44, 5

PSYCHIATRIA POLSKA 2010; VOL. 44, NR. 5
 


Agnieszka Skowerska, Adam Wichniak, Michał Skalski
Zaburzenia snu i rytmu okołodobowego w schizofrenii  621–631
Sleep and circadian rhythm disturbances in schizophrenia  621–631
Streszczenie
Cel: W pracy przedstawiono ocenę snu i rytmu okołodobowego, funkcjonowania i stanu psychicznego pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Szczególną uwagę zwrócono na następujące pytania: Jaki procent chorych na schizofrenię po przebytym procesie terapeutycznym w oddziale dziennym cierpi na bezsenność i nadmierną senność w ciągu dnia? Jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie pacjentów leczonych z rozpoznaniem schizofrenii?
Metoda. Zbadano 23 pacjentów i 23 ochotników zgodnych pod względem wieku i płci (14-kobiet, 9-mężczyzn; średnia wieku 40,5 ± 13,6). Narzędziami badawczymi były: 7-dniowe pomiary aktygraficzne, dzienniczki snu oraz standaryzowane skale oceny: jakości snu i senności w ciągu dnia, ogólnego stanu klinicznego i stopnia poprawy, obecności i nasilenia objawów psychopatologicznych i depresji oraz nasilenia objawów niepożądanych leczenia farmakologicznego.
Wyniki: Łagodne nasilenie bezsenności stwierdzono u 6 pacjentów (26%), u 2 pacjentów (8%) nasilenie znaczne. Patologiczną senność obserwowano u 4 (17%) pacjentów. Aktygrafia wykazała obniżenie poziomu aktywności, które miało wpływ na funkcjonowanie pacjentów, a dominującymi czynnikami wpływającymi na aktywność pacjentów były objawy negatywne schizofrenii oraz występowanie działań ubocznych leków. Starsi i dłużej chorujący pacjenci mieli bardziej nasilone działania uboczne leków oraz więcej objawów depresyjnych. Pacjenci spędzali więcej czasu w łóżku i potrzebowali więcej snu od osób zdrowych. Najwyższą aktywność w ciągu dnia pacjenci prezentowali w godzinach rannych, w trakcie zajęć terapeutycznych.
Wnioski: Ocena chorych na schizofrenię przy pomocy aktygrafii i standaryzowanych skal klinicznych wskazuje, że mimo uzyskanej poprawy objawów psychopatologicznych znaczna grupa pacjentów wciąż ma niską aktywność oraz istotne klinicznie nasilenie bezsenności i/lub senności w ciągu dnia, które wpływają na funkcjonowanie pacjentów.
Summary
Aim. In this study we investigated sleep and circadian rhythm, functioning and psychopathological symptoms in patients with schizophrenia. We looked for answers to the following questions: What percentage of patients with schizophrenia after a therapeutic process in the daily psychiatric ward suffers from insomnia and excessive daytime sleepiness? What factors influence the functioning of patients with schizophrenia.
Methods. 23 patients and 23 healthy controls matched for age and sex (14 women, 9 men; mean age 40.5 ± 13.66) were examined. All subjects filled out sleep diaries, underwent actigraphy for 7 days, and ratings with scales for the assessment of sleep quality, daytime sleepiness, general clinical state and the degree of improvement, presence and severity of psychopathological symptoms and depression, drug side effects.
Results: Moderate insomnia was found in 6 (26%), severe insomnia in 2 (8%) patients. Four patients (17%) suffered from severe daytime sleepiness. Actigraphy showed a low activity level that had influence on the functioning of patients. The functioning of the patients was most negatively influenced by negative symptoms of schizophrenia and drug side effects. Older patients and those who were ill for a longer time presented more drug side effects and they were more depressive. The patients spent more time in bed and had longer sleep time than healthy controls. The patients presented highest activity at the time of therapeutic activities.
Conclusions. Despite improvement of psychopathological symptoms, many patients with schizophrenia still present low daytime activity and clinically significant insomnia and/or daytime sleepiness, which deteriorates their functioning.


Jacek Wciórka, Katarzyna Krasuska, Ewa Schaeffer, Justyna Waszkiewicz, Piotr Świtaj, Anna Chrostek, Andrzej Bembenek
Ocena przydatności skali GEOPTE – skali samooceny poznania społecznego dla chorych na schizofrenię  633–649
Usefulness of the GEOPTE scale – self-rating scale of social cognition for persons suffering from schizophrenia  633–649
Streszczenie
Cel. Oceniano wartość psychometryczną skali GEOPTE, zaadaptowanego do warunków polskich narzędzia samooceny poznania społecznego u chorych na psychozy schizofreniczne.
Metoda. Pięćdziesięciu chorych na schizofrenię rozpoznaną wg kryteriów ICD-10 zbadano za pomocą ocenianej skali. W celu oceny użyteczności analizowano: rzetelność (spójność wewnętrzną), trafność treściową, teoretyczną i diagnostyczną – w odniesieniu do narzędzi oceny stanu psychicznego (CGI, PANSS), funkcjonowania społecznego (GAF, SOFAS) i dwóch testów poznawczych (WCST, N-wspak), oraz praktyczność skali w tym zastosowaniu – na podstawie obserwacji reakcji chorych na zadanie wypełniania skali.
Wyniki. Wyniki wskazują na zadowalającą rzetelność (α Cronbacha = 0,84) i praktyczność narzędzia. Opisowe właściwości pozycji skali oraz jej struktura czynnikowa (dwie składowe interpretowane jako: podstawowe procesy poznawcze i poznanie społeczne) przypominały wyniki uzyskane przez autorów skali w oryginalnym badaniu, co dowodzi jej trafności treściowej i w pewnym stopniu – teoretycznej (czynnikowej). Natomiast trafność kryterialna okazała się niepewna. Poza słabą korelacją wymiaru poznania społecznego GEOPTE z funkcjonowaniem społecznym i zawodowym (wg SOFAS), nie stwierdzono żadnych innych, istotnych korelacji z narzędziami wykorzystanymi jako kryterium trafności diagnostycznej.
Wnioski. Polska wersja skali GEOPTE jest, jak się wydaje, narzędziem o zadowalającej rzetelności i praktyczności. Sprawa jego trafności pozostaje niepewna i otwarta do dalszych badań.
Summary
Aim. To analyse psychometric value of the Polish version of the GEOPTE Scale, a self-rating scale measuring social cognition among persons suffering from schizophrenic psychoses.
Method. Fifty patients with diagnosis of schizophrenia according to ICD-10 criteria were assessed by the scale under study. Analysis of its usefulness included: reliability (as internal consistency), validity – as content, construct, and diagnostic validity in relation to selected measures of mental state (CGI scale, PANSS), social (GAF scale, SOFAS), and cognitive functioning (WCST and N-back test), and feasibility of the scale – according to observed patients’ coping with the task.
Results. The scale revealed good reliability (Cronbach’s alpha=0.84) and observed feasibility. Descriptive characteristics of the scale’s items an its principal component structure (two components interpreted as basic cognitive processes and social cognition) resembled findings of the Spanish Authors in the original study. It may be considered as proof of content and, to some extent, construct (factorial) validity of the scale. Criterion validity seems to be less certain. With exception of a weak correlation of the GEOPTE scale with social and occupational functioning (measured by SOFAS), no significant correlation were detected with other diagnostic validators applied in the study.
Conclusions. Polish version of the GEOPTE scale seems to have satisfactory reliability and feasibility. Its validity remains uncertain and open for further study.


Renata Modrzejewska
Współwystępowanie objawów depresyjnych, zaburzeń jedzenia oraz obsesyjno-kompulsyjnych a używanie substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej  651–663
Comorbidity in adolescence: simultaneous declaration of depressive, eating, obsessive-compulsive symptoms and use of psychoactive substances in the general population of 17 year old students in a big city  651–663
Streszczenie
Cel: Określenie czy występowanie objawów: depresyjnych, zaburzeń jedzenia oraz obsesyjno-kompulsyjnych wśród dorastającej młodzieży krakowskich szkół średnich wiąże się ze zwiększonym ryzykiem używania substancji psychoaktywnych.
Metoda: Przebadano reprezentatywną próbę populacji uczniów krakowskich szkół średnich. Metodą dwustopniowego losowania wyłoniono grupę 2034 uczniów II klas wszystkich typów szkół średnich: liceów, techników i szkół zawodowych (17-latkowie). Zostali oni przebadani następującymi kwestionariuszami screeningowymi: skalą depresji Becka, skalą zaburzeń jedzenia EAT-26, skalą zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (Leytona) oraz autorskim kwestionariuszem używek.
Wyniki: Występowanie objawów depresyjnych wśród chłopców oraz dziewcząt wiążę się ze zwiększonym ryzykiem używania alkoholu (odpowiednio wśród depresyjnych chłopców 74,8% versus 65,8% w grupie depresyjnych dziewcząt), palenia papierosów (42,7% versus 46,7%) oraz używania narkotyków (29,0% versus 18,6%). Wszystkie związki są statystycznie istotne u obu płci. Do palenia papierosów przyznaje się 41,7% depresyjnych chłopców, a w grupie niedepresyjnych tylko 32,6%. W grupie dziewcząt zależności te przedstawiają się następująco: 46,7% versus 32,1%. Są to związki statystycznie istotne u obu płci.
Występowanie objawów zaburzeń jedzenia wśród chłopców i dziewcząt wiążę się z większym ryzykiem używania alkoholu (odpowiednio: 73,5% versus 61,9%), palenia papierosów (42,1% versus 46,9%) oraz brania narkotyków (31,6% verus 21,5%). W porównaniu z grupą młodzieży bez objawów zaburzeń jedzenia są to zależności istotne statystycznie.
Wnioski: Stwierdzono współwystępowanie objawów: depresyjnych, zaburzeń jedzenia, objawów obsesyjno-kompulsyjnych oraz używania substancji psychoaktywnych. Obecność objawów depresyjnych zwiększa ryzyko używania środków psychoaktywnych zwłaszcza alkoholu oraz tytoniu, w mniejszy stopniu narkotyków, zarówno u chłopców jaki i u dziewcząt. Obecność objawów zaburzeń jedzenia zwiększa ryzyko palenia papierosów i przyjmowania narkotyków zarówno w grupie chłopców i dziewcząt.
Summary
Aim. To determine whether the following symptoms: depressive symptoms, eating disorder symptoms and obsessive-compulsive symptoms among adolescents in Kraków secondary schools are associated with an increased risk of psychoactive substance use.
Method. A representative sample of the population of Kraków secondary school pupils was tested. A two-stage draw method identified a group of 2034 2nd form pupils of all types of secondary schools: grammar schools, technical schools and vocational schools (17-year olds). They were tested using the following screening questionnaires: Beck Depression Scale, EAT-26 eating disorders scale, Obsessive-compulsive disorder (Leyton) scale and the author’s drug questionnaire.
Results. The incidence of depressive symptoms among boys and girls is associated with an increased risk of alcohol use (74.8% among depressive boys versus 65.8% in the depressive group of girls), cigarette smoking (42.7% vs. 46.7%) and drug use (29.0% vs. 18.6%). All of the relationships are statistically significant in both sexes. 41.7% depressive boys admit to smoking, vs. only 32.6% in the non-depressive group. In the girls’ group, these relationships are as follows: 46.7% versus 32.1%. The relationships are statistically significant in both sexes. The incidence of eating disorder symptoms among boys and girls is associated with a higher risk of alcohol use (respectively: 73.5% vs. 61.9%), cigarette smoking (42.1% vs. 46.9%), and drug use (31.6% versus 21.5%). Compared with a group of young people without eating disorder symptoms, the relationships are of statistical significance.
Conclusions. Comorbidity of the following symptoms was found: depressive symptoms, eating disorder symptoms, obsessive-compulsive symptoms and symptoms of psychoactive substance use. The presence of depressive symptoms increases the risk of the use of psychoactive substances, especially alcohol and tobacco, to a lesser extent – drugs, both in the boys and in the girls. The presence of eating disorder symptoms increases the risk of smoking and drug use among both boys and girls.


Barbara Józefik, Grzegorz Iniewicz, Romualda Ulasińska
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej  665–676
Attachment patterns, self-esteem, gender schema in anorexia and bulimia nervosa  665–676
Streszczenie
Cel: Celem badań było porównanie percepcji wzorów przywiązania między dziewczętami chorującymi na anoreksję psychiczną o typie restrykcyjnym, dziewczętami chorującymi na bulimię i zdrowymi. Ponadto , podjęliśmy próbę sprawdzenia czy pomiędzy grupami występują różnice w zakresie samooceny oraz w sposobie przeżywania swojej płci psychologicznej.
Metoda: Przebadanych zostało 40 pacjentek z rozpoznaniem anoreksji, 32 bulimii i 63 z grupy kontrolnej. Zastosowano następujące narzędzia: Parental Bonding Instrument, Kwestionariusz Samooceny Battle’a i Inwentarz Płci Psychologicznej.
Wyniki: Pacjentki z grupy anoreksji i bulimii oceniając swoją relację z rodzicami dostrzegały mniejsze angażowanie się uczuciowe rodziców w relację z nimi przy jednoczesnej zwiększonej kontroli, w porównaniu do dziewcząt z grupy kontrolnej. We wszystkich grupach zaangażowanie emocjonalne matki powiązane było z wyższą samooceną dotyczącą radzenia sobie w relacjach społecznych. W grupie anoreksji mniejsza kontrola ze strony ojca ułatwiała identyfikację córek z cechami uznawanymi kulturowo za typowo kobiece. Z kolei w grupie bulimii zaangażowanie emocjonalne ojca pozytywnie korelowało z samooceną ogólną i osobistą, a także z identyfikowaniem się z męską rolą.
Konkluzje: Wyniki dotyczące więzi pomiędzy pacjentkami z zaburzeniami odżywiania a ich rodzicami wskazujące na dysfunkcjonalność więzi są generalnie spójne z danymi  z literatury. Rezultaty pokazują związki pomiędzy jakością więzi pacjentek z rodzicami i jej wpływem na kształtowanie się samooceny i poczucia kobiecości/męskości u dziewcząt z anoreksją i bulimią.
Summary
Aim. The aim of the study was comparison of perception of attachment patterns between adolescent girls suffering from anorexia nervosa (restrictive type), bulimia nervosa and healthy peers. Moreover, we tried to find the differences between the groups in self-esteem and identification with the culture-defined sex role.
Method. We examined 40 patients with anorexia, 32 with bulimia and 63 girls from the comparison group. Three questionnaires were used: Parental Bonding Instrument, The Culture-Free Self-Esteem Inventory and Psychological Sex Inventory.
Results. Results indicate that the parents’ emotional commitment in relations with daughters from the clinical sample is weaker, and they are controlled by parents more then those from the control group. In all groups, the mothers’ emotional commitment correlates positively with daughters’ social self-esteem. In the anorectic group, fathers’ control correlates negatively with daughters’ identification with the culture-defined feminine role. In the bulimic group, fathers’ emotional commitment correlates positively with self-esteem as well as daughters’ identification with the culture-defined masculine role.
Conclusions. The results concerning the bonds between the ED patients and their parents indicating dysfunctions of the bonds are generally consistent with the data from literature. Additionally they show the relationship between quality of the bonds between the patients and parents and its influence on development of self-evaluation and a sense of feminity/masculinity in anorectic and bulimic girls.


Bernadetta Izydorczyk
Psychoterapia oparta na teorii relacji z obiektem i psychodramie – integracyjne podejście w leczeniu zaburzeń odżywiania  677–689
Psychotherapy based on object relation with object and psychodynamic attitude to treatment of eating disorders  677–689
Streszczenie
Artykuł przedstawia propozycję integracyjnego podejścia do zastosowania głównych założeń  teorii relacji z obiektem i technik psychodramy według Moreno w leczeniu osób chorych na zaburzenia odżywiania(anoreksję  i bulimię psychiczną).Autorka zwraca uwagę na elementy wspólne i rozłączne  w rozumieniu psychopatologii zaburzeń odżywiania  z perspektywy paradygmatu psychoanalityczno-psychodynamicznego, jak i Morenowskiej psychodramy. Ponadto wskazuje na elementy wspólne i możliwość zastosowania  psychodramatycznych i psychoanalityczno-psychodynamicznych technik terapeutycznych w indywidualnej i grupowej psychoterapii tej grupy chorych. Prezentowana próba integracji psychoterapii, opartej na relacji z obiektem i metodzie psychodramy osób chorych na anoreksję czy bulimię psychiczną może wzbogacić repertuar terapeutycznych technik wzmacniających proces zdrowienia tych osób.
Summary
The article presents a proposal of integrating the basic concepts of object relations theory with the psychodramatic techniques by Moreno in treatment of eating disorders (anorexia and bulimia nervosa).
The author pays attention to the common elements and also on the differences in psychopathology of eating disorder from a medical perspective, psychoanalytic and psychodynamic paradigm and moreover psychodrama by Moreno.
Moreover she points to common elements and the possibility of applying psychodramatic and psychodynamic therapeutic techniques in individual and group psychotherapy in persons with eating disorders.
The presented attempt of integrating psychotherapy based on relation with object and psychodramatic techniques by Moreno can enlarge the repertoir of therapeutic techniques which intensify the recovery process in the group of persons with eating disorders (anorexia and bulimia nervosa).


Martyna Stochel, Małgorzata Janas-Kozik
Przyjaciółki wirtualnej Any – zjawisko proanoreksji w sieci internetowej  693–702
Friends of virtual Ana – the phenomenon of pro-anorexia in the Internet  693–702
Streszczenie
Anoreksja psychiczna uznawana jest za poważne zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się zaprzeczaniem istnieniu choroby oraz silnym oporem wobec leczenia. W wielu przypadkach prowadzi do skrajnego wyniszczenia, a nawet śmierci. Skuteczne leczenie tego zaburzenia wciąż stanowi wyzwanie dla klinicystów i badaczy.
Od połowy lat 90` poprzedniego stulecia dostępność do Internetu zaczęła stopniowo wzrastać, obecnie jego użytkownikiem jest ponad miliard osób na całym świecie. Młodzi ludzie poszukują w sieci nie tylko informacji, ale także przyjaciół, wsparcia czy rozrywki. Od kilku lat istnieje w Internecie zjawisko pro-anoreksji, które zrzesza osoby utrzymujące, iż anoreksja jest świadomie wybranym „stylem życia”, a nie śmiertelną chorobą, którą należy leczyć. Komunikują się one między sobą za pośrednictwem blogów, forów internetowych oraz popularnych portali społecznościowych, tworząc wirtualną społeczność. Tworzona jest ona głównie przez dorastające dziewczęta i młode kobiety, które podjęły decyzję o odchudzaniu. Pro-anoreksja jest wciąż słabo poznanym zjawiskiem, szczególnie w Polsce. Zwrócenie uwagi na ten fenomen wydaje się być niezwykle ważne w obliczu notowanego w ostatnich latach wzrostu rozpowszechnienia zaburzeń odżywiania się.
Summary
Anorexia nervosa is regarded as a serious mental disturbance, where denial of illness and strong resistance to treatment are symptomatic features. In many cases it leads to extreme devastation or even to death. Effective treatment of this disorder still remains a challenge for clinicians and researchers.
Since the 90-ies of the previous century there has been a rise in the free access to the internet. At present over a billion people all over the world use it. What young people look for in the internet is not only information, but also friends, support or entertainment. For last a few years, a phenomenon of pro-anorexia has been present in the Internet, connecting people who claim that anorexia is a “lifestyle” rather than a deadly illness, which should be treat. They communicate with each other through the internet blogs, forums and popular social networking sites, creating a virtual community. The pro-ana community is made up of adolescent girls and young women who decide on dieting. Pro-anorexia is still a poorly known phenomenon, especially in Poland. It seems to be very important to take a note on this phenomenon in the face of an increasing prevalence of eating disorders in the last years.


Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj
Jąkanie w wieku przedszkolnym: przegląd badań  703–712
Stuttering in preschool age: a survey of studies  703–712
Streszczenie
Jąkanie najczęściej utożsamiane jest z wadą wymowy lub niepłynnością mówienia. Tymczasem ma ono cechy zaburzenia o strukturze składającej się z czynników lingwistycznych, biologicznych, psychologicznych i społecznych oraz relacji między nimi. Jąkanie rozpoczyna się zazwyczaj w wieku przedszkolnym lub wcześniej. Temu okresowi badacze poświęcili jednak stosunkowo mało uwagi. W artykule przedstawiono przegląd najnowszych badań nad jąkaniem w wieku przedszkolnym. Analiza ujawniła wyraźną dysproporcję w studiach nad poszczególnymi elementami struktury jąkania. Dominują badania nad czynnikiem lingwistycznym, skupione na niepłynności mówienia. Odczuwa się natomiast niedosyt studiów nad czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Do rzadkości należą badania nad zależnościami między nimi. Mimo wysiłków wielu badaczy, diagnoza różnicowa jąkania wczesnodziecięcego i zwykłej niepłynności mówienia nadal budzi kontrowersje, podobnie jak podejmowanie wczesnej interwencji terapeutycznej. Generalnie w badaniach pomija się fakt, że istotą niepłynności mówienia jest jej zmienność. Występuje ona i znika, aby pojawić się powtórnie. Przyczyny tego zagadkowego zjawiska nie są znane.
Summary
Most often stuttering is identified with a speech disorder or speech disfluency. However, it resembles a disorder consisting of linguistic, biological, psychological and social factors, as well as relations between them. The onset of stuttering usually occurs in the preschool age or even earlier, though relatively little concern has been devoted to this period. The article presents a review of the latest research on stuttering in preschool age. A distinct disproportion between particular elements of stuttering structure have been observed. Research concerns mainly the linguistic factor and is focused on speech disfluency, while studies on the biological, psychological and social factors are insufficient. Research on relations between them is rare. Despite efforts of a number of researchers, differential diagnosis of preschool stuttering and natural speech disfluency is still controversial, as is early therapeutic intervention. In research it is usually omitted that the essence of speech disfluency is its changeability. It continually appears and disappears. The causes of this mysterious phenomenon are still unknown.


Anna Żmijewska
Zespół Aspergera w ujęciu rodzinnym – przegląd badań  713–722
Asperger’s Syndrome in family context – review of studies  713–722
Streszczenie
W ostatnich latach, ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę diagnoz zaburzeń ogólnorozwojowych u dzieci, obserwuje się wzrost badań prowadzonych w obszarze tematyki rodzinnej osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Początkowo w badaniach z udziałem rodzin dzieci z autyzmem, dominowały wątki radzenia sobie ze stresem u rodziców tych dzieci, wpływu niepełnosprawności dziecka na funkcjonowanie innych członków rodziny, a także terapeutycznego znaczenia  oddziaływań rodziców na dziecko. W nowszych badaniach, obejmujących rodziny osób z zespołem Aspergera, oprócz obciążeń stresowych rodziców, sposobów radzenia sobie z nimi oraz otrzymywanego wsparcia, podejmuje się  także próby analizy ich systemowych właściwości, takich jak: spójność, adaptacyjność, zorganizowanie, kontrola, ekspresyjność, konflikt w kontekście symptomatologii dziecka. Ujęcie systemowe przyczynia się do wielostronnego opisu sytuacji rodzin osób z zespołem Aspergera. Z drugiej jednak strony, obszar ten jest wciąż słabo poznany, a  pewne metodologiczne niedoskonałości tych badań, jak również brak badań podłużnych w tym zakresie, wciąż uniemożliwiają stworzenie całościowego obrazu funkcjonowania tych rodzin.
Summary
In recent years in the face of still growing number of diagnosis of pervasive developmental disorders there has been an increase in number of research in the functioning of family of children with autism or Asperger’s Syndrome. Studies concerning families of children with autism have been predominantly occupied with the stress-coping strategies and also with the therapeutic effect of interaction between disabled children and the rest of the family. New studies with families of children with Asperger’s Syndrome, apart from the coping styles of parents and the received support, are also examining the properties of the system of these families, like: cohesion, adaptability, organisation, control, expressiveness or conflict. Such a perspective enables researchers to describe the circularity of influences in these families, on the other hand, however, some methodological deficiencies of this research, as well as the lack of longitudinal studies prevent researchers from creating a comprehensive picture of functioning of these families.


Małgorzata Urban, Jolanta Rabe-Jabłońska
Urojenia zmiany płci i dysmorfofobia w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej – opisy przypadków  723–733
Delusion of sex change and body dysmorphic disorder in clinical picture of paranoid schizophrenia – case reports  723–733
Streszczenie
Cel. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących urojeń zmiany płci i dysmorfofobii oraz przedstawienie dwóch przypadków pacjentek prezentujących takie objawy, u których jednocześnie rozpoznano schizofrenię paranoidalną.
Metoda. Analiza przebiegu choroby i dokumentacji medycznej pacjentek.
Wyniki. Współwystępowanie transseksualizmu i schizofrenii budzi wiele kontrowersji Urojenia zmiany płci są prawdopodobnie częstsze niż się powszechnie uważa. To powoduje, że różnicowanie między psychozą i zaburzeniami identyfikacji płciowej może być w niektórych przypadkach bardzo trudne. Leczenie osób z rozpoznaniem transseksualizmu wiąże się nie tylko z efektami oczekiwanymi przez pacjenta, ale także z wieloma poważnymi, często nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Z tego powodu diagnostyka różnicowa transseksualizmu, zaburzeń identyfikacji płciowej i schizofrenii powinna być prowadzona z dużą ostrożnością i rozwagą, aby zminimalizować ryzyko błędnego rozpoznania i nie narażać pacjenta na poważne konsekwencje stosowanej terapii. Dysmorfofobia może przybierać postać niepsychotyczną i psychotyczną. Problemem diagnostycznym i terapeutycznym może być przede wszystkim wariant urojeniowy, który bywa źródłem pomyłek diagnostycznych. Czasem osoby cierpiące z tego powodu otrzymują rozpoznanie schizofrenii. Ma to miejsce szczególnie  wtedy gdy  objawy psychotyczne oraz natrętne myśli i czynności związane z maskowaniem rzekomego defektu urody w istotny sposób zaburzają codzienne funkcjonowanie.
Wnioski. Rzadkie nietypowe objawy lub zespoły psychopatologiczne mogą współistnieć ze schizofrenią. W takich przypadkach konieczne jest wnikliwe i ostrożne postępowanie diagnostyczne.
Summary
Aim. The aim of the paper was to present the basic data about delusions of sex change and body dysmorphic disorder and describe two cases of patients with these symptoms and paranoid schizophrenia.
Method. Analysis of the course of illness and medical documentation.
Results. Coexisting of transsexualism and schizophrenia cause a lot of doubt. Moreover, delusions of sex change are probably more frequent than it is thought. It causes that in some cases the differential diagnosis of psychosis and gender identity disorders may be very difficult. Treatment of transsexuals is on one hand connected with expected effects but on the other hand with many serious, often irreversible health consequences. That is why the differential diagnosis of transsexualism and schizophrenia should be made carefully and thoughtfully. Body dysmorphic disorder can appear as nonpsychotic or psychotic disorder. The delusional variant can cause diagnostic and therapeutical problems as well as diagnostic mistakes. Sometimes people suffering from this disorder can be diagnosed as having schizophrenia. It usually takes place when psychotic symptoms, obsessions and compulsive activities connected with hiding of the imaginary look problem significantly distort everyday functioning.
Conclusions. Rare, atypical psychopathological symptoms can coexist with schizophrenia. In this situation it is necessary to act carefully and precisely to make a proper diagnosis.


Tomasz Zyss, Paweł Franczuk, Anna Potoczek, Andrzej Zięba, Dominika Dudek, Zbigniew Ćwikliński, Maryna Rostworowska, Witold Pieniążek, Krzysztof Rewiuk, Tomasz Grodzicki, Magdalena Bosak, Krzysztof Banaszkiewicz, Grażyna Zwolińska, Andrzej Szczudlik
Analiza ciężkiego i potrójnie nietypowego przebiegu psychozy katatoniczno-paranoidalnej  735–751
Analysis of severe and threefold atypical and serious course of catatonic-paranoid psychosis  735–751
Streszczenie
Praca opisuje ciężki przebieg psychozy katatoniczno-paranoidalnej, która rozpoczęła się objawami podobnymi do miastenii. Narastające objawy katatonii w tym mechanizmy oralne z przymusem żucia, okaleczaniem zębami ust, przygryzaniem i uszkodzeniem języka oraz szczękościskiem doprowadziły do zachłyśnięcia z następowanym zapaleniem płuc.
Pacjentka musiała być wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną ze zwiotczeniem mięśni i następową sztuczną wentylacją w warunkach oddziału intensywnej terapii. Pomimo leczenia wysokimi dawkami neuroleptyków kilkakrotne próby wyprowadzania ze śpiączki powodowały nawrót objawów katatonicznych. Zdecydowano o poddaniu chorej terapii elektrowstrząsowej. W trakcie jednego zabiegu EW doszło do powikłania pod postacią zatrzymania krążenia wymagającego defibrylacji. Praca zawiera podstawowe informacje z zakresu poważnych powikłań terapii elektrowstrząsowej. Przeprowadza ponadto krytyczną analizę całego okresu leczenia.
Summary
The paper describes the difficult course of catatonic-paranoid psychosis which began with symptoms similar to the myasthenia. The growing symptoms of catatonia (in this oral mechanisms with the compulsion of mastication, injuring with teeth of the mouth, tongue biting and damage, such as lockjaw) brought about choking which was followed by aspiration pneumonia.
The patient had to have pharmacological coma induced, along with muscle relaxation and artificial ventilation in the conditions of the intensive care department.
Despite treatment with high doses of neuroleptics, the repeated trials of bringing the patient out from the coma caused recurrence of the catatonic symptoms. a decision was made to go along with electroconvulsive therapy. During one of the ECT treatments there were complications in the form of circulation cessation which required defibrillation.
The paper contains basic information about the serious complications of the electroconvulsive therapy. It moreover carries out the critical analysis of the whole treatment period.


Recenzje


Sprawozdania


Wspomnienia pośmiertne

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl