48(6)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):


 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty

Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry) - Polish fulltexts

PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS
& FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1071–1071
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37444
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1073–1085
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31939
Mariusz Z. Ratajczak, Jolanta Kucharska-Mazur, Jerzy Samochowiec
Badania nad komórkami macierzystymi i ich rosnący wpływ na współczesną psychiatrię
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stem cell research and its growing impacton contemporary psychiatry


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1087–1104
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37438
Jessica de Nijs, Kirsten R. Zoun, GROUP Investigators
Deficyty poznawcze a efekty schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The association between cognitive deficitsand different outcomes of schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1105–1116
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31215
Marek Jarema, Dominika Dudek, Andrzej Czernikiewicz
Dysfunkcje poznawcze w depresji – niedoszacowany objaw czy nowy wymiar?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive dysfunctions in depression – underestimated symptomor new dimension?


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1117–1126
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/31394
Agnieszka Permoda-Osip, Jacek Kisielewski, Jolanta Dorszewska, Janusz Rybakowski
Homocysteina a funkcje poznawcze w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Homocysteine and cognitive functions in bipolar depression


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1127–1141
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24239
Ewa Ferensztajn, Agnieszka Remlinger-Molenda, Janusz Rybakowski
Etapy przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Staging of unipolar affective illness


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1143–1154
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/28726
Adrian A. Chrobak, Katarzyna Siuda, Michał Biela, Aleksandra Arciszewska,
Marcin Siwek, Maciej W. Pilecki, Dominika Dudek
Niewydolność konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej
– badania wstępne

FREE ENGLISH FULLTEXT: Convergence insufficiency with unilateral exophoria at near in schizophrenia and bipolar disorder – a preliminary study


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1155–1165
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/23981
Tomasz Szafrański
Późne dyskinezy wśród chorych na schizofrenię leczonych olanzapiną – wyniki prospektywnego, 20-miesięcznego, otwartego badania w warunkach naturalistycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Tardive dyskinesia in patients with schizophrenia treated with olanzapine – results from a 20-month, prospective, open study under naturalistic conditions


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1167–1177
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/25520
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Marta Flis, Kinga Szymona,
Maryla Kuczyńska, Ewa Stelmach, AgnieszkaKowal-Popczak
Nowe perspektywy w leczeniu przeciwpsychotycznym – znaczenie szlaku kynureninowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: New prospects for antipsychotic treatment – the role of the kynurenine pathway


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1179–1188
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/21931
Magdalena Linke, Marek Jarema
Rehabilitacja poznawcza osób chorych na schizofrenię – najnowsze interwencje
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive rehabilitation for people living with schizophrenia – the newest interventions


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1189–1200
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27406
Małgorzata Jędrasik-Styła, Agnieszka Ciołkiewicz, Rafał Styła, Daniel Pankowski,
Mirella Denisiuk, Magdalena Linke, Marek Jarema, Adam Wichniak
Ocena wybranych właściwości psychometrycznych baterii testów do pomiaru funkcjonowania poznawczego pacjentów psychotycznych B-CATS – wstępne opracowanie
FREE ENGLISH FULLTEXT: The assessment of chosen psychometric features of B-CATS test battery in schizophrenia – preliminary report


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1201–1211
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/20364
Magdalena Podogrodzka-Niell, Magdalena Tyszkowska
Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stigmatization on the way to recovery in mental illness – the factors associated with social functioning


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1213–1223
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/19655
Maryla Sawicka, Katarzyna Charzyńska
Znaczenie zmiennych osobowych psychiatrów w leczeniu osób chorych na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: Significance of psychiatrists’ personal variables in treatment of persons suffering from schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1225–1235
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27597
Małgorzata Chądzyńska, Anna Osuchowska-Kościjańska, Agata Bednarek
Postrzeganie własnego sprawstwa przez osoby chore na schizofrenię – analiza wzorców aktywności w autonarracjach
FREE ENGLISH FULLTEXT: The perception of authorship in schizophrenia – the analysis of activity patterns in autonarrations


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1237–1252
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/24992
Grzegorz Mączka, Bartosz Grabski, Dominika Dudek, Józef K. Gierowski
Grupowa psychoedukacja w dwubiegunowych zaburzeniach nastroju – wpływ na poznawczą reprezentację choroby. Wyniki programu „Oswajanie choroby afektywnej dwubiegunowej”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Group psychoeducation in bipolar mood disorders – the influence on the cognitive representation of the illness. The results of the program “Taming the bipolar affective disorder”


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1253–1267
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37442
Tymoteusz Wołodźko, Andrzej Kokoszka
Charakterystyka grup osób po próbach samobójczych – analiza skupień danych
z National Comorbidity Survey (NCS) z lat 1990–1992

FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics of groups after the suicide attempt. Cluster analysis of National Comorbidity Survey (NCS) 1990–1992


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1269–1281
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/23093
Barbara Mróz
Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach
FREE ENGLISH FULLTEXT: Semantic differential in the study on the stereotype of mentallyill people – comparative study 10 years later


Recenzenci współpracujący z Psychiatrią Polską w roku 2014
/ Reviewers cooperating with Psychiatria Polska in 2014


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6): 1283–1286
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/34116

List do redakcji / Letter to Editors
Robert T. Hese, Tomasz Zyss, Piotr Gorczyca
Współczesne wymagania stawiane terapii elektrowstrząsowej


Psychiatr. Pol. 2014; 48(6): 1287–1288
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/37473

Omówienia książek i czasopism / Books & Journals' Reviews
Katarzyna Klasa
Red.: Dominika Dudek, Joanna Rymaszewska PSYCHIATRIA NA OBCASACH
Medical Education Sp. z o.o., Warszawa 2014, str. 280.


REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl