307-318

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 307-318

DOI:

Ernest Tyburski, Andrzej Potemkowski, Magdalena Chęć, Anna Sołtys, Monika Mak, Agnieszka Samochowiec

FREE POLISH FULLTEXT:
Specyfika procesów uwagi i hamowania poznawczego u osób ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-remisyjnym z uwzględnieniem poziomu nastroju

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Specificity of attention and cognitive inhibition processes in relapsing-remitting multiple sclerosis patients with consideration of their mood level

Streszczenie
Wyniki współczesnych analiz neuropsychologicznych stanowią podstawę do szerokiej dyskusji nad charakterem i przyczynami zaburzeń procesów poznawczych u osób ze stwardnieniem rozsianym (SM).
Cel badań: Celem badania było określenie poziomu przerzutności uwagi
i hamowania reakcji dominującej u osób z SM z uwzględnieniem poziomu nastroju, wieku i czasu trwania choroby.
Metoda: Grupa eksperymentalna obejmowała 43 dorosłe osoby (30 kobiet i 13 mężczyzn) z rozpoznaniem SM o przebiegu rzutowo-remisyjnym z wynikiem w Skali Niepełnosprawności Ruchowej Kurtzkego (EDSS) 2,5–6,5. Grupę kontrolną stanowiło 38 zdrowych dorosłych (26 kobiet i 12 mężczyzn) dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia. W badaniu zastosowano Test Łączenia Punktów A i B (TMT), próbę eksperymentalną Testu Interferencji Nazw i Kolorów Stroopa (SCWT) oraz Skalę Depresji Becka (BDI).
Wyniki: Grupa eksperymentalna charakteryzowała się istotnie statystycznie gorszym wykonaniem TMT (p < 0,001) oraz SCWT (p < 0,001) niż grupa kontrolna. Nie stwierdzono różnic w wykonaniu TMT (p > 0,05) oraz SCWT (p > 0,05) w grupie eksperymentalnej między osobami z obniżonym i wyrównanym nastrojem. Czas trwania choroby istotnie statystycznie wiązał się z poziomem hamowania reakcji dominującej (p < 0,001).
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono obecność zaburzeń poznawczych w sferze koncentracji i przerzutności uwagi oraz hamowania reakcji dominującej w grupie eksperymentalnej.

Summary
The results of contemporary neuropsychological analyses lay foundation for a broad discussion of the nature and causes of  cognitive deficits in MS patients.
Aim: The aim of this study was to determine the level of alternating attention and dominant reaction inhibition in relapsing-remitting multiple sclerosis patients, with consideration of their mood level, age and disease duration.
Method: Experimental group consisted of 43 adults (30 women and 13 men) diagnosed with relapsing-remitting multiple sclerosis, with Extended Disability Status Scale (EDSS) results ranging between 2.5-6.5. Control group comprised 38 healthy adults (26 women and 12 men) selected according to sex, age and education. The following tasks were used in the study: the Trail Making Test A and B (TMT), Stroop Colour-Word Test (SCWT), and Beck Depression Inventory (BDI).
Results: Experimental group was characterized by significantly worse performance in TMT (p<0.001) and SCWT (p<0.001) than the control group. No differences were observed in performance of TMT (p>0.05) and SCWT (p>0.05) in the experimental group between subjects with depressed and neutral mood. Disease duration proved significantly related to the level of dominant reaction inhibition (p<0.001).
Conclusions: Cognitive impairments within areas of concentration, attention shifting and dominant reaction inhibition were all revealed in the experimental group.

Słowa klucze: stwardnienie rozsiane, przerzutność uwagi, hamowanie poznawcze, obniżony nastrój

Key words: multiple sclerosis, alternating attention, cognitive inhibition, lowered moodISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl