331-343

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 331-343

DOI:

Ilona Laskowska, Andrzej Koczorowski, Dariusz Koziorowski, Ludwika Gawryś

FREE POLISH FULLTEXT:
Diagnostyczna wartość testów neuropsychologicznych w łagodnych zaburzeniach poznawczych towarzyszących chorobie Parkinsona

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Diagnostic value of neuropsychological tests in mild cognitive impairment comorbid with Parkinson’s disease

Streszczenie
Łagodne zaburzenia poznawcze występują średnio u co czwartej osoby z chorobą Parkinsona bez rozpoznanego otępienia. Od niedawna traktowane są jako nowa jednostka diagnostyczna. W 2012 roku przyjęto ujednolicone kryteria umożliwiające zarówno rozpoznanie łagodnych zaburzeń poznawczych w chorobie Parkinsona (PD-MCI) jak i dalszą klasyfikację uwzględniającą profil zaburzeń poznawczych i prawdopodobieństwo ewolucji w kierunku otępienia. Kryteria diagnostyczne przedstawiono w formie warunków i wytycznych, z założeniem, że proces diagnozy oparty jest na ocenie neuropsychologicznej pacjenta. Pojęcie łagodnych zaburzeń poznawczych zostało zapożyczone i przez kilka lat bazowało na definicjach wypracowanych w chorobie Alzheimera. W proponowanych kryteriach nie wyróżnia się po raz pierwszy zaburzeń pamięciowych jako podstawy klasyfikacji. Zachowano jedynie dwie kategorie zaburzeń: jednorodne (single-domain) i niejednorodne (multiple-domain). Kwestią otwartą pozostaje pytanie czy przyjęte kryteria przyczynią się do trafnej diagnozy zaburzeń poznawczych i procesów otępiennych specyficznych dla choroby Parkinsona. Mimo pewnych ograniczeń zaprezentowane kryteria mogą z pewnością poprawić skuteczność monitorowania stanu chorego, dając jednocześnie nadzieję na właściwą terapię i wyższą jakość życia. Ponadto, ujednolicenie kryteriów diagnostycznych pozwoli ocenić przydatność narzędzi neuropsychologicznych jako podstawowej metody badania procesów neurodegeneracyjnych, nie tylko w chorobie Parkinsona.

Summary
Mild cognitive impairment (MCI) is present in on average one-fourth of Parkinson’s disease (PD) patients with no dementia diagnosis. Only recently has PD-MCI been treated as a new diagnostic entity. In 2012, unified criteria were adopted which allow both diagnosing MCI in Parkinson’s disease (PD-MCI) and further classification taking into account the profile of cognitive dysfunctions and the probability of evolution towards dementia. The diagnostic criteria were presented in the form of stipulations and guidelines assuming that diagnostic process is based on the neuropsychological assessment of the patient. The notion of MCI had been borrowed and for a couple of years had been relying on definitions developed in relation to Alzheimer’s disease. For the first time, in the proposed criteria memory dysfunction is not the basis of classification. Only two categories of dysfunctions have been retained, single-domain and multiple-domain. Whether the adopted criteria will contribute to an accurate diagnosis of cognitive dysfunctions and PD-specific dementing processes remains an open question. In spite of some limitations, the presented criteria can certainly improve the efficacy of monitoring the patient’s state at the same time allowing the hope for an appropriate therapy and a higher quality of life. Moreover, the unification of diagnostic criteria will be crucial in assessing usefulness of neuropsychological test instruments as a basic method of investigating neurodegenerative processes not only in PD.

Słowa kluczowe: Choroba Parkinsona, Łagodne zaburzenia poznawcze, Testy neuropsychologiczne

Key words: Parkinson’s disease, Mild cognitive impairment, Neuropsychological testsISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl