47; 6


PSYCHIATRIA POLSKA 2013; VOL. 47, NR. 6


READ ABSTRACTS IN 4 languages:

English & Polish abstracts - below

French - click here Russian - click here German - click here


Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoFREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 967–972

Józef K. Gierowski
Apel w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz wynikającymi z niej dla opieki psychiatrycznej implikacjami organizacyjnymi, diagnostycznymi, terapeutycznymi i opiniodawczymi.


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 973–988

Ewa Ferensztajn, Dorota Łojko, Janusz Rybakowski
Zespół pieczenia w jamie ustnej (burning mouth syndrome) – koncepcje patogenetyczne i terapeutyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Burning mouth syndrome: pathogenic and therapeutic concepts
Streszczenie
Zespół pieczenia w jamie ustnej (BMS – bourning mouth syndrome) jest to przewlekły zespół bólowy charakteryzujący się uczuciem bólu, pieczenia i suchością w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, niezwiązany z jej patologią. BMS występuje 7 razy częściej u kobiet, głównie w okresie około menopauzalnym. Istotny jest aspekt psychiatryczny BMS: choroba ta często współistnieje z depresją i zaburzeniami lękowymi, a szereg leków psychotropowych odgrywa istotną rolę w jej leczeniu. W niniejszym przeglądzie omówiono najważniejsze koncepcje patogenetyczne BMS oraz najczęstsze sposoby leczenia tego zespołu. BMS może być podobny do bólu neuropatycznego, a jego pewne elementy patogenetyczne są podobne do fibromialgii oraz zespołu niespokojnych nóg. W pierwotnym BMS wykazano cechy presynaptycznej dysfunkcji neuronów dopaminergicznych w obrębie prążkowia oraz zmniejszenie stężenia endogennej dopaminy. W patogenezie BMS biorą udział także inne neuroprzekaźniki (serotonina, noradrenalina, histamina), czynniki hormonalne oraz czynniki zapalne. W leczeniu farmakologicznym BMS stosowane są m.in. pochodne benzodiazepiny, leki przeciwdrgawkowe. leki przeciwdepresyjne oraz atypowe leki przeciwpsychotyczne. W końcowej części pracy omówiono możliwość zastosowania w BMS atypowego leku przeciwpsychotycznego - olanzapiny. W kontekście ostatnich prac na ten temat wspomniano również przypadek własny pacjentki z trwającym od kilkunastu lat zespołem pieczenia w jamie ustnej, u której leczenie olanzapiną przyniosło szybkie, znaczne zmniejszenie nasilenia objawów. Prawdopodobny mechanizm terapeutycznego działania olanzapiny w BMS opiera się na jej wpływie na receptory dopaminergiczne i histaminowe oraz dodatkowo na receptory noradrenergiczne i serotoninergiczne.
Summary
Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic pain condition characterized by pain, burning sensations and dryness within an oral mucosa, without any clinical changes of the latter. It occurs approximately seven times more frequently in women, mostly in perimenopausal age. The psychiatric aspect of BMS is significant: the most frequent co-morbidities are depression and anxiety disorders, and a number of psychotropic drugs play an essential role in its treatment. In the present review, the most important pathogenic and treatment concepts of BMS have been discussed. The BMS may be similar to neuropathic pain and has some related pathogenic elements with fibromyalgia and the restless leg syndrome. In primary BMS, the features of presynaptic dysfunction of dopaminergic neurons and deficiency of endogenous dopamine levels have been demonstrated. Other neurotransmitters such as serotonin, noradrenaline, histamine as well as hormonal and inflammatory factors may also play a role in the pathogenesis of BMS. In the pharmacological treatment of BMS a variety of drugs have been used including benzodiazepines, anticonvulsants, antidepressants and atypical antipsychotic drugs. In the final part of the paper, the possibility of using atypical antipsychotic drug, olanzapine, in the treatment of BMS has been discussed. In the context of the recent studies on this topic, a case of female patient with the BMS lasting more than ten years has been mentioned, in whom the treatment with olanzapine brought about a rapid and significant reduction of symptoms. The probable mechanism of the therapeutic effect of olanzapine in BMS can include its effect on dopaminergic receptors and probably also on histaminergic, noradrenergic and serotonergic ones.
Słowa klucze: zespół pieczenia w jamie ustnej, układ dopaminergiczny, olanzapina
Key words: burning mouth syndrome, dopaminergic system, olanzapine


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 989–1000

Katarzyna Charzyńska, Maryla Sawicka, Anna Osuchowska, Małgorzata Chądzyńska, Marta Giguere,
Beata Kasperek-Zimowska, Paweł Bronowski
Profil społeczno-demograficzny i kliniczny pacjentów z podwójną diagnozą mieszkających w warszawskiej dzielnicy Mokotów na tle badanych w innych miastach europejskich – wyniki wieloośrodkowego, międzynarodowego programu badawczego ISADORA
Sociodemographic and clinical profile of patients with dual diagnosis living in Warsaw district Mokotow in comparison with participants in other European countries – results of the international, multicentre research project ISADORA
Streszczenie
Cel. Celem obecnego badania było porównanie profilu społeczno-demograficznego i klinicznego pacjentów z podwójną diagnozą leczonych w Warszawie z profilem pacjentów leczonych w innych ośrodkach w Europie.
Metoda. Do badania w Warszawie zakwalifikowano 50 kolejno przyjmowanych pacjentów, w całym programie badawczym uczestniczyło 352 pacjentów z 7 ośrodków w Europie. Rekrutacja odbywała się na całodobowych oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz całodobowych oddziałach leczenia podwójnych diagnoz. Dane zostały zebrane w trakcie jednorazowego wywiadu przy wykorzystaniu kwestionariuszy M.I.N.I. i Europ-ASI.
Wyniki. Zarówno w Warszawie, jak i w całej badanej populacji mężczyźni stanowili blisko 2/3 grupy. Pacjenci badani w Warszawie częściej mieszkali z bliskimi i pozostawali w trwałych związkach niż badani w innych ośrodkach. Zaburzenia depresyjne były najczęstszą diagnozą w grupie pacjentów leczonych w Warszawie i były rozpoznawane istotnie częściej, niż miało to miejsce w Tampere. Ponadto w tej grupie istotnie rzadziej w porównaniu z pacjentami badanymi w pozostałych ośrodkach rozpoznawano nadużywanie przetworów konopi, a istotnie częściej – nadużywanie leków uspokajających.
Wnioski. Różnice między ośrodkami dotyczące profilów społeczno-demograficznych i klinicznych pacjentów z podwójną diagnozą wynikały zarówno z uwarunkowań społeczno-kulturowych (np. dostępność substancji), jak i przyjętej metodologii badania.
Summary
Aim. The aim of the present study was to compare socio-demographic and clinical profile of the inpatients with dual diagnosis in Warsaw with the profile of inpatients treated in other European centres.
Method. 50 patients consecutively admitted in Warsaw were included in the study; total number of patients recruited from 7 European centers was 352. Recruitment was conducted in general inpatient psychiatric departments and specialized dual diagnosis inpatient wards. Data was collected during single interview with the use of M.I.N.I and EuropAsi questionnaires.
Results. Both in Warsaw and overall study population males constituted almost 2/3 of the group. Patients in Warsaw were more frequently living with relatives or other close persons as well as remained in intimate relationships in comparison to patients from other study sites. Depression was the most common diagnosis in Warsaw and it was significantly more often found it this center than in Tampere. Moreover, patients in the Warsaw group were significantly less frequently diagnosed with cannabis use disorder and more frequently – with tranquillizers use disorder.
Conclusions. The differences among sites regarding socio- demographic and clinical profiles of dual diagnosis patients were due to both socio-cultural factors (e.g. psychoactive substances accessibility) and the research methodology.
Słowa klucze: podwójna diagnoza, depresja, nadużywanie alkoholu
Key words: dual diagnosis, alcohol use disorder, depression


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1001–1009

Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Ewa A. Jankowska
Ocena nasilenia objawów depresyjnych z zastosowaniem polskiej wersji IA Inwentarza Depresji Becka u zdrowych mężczyzn, mieszkańców Wrocławia
Assessment of severity of depressive symptoms using the Polish version IA of Beck Depression Inventory in healthy men, inhabitants of Wrocław
UWAGA: praca powstała dzięki finansowaniu w ramach projektów badawczych Nr 6POC04820 KBN oraz NN303543239 MNiSW
Streszczenie
Wstęp. W procesie starzenia się obserwuje się nasilanie objawów depresyjnych, co istotnie pogarsza rokowanie i jakość życia starszych ludzi.  Obecnie nie dysponujemy polskimi danymi referencyjnymi opisującymi zmiany z wiekiem nasilenia objawów depresyjnych osób zdrowych.
Cel. Ocena nasilenia objawów depresyjnych w populacji zdrowych mężczyzn oraz związku wieku i wykształcenia badanych z analizowanymi zmiennymi.
Metoda. Badaniem objęto 341 zdrowych mężczyzn, mieszkańców Wrocławia, w wieku 32–79 lat, bez istotnej przeszłości chorobowej. Nasilenie objawów depresyjnych oceniano za pomocą polskiej wersji IA Inwentarza Depresji Becka (IDB).
Wyniki. W kolejnych grupach wiekowych odnotowano nasilanie się objawów depresyjnych u zdrowych mężczyzn zarówno w zakresie całej skali (32–45, 46–55, 56–65, 66–79 lat – 4,1 ± 4,4, 8,2 ± 4,2, 10,4 ± 3,6, 13,4 ± 3,4 punkta, odpowiednio, r = 0,65, p < 0,0001), jak i objawów poznawczo-afektywnych (odpowiednio – 2,8 ± 3,1, 5,0 ± 2,8, 5,8 ± 2,5, 7,3 ± 2,6 punkta, r = 0,51, p < 0,0001) oraz objawów somatycznych towarzyszącym zmianom nastroju (odpowiednio – 1,3 ± 1,5, 3,2 ± 2,0, 4,6 ± 1,5, 6,1 ± 1,7 punkta, r = 0,73, p < 0,0001).  Depresja lekka (IDB ≥ 10 i < 20 punktów) oraz umiarkowana (IDB ≥ 20 i < 30 punktów) występowały u 12,6% i 0%, 34,5% i 0,8%, 50,0% i 2,9%, 80,0% i 2,9% mężczyzn w wieku odpowiednio 32–45, 46–55, 56–65, 66–79 lat (p < 0,0001).  Nie wykazano różnic zależnych od poziomu wykształcenia w zakresie nasilenia objawów depresyjnych u badanych mężczyzn (p > 0,2).
Wnioski. W procesie starzenia się u mężczyzn obserwuje się nasilanie objawów depresyjnych.  Wiek, ale nie poziom wykształcenia, stanowi istotną determinantę nasilenia objawów depresyjnych.  Przedstawione dane mogą stanowić wartości referencyjne dla zdrowych mężczyzn, mieszkańców Polski, w odpowiednich grupach wiekowych.
Summary
Background. Aging is accompanied by progression of depressive symptoms, which significantly impair the prognosis and quality of life of elderly men. Currently, there are no Polish reference values reflecting age-related changes in the intensity of depressive symptoms in healthy men.
Aim. An assessment of the severity of depressive symptoms in a population of healthy Polish men, and an evaluation of the effects of age and education on the analyzed variables.
Methods. We examined 341 healthy men, inhabitants of Wroclaw, aged 32-79, without any significant medical history. The intensity of depressive symptoms was assessed using the Polish version IA of Beck Depression Inventory (BDI).
Results. We observed an increase in the severity of depressive symptoms in the subsequent age categories in the examined men, in all the analyzed symptoms (32-45, 46-55, 56-65, 66-79 years – 4.1±4.4, 8.2±4.2, 10.4±3.6, 13.4±3.4 points, respectively, r=0.65, p<0.0001), and in cognitive-affective symptoms (respectively – 2.8±3.1, 5.0±2.8, 5.8±2.5, 7.3±2.6 points, r=0.51, p<0.0001) as well as in somatic symptoms related to mood changes (respectively – 1.3±1.5, 3.2±2.0, 4.6±1.5, 6.1±1.7 points r=0.73, p<0.0001). Mild (BDI.10 and <20 points) and moderate depression (BDI.20 and <30 points) were found in 12.6% and 0%, 34.5% and 0.8%, 50.0% and 2.9%, 80.0% and 2.9% of men aged 32-45, 46-55, 56-65, 66-79 years, respectively (p<0.0001). There were differences in the intensity of depressive symptoms in the examined men (p>0.2).
Conclusions. In Poland, male aging is accompanied by an increase in the severity of depressive symptoms. Age, but not education, constitutes a major determinant of these symptoms. The presented data may be used as reference values for BDI scores of healthy Polish men in subsequent age categories.
Słowa klucze: objawy depresyjne, starzenie się mężczyzn
Key words: depressive symptoms, male aging


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1011–1022

Magdalena Tyszkowska, Magdalena Podogrodzka
Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki bezpośrednio związane z leczeniem psychiatrycznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stigmatization on the way to recovery in mental illness – the factors directly linked to psychiatric therapy
Streszczenie
Celem pracy jest pokazanie niejednoznacznych związków między procesem zdrowienia a wdrażanym leczeniem psychiatrycznym. Wraz z diagnozą, osoba chora psychicznie zostaje automatycznie przydzielona do rozpoznawanej społecznie grupy i objęta systemem opieki psychiatrycznej. Osoby z rozpoznaniem poważnej choroby psychicznej muszą zmierzyć się nie tylko z nową własną sytuacją zdrowotną, przystosować do dostępnego systemu opieki zdrowotnej, ale również zmierzyć się z reakcją otoczenia. Proces zdrowienia w chorobach psychicznych obejmuje również – oprócz remisji objawów i odzyskania normalnego funkcjonowania oraz satysfakcji z życia – osobistą przemianę i przeciwstawienie się stygmatowi. Znacząca część społeczeństwa demonstruje stygmatyzujące opinie i dyskryminujące zachowania w stosunku do chorych psychicznie, co nie ułatwia im powrotu do zdrowia i reintegracji społecznej. Najbliższe otoczenie chorego psychicznie zdominowane jest przez personel psychiatryczny, innych chorych psychicznie, leki psychotropowe i szpital psychiatryczny. Wymienione czynniki związane bezpośrednio z diagnozą i leczeniem psychiatrycznym mają pomagać choremu w zdrowieniu. W rzeczywistości mogą w różnym stopniu jednocześnie sprzyjać zdrowieniu, jak i być źródłem dodatkowego cierpienia, utrudniać powrót do zdrowia poprzez swój stygmatyzujący charakter. Osoby chore psychicznie często pomimo osiągniętej poprawy objawów i funkcjonowania pozostają poza głównym nurtem życia społecznego, wykluczone i w izolacji społecznej.
Summary
The aim of this study is to draw attention to the ambiguity of the relationship between the process of recovery and implemented psychiatric treatment. With getting the diagnosis, a mentally ill person is automatically assigned to a certain society group and is involved into the mental health care system. People with a diagnosis of serious mental illness have to face not only their new health condition and adapt to the available health care system, but also to deal with the reaction of their environment. The process of recovery in mental illness includes remission of symptoms, getting back to the normal functioning, recuperating the life satisfaction, but also means the personal transformation and opposition to stigma. The most of the public demonstrates the stigmatizing opinions and discriminatory behavior in relation to the mentally ill, which does not foster their recovery and social reintegration. The nearest surrounding of the mentally ill is dominated by psychiatric staff, other mentally ill, psychotropic drugs and psychiatric hospital. These factors directly linked to the diagnosis and treatment of a psychiatric patient are supposed to help in recovery. In fact, at the same time they may contribute to recovery, and be a source of additional suffering or impede recovery. Despite symptomatic and functional remission, the mentally ill people stay outside the mainstream, remain socially isolated and excluded.
Słowa klucze: stygmatyzacja, zdrowienie
Key words: stigmatization, recovery


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1023–1039

Hanna Karakuła, Paweł Krukow, Joanna Kalinowska, Anna Urbańska, Ewa Stelmach, Agnieszka Kowal
Dezintegracja procesów poznania społecznego w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Disintegration of social cognitive processes in schizophrenia
Streszczenie
Wstęp. Pomimo burzliwego rozwoju badań nad zaburzeniami poznania społecznego w schizofrenii nadal trwają poszukiwania szerszych modeli konceptualnych, w tym uwzględniających teorie sieciowe, wyjaśniających obserwowane zaburzenia. Celem naszej pracy była ocena struktury procesów poznania społecznego w schizofrenii na tle grupy porównawczej osób zdrowych psychicznie.
Materiał. Badaniami objęto grupę 55 osób: 30 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej wg DSM-IV w okresie remisji oraz 25 osób tworzących grupę kontrolną, dobraną pod kątem wieku, płci i wykształcenia do grupy klinicznej.
Metody. W celu oceny procesów poznania społecznego zastosowano baterię testów złożoną z: „Theory of Mind Picture Stories Test” służący do badania Teorii Umysłu, próby „Twarze” z zestawu ekspresji mimicznych ze zbioru Ekmana i Friesena i „Figury” z publikacji Argyle’a – w celu oceny rozpoznawania emocji odpowiednio na podstawie ekspresji mimicznej i ekspresji pozy oraz dodatkowo ocenę samokrytycyzmu w odniesieniu do badanych funkcji poznania społecznego.
Wnioski. Poziom poszczególnych procesów poznania społecznego był niższy w grupie pacjentów chorych na schizofrenię w porównaniu z grupą kontrolną, co przekładało się na niższą ogólną efektywność poznania społecznego w tej grupie. Struktura procesów poznania społecznego w schizofrenii, odmiennie niż u osób zdrowych, wykazywała cechy uogólnionej dezintegracji. W grupie chorych na schizofrenię proces teorii umysłu był czynnikiem najważniejszym dla ogólnego poziomu poznania społecznego. Obserwowano nieadekwatną, zawyżoną samoocenę odnośnie efektywności własnych procesów poznania społecznego w grupie pacjentów ze schizofrenią. Samokrytycyzm pacjentów nie korelował istotnie ze zmiennymi z zakresu poznania społecznego. Podsumowując, należy stwierdzić, że grupa, w której zaobserwowano niski poziom integracji procesów poznania społecznego, jednocześnie uzyskała niższe wyniki w zakresie poszczególnych wymiarów poznania społecznego.
Summary
Introduction. Despite rapid development of research on social cognition (SC) impairments in schizophrenia, efforts are still made to generate new, broader theoretical models which include the neural network approach to those dysfunctions. The aim of this study was the evaluation of the structure of SC in patients with schizophrenia in comparison to healthy subjects.
Methods. The studied groups consisted of 55 subjects: 30 patients with paranoid schizophrenia according to DSM-IV criteria, and 25 control healthy subjects matched for age, gender and education to the clinical group. In order to assess processes of SC, a battery of tests was administered: Theory of Mind Picture Stories to assess theory of mind, trials “Faces” (from Ekman and Friesen’s set of emotional expressions) and “Figures” (from the publication by Argyle) to evaluate recognition of emotions from facial and gesture expression. The methods included also an assessment of self-criticism (insight) relating to the subject’s processes of SC.
Results. The level of efficacy of SC was lower in the patients compared to the controls. In the clinical group, theory of mind was the most important factor for the overall level of SC and its impairments. There was inadequate, decreased patients’ self-criticism regarding their execution of SC tests. The insight did not correlate with any other SC variables in the clinical group. In general, the group characterized by lower integration of social cognitive processes, also obtained lower scores in individual dimensions of SC.
Conclusions. The structure of social cognitive processes in schizophrenic group, unlike in healthy subjects, shows characteristics of generalized disintegration.
Słowa klucze: schizofrenia, poznanie społeczne, dezintegracja, teorie sieci neuronalnych, teoria umysłu
Key words: schizophrenia, social cognition, disintegration, neural networks, theory of mind


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1041–1050

Jagoda Różycka, Katarzyna Prochwicz
Rola zjawiska przedwczesnego wnioskowania w powstawaniu urojeń
The role of the jumping to conclusion bias in delusions formation
Streszczenie
Wyniki wielu badań wskazują, że u osób doświadczających urojeń występują zaburzenia wnioskowania polegające na podejmowaniu decyzji na podstawie niewielkiej liczby informacji. Osoby z urojeniami formułują wnioski w oparciu o niewielką liczbę faktów i nie korzystają z dodatkowych danych, nawet w warunkach, gdy są one łatwo dostępne. Osoby te deklarują także wyższy poziom pewności co do raz podjętej decyzji. Dotychczasowe badania nie rozstrzygnęły jednak, jakie są przyczyny zjawiska przedwczesnego wnioskowania i jaką rolę spełnia ono w procesie powstawania urojeń. Artykuł omawia najważniejsze wyniki badań dotyczących zjawiska przedwczesnego wnioskowania u osób z urojeniami. Przedstawia główne hipotezy wyjaśniające związki między przedwczesnym wnioskowaniem a powstawaniem zaburzeń myślenia, w tym hipotezy odwołujące się do wpływu informacji przechowywanych w pamięci na proces podejmowania decyzji, roli motywacji do szybkiego zakończenia zadania oraz tendencji do potwierdzania obecności sygnałów zagrożenia w neutralnych sytuacjach. W artykule omówiono także zagadnienie specyficzności zjawiska pochopnego wnioskowania w odniesieniu do urojeń oraz jego związki z takimi zmiennymi, jak inteligencja osób badanych i nasilenie urojeniowych przekonań.
Summary
The results of many researches indicate that individuals with delusions reveal the reasoning bias. In probabilistic reasoning tasks they reveal hastiness in decision – making. The individuals with delusions request less information than non – deluded individuals, even if additional data is easily available. What is more, they also prove to be convinced to a greater extend of having made the right decision. This finding has been replicated by a number of studies. However, the previous researches have not confirmed the origins of ‘jumping to conclusion’ bias, and its role in the process of forming delusions has not been yet confirmed. The article in question contains the review of the results of the jumping to conclusion bias in people with delusions. It discusses the main hypotheses explaining the relations between the hasty decision making and the delusions formation. The article also deals with the specifics of ‘jumping to conclusion’ bias in case of individuals with delusions, as well as summarizes its relation to factors such as the level of intelligence or the intensity of delusion.
Słowa klucze: urojenia, wnioskowanie, podejmowanie decyzji
Key words: delusions, reasoning bias, jumping to conclusion


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1051–1063

Letizia Bossini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini, Despoina Koukouna, Valentina Fortini, Federica Cecchini,
Andrea Fagiolini
Błędy popełniane w diagnostyce zaburzenia stresowego pourazowego – problem nakładania się objawów tego zaburzenia i depresji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostic mistakes in post-traumatic stress disorder. The problem of symptom overlap with depression
Streszczenie
Cel badania. Można wskazać liczne obszary nakładania się objawów zaburzenia stresowego pourazowego (posttraumatic stress disorder – PTSD) oraz dużej depresji (major depressive disorder – MDD). PTSD rozwija się u osób, które doznały urazu psychicznego, a w każdej z grup objawów definiujących PTSD zaznacza się ich związek z traumą. U pacjentów, którzy doznali urazu w odległej przeszłości, trudno jest ustalić relację czasową między wystąpieniem objawów a doświadczeniem traumy. Autorzy niniejszej pracy zwrócili uwagę na potrzebę poszerzenia wiedzy dotyczącej tych zagadnień wśród profesjonalistów medycznych, którzy mogą zetknąć się z opisywanym problemem, a także dostarczenie wskazówek mogących pomóc we właściwym prowadzeniu diagnostyki różnicowej.
Metoda. W badaniu uczestniczyła grupa pacjentów z PTSD (bez współwystępujących zaburzeń psychicznych). W ramach zastosowanych procedur diagnostycznych weryfikowano to rozpoznanie oraz określano stopień nasilenia objawów pourazowych. Zmiany parametrów badanych za pomocą skali urazu Davidsona w zależności od stopnia nasilenia objawów depresyjnych (określanych przy użyciu Skali Depresji Hamiltona – HAM-D) analizowano przy użyciu testu Kruskala-Wallisa.
Wyniki. Mimo wykluczenia aktualnie trwającego epizodu dużej depresji, połowa pacjentów z PTSD uzyskała > 18 pkt. w skali HAM-D. Choć objaw odrętwienia emocjonalnego (numbing) różni się od depresyjnego doznania apatii, to w ramach diagnostyki przy użyciu HAM-D przypisuje się go do kategorii objawów depresyjnych.
Wnioski. Częste występowanie objawów depresyjnych u osób z PTSD może prowadzić do pomyłek diagnostycznych, a co za tym idzie – do błędów w leczeniu.
Summary
Objectives. The overlap between symptoms of PTSD and MDD is substantial. PTSD symptoms arise after a traumatic experience and the trauma is present in all of the diagnostic clusters. In individuals who have experienced a trauma a long time before, it is difficult to establish the exact moment of onset of their symptoms in relation to the trauma suffered. We proposed to raise awareness among operators who may encounter this problem, with the aim of providing them with valuable help in order to achieve a correct differential diagnosis.
Methods. A sample of subjects suffering from PTSD without comorbidity was assessed to confirm the diagnosis and the severity of post-traumatic symptoms. The Kruskal-Wallis test was used to compare any modifications in the parameters analyzed through the Davidson Trauma Scale with the presence and severity of depressive symptoms as evaluated by the Hamilton-D scale.
Results. Half of the PSTD patients recruited showed values of HAM-D > 18, although an active Major Depressive Episode was clinically excluded. Symptom of “numbing”, despite being different from the apathy experienced in depression, is identified as a depressive symptom by the HAM-D.
Conclusions. Giving prevalence to depressive symptoms may be misleading for diagnosis and may ultimately result in inappropriate treatment.
Słowa klucze: skala PTSD w formie wywiadu klinicznego, Skala Depresji Hamiltona, odrętwienie emocjonalne
Key words: Clinician-Administered PTSD Scale, Hamilton Rating Scale for Depression, numbing


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1065–1075

Justyna Skotnicka
Analiza zaburzeń polskich żołnierzy po stresie traumatycznym po powrocie z misji stabilizacyjnej w Iraku

FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of posttraumatic stress disorders in Polish soldiers who returned from stabilization mission in Iraq
Streszczenie
Cel. Celem podjętych badań było ustalenie, czy Zespół Stresu Pourazowego występuje u polskich żołnierzy po roku od powrotu z Iraku.
Metody. Badaniem objęto 60 żołnierzy, w tym 30 żołnierzy, którzy powrócili z misji w Iraku oraz 30 żołnierzy przebywających w Polsce. Zastosowano pięć narzędzi badawczych: IPSA, STAI, BDI, Kwestionariusz PTSD i Ankietę Socjodemograficzną.
Wyniki. Wielu żołnierzy podczas misji w Iraku uczestniczyło w zdarzeniu traumatycznym, jednak u żadnego z nich nie zostały spełnione kryteria PTSD. Pobyt w Iraku nie zróżnicował poziomu depresji i lęku pomiędzy żołnierzami obu grup. Stwierdzono natomiast dysproporcje w zakresie nasilenia stopnia agresji, które wyraźnie dominowało u żołnierzy powracających z misji.
Wnioski. Udział w misji stabilizacyjnej w Iraku, konfrontacja z traumatycznym zdarzeniem – choć nie na długo – jednak wpłynęły na funkcjonowanie biorących w nich udział żołnierzy. Wyrazem tego były reakcje emocjonalne i fizjologiczne, jakich doświadczali (koszmary senne, stres w sytuacjach przypominających traumę, wzmożony odruch orientacyjny). Jednak wbrew oczekiwaniom nie wykazano, że żołnierze, którzy powrócili z misji w Iraku, cierpią na PTSD.
Summary
Aims. The aim of the survey was to establish whether PTSD is present among Polish soldiers returning from a one-year deployment to Iraq and an analysis of its individual symptoms.
Methods. Sixty soldiers were examined, including 30 who returned from the Iraqi mission and 30 who remained in Poland. Five analysing devices were used: (IPSA), (STAI), (BDI), a PTSD questionnaire and a socio-demographical form.
Results: A significant number of soldiers experienced a traumatic event during the mission in Iraq. Although the Iraq deployment did not change the level of depression and anxiety among the two groups of soldiers, disproportions were found in the range of anger level intensity, which was significantly higher among soldiers who returned from Iraq.
Conclusion. Stabilisation mission and the experience of a traumatic event influenced the biological and psychological functioning patterns among soldiers who returned from Iraq. The manifestations of this were emotional and physiological reactions that the soldiers experienced (nightmares, excessive sweating, increased heartbeat rate, stressful reactions in situations similar to the traumatic occurrence and intensified responses to them). However, contrary to the assumptions, it was not concluded that soldiers who returned from Iraq are suffering from PTSD.
Słowa klucze: PTSD, trauma, stres
Key words: PTSD, trauma, stress


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1077–1086

Joanna S. Gędzior, Dwayne R. DePry
Opieka nad chorym weteranem – obraz systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Departamencie Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Taking care of the sick veteran – mental health care within the Department of Veterans Affairs, USA
Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla weteranów w USA na przykładzie stanu Kalifornia. Przedstawione zostały także dwa opisy przypadków klinicznych ilustrujące problematykę zaburzeń zdrowia psychicznego tej populacji pacjentów. Weterani, jak również żołnierze służby czynnej oraz cywilni pracownicy wojska stanowią grupę pacjentów zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającą rosnącej uwagi klinicystów nie tylko w USA, ale wszystkich krajach, które zaangażowane są w misje wojskowe/pokojowe.
Summary
The article describes the functioning of the system of mental health care for veterans in the U.S. on the example of the state of California. Two clinical cases illustrating the issue of mental health disorders in this population of patients have also been presented. Veterans as well as active duty soldiers and civilian employees of the military compose a group of patients suffering from mental health problems, requiring increased attention of clinicians not only in the U.S. but in all countries that are engaged in military missions.
Słowa klucze: weterani, system psychiatrycznej opieki zdrowotnej, PTSD
Key words: veterans, psychiatric health care system, PTSD


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1087–1099

Tadeusz Parnowski, Bernadetta Kałuża
Zespół metaboliczny i zaburzenia funkcji poznawczych u osób w wieku podeszłym
Metabolic syndrome and cognitive dysfunction in the old age
Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było określenie profilu metabolicznego pacjentów z zaburzeniami procesów poznawczych poprzez ocenę lipidogramu, glikemii i nadciśnienia tętniczego.
Materiał i metody. Naturalistyczne, otwarte badanie przeprowadzono w grupie 100 osób zarejestrowanych w Poradni Zaburzeń Pamięci. Na podstawie kryteriów klinicznych pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy: Grupa 1 – pacjenci bez zaburzeń procesów poznawczych zgodnie z kryteriami ICD-10 i z wynikiem powyżej 30 pkt. w skali KTSP (44%), Grupa 2 – pacjenci z lekkimi zaburzeniami funkcji poznawczych zgodnie z kryteriami ICD-10 i NIA/AA z wynikiem 26–30 pkt. w skali KTSP (17%) oraz Grupa 3 – pacjenci ze zdiagnozowanym otępieniem zgodnie z kryteriami ICD-10 i McKhanna i wsp., wynik poniżej 26 punktów w KTSP (39%).
Wyniki. Metoda regresji logistycznej wykazała, iż najsilniejszymi czynnikami związanymi z występowaniem otępienia są stężenia cholesterolu HDL (p = 0,036), OR = 1,061, CI < 0,99; 1,13 >),  glukozy (p = 0,008, OR = 0,97, CI < 0,95; 0,99 >), zespół metaboliczny (p = 0,03; OR = 0,34; CI < 0,12; 0,91 >), wiek (p = 0,001; OR = 0,9; CI < 0,84; 0,95 >). Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w tomografii komputerowej wykazały związek ze stężeniem glukozy w surowicy (p = 0,01, OR = 0,97, CI < 0,95; 0,99 >). Stwierdzono negatywną korelację pomiędzy punktacją w skali KTSP  z wiekiem pacjentów (r-Spearmana = -0,47, p < 0,0001) oraz ze stężeniem glukozy na czczo (r-Spearmana = -0,33, p = 0,0024) a pozytywną pomiędzy wynikiem KTSP i stężeniem  HDL (r-Spearmana = 0,32; p = 0,05).
Wnioski. Objawy zespołu metabolicznego mogą być częścią patomechanizmu otępienia.
Summary
Background. We analyzed metabolic profile of patients with cognitive dysfunctions by means of levels of lipoproteins, glycaemia and hypertension.
Research design and methods. In naturalistic, open manner, we studied 100 persons – 44 without cognitive dysfunctions, 17 with MCI and 39 with dementia. Patients were grouped according to ICD-10,NIA/AA, McKhann’s criteria of cognitive impairment and STMS cut-off levels.
Results. We found correlations between HDL cholesterol (p=0.036, OR=1.061, <0.99; 1.13>), hyperglycaemia (p=0.008, OR=0.97, <0.95; 0.99>), metabolic syndrome (p=0.03; OR=0.34; <0.12; 0.91>) with age (p=0.001; OR=0.9; <0.84; 0.95>) and dementia. We confirmed also correlations of glucose levels with CT changes (p=0.01, OR=0.97, <0.95; 0.99>), and age (r =-0.47, p=0.000001), fasting glucose (r =-0.33, p=0.0024), HDL levels (r=0.32; p=0.05) with STMS results.
Conclusions. Metabolic-cognitive syndrome seems to be a part of pathogenesis of dementia.
Słowa klucze: zespół metaboliczny, zaburzenia funkcji poznawczych
Key words: metabolic syndrome, cognitive dysfunction


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1101–1111

Aneta Gerhant, Marcin Olajossy, Luiza Olajossy-Hilkesberger
Neuroanatomiczne, genetyczne i neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego
Neuroanatomical, genetic and neurochemical aspects of infantile autism
Streszczenie
Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym się nieprawidłowościami w komunikacji, wzajemnych relacjach społecznych oraz występowaniem powtarzalnego wzorca zachowań i zainteresowań. Chociaż nie zidentyfikowano do tej pory przyczyn tego zaburzenia, sugeruje się podłoże genetyczne ze złożonym modelem dziedziczenia. Etiopatogeneza autyzmu jest niezwykle złożona, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanym przebiegu oraz symptomatologii tego zaburzenia. Trajektoria rozwoju mózgu, jak również objętości pewnych jego struktur wykazują nieprawidłowości u osób z autyzmem. Zaburzenia w zakresie neurotransmisji serotoninergicznej, gabaergicznej, glutaminergicznej, cholinergicznej oraz dopaminergicznej mogą warunkować symptomatologię choroby, jak również zaburzać rozwój mózgu. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących neuroanatomicznych, neurochemicznych i genetycznych aspektów autyzmu.
Summary
Infantile autism is a neurodevelopmental disorder characterized by impairments in communication, reciprocal social interaction and restricted repetitive behaviors or interests. Although the cause of these disorders is not yet known, studies strongly suggest a genetic basis with a complex mode of inheritance. The etiopathogenetic processes of autism are extremely complex, which is reflected in the varying course and its symptomatology. Trajectories of brain development and volumes of its structures are aberrant in autistic patients. It is suggested that disturbances in sertotoninergic, gabaergic, glutaminergic, cholinergic and dopaminergic neurotransmission can be responsible for symptoms of autism as well as can disturb the development of the young brain. The objective of this article is to present the results of reasearch on neuroanatomical, neurochemical and genetic aspects of autism.
Słowa klucze: autyzm wczesnodziecięcy, neuroanatomia, neurotransmitery
Key words: infantile autism, neuroanatomy, neurotramsmiters


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1113–1122

Letizia Bossini, Claudia Caterini, Despoina Koukouna, Ilaria Casolaro, Monica Roggi, Silvia Di Volo,
Francesco Fargnoli, Roberto Ponchietti, Jim Benbow, Andrea Fagiolini
Rola fototerapii w leczeniu osób z zaburzeniami czynności seksualnych – weryfikacja wyników badania pilotażowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Light therapy as a treatment for sexual dysfunctions – beyond a pilot study
Streszczenie
Cel badania. Zaobserwowano, że zarówno reprodukcja, jak i aktywność seksualna podlegają wpływom rytmów rocznych. Szyszynka (narząd wytwarzający melatoninę) pełni istotną rolę w procesach hormonalnej kontroli czynności seksualnych oraz fizjologii reprodukcji. Założyliśmy, że zastosowanie fototerapii (celem zmniejszenia aktywności szyszynki) może korzystnie wpływać na czynności seksualne.
Metoda. Do badania włączono 24 osoby z rozpoznaniem zaburzenia pożądania i/lub pierwotnego zaburzenia pobudzenia seksualnego. Chorych losowo przypisywano do grupy korzystającej z aktywnej fototerapii (active light treatment – ALT) lub do grupy, u której stosowano fototerapię placebo (placebo light treatment – L-PBO). Stan kliniczny pacjentów oceniano podczas pierwszej wizyty oraz po dwóch tygodniach leczenia, za pomocą Structured Clinical Interview for Sexual Disorders DSM-IV (SCID-S) oraz skali samooceny satysfakcji seksualnej (0–10). Dane uzyskane od pacjentów należących do wyodrębnionych grup porównywano, przeprowadzając analizę wariancji ANOVA z powtarzanymi pomiarami. W ramach analizy post-hoc stosowano test wielokrotnych porównań Holma-Sidaka.
Wyniki. Na początku badania nie odnotowano statystycznie istotnych różnic między obiema grupami. Po dwóch tygodniach terapii, w grupie korzystającej z ALT zaobserwowano istotny wzrost satysfakcji seksualnej, około trzykrotnie większy niż w grupie stosującej placebo, podczas gdy w grupie L-PBO nie stwierdzono wystąpienia znamiennych różnic.
Wnioski. Wyniki naszego badania potwierdzają, że stosowanie fototerapii może przynosić korzyść osobom z pierwotnymi zaburzeniami czynności seksualnych. Sugerujemy, aby w przyszłości określić korelację między efektami leczenia a stężeniem testosteronu (zarówno przed rozpoczęciem terapii, jak i po jego zakończeniu).
Summary
Objectives. Seasonal trends were demonstrated in reproduction and sexual activity. Through the secretion of melatonin the pineal gland plays an important role in the neuroendocrine control of sexual function and reproductive physiology. We hypothesized that inhibition of the pineal gland activity through a light treatment may favorably affect sexual function.
Methods. We recruited 24 subjects with a diagnosis of hypoactive sexual desire disorder and / or primary sexual arousal disorder. The subjects were randomly assigned to either active light treatment (ALT) or placebo light treatment (L-PBO). Participants were assessed during the first evaluation and after 2 weeks of treatment, using the Structured Clinical Interview for Sexual Disorders DSM-IV (SCID-S) and a self-administered rating scale of the level of sexual satisfaction (1 to 10). Repeated ANOVA measures were performed to compare the two groups of patients. Post-hoc analysis was performed by Holm-Sidak test for repeated comparisons.
Results. At baseline the two groups were comparable. After 2 weeks the group treated with Light Therapy showed a significant improvement in sexual satisfaction, about 3 times higher than the group that received placebo, while no significant improvement was observed in the group L-PBO.
Conclusions. Our results confirm a potentially beneficial effect of Light Therapy on primary sexual dysfunction. In the future, we propose to correlate clinical findings with testosterone levels pre / post treatment.
Słowa klucze: jasne światło, placebo, pierwotne zaburzenia seksualne
Key words: bright light, placebo, primary sexual dysfunctions


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1123–1132

Grzegorz Iniewicz, Anna Strzelczak
Pożądanie w odpowiedzi – nowe spojrzenie na hipolibidemię u kobiet
Trigerred desire – new look at hypoactive sexual desire disorder among women
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kontrowersji wokół kryteriów zaburzeń pożądania ujętych w DSM-IV. Przyjęty i opracowany w 1966 roku przez Mastersa i Johnson, a później uzupełniony w 1974 roku przez Kaplan cykl reakcji seksualnej stanowiący podstawę dla współczesnych kryteriów zaburzeń pożądania, w pewnych kwestiach nie jest zgodny z najnowszymi wynikami badań z zakresu seksualności. Praca prezentuje przesłanki do zmian kryteriów DSM, jakie sugerowane są przez Basson oraz analizuje najnowsze propozycje kryteriów DSM-V pod kątem ich uwzględnienia.
Summary
This article aims to present controversy surrounding current desire disorder criteria listed in DSM IV. Developed by Masters and Jonhson in 1996, completed later by Kaplan in 1974, the human sexual response cycle which is the basis for contemporary desire disorder criteria, in some aspects stands in opposition to the results of the newest research. This paper presents evidence to change the DSM criteria suggested by Basson and analyzes recent proposals for DSM V criteria for consideration of these arguments.
Słowa klucze: pożądanie, cykl reakcji seksualnej, zaburzenia pożądania, hipolibidemia
Key words: desire, human sexual response cycle, desire disorders, hipolibidemy


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1133–1142

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski
Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Discussion regarding classification of sexual disorders in DSM-5 and research trends within the area of sexual disorders in Poland
Streszczenie
Piąta wersja powszechnie używanej klasyfikacji DSM weszła w życie w maju 2013 r. Jej powstanie poprzedziły wieloletnie intensywne dyskusje, badania kliniczne i analizy danych, których celem było jak najbardziej rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości klinicznej. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa obrazującego zakres prac nad kwestiami związanymi z szeroko pojętymi zaburzeniami seksualnymi oraz najważniejsze zmiany dotyczące tego obszaru zawarte w DSM-5. Dokonano również przeglądu publikacji z zakresu seksuologii w wybranych polskich czasopismach naukowych – Seksuologii Polskiej, Ginekologii Polskiej, Psychiatrii Polskiej, Psychoterapii – z okresu ostatnich trzech lat (2011–2013), którego celem była analiza podstawowych trendów badawczych z zakresu seksuologii w Polsce. Dokonany przegląd wskazuje na stosunkowo małą liczbę prac z obszaru seksuologii, koncentrację na badaniach interdyscyplinarnych dotyczących populacji klinicznych leczonych z powodów zaburzeń innych niż seksualne. Uwagę zwraca brak prac poświęconych zaburzeniom preferencji seksualnych, przy jednoczesnej obecności publikacji z obszaru seksuologii sądowej. Wskazane wydaje się bardziej regularne publikowanie sprawozdań z kongresów naukowych z zakresu seksuologii, które mogą stanowić inspiracje do prowadzonych w naszym kraju badań.
Summary
The fifth version of the American Psychiatric Association’s classification, DSM, was released in May 2013. Its completion was preceded by years of intensive discussions, clinical trials and secondary data analysis, which were aimed at as best as possible reflecting of clinical reality. In the present article review of literature was presented, showing the range of work connected with the area of widely understood sexual disorders as well as the most important changes regarding it that are included in DSM-5. Review of Polish literature published in the last three years (2011-2013) regarding sexual issues in selected scientific journals: Seksuologia Polska, Ginekologia Polska, Psychiatria Polska, Psychoterapia was also conducted. It was aimed at analysis of basic research trends within the area of sexual disorders in Poland. The review shows that there were relatively not many articles, they were concentrated on interdisciplinary issues and clinical populations of patients suffering from disorders different than sexual. It was noticed that there were no articles on paraphilias, and at the same time publications regarding forensic sexology were present. It would be advisable to publish reports form scientific congresses of sexology on a more regular basis, that would perhaps inspire further research in the field of sexology in our country.
Słowa klucze: DSM-5, seksuologia
Key words: DSM-5, sexology


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1143–1155

Maciej R. Mazurkiewicz, Michał Głogowski, Dobrosława Mrowińska, Marcin Pakulski, Michał Matyjaszczyk,
Przemysław Kardas
Ocena rozpowszechnienia, powodów i form użycia tak zwanych „dopalaczy” przez uczestników ankiety internetowej
Prevalence, reasons, and forms of use of legal highs by internet-based survey participants
Streszczenie
Cel: Mianem „dopalaczy” określa się nieobjęte regulacjami prawnymi substancje psychoaktywne, które stosowane są w celu uzyskania działania zbliżonego do narkotyków objętych kontrolą. Celem pracy była ocena rozpowszechnienia, powodów i form użycia „dopalaczy” w Polsce.
Metody: Badanie oparte na autorskim kwestionariuszu przeprowadzone zostało w internecie przed delegalizacją „dopalaczy” w Polsce.
Wyniki: W badaniu wzięło udział 3 013 osób, w wieku 24,7 +/- 6,9 roku, spośród których zażycie „dopalaczy” deklarowało 9,3% osób (w tym 6,5% kobiet, i 14,7% mężczyzn, p < 0,01). Najwyższe odsetki osób, które stosowały „dopalacze”, występował w przedziałach wiekowych 19–25 lat (10,6%), oraz 16–18 lat (10,4%). Większość osób przyjmujących „dopalacze” robiła to rzadziej niż raz w miesiącu (71,8%). Jako najczęstsze motywy sięgnięcia po „dopalacze” badani podawali ciekawość (46,4%), chęć zabawy (26,8%), oraz poprawę samopoczucia (10,7%). „Dopalacze” były przez badanych najczęściej stosowane podczas spotkań ze znajomymi (68,9% przypadków), bądź podczas imprez towarzyskich (52,1%). Większość ankietowanych przyjmujących „dopalacze” podejmowała też inne ryzykowne dla zdrowia działania: 56,4% osób łączyło je z alkoholem, a 86,4% osób sięgnęło w swoim życiu po narkotyki, w tym 13,9% zdecydowało się spróbować narkotyków po wcześniejszym spróbowaniu „dopalaczy”.
Wnioski: 1. Wśród respondentów internetowego badania ankietowego użycie „dopalaczy” deklarowało 9,3% badanych. 2. Typowy profil osoby stosującej „dopalacze” to młody mężczyzna sięgający po nie z ciekawości, w celu polepszenia samopoczucia lub dla zabawy, zazwyczaj w sytuacjach towarzyskich. 3. W działaniach podejmowanych w celu ograniczenia użycia „dopalaczy”, należy uwzględnić społeczne uwarunkowania ich użycia.
Summary
Aim. The aim of this study was to assess the prevalence, causes and forms of the use of legal highs in Poland.
Methods. The study was based on an original questionnaire and was carried out through the Internet before banning of the legal highs in Poland.
Results. The study covered 3013 people, aged 24.7 + / - 6.9, of which 9.3% admitted to use legal highs (6.5% of women, and 14.7% of men, P < 0.01). The highest percentage of legal highs users was in the age groups 19-25 years (10.6%). Most people taking legal highs did so less than 1 time per month (71.8%). The most common reasons for taking legal highs were curiosity (46.4%), the desire to have fun (26.8%), and to improve the well-being (10.7%). Legal highs were most often used during meetings with friends (68.9% of cases), and social events (52.1%). The majority of their users adopted other risky behaviors: 56.4% took them with alcohol, 86.4% tried narcotics at least once, and 13.9% decided to try narcotics after trying legal highs.
Conclusions. 1. Among the respondents of the online survey 9.3% admitted to use legal highs. 2. A typical profile of a legal high user is a young man, using them out of curiosity, to improve the well-being or just for fun, usually in social situations. 3. Initiatives undertaken to reduce the use of legal highs have to consider the social context.
Słowa klucze: „dopalacze”, narkotyki
Key words: legal highs, mind boosters, narcotics


Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1157–1167

Mikołaj Jastrzębski, Aleksandra Bala
Wpływ psylocybiny na percepcję wzrokową i orientację przestrzenną – ujęcie neuropsychologiczne
The impact of psilocybin on visual perception and spatial orientation – neuropsychological approach
Streszczenie
Psylocybina jest substancją pochodzenia naturalnego, występującą w grzybach halucynogennych (najczęściej z rodziny Psilocybe). Po jej syntezie w 1958 roku rozpoczęto badania nad jej psychoaktywnymi właściwościami, szczególnie silnie zaznaczającymi się w oddziaływaniu na percepcję wzrokową i orientację przestrzenną. Ze względu na bardzo szerokie spektrum działania podjęto badania nad różnymi zakresami jej oddziaływania – w tym na procesy fizjologiczne (takie jak ruchy sakkadowe gałek ocznych), otrzymując wyniki świadczące o istnieniu różnic funkcjonalnych pojawiających się u osób będących pod wpływem tej substancji względem grupy kontrolnej. Badania neuroobrazujące i neurofizjologiczne (pozytonowa tomografia emisyjna oraz elektroencefalografia) wykazują zmiany w tempie metabolizmu mózgu oraz desynchronizację półkul mózgowych. Przeprowadzone badania eksperymentalne pokazują zmiany w zakresie percepcji wzrokowej, a także zniekształcenia, jakie powoduje psylocybina w charakterze pisma osoby badanej. Szeroko opisywane są również subiektywne doświadczenia relacjonowane przez osoby badane będące pod jej wpływem. Podejmowane są próby stosowania metod kwestionariuszowych stosowanych u osób znajdujących się pod wpływem psylocybiny – w kontekście podobieństwa stanów indukowanych psylocybiną do początkowych stadiów schizofrenii, jak również badania zmierzające do stworzenia „sztucznego” modelu tej choroby.
Summary
Psilocybin is a substance of natural origin, occurring in hallucinogenic mushrooms (most common in the Psilocybe family). After its synthesis in 1958 research began on its psychoactive properties, particularly strong effects on visual perception and spatial orientation. Due to the very broad spectrum of psilocybin effects research began on the different ranges of its actions – including the effect on physiological processes (such as eye saccada movements). Neuro-imaging and neurophysiological research (positron emission tomography - PET and electroencephalography - EEG), indicate a change in the rate of metabolism of the brain and desync cerebral hemispheres. Experimental studies show the changes in visual perception and distortion from psilocybin in the handwriting style of patients examined. There are widely described subjective experiences reported by the subjects. There are also efforts to apply testing via questionnaire on people under the influence of psilocybin, in the context of the similarity of psilocybin-induced state to the initial stages of schizophrenia, as well as research aimed at creating an ‘artificial’ model of the disease.
Słowa klucze: psylocybina, substancje psychodeliczne, percepcja wzrokowa
Key words: psilocybin, psychadelic substances, visual perception


Omówienia książek i czasopism


Lista recenzentów 2013ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl