371-382

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 371-382

DOI:

Anna Osuchowska-Kościjańska, Katarzyna Charzyńska, Małgorzata Chądzyńska, Anna Drożdżyńska, Beata Kasperek-Zimowska, Agata Bednarek, Maryla Sawicka

FREE POLISH FULLTEXT:
Poczucie koherencji i sposoby radzenia sobie ze stresem w relacji z bratem lub siostrą u zdrowego rodzeństwa osób chorych psychicznie

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Sense of coherence and ways of coping in the relationship with brother or sister in healthy siblings of mentally ill persons

Streszczenie
Cel: Celem pracy była analiza poczucia koherencji i sposobów radzenia sobie w relacji z bratem lub siostrą u rodzeństwa osób chorujących psychicznie.
Metoda: Zbadano grupę 40 zdrowych osób, których brat lub siostra mają rozpoznanie schizofrenii lub zaburzeń typu schizofrenicznego (F20 do F29 wg ICD-10). Do oceny poczucia koherencji wykorzystano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) A. Antonovsky’ego. Strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z relacją z chorym rodzeństwem zbadano przy wykorzystaniu kwestionariusza Sposoby radzenia sobie ze stresem (SRSS).
Wyniki: Rodzeństwo osób chorych na schizofrenię uzyskało w skali globalnego poczucia koherencji 111 pkt. W sytuacjach stresowych związanych z relacją z chorym rodzeństwem osoby badane najczęściej stosowały strategie skoncentrowane na problemie.
Wnioski: W pracy terapeutycznej ze zdrowym rodzeństwem należy uwzględnić obszary, takie jak wzmacnianie poczucia osobistej kompetencji, rozwijanie zasobów osobistych i różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, badanie emocji, jakie przeżywa zdrowe rodzeństwo w relacji z chorym bratem lub siostrą, oraz wspieranie procesu akceptacji zmian w relacji z chorującym rodzeństwem.

Summary
Aim:The aim of the present study was to investigate sense of coherence in healthy siblings of persons suffering from schizophrenia as well as their ways of coping in the relationship with ill brother or sister.
Methods: 40 healthy brothers and sisters of persons with ICD- 10 diagnosis of F20 to F29 participated in the present study. Orientation to Life Scale (SOC- 29) was used to assess sense of coherence and Ways of Coping with Stress questionnaire (SRSS) was used to examine stress coping strategies.
Results: Mean global score of siblings of persons with schizophrenia was 111 points. Subjects used coping strategies focused on problem significantly more often than those focused on emotions.
Conclusions: Therapeutic work with healthy siblings should focus on strengthening sense of personal competence, development of personal resources and different ways of coping with stress, investigation of emotions that healthy siblings experience in the relationship with ill brother or sister as well as supporting the process of accepting changes in the relationship with the  ill sibling.

Słowa klucze: schizofrenia, zdrowe rodzeństwo, poczucie koherencji

Key words: schizophrenia, healthy siblings, sense of coherence

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl