w tej grupie zaburzeń obserwuje się błędy atrybucji. Wyniki badań są obecnie podstawą formułowania odpowiednich interwencji terapeutycznych. Obok farmakoterapii coraz silniej podkreśla się rolę oddziaływań psychologicznych, szczególnie opartych o model poznawczo-behawioralny, w procesie terapii schizofrenii. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd badań na temat zniekształceń poznawczych występujących wśród pacjentów ze schizofrenią będących podstawą nowej, ustrukturyzowanej, grupowej terapii poznawczo-behawioralnej dla osób z rozpoznaniem zaburzeń schizofrenicznych.

Summary

The aim of the article is to present a theoretical background for new, structuralized, group cognitive-behavioral therapy for schizophrenia developed by S. Moritz and T.S. Woodward. Research results suggest the occurrence of a specific manner of cognitive functioning amongst patients with delusions or hallucinations. It was shown, that patients with delusions, more often than those from other clinical groups, tend to make a decision with a lack of information (jumping to conclusion), display deficit in Theory of Mind and tend to display overconfidence in false memories, when at the same time are under-confident in true memories. Moreover persons with schizophrenia display a specific attribution style. They also exhibit disturbances in emotional regulation, which is often manifested by depressive mood and anxiety. Research results are often a basis for therapeutic intervention. Currently, apart from psychopharmacotherapy, psychological intervention in schizophrenia is mentioned, especially the cognitive-behavioural approach. The presented article is a review of research on cognitive biases in schizophrenia, which were the background for metacognitive training for this disorder.

Słowa klucze: schizofrenia, zniekształcenia poznawcze, trening metapoznawczy, metapoznanie

Key words: schizophrenia, cognitive biases, metacognitive training, metacognition

 

  

Łukasz Gawęda, Steffen Moritz, Andrzej Kokoszka

Trening metapoznawczy dla chorych na schizofrenię. Opis metody i doświadczeń klinicznych             683–692

The metacognitive training for schizophrenia patients: description of method and experiences from clinical practice             683–692

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja nowej, ustruktualizowanej metody grupowej terapii poznawczej – opracowanego w 2005 roku przez S. Moritza i T.S. Woodwarda treningu meta-poznawczego dla pacjentów chorych na schizofrenię. Metoda opiera się na wynikach badań dotyczących zniekształceń poznawczych występujących w schizofrenii. Trening meta-poznawczy może być stosowany przez osoby posiadające doświadczenie w grupowej terapii osób ze schizofrenią, które jednocześnie nie posiadają certyfikatów psychoterapeutycznych. Trening meta-poznawczy składa się z ośmiu modułów tematycznych, z których każdy odnosi się do innego zniekształcenia poznawczego. Każdy z modułów posiada szczegółowo określony cel oraz odpowiednio zaprojektowany zestaw ćwiczeń mających na celu pracę z poszczególnymi zniekształceniami poznawczymi. Kolejne tematy sesji treningowych to: 1) style atrybucji; 2) przeskok do konkluzji cz.1; 3) zmiana przekonań; 4) Empatia cz. 1; 5) pamięć; 6) Empatia cz.2; 7) przeskok do konkluzji cz.2; 8) nastrój i samoocena. Omówiono poszczególne moduły tematyczne, wraz z przykładami ćwiczeń. Dokonano przeglądu badań, których wyniki potwierdzają skuteczność treningu meta-poznawczego w redukcji objawów, jak również poprawy wglądu. Przedyskutowano doświadczenia kliniczne ze stosowanej polskiej wersji treningu.

Summary

The aim of this article is to describe a structuralised cognitive group therapy - the meta-cognitive training for schizophrenia patients, developed in 2005 by S. Moritz and T. S. Woodward. This method is based on research results regarding cognitive biases observed in schizophrenia patients, which were briefly described. The metacognitive training could be administered by a therapist with group experience with psychotic patients, who donot have any formal psychotherapeutic certification. The metacognitive training for schizophrenia included eight modules, each designed in order to manage particular cognitive biases. The aim of each is clearly formulated and each session has its own, designed for separate cognitive bias, exercise set. These are the following sessions: 1) attribution style; 2) jumping to conclusion: part 1.; 3) changing beliefs; 4) Theory of Mind: to empathize 1.; 5) Memory; 6) Theory of Mind: to empathize 2.; 7) jumping to conclusion: part 2.; 8) self-esteem and mood. Each training module with relevant training set is described. Literature review suggested, that metacognitive training could decrease symptom severity and increase insight ratings. Preliminary clinical experiences of the Polish metacognitive training for schizophrenia were discussed.

Słowa klucze: schizofrenia, metapoznanie, trening metapoznawczy, terapia poznawczo-behawioralna

Key words: schizophrenia, metacognition, metacognitive training, cognitive-behavioural therapy

 

 

Małgorzata Chądzyńska, Joanna Meder , Katarzyna Charzyńska

Uczestnictwo w psychoedukacji osób chorych na schizofrenię – analiza zajęć z perspektywy pacjentów             693–704

The participation of patients with schizophrenia in psychoeducation – the analysis from the patients’ perspective             693–704

Streszczenie

1. Cel badań: Celem przedstawianego badania było poznanie opinii osób chorych na schizofrenię na temat motywacji i korzyści wynikających z uczestnictwa w psychoedukacji oraz oczekiwań co do sposobów prowadzenia zajęć.

2. Metoda: Badanie było przeprowadzone jako jednorazowo wypełniana ankieta dotycząca danych demograficznych pacjenta oraz opinii na temat własnego udziału w zajęciach, sposobów prowadzenia zajęć i poruszanej tematyki. Wypełniło ją 169 pacjentów z rozpoznaniem z kręgu schizofrenii uczestniczących w zajęciach psychoedukacyjnych na oddziałach szpitalnych.

3. Wyniki: 84% osób badanych określiło własne nastawienie do zajęć jako pozytywne. Głównym powodem uczestnictwa w psychoedukacji jest chęć zdobycia wiedzy o przebiegu, leczeniu i zapobieganiu nawrotom. Są to jednocześnie najbardziej istotne tematy w cyklu zajęć. Jako najistotniejsze cechy terapeutów podano umiejętność słuchania i rozmawiania, cierpliwość, duży zasób wiedzy. Najchętniej pacjenci korzystają z materiałów wideo, modeli, zdjęć i internetu.

4. Wnioski: Pacjenci są stosunkowo dobrze nastawieni do zajęć psychoedukacyjnych. Czynnikiem motywującym do udziału w zajęciach jest chęć zdobycia wiedzy na temat choroby i umiejętności wspomagających radzenie sobie z nią, po to by w pełni uczestniczyć w życiu. Psychoedukacja ma ponadto przynieść ulgę i pomóc zaakceptować fakt chorowania. Dlatego ważna jest rola terapeuty, który ma stworzyć klimat zaufania i zrozumienia. Ważne jest wykorzystywanie różnych pomocy w celu angażowania wielu modalności zmysłowych i wzbudzania zainteresowania.

Summary

Aim. The aim of this study was to find out what the patients opinion about psychoeducation in schizophrenia is.

Method. We examined 169 patients suffering from schizophrenia. They answered a questionnaire about demographic data, their opinion about participation in sessions, the motivation to psychoeducation and the themes of sessions.

Results. 84% of the patients declared that they like psychoeducation. The main reason for participation in psychoeducation was the willingness to get more information about the illness and prevent relapses. The most important therapist attributes are: high communication abilities and appropriate knowledge.

Conclusions. The patients want to get more information about the illness and obtain more knowledge how to cope with symptoms in order to improve the quality of their life. It is important for the therapists to create an emotional atmosphere which helps to understand each other. During the psychoeducation sessions the therapist should use more various means to get the patients involved in participation.

Słowa klucze: schizofrenia, psychoedukacja

Key words: schizophrenia, psychoeducation

 

 

 

Andrzej Kokoszka, Mona Abd El Aal, Aleksandra Jodko, Agnieszka Kwiatkowska

Rozpowszechnienie subiektywnie ocenianych objawów dysfunkcji i zaburzeń seksualnych w schizofrenii             705–718

Frequency of subjectively assessed symptoms of sexual dysfunction and sexual disorders             705–718

Streszczenie

Cel badań: Celem badania była wstępna ocena częstości występowania subiektywnie ocenianych objawów dysfunkcji i zaburzeń seksualnych w grupie chorych z rozpoznaniem schizofrenii w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi w badaniach populacji ogólnej.

Metoda: Badanie przeprowadzono przy zachowaniu pełnej anonimowości, w grupie 56 osób z diagnozą schizofrenii – pacjentów dziennych oddziałów psychiatrycznych. Zastosowano Kwestionariusz Seksuologiczny opracowany w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD -10. Zawarte w nim pytania dotyczą subiektywnego spostrzegania występowania u osoby badanej objawów zaburzeń seksualnych w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy.

Wyniki: Objawy co najmniej jednej dysfunkcji podało 93% badanych (96% kobiet i 90% mężczyzn), a co najmniej jednych zaburzeń preferencji seksualnych 53,6% (36% kobiet i 71% mężczyzn). Objawy co najmniej jednej dysfunkcji lub zaburzenia preferencji seksualnej potwierdzone zostały przez odpowiedzi 96,4% badanych. Większość badanych zgłaszała objawy kilku zaburzeń seksualnych. Częstości objawów większości dysfunkcji i zaburzeń preferencji seksualnych są znacznie wyższe, niż w „Raporcie o seksualności Polaków” Lew-Starowicza z 2002 roku. Objawy charakterystyczne dla zaburzeń identyfikacji płciowej zadeklarowało 5 badanych osób (9%). Prawie 20% badanych zadeklarowało stałe pożądanie osób tej samej płci, prawie połowa z nich 10,6% stwierdziło, że nie akceptuje swojej orientacji homoseksualnej; 17,8% badanych zgłosiło wątpliwości dotyczące własnej orientacji seksualnej.

Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę przeprowadzenia, za pomocą podobnej metodologii, badań w bardziej reprezentatywnej i licznej populacji osób ze schizofrenią. Potwierdzenie wyników z przedstawionego badania pilotażowego implikowałoby konieczność wprowadzania skutecznych metod badania zaburzeń seksualnych w ramach rutynowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Jednak przedstawione wyniki sugerują potrzebę odpowiedniego omawiania możliwości występowania zaburzeń seksualnych z każdą osobą ze schizofrenią oraz podejmowanie działań terapeutycznych w przypadku ich stwierdzenia.

Summary

Aim. Assessment of the frequency of subjectively assessed symptoms of sexual dysfunctions and sexual disorders in patients with schizophrenia in comparison with general population results.

Method. The study was anonymous and was conducted on a group of 56 persons with schizophrenia – patients of psychiatric hospital day-wards. A Sexological Questionnaire was used, which was based on the ICD-10 criteria. The questions contained, concern subjective perception of the occurrence of symptoms within the last 6 months.

Results. The symptoms of at least one dysfunction were reported by 93% patients (96% of women and 90% of men), symptoms of at least one disorder of sexual preference by 53.6% patients (36% of women and 71% of men). Symptoms of at least one sexual dysfunction or disorders of sexual preference were confirmed by 96.4% of patients, most of whom reported signs of numerous conditions. The results achieved on frequencies in the study, were significantly higher than the ones in the “Report on sexuality of Poles” done by Lew-Starowicz in 2002. Symptoms characteristic for sexual identity disorders were declared by 5 patients (9%). Almost 20% of the persons admitted to a constant attraction towards the same sex, whilst 10.6% of the do not accept their homosexual orientation; 17.8% reported having doubts about their orientation.

Conclusion. The obtained results point to a need of further studies with resembling methodology, on a more representative and larger group of people with schizophrenia. Confirmation of the data gathered in the pilot study would imply a necessity of introducing effective methods of evaluating sexual problems within a routine diagnostic and therapeutic proceedings. The presented results suggest that every patient with schizophrenia requires a discussion about sexual dysfunctions and disorders, as well as therapeutic actions in case of their prevalence.

Słowa klucze: dysfunkcje seksualne, zaburzenia seksualne, schizofrenia

Key words: sexual dysfunctions, sexual disorders, schizophrenia

  

 

Małgorzata Urban

Transseksualizm czy urojenia zmiany płci? Uniknąć błędnej diagnozy             719–728

Transsexualism or delusions of sex change? Avoiding misdiagnosis             719–728

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie podstawowych informacji dotyczących zaburzeń identyfikacji płciowej i psychotycznych pragnień transseksualnych.

Co pewien czas w literaturze naukowej pojawiają się doniesienia o rozpoznaniu zaburzeń psychotycznych, u osób wcześniej zdiagnozowanych i leczonych jako transseksualiści, u których przekonania transseksualne zniknęły po zastosowaniu neuroleptyków. Współwystępowanie transseksualizmu i schizofrenii budzi wiele kontrowersji – jest to widoczne w opiniach naukowców, ale także w kryteriach diagnostycznych DSM – IV i ICD – 10. Ponadto, urojenia zmiany płci są prawdopodobnie częstsze niż się powszechnie uważa. To powoduje , że różnicowanie między psychozą i zaburzeniami identyfikacji płciowej może być w niektórych przypadkach bardzo trudne.

Leczenie osób z rozpoznaniem transseksualizmu wiąże się nie tylko z efektami oczekiwanymi przez pacjenta, ale także z wieloma poważnymi, często nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi ( np. ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, niepłodność, konsekwencje chirurgicznej zmiany płci). Z tego powodu diagnostyka różnicowa transseksualizmu, zaburzeń identyfikacji płciowej i schizofrenii powinna być prowadzona z dużą ostrożnością i rozwagą, aby zminimalizować ryzyko błędnego rozpoznania i nie narażać pacjenta na poważne konsekwencje stosowanej terapii.

Summary

The aim of this paper was to present basic data about gender identity disorders and psychotic transsexual desires.

From time to time in scientific literature there are descriptions of a diagnosis of psychotic disorders in persons previously diagnosed and treated as transsexuals, in whom the transsexual thinking disappears after using antipsychotic agents. Coexistence of transsexualism and schizophrenia causes a lot of doubt – it is observed in scientists opinions but also in the diagnostic criteria of DSM–IV and ICD–10. Moreover, delusions of sex change are probably more frequent than it is thought. It causes, that in some cases the differential diagnosis of psychosis and gender identity disorders may be very difficult.

Transsexuals treatment is on one hand connected with expected effects but on the other hand with many serious, often irreversible health consequences (e.g. cardiovascular disease, risk of neoplasma development, infertility, consequences of surgical sex reassignment). That is why the differential diagnosis of transsexualism and schizophrenia should be made carefully and thoughtfully.

Słowa klucze: schizofrenia, urojeniowe przekonania transseksualne, transseksualizm

Key words: schizophrenia, transsexual delusions, transsexualism

 

 

 

Bogusław Antoszewski, Anna Kasielska, Julia Kruk-Jeromin

Stereotyp transseksualisty typu kobieta-mężczyzna wśród studentów uczelni wyższych na podstawie dyferencjału semantycznego             729–738

Female-to-male transsexual’s stereotype among university men and women on the basis of semantic differential             729–738

Streszczenie

Cel: Celem pracy jest określenie stereotypów transseksualisty typu kobieta- mężczyzna wytworzonych w grupie kobiet i mężczyzn- studentów uczelni wyższych oraz ich porównanie w analizowanych grupach. Metoda: Ankietę opartą na dyferencjale semantycznym zawierającą 10 par przeciwstawnych przymiotników (dobry – zły, słaby – mocny, szybki – wolny, brzydki – ładny, gruby – wątły, stłumiony – głośny, mądry – głupi, lekki – ciężki, aktywny – bierny, życzliwy – okrutny) odnoszących się do pojęcia „transseksualista typu kobieta- mężczyzna” umieszczonych na krańcach siedmiopunktowej skali, przeprowadzono w grupie 300 studentów łódzkich uczelni wyższych (Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Studenci opisywali każdy przymiotnik jako pozytywny, negatywny i neutralny. Wyniki: Dla większości par przymiotników (szybki – wolny, brzydki – ładny, gruby – wątły, stłumiony – głośny, mądry – głupi, lekki – ciężki oraz w odpowiedziach mężczyzn: dobry – zły oraz życzliwy – okrutny) studenci umieszczali transseksualistę po środku skal (mediana wynosiła 4). Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni umieszczały transseksualistę K/M bliżej pojęcia „dobry”, „ładny” i „życzliwy”, częściej też oceniały transseksualistę jako „mądrego”. Wnioski: 1. Transseksualista typu kobieta- mężczyzna nie jest stereotypowo spostrzegany wśród studentów uczelni wyższych. 2. Mężczyźni kreują bardziej negatywny obraz transseksualisty K/M niż kobiety.

Summary

Aim. The aim of this study is to determine female-to-male transsexual’s (FtM) stereotypes created in female and male university students and comparing them in the analysed groups.

Method. 300 university students (from the Technical University of Łódź, University of Łódź, Medical University of Łódź) received a questionnaire with 10 pairs of the opposite meaning adjectives (good-bad, weak - strong, fast - slow, ugly - pretty, fat - thin, suppressed - loud, clever - stupid, light - heavy, active - passive, kind - cruel) related to a notion ‘female-to-male transsexual’ and placed on the extremes of the 7-point scales. The respondents also described each adjective as positive, negative or neutral.

Results. For most of the adjectives’ pairs (fast – slow, ugly – pretty, fat – thin, suppressed – loud, clever – stupid, light – heavy and, in men’s answers also good-bad and kind – cruel) the students placed FtM transsexual in the middle of the scales (the median was 4). Women significantly more often than men placed FtM transsexual closer to the adjectives “good”, “pretty” and “kind”, also they assessed the FtM transsexual more often as being “clever”.

Conclusions. 1. The Female-to-male transsexual is not perceived stereotypically among university students. 2. Men created more negative female-to-male transsexuals’ image than women.

Słowa klucze: transseksualizm, dyferencjał semantyczny, stereotypizacja

Key words: transsexualism, semantic differential, stereotyping

 

 

Tomasz Adamowski, Patryk Piotrowski, Mikołaj Trizna, Andrzej Kiejna

Ocena częstotliwości i rodzaju agresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu zachowań agresywnych             739–750

Assessment of types and incidence of aggression among patients admitted due to aggressive behaviours             739–750

Streszczenie

Cel badania: Celem badania była ocena rodzaju i częstości występowania zachowań agresywnych u pacjentów szpitala psychiatrycznego, u których agresja była jednym z powodów skierowania.

Metoda: Zbadano 107 osób przyjętych do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, u których stwierdzono i ujęto w skierowaniu zachowania agresywne lub autoagresywne a także 37 osób bez zachowań agresywnych w skierowaniu. Analizę pacjentów zakwalifikowanych do badania przeprowadzono na dwa sposoby: pierwszy z nich uwzględniał podział na trzy grupy w zależności od zawartych (lub nie) w skierowaniu zachowań agresywnych a także przejawianej następnie agresji w trakcie hospitalizacji w szpitalu; drugi uwzględniał podział na dwie grupy - pacjentów agresywnych i nieagresywnych podczas pobytu w szpitalu, niezależnie od danych zawartych w skierowaniu. W każdej z grup do oceny objawów psychopatologicznych wykorzystano „Krótką psychiatryczną skalę oceny” (BPRS). Do oceny rodzaju, powagi i liczby zachowań agresywnych zastosowano „Skalę jawnej agresji” (OAS).

Wyniki: Agresję przejawiało 34 % badanych. Ponad 80 % aktów agresji wystąpiło w ciągu pierwszego tygodnia hospitalizacji. U 84% osób przejawiających agresję podczas analizowanego pobytu, podobne zachowania występowały w okresie poprzednich hospitalizacji.

Wnioski: Badanie potwierdza hipotezę, że zachowania agresywne w oddziale psychiatrycznym wśród pacjentów kierowanych do szpitala z powodu agresji są częste i występują zazwyczaj w początkowym okresie hospitalizacji. Istotną rolę w przewidywaniu wystąpienia agresji odgrywa informacja o zachowaniach agresywnych zawarta w skierowaniu, brak zgody pomimo konieczności leczenia stacjonarnego oraz dokumentacja medyczna zawierająca informacje o zachowaniach agresywnych przejawianych przez pacjenta podczas poprzednich hospitalizacji.

Summary

Aim. The aim of the study was the assessment of types and incidence of aggressive behaviours amongst psychiatric patients with violent acts marked in the referrals.

Methods. 107 patients with aggressive or autoaggressive behaviours admitted to the General Hospital of Mental Disorders in Lubiąż and 37 controls without aggressive acts in referrals were examined. Two-way data analysis of the qualified individuals was performed. Firstly, the group was divided into 3 subgroups depending on marked or not marked aggressive behaviours in referrals as well as violent acts reported during index admission. Subsequently the group was divided into 2 subgroups consisting of individuals with aggressive behaviours during hospitalization and patients without reported violent acts, both regardless of aggressive behaviours marked or not in the referrals. In each group, The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) was used. The type, gravity and number of aggressive behaviours were assessed with the “Overt Aggression Scale” (OAS).

Results. During the study, 34% of the participants presented aggressive behaviours. Over 80 % of aggressive acts were observed during the first week of hospitalization. 84% of the patients with aggressive behaviours during index admission presented similar behaviours during previous hospitalizations.

Conclusions The study corroborates the hypothesis that aggressive behaviours among patients admitted to the psychiatric hospital due to aggression are very frequent and predominantly observed in the early stages of hospitalizations. Identified important and predictive factors of possible aggressive behaviours are: violent acts marked in the referrals, treatment in the psy¬chiatric hospital without consent and aggressive behaviours during previous hospitalizations conformed in the medical reports.

Słowa klucze: zachowania agresywne, oddział psychiatryczny

Key words: aggressive behaviours, psychiatric ward

 

 

Hubert M. Wichowicz, Katarzyna Jakuszkowiak-Wojten, Jarosław Sławek, Witold Sołtan, Wiesław J. Cubała, Jerzy Landowski

Dystonia mięśni brzucha u pacjentki cierpiącej na schizofrenię: opis przypadku             751–760

Abdominal dystonia in a patient with schizophrenia: a case report             751–760

Streszczenie

Praca opisuje przebieg leczenia trzydziestojednoletniej pacjentki, cierpiącej z powodu schizofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami ruchowymi. Pacjentka z siedmioletnim okresem katamnezy schizofrenii, w którym to okresie pojawiły się zaburzenia ruchowe (ruchy dystoniczne w obrębie mięśni brzucha), przebyła wnikliwą diagnostykę neurologiczną w celu wykluczenia przyczyn neurologicznych obserwowanych zaburzeń. Ruchy dystoniczne miały mieszany charakter: ruchów dowolnych i mimowolnych, co mogło sugerować ich psychogenny charakter. Po wykluczeniu podłoża organicznego oraz w związku z obserwowaną lekoopornością, rozpoczęto farmakoterapię przy użyciu klozapiny. Uzyskano pełną remisję w zakresie objawów wytwórczych oraz poprawę funkcjonowania oraz redukcję w zakresie ruchów mimowolnych. Psychogenne zaburzenia ruchowe występują rzadko w przebiegu schizofrenii. Zaburzenia ruchowe mogą być powikłaniem leczenia, szczególnie w przypadku stosowania leków przeciwpsychotycznych, zwłaszcza, klasycznych. Jednakże obraz dystonii mięśni brzucha jest rzadko spotykaną postacią dystonii samoistnej, polekowej czy psychogennej. W takich przypadkach konieczna jest współpraca terapeutyczna i diagnostyczna pomiędzy neurologiem i psychiatrą.

Summary

The case of 31-year-old woman suffering from schizophrenia with movement disorder is described. The patient had a 7-year history of schizophrenia. In course of the psychiatric treatment the patient presented dystonic movements within abdominal muscles. The dystonic movements were of mixed character, including voluntary and involuntary ones what might have suggested their psychogenic origin. Subsequent to the exclusion of the neurological origin of the movement disorder and poor response to antipsychotic treatment, clozapine was introduced resulting in full remission of positive symptoms and functional improvement with a diminished intensity of the involuntary movements. Psychogenic movement disorders are uncommon in schizophrenic patients. Movement disorders may occur as an adverse reaction to antipsychotic treatment, especially with typical ones. However, the abdominal muscles dystonia is an uncommon manifestation of dystonia of idiopathic, drug-induced or psychogenic origin. In such cases, a liaison between the neurologist and psychiatrist is advocated and the therapeutic process using antipsychotic treatment is necessary.

Słowa klucze: zaburzenia ruchowe, dystonia mięśni brzusznych, schizofrenia

Key words: movement disorders, abdominal dystonia, schizophrenia

 

  

Andrzej Kiejna, Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Adamowski

Wyniki ogólnopolskiego badania – opinie lekarzy dotyczące zdrowia somatycznego pacjentów ze schizofrenią             761–773

Results of a Polish national survey – physician’s opinions on the physical health of schizophrenic patients             761–773

Streszczenie

Cel badań: W związku z faktem, iż schizofrenia jest zaburzeniem zwiększającym ryzyko śmiertelności oraz wystąpienia zaburzeń somatycznych, przeprowadzono badanie mające na celu analizę – na ile lekarze oceniają stan somatyczny u leczonych przez siebie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.

Metoda: W ogólnopolskim badaniu, przeprowadzonym przez agencję badawczą na zlecenie firmy Bristol Myers Squibb, wzięło udział 404 lekarzy. Badanie metodą ankietową przeprowadzono w okresie czerwiec–lipiec 2009 roku. Ankiety od 184 lekarzy psychiatrów pozyskano w trakcie konferencji „Psychiatria 2009” w Krakowie, pozostałych ankietowano w miejscach ich pracy. Kwestionariusz zawierał dziesięć pytań poruszających różne aspekty zdrowia somatycznego – dotyczące kontroli parametrów zdrowotnych oraz wpływu leczenia farmakologicznego na stan zdrowia pacjentów chorych na schizofrenię.

Wyniki: Większość (73,05%) ankietowanych uważa, że stan zdrowia somatycznego leczonych przez nich pacjentów jest ważny lub bardzo istotny. 70,54% lekarzy oceniło, że najważniejszym aspektem zdrowia somatycznego w tej grupie pacjentów są zaburzenia metaboliczne. Lekarze praktykujący prywatnie zwracali większą uwagę na rolę dysfunkcji seksualnych oraz zaburzeń endokrynologicznych niż zatrudnieni na oddziałach. Większość psychiatrów przeprowadzała badanie fizykalne, jak również kontrolowała wyniki laboratoryjne podczas „prawie każdej konsultacji”.

Wnioski: Ankietowani lekarze przywiązują dużą wagę do oceny stanu somatycznego pacjentów ze schizofrenią i regularnie prowadzą kontrolę ważnych parametrów zdrowotnych. Zważywszy na istotę zagadnienia, należy się zastanowić czy nie należałoby szerzej rozwinąć współpracy w tym zakresie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Wobec zdecydowanie pozytywnej opinii jaką wyrażają lekarze psychiatrzy odnośnie własnego zaangażowania w ocenę stanu zdrowia somatycznego pacjentów ze schizofrenią, warto zapytać pacjentów czy ich potrzeby w tym zakresie są należycie realizowane, co umożliwiłoby obiektywizację uzyskanych wyników .

Summary

Aim. In view of the fact that schizophrenia is a disorder increasing the risk of mortality and development of somatic disturbances, the presented study was undertaken with the aim to analyse to what extent psychiatrists assess the somatic condition of their patients diagnosed with schizophrenia.

Method. The participants of a nationwide study ordered by Bristol-Myers Squibb and carried out by a survey agency were 404 physicians. The study was based on a specially devised questionnaire, administered to doctors in June and July 2009. Responses from 184 psychiatry specialists were obtained during the conference “Psychiatry 2009” held in Kraków, whereas the remaining respondents were questioned at their workplaces. The questionnaire consisted of ten questions concerning various aspects of somatic health, control of health parameters and effects of pharmacological treatment on the condition of schizophrenic patients.

Results. The majority (73.05%) of the respondents were found to consider the somatic condition of their patients as important or very important. In the opinion of 70.54% of the physicians, metabolic disturbances were the most significant aspect of somatic health. Doctors in private practice paid more attention to sexual and endocrine system dysfunctions than those employed in hospital wards. Most psychiatrists performed physical examinations and checked laboratory parameters “almost on every visit”.

Conclusions. The questioned physicians appreciate the importance of somatic condition assessment in schizophrenic patients and check the important laboratory parameters regularly. Taking into account the essence of the problem, establishing closer cooperation in this area with first-contact physicians should be considered. In view of definitely positive opinions expressed by psychiatrists, concerning their involvement in the evaluation of the somatic condition of schizophrenic patients, asking the patients themselves whether that meets their needs in this respect would render the obtained results more objective.

Słowa klucze: schizofrenia, zaburzenia metaboliczne, badanie fizykalne

Key words: schizophrenia, metabolic disorders, physical examination

 

 

 

OMÓWIENIA KSIĄŻEK, AKTUALNOŚCI

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl