39, 3


Stanisław Pużyński
Problemy metodologii badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych  435
Methodological problems of clinical investigations of antidepressants  435
Streszczenie
W pracy omówiono aktualne, często sporne problemy związane z badaniem klinicznym leków przeciwdepresyjnych. Do takich problemów należą m.in. kryteria doboru chorych do badań (grupa badana nie jest reprezentatywna dla ogółu chorych z depresją, których leczą psychiatrzy), kryteria oceny efektu terapii (50% redukcja liczby punktów stosowanej skali oceny nie oznacza satysfakcjonującego efektu terapeutycznego, powinien to być stan remisji), długość farmakoterapii (okres 4-6 tygodni jest  zbyt krótki dla rzetelnej oceny). Spornym z punktu widzenia etycznego i prawnego problemem jest stosowanie placebo, które zdaniem autora może być zastąpione innymi akceptowanymi podejściami metodologicznymi.
Summary
This paper discusses actual, often contoversial, problems related to clinical investigations of antidepressants. Such problems include: inclussion and exclussion criteria (investigated groups of patients are not representative for population of depressed patients treated by psychiatrists), criteria of results evaluations (50% reduction of pretreatment number of point in scale for measuring of depression severity is not satisfactory from clinical point of view, this criterion could be replaced by remission), duration of treatment (4-6 weeks observation period is to short for adequate evaluation of treatment effects). Controversial from ethical and legal point of view is problem of placebo – procedure. This procedure could be replaced by other acceptable methodology.


Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk, Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Obserwacje dotyczące tolerancji leczenia światłem widzialnym w psychiatrii  449
Observations of tolerance of bright light treatment in psychiatry  449
Streszczenie
Leczenie światłem widzialnym jest nową formą leczenia biologicznego stosowaną w psychiatrii. Prawdopodobne mechanizmy działania leczenia światłem to synchronizacja rytmów biologicznych i zwiększenie przekaźnictwa serotoninergicznego w mózgu człowieka. Głównym wskazaniem do leczenia światłem jest choroba afektywna sezonowa (ChAS). Nadal badane są wskazania do leczenia, tolerancja i mechanizm jego działania. Cel pracy: Celem badania było przedstawienie doświadczeń z trzech lat leczenia różnych zaburzeń psychicznych przy pomocy światła widzialnego. Metodyka: Grupę badaną stanowiło 104 pacjentów ambulatoryjnych z różnymi rozpoznaniami. Średni wiek wynosił 41,1 a średnia liczba sesji leczenia światłem 17,2. Oprócz leczenia światłem (1 h, 5 000 lx) pacjenci byli leczeni lekami psychotropowymi. Obserwowano tolerancję leczenia światłem i jego skutki uboczne. Wyniki: Objawy niepożądane były obecne u 34 (32,6%) pacjentów. Były to: łzawienie (11,5%), bóle głowy (6,7%), pobudzenie i niepokój (5,7%), ból gałek ocznych (3,8%) i pieczenie oczu (4,8%). Łzawienie i ból gałek ocznych ustępowały w ciągu pierwszych 15 minut, pozostałe objawy ustępowały do 1 godziny po sesji. Sześciu (5,7%) pacjentów przerwało leczenie światłem widzialnym z powodu nietolerancji objawów niepożądanych. Wnioski: Leczenie światłem widzialnym jest bezpieczną i dobrze tolerowaną formą leczenia biologicznego w psychiatrii. Brak grupy kontrolnej w badaniu ogranicza specyficzność obserwowanych objawów niepożądanych dla fototerapii. Nowe wskazania do leczenia światłem mogą obejmować zaburzenia psychiczne z nieprawidłowościami w układzie serotoninergicznym mózgu lub zaburzonymi rytmami biologicznymi.
Summary
Bright light (BL) treatment is a new biological treatment used in psychiatry. The probable mechanisms of action of BL treatment are synchronization of biological rhythms and increase of serotonin transmission in a human brain. The main indication for BL treatment is seasonal affective disorder (SAD). Indications, tolerance and mechanism of action of BL treatment are still under exploration. Aim of the study: An aim of the study was to present 3 years experiences from the treatment of different psychiatric disorders with BL treatment
Method: The examined group consisted of 104 out-patients with different diagnoses. The mean age was 41,1 and the mean number of sessions of BL treatment was 17,2. Beside of BL treatment (1 hour, 5 000 lux) the patients were treated with psychotropic drugs. Side effects and BL tolerance were observed. Results: Side effects were present in 34 (32,6%) patients. They were: tearing (11,5%), headaches (6,7%), restlessness and agitation (5,7%), eyeballs pain (3,8%) and eye burning (4,8%). Tearing and eyeballs pain subsided in the first 15 minutes, the other symptoms subsided by 1 hour after a session. Six patients discontinued the BL treatment due to intolerance of a side effect. Conclusions: BL treatment is a save and well-tolerated form of biological treatment in psychiatry. The absence of a control group limits the specificity of these side effects to bright light treatment. New indications for BL treatment may include psychiatric disorders with brain serotoninergic system or biological rhythms disturbances.


Łukasz Święcicki, Andrzej Bidziński, Anna Tonderska,
Ocena płytkowego transportu serotoniny w grupie osób z chorobą afektywną sezonową badanych w okresie choroby, po leczeniu oraz w remisji (latem).  459
Platelet serotonin transportation in the group of outpatients with Seasonal Affective Disorder before and after light treatment, and in remission (in the summer).  459
Streszczenie
Cel badania: celem badania była ocena wpływu leczenia światłem (fototerapii) na płytkowe parametry transportu serotoniny w grupie osób z chorobą afektywną sezonową, rozpoznaną zgodnie z kryteriami DSM-IV, u których w okresie letnim obserwowano całkowite ustąpienie objawów. Metoda: Badanie trwało trzy lata, miało charakter prospektywny. W badaniach wzięły udział łącznie 33 osoby, w analizie końcowej uwzględniono 20 chorych, którzy uczestniczyli przynajmniej w dwóch ocenach (przed leczeniem światłem i po jego przeprowadzeniu). Podczas trwania badania pacjenci nie przyjmowali leków psychotropowych. Do oceny stanu psychicznego stosowano 21 itemową wersję Skali Oceny Depresji Hamiltona (HAMD21), Inwentarz Depresji Becka (BDI) oraz 7 stopniową skalę Clinical Global Impression. Przy pomocy znakowanego [3-H] citalopramu oceniano liczbę miejsc wiążących serotoninę. Wyniki: 13 osób nie zgłosiło się na kolejne badanie lub nie wyraziło zgody na jego przeprowadzenie. Choć w okresie bezpośrednio po fototerapii stwierdzano istotną poprawę stanu psychicznego, jednak w okresie letnim nastrój ulegał dalszej istotnej poprawie. Fototerapia wywierała istotny wpływ na parametry płytkowego transportu serotoniny (obniżenie Kd w całej grupie oraz obniżenie Bmax obserwowane tylko w grupie chorych z atypowymi objawami depresji). Wnioski: . Leczenie światłem pozwala na skuteczne leczenie objawów depresji zimowej u osób z ChAS. Stan psychiczny pacjentów w okresie letnim ulega dalszej znaczącej poprawie w porównaniu ze stanem bezpośrednio po leczeniu. Leczenie światłem wywiera u osób z ChAS istotny wpływ na parametry transportu serotoniny w płytkach krwi - Kd i Bmax. Istotny wpływ na Bmax dotyczy jedynie grupy chorych, u których stwierdza się występowanie atypowych objawów depresji. Uzyskane wyniki mogą wskazywać, że u osób z ChAS wpływ leczenia światłem na napęd psychoruchowy jest wyraźniejszy niż wpływ na nastrój.
Summary
Study aim: to asses the results of phototherapy on platelet serotonin transportation in the group of patients with seasonal affective disorder (SAD), DSM-IV criteria, with complete clinical remission during the summer period. Methods: It was 3 years prospective study. 33 patients were qualified, and 20 participated in at least two assessments (before and after light treatment) and were included to final analysis. During the study the patients were not used psychotropic drugs. The intensity of depression was measured using Hamilton Depressive Rating Scale (HAMD21), Beck Depression Inventory (BDI) and Clinical Global Impression Scale. We measured Bmax and Kd of [3H]citalopram in the platelets of patients. Results: 13 patients dropped out from the study. There was a significant reduction in Hamilton Depression Rating Scale (HAMD21) score after therapy vs. before treatment. Further reduction during the summer was also observed. Kd for citalopram binding was significantly higher after phototherapy than before treatment, the same was true for Bmax value, but only in the subgroup of patients with depression with atypical symptoms. Conclusions: Phototherapy is effective method of treatment SAD patients, although during the summer period intensity of depression fall significantly vs. period after light treatment. Phototherapy had a significant influence on both mesured serotonin transportation parameters (Bmax and Kd). One may suggest that an influence of light treatment on psychomotor drive is greater than on depressive mood.


Ewa Motta, Zofia Ostrowska, Zofia Kazibutowska, Marek Paluch, Janusz Płonka, Anna Gołba
Wpływ pojedynczego elektrowstrząsu (EW) na czynność osi przysadkowo-tarczycowo-nadnerczowo-gonadalnej u mężczyzn z ciężką depresją – doniesienie wstępne.  469
The effect of single electroconvulsive shock on pituitary-thyroid-adrenal-gonadal axis function in men with severe depression-preliminary report.  469
Streszczenie
Wstęp: Terapia elektrowstrząsowa jest skutecznym leczeniem ciężkiej depresji, ale mechanizm jej działania nie jest wciąż jasny. Cel: Celem badania było zbadanie wpływu pierwszego elektrowstrząsu na stężenie prolaktyny (PRL), adrenokortykotropiny (ACTH), tyreotropiny (TSH), lutropiny (LH), folitropiny (FSH), kortyzolu (F), trijodotyroniny (T3), tyroksyny (T4), estradiolu (E2), progesteronu (P) i testosteronu (T) w surowicy u pacjentów z ciężką depresją. Materiał i metoda: U 5 mężczyzn (średnia wieku 34,20 ±8,70   lat) z ciężką depresją oznaczono metodą RIA lub IRMA stężenie w surowicy prolaktyny (PRL), adrenokortykotropiny (ACTH), tyreotropiny (TSH), lutropiny (LH), folitropiny (FSH), kortyzolu (F), trijodotyroniny (T3), tyroksyny (T4), estradiolu (E2), progesteronu (P) i testosteronu (T). Przed terapią elektrowstrząsową wszyscy mężczyźni otrzymywali leki psychotropowe. Żaden z pacjentów nie miał klinicznych objawów choroby endokrynnej. Krew do badań hormonalnych pobierano przed oraz 15 min, 2 godziny, 6 godzin, 12 godzin i 24 godziny po pierwszym elektrowstrząsie. Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych hormonalnie mężczyzn w podobnym przedziale wieku poddanych drobnym zabiegom w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z tą samą anestezją dożylną, którzy wyrazili zgodę na wykonanie analogicznych oznaczeń hormonalnych. Przed i po pierwszym elektrowstrząsie średnie stężenia LH, T i T3 były znamiennie obniżone, średnie poziomy PRL, F i E2 były znamiennie podwyższone u mężczyzn z depresją w porównaniu z grupą kontrolną. Nie obserwowano istotnych zmian średnich stężeń hormonów po EW w porównaniu z poziomami przed EW.Wniosek: 1. Pojedynczy elektrowstrząs zmienia nieznacznie czynność osi przysadkowo-tarczycowo-nadnerczowo-gonadalnej. 2. Złożone zmiany hormonalne u chorych z ciężką depresją stwierdzane już przed elektrowstrząsem sugerują wpływ na układ endokrynny zarówno stosowanego leczenia psychotropowego jak i samej choroby.
Summary
Introduction: Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective treatment of severe depression but its mechanism of action is still unknown. Purpose: The aim of the study was to investigate the effect of first ECT on serum hormone concentrations in patients with severe depression. Material and method: Serum concentrations of prolactin (PRL), adrenocorticotropin (ACTH), thyrotrophin (TSH), luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH),  cortisol (F), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), estradiol (E2), progesterone (P) and testosterone (T) were estimated by RIA or IRMA in 5 men (mean age 34,20 ± 8,70 years) with severe depression. Before ECT all men were receiving psychotropic medication. None of the patients had clinical symptoms of endocrine disorders. Blood samples for hormonal investigations were taken before and 15 min., 2 hours, 6 h, 12 h, 24 h after first electroconvulsive shock. The men without endocrine dysfunction in the same range of age who underwent identical intravenous anaesthesia for minor maxillofacial surgery were studied as controls. Results: Before and after first ECT mean serum LH, T and T3 concentrations were significantly decreased and PRL, F and E mean levels were significantly elevated in men with depression as compared with control group. No significant changes in mean serum hormones concentrations after ECT as compared to levels before ECT was observed. Conclusion: 1. Single electroconvulsive shock insignificantly changes pituitary-thyroid-adrenal-gonadal axis function. 2. Complicated hormonal changes find before electroconvulsive shock in patients with severe depression suggest the influence of psychotropic treatment  as well as the illness on endocrine system.


Alina Borkowska, Anna Leszczyńska-Rodziewicz, Paweł Kapelski, Joanna Hauser, Janusz Rybakowski
Zaburzenia ruchów oczu i deficyt pamięci operacyjnej w chorobie afektywnej dwubiegunowej  481 
Eye movement disturbances and working memory deficit in bipolar affective illness  481
Streszczenie
Cel i metoda: Celem pracy było porównanie nasilenia i częstości występowania zaburzeń ruchów oczu ocenianych metodą detekcji w podczerwieni oraz pamięci operacyjnej mierzonej testem Sortowania Kart Wisconsin (WCST). Badania wykonano u 87 chorych na chorobę afektywna dwubiegunową, u 119 chorych na schizofrenię i u 90 osób zdrowych. U pacjentów badanie wykonano w okresie niewielkiego nasilenia objawów chorobowych lub remisji. Wyniki: W chorobie afektywnej dwubiegunowej stwierdzono istotne zaburzenia ruchów oczu i pamięci operacyjnej, w porównaniu z osobami zdrowymi. Częstość występowania i nasilenie zaburzeń fiksacji było nieco mniejsze niż u chorych na schizofrenię, natomiast zaburzeń śledzenia punktu podobne, jak u chorych na schizofrenię. W zakresie pamięci operacyjnej u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową stwierdzono podobne nasilenie zaburzeń w fazie formułowania koncepcji logicznej, jak u chorych na schizofrenię, natomiast w efektywności myślenia nie stwierdzono istotnych różnic z wynikami osób zdrowych. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że zaburzenia ruchów gałek ocznych, jak i zaburzenia pamięci operacyjnej mogą stanowić endofenotypy neurofizjologiczny i neuropsychologiczny choroby afektywnej dwubiegunowej, co stwarza możliwość ich zastosowania w badaniach genetycznych tej choroby.
Summary
The aim and methods: The aim of this study was to assess the intensity and frequency of eye movement abnormalities measured with infrared reflectometry, and working memory disturbances assessed with Wisconsin Card Sorting Test (WCST). The study was performed in 87 patients with bipolar affective illness, in 119 patients with schizophrenia and in 90 healthy persons. In patients, the assessment was done during mild symptomatic period or in remission. Results: In patients with bipolar affective illness significant disturbances of eye movement and working memory compared with healthy subjects were found.  Frequency and intensity of fixation abnormalities was less intense compared to schizophrenic patients, while smooth pursuit abnormalities had a similar degree. Working memory disturbances in bipolar patients were, as to the ability of formulation of logical conception, of similar degree as in schizophrenia.  On the other hand, as to the effectiveness of thinking, no difference compared with healthy controls was found. Conclusions: The results obtained suggest that eye movement and working memory disturbances may constitute neurophysiological and neuropsychological endophenotypic markers of bipolar affective illness what makes possible to use them in molecular genetic studies of this illness.


Anna Banaś, Piotr Lass, Dorota Staniewska
Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu /SPECT/ w diagnostyce zaburzeń depresyjnych, nerwicowych oraz zaburzeń odżywiania.  497
Single photon emmission computed tomography (SPECT) for the diagnosis of depressive disorders, neurotic and eating disorders.  497
Streszczenie
Cel: Ustalenie przydatnosci badań przepływu mózgowego metodą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu /SPECT/ w zaburzeniach depresyjnych, nerwicowch i odżywiania się oraz próba ustalenia korelacji miedzy tą metodą  a badaniami psychologicznymi testami Bentona i Bender. Metoda: 43 pacjentów /33 kobiet i 10 mężczyzn/ w wieku od 16-59 lat /SD+38,65±11,62/ leczonych w okresie 2000-2003 w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń NerwicowychAM w Gdańsku z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych- 30 osób/ pierwszego epizodu-8, nawracających-9, organicznych-13/, nerwicowych-8 osób i odżywiania się-5 osób, badano metodą SPECT celem oceny przepływów mózgowych i testami Bentona i Bender celem oceny organicznych zmian oun. Wyniki i wnioski: Stwierdzono zmniejszenie przepływu mózgowego u 38   /88,37%/ badanych. Przeważało zmniejszenie przepływu lewostronne i czołowe. W podgrupie zaburzeń depresyjnych nawracających w porównaniu do podgrupy pierwszego epizodu depresyjnego, zmniejszenie przepływów było znacznie większe, na granicy istotności. Stwierdzono korelację między zmniejszeniem przepływu a cechami organicznego uszkodzenia oun w badaniach psychologicznych metodą Bentona i Bender, współczynnik korelacji r=0,6845.
Summary
Aim: The aim of the study was to estimate usefulness of the single photon emission computed thomography /SPECT/ for the diagnostics of the depressive disorders, neurosis, eating disorders, and detect the organic factors and correlation between cerebral hypoperfusion and results of Benton˘s and Bender˘s tests. Method : Study of 43 patients /33 women and 10 men/ aged 16-59 years old /SD+38,65±11,62/ which were examined with single photon emission computed thomography /SPECT/ and Benton˘s and Bender˘s tests during their treatment in the I Department of Psychiatry, Medical University in Gdańsk from 2000 to 2003year. 30 patients were diagnosed with depression/ first depressive episodes-8, recurrent depressive disorders-9, organic depression-13/, 8- neurotic disorders and 5- eating disorders. Results and conclusions: SPECT in 38 /88,37%/ cases showed hypoperfusion mostly on the left side and in frontal region. Hypoperfusion in the recurrent depressive disorders was considerable greater /nearly significant/ in comparison with the first depressive episodes. The correlation between hypoperfusion and CNS impairment examined with Benton˘s and Bender˘s tests was observed. The coeffitient of correlation was 0.6845.


Katarzyna Szajer, Hanna Karakuła, Justyna Pawęzka, Anna Grzywa, Grzegorz Przywara, Adam Gut
Psychofarmakoterapia w okresie ciąży i laktacji  509
Psychopharmacotherapy During Pregnancy and Lactation  509
Streszczenie
Celem niniejszej, drugiej części pracy związanej z psychofarmakoterapią w okresie ciąży i laktacji jest przedstawienie zaleceń grup ekspertów dotyczących zasad leczenia zaburzeń afektywnych w tym okresie oraz zaprezentowanie aktualnych danych o skali rozpowszechnienia tych schorzeń, efektów pre- i perinatalnych stosowanych leków, podziału FDA dotyczącego bezpieczeństwa ich stosowania oraz wpływu farmakoterapii na karmionego piersią noworodka. 
Summary
The aim of the second part of our work associated with sychopharmacotherapy during pregnancy and lactation is to present guidelines of experts – groups concerning to rules of treatment affective disorders in this time and actual data about spreading of these illnesses, pre- and perinatal effects of used drugs, the classification of antidepressants and mood stabilizers of according to FDA and the safety of these medicines for the breast fed newborn.


Katarzyna Szajer, Hanna Karakuła, Justyna Pawęzka, Anna Grzywa, Grzegorz Przywara, Adam Gut
Psychofarmakoterapia zaburzeń lękowych, obsesyjno- kompulsyjnych oraz snu w okresie ciąży i laktacji  519
Psychopharmacotherapy of treatment of anxiety, obssesive-compulsive and sleep disorders during pregnancy and lactation  519
Streszczenie
Celem niniejszej, trzeciej części pracy związanej z psychofarmakoterapią w czasie ciąży i laktacji jest przedstawienie zaleceń grup ekspertów dotyczących zasad leczenia zaburzeń lękowych, obsesyjno – kompulsyjnych oraz snu w tym okresie oraz zaprezentowanie aktualnych danych o skali rozpowszechnienia tych schorzeń, efektów pre- i perinatalnych stosowanych leków, podziału FDA dotyczącego bezpieczeństwa ich stosowania oraz wpływu farmakoterapii na karmionego piersią noworodka.
Summary
The aim of the third part of our work associated with psychopharmacotherapy during pregnancy and lactation is to present guidelines of experts – groups concerning to rules of treatment anxiety, obsessive – compulsive and sleep disorders in this time and actual data about spreading of these illnesses, pre- and perinatal effects of used drugs and the classification of them according to FDA and the safety of these medicines for the breast fed newborn.


Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Anna Hajduk, Bartosz Wojciechowski, Agnieszka Samochowiec
Profil osobowości pacjentów z zaburzeniami lękowymi oceniony Inwentarzem Temperamentu i Charakteru Cloningera (TCI) oraz Inwentarzem Osobowości R.B.Cattella  527
Personality profile of patients with anxiety disorder, as studied with the 16PF Cattell's questionnaire and Cloninger' TCI  527
Streszczenie
Cel pracy: Celem pracy jest ocena wymiarów osobowości u pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Metoda: Osobowość oceniono u 103 pacjentów z różnymi rozpoznaniami zaburzeń lękowych wg ICD 10 (79 kobiet, 24 mężczyzn, średnia wieku 38±12) i u 183 zdrowych ochotników, bez zaburzeń lękowych (117 kobiet, 66 mężczyzn, średnia wieku 35±14). Do oceny osobowości użyto 16-czynnikowego Kwestionariusza Cattella i Inwentarza Temperamentu i Charakteru Cloningera (TCI). Do oceny lęku użyto Inwentarza Spielbergera (STAI), a do oceny depresyjności – Kwestionariusza Samooceny Depresji Becka. Wyniki: Poziomy lęku i depresyjności były wyższe w grupie pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami lękowymi uzyskiwali istotnie statystycznie wyższe wyniki w czynnikach O, Q4, a istotnie statystycznie niższe w czynnikach: C, E, F, H, Q3 Kwestionariusza Cattella, przekraczające standardowe normy populacyjne. Osobowość pacjentów z zaburzeniami lękowymi od osobowości zdrowych ochotników różnicowały następujące skale TCI: znamiennie wyższe wartości w skali i wszystkich podskalach HA (unikanie przykrości), podskali RD1 (sentymentalność), niższe wartości skali NS (poszukiwania nowości) u kobiet oraz podskali NS1 (zapotrzebowania na stymulację), RD3 (skłonność do wchodzenia w kontakty społeczne), P (wytrwałość) - u obu płci, niższe wartości skal i podskal SD (samoukierunkowanie) i C (kooperatywność), oprócz C4 (współczucie) i C5(altruizm). Wniosek: Oba kwestionariusze podobnie opisują osobowość pacjentów z zaburzeniami lękowymi i mogą być pomocne w diagnozie oraz rokowaniu terapii.
Summary:
The aim of the present study is a characterisation of personality dimensions of patients with anxiety disorder.
Method: personality of the 103 patients with different mixed ICD10 diagnosis of anxiety disorders (79 females, 24 males, mean age: 38 ± 12 years) were investigated and compared to 183 healthy controls (117 females, 66 males, mean age:  35 ± 14) using 16 PF Cattell’s Questionaire and Cloninger’s TCI. Spielbergers Trait and State  Anxiety Inventory and Self-evaluation Beck’s Depression Scale was employed. Results: Levels of anxiety and depression  were significantly higher in patients.
It was found that patients with anxiety disorders scored in Cattell’s following factors higher: O, Q4 and lower in: C, E, F, H, Q3 when compared to population standard norms. Following TCI scales differentiated the personality of patients when compare to the controls: A significant increase of all HA subscales, decrease of NS in females and NS1 in both female and males patients, increase RD1 and decrease RD3 in patients, decrease P, SD,C (exept C4 and C5 subscales) were observed.
Conclusion: Both TCI and 16 PF describe similar traits in anxiety patients personality, and are helpful in the diagnosis and the prognosis of therapy.


Jarosław Rola
Depresyjność  młodzieży ze środowiska wielkomiejskiego i wiejskiego w okresie nauki w gimnazjum  537
Depressiveness in adolescents from different environments: town and village  537
Streszczenie
Wyniki licznych badań wskazują na zasadniczy wzrost depresyjności w okresie wczesnej adolescencji .
Cel badania: celem badania było uzyskanie odpowiedzi na zasadnicze pytania: (1) czy nasilenie depresyjności jest większe u młodzieży z miasta, czy ze wsi, (2) czy płeć i środowisko badanych osób ma wpływ na nasilenie depresyjnosci, (3) czy nasilenie depresyjności zmienia się wraz z płcią badanych osób, klasą i środowiskiem 
Metoda: W badaniu wzięło udział 1140 gimnazjalistów. Do oceny nasilenia depresyjności wykorzystano Inwentarz Depresyjności M. Kovacs. Wyniki:  (1) Nasilenie depresyjności jest istotnie wyższe u gimnazjalistów z miasta niż ze wsi (2) Płeć i środowisko różnicują badana grupę gimnazjalistów w zakresie poziomu depresyjności . Dziewczęta z miasta wskazywały na większe nasilenie symptomów świadczących o obecności depresji niż dziewczęta ze wsi. Podobną zależność stwierdzono w przypadku badanych chłopców.(3)   Nasilenie depresyjności wzmaga się wraz z wiekiem życia badanych gimnazjalistów. Czternastoletni uczniowie gimnazjum osiągali wyższe wyniki w zakresie depresyjności niż ich 13-letni koledzy i koleżanki. (4) Obraz subiektywnych objawów zaliczanych do symptomów depresji zmieniał się wśród badanych gimnazjalistów wraz z przechodzeniem z klasy do klasy, płcią badanych osób, oraz środowiskiem.
Summary
The clinicians agree to a point that rate of depressiveness increase among youth Aim: The aim of this research was to find answers to three main questions: (1) was the intensity of depressiveness higher in adolescents from town or village? (2) was the intensity of depressiveness higher in girls or boys from different environments? (3) was the intensity of depressiveness change with sex, school grade and environment? Method: The subjects were 1140 adolescents. The Children’s Depression Inventory by M. Kovacs was used. Results:  The results indicated that an intensity of depressiveness was significantly higher among adolescents from town than village. In the whole population girls had a higher rate of depressiveness in comparison to boys. The rate of depressiveness was increase with age.


Jarosław Rola
Depresyjność ojca a stan emocjonalny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną  549
Depressiveness of father’s and emotional functioning of child with intellectual disability  549
Streszczenie
Wyniki licznych badań wskazują na wzajemny związek pomiędzy depresyjnością rodziców a problemami adaptacyjnymi dziecka.
Cel badania: celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy poziom depresyjności badanych ojców ma wpływ na emocjonalne funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Metoda:  w badaniu uczestniczyli ojcowie i ich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Do badania poziomu depresyjności wykorzystano Kwestionariusz Depresyjności becka oraz Inwentarz Depresyjności M. Kovacs.
Wyniki: uzyskane wyniki wskazują wyraźnie na związek pomiędzy depresyjnością badanych ojców a poziomem depresyjności badanych dzieci. Poziom depresyjności ojców miał wpływ na funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie następujących obszarów: obniżony nastrój, problemy interpersonalne, anhedonia, negatywna samoocena.
Summary
The results of numerous researches indicated an interdependence between parent’s depressiveness and difficulties in adaptation in children. Aim: The aim of this research was to find answer to question: was depressiveness in fathers have an influence on emotional functioning (depressiveness and anxiety) of the child with intellectual disability.
Method: The subjects were fathers and their children with intellectual disability. The Beck Depression Inventory and The Children’s Depression Inventory M. Kovacs were used. Results: The results indicated clearly that father’s depressiveness exert influence on rate of depression in children with intellectual disability.  Father’s level of depressiveness had on influence on dysphonic mood, interpersonal problems, anhedonia, negative self-esteem in children with intellectual disability.


Leszek  Bidzan, Adam  Bilikiewicz, Jacek  Turczyński
Wstępna ocena   skuteczności i bezpieczeństwa wyciągu  z miłorzębu japońskiego (preparat Ginkofar)  w terapii zespołów otępiennych  559
Preliminary assessment of  ginkgo biloba   (Ginkofar)    in patients with dementia.  559
Streszczenie
Celem podjętych badań opartych na otwartej próbie klinicznej była ocena bezpieczeństwa i skuteczności  wyciągu z miłorzębu japońskiego  (polski preparat Ginkofar®) (producent Biofarm Sp. z o.o.) zawierającego 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego. Do badania włączono 30 osób. W oparciu o kryteria diagnostyczne ICD – 10  wśród osób włączonych do badania rozpoznano: chorobę  Alzheimera   (n = 17), otępienie naczyniopochodne    (n = 4), otępienie mieszane  (n = 9). Pełny okres badania, trwającego 6 miesięcy  ukończyło 27 osób. Wartości  żadnej z wykonywanych skal (MMSE, IADL, Test Rysowania Zegara, CGI, )  nie różniły się istotnie pomiędzy okresem wyjściowym a trzecim i szóstym miesiącem prowadzenia leczenia. Jednak zaznaczają się pewne tendencje sugerujące uzyskanie niewielkiej poprawy, zwłaszcza uwidocznionej w badaniu skalą MMSE. Przeprowadzone badania wskazują, że wyciąg z miłorzębu japońskiego  jest środkiem bezpiecznym – nie notowano istotnych objawów ubocznych, a leczenie było  dobrze tolerowane przez pacjentów.  W okresie 6 miesięcy stosowania preparatu Ginkofar® obserwuje się stabilizację procesu otępiennego  wg oceny dokonanej skalą MMSE, Testem Rysowania Zegara oraz skalą IADL.
Summary
This preliminary open-label study was undertaken to assess the efficacy and tolerability of ginkgo biloba  (Ginkofar®)   (manufactured by  Biofarm Poznań) during 6 – month period in dementia Alzheimer type, vascular and mix dementia. Patients were required to have at entry a diagnosis of dementia Alzheimer type or vascular according to ICD -10 criteria. The presence of both type of dementia were classified as mix dementia. 30 patients were included into study. Overall 27 patients entered treatment  completed 6 months period. Results of clinical scales (IADL, Clock Test) during period of treatment (baseline, 3 months and 6 months) were stable. MMSE results demonstrated slightly benefit. The results show that  ginkgo biloba   was well tolerated.  The patients treated with  Ginkofar®  remaining in the study demonstrate no clinically evident loss of cognitive function.
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl