383-393

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 383-393

DOI:

Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska

FREE POLISH FULLTEXT:
Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe

Streszczenie
Celem artykułu jest przegląd badań dotyczących diagnostyki i leczenia nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przed wybuchem II wojny światowej. Zaprezentowano również działalność profesora Jana Piltza, ówczesnego kierownika Kliniki, i jego najważniejsze dokonania naukowe. Opisywane w artykule publikacje pochodzą głównie z okresu I wojny światowej i obejmują analizy kliniczne następstw stresu doświadczanego na froncie, a także opis sposobów ich leczenia. Przedstawiono również inne najważniejsze doniesienia z obszaru nerwic wojennych, jakie ukazały się w Europie w tym samym czasie. W artykule zwrócono uwagę na bardzo współczesny i wybiegający ponad ówczesną przeciętność sposób myślenia o leczeniu nerwic wojennych prezentowany przez prof. Piltza i jego zespół. Nowatorskie spojrzenie na ich leczenie związane było przede wszystkim z dostrzeganiem przyczyny nerwicy we wcześniejszych zaburzeniach osobowości pacjentów, zaleceniem psychoterapii jako podstawowej metody leczenia, a także podkreślaniem konieczności dalszej rehabilitacji po zakończeniu leczenia szpitalnego. Przywiązywano także dużą wagę do konieczności indywidualnego opracowywania planów terapii dla każdego z pacjentów.

Summary
The aim of this article is to offer an overview of the research into diagnosis and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before the outbreak of World War II. It also includes a profile of the work of Prof. Jan Piltz, the then director of the Clinic, and his major scientific achievements. The publications cited in the article date in the main from the period of World War I, and comprise clinical analyses of the consequences of stress suffered at the front as well as a description of the ways in which they were treated. These are presented alongside other major findings related to war neuroses being made in Europe at the time. The article draws attention to the very modern thinking on treatment of war neuroses, far ahead of the average standards of the day, evinced by Prof. Piltz and his team. The most important innovative elements of their treatment of these conditions were the fact that they perceived the cause of the neurosis to lie in previous personality disorders in the patients, their recommendation of psychotherapy as the main method of treatment, and their emphasis on the need for further rehabilitation following the completion of the course of hospital treatment. They also paid significant attention to the importance of drawing up individual therapy plans for each patient.

Słowa klucze: nerwice wojenne, PTSD, Jan Piltz, I wojna światowa

Keywords: war neurosis, PTSD, Jan Piltz, World War I

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl